Qingdao Technological University Qindao College International

 

Qingdao Technological University Qindao College International Center

青岛理工大学琴岛学院

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชิงเต่า Qindao College (QDC) เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองชิงเต่าตั้งอยู่ในเขตชายฝั่งทะเลที่สวยงาม ซึ่งมีชื่อเสียงด้านทิวทัศน์ที่สวยงามมีสิ่งอำนวยความสะดวกและการคมนาคมที่ครบครัน QDC ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 1,100,000 ตารางเมตรและพื้นที่อาคาร 440,000 ตารางเมตรพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชิงเต่า Qindao College (QDC) เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มีนักศึกษามากกว่า 16,000 คนและมีเจ้าหน้าที่ 1,100 คน เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรที่หลากหลาย มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 37 หลักสูตรและอนุปริญญา 19 หลักสูตรใน 8 สิ่งอำนวยความสะดวกที่แตกต่างกัน (คณะวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์, คณะเศรษฐศาสตร์และการค้าคณะภาษาต่างประเทศ, คณะบัญชีและคณะอักษรศาสตร์)

หลักสูตรภาษาจีน มีInternational Center สำหรับนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 300 คนจากมากกว่า 10 ประเทศในแต่ละปี และด้วยประสบการณ์การสอนภาษาที่หลากหลาย ทาง International Center ยังมีหลักสูตรออนไลน์ที่สอนโดยการบรรยายเต็มเวลาของ QDC และคาดว่าจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนภาษาจีนมากขึ้น