วีซ่านักเรียน

 

วีซ่านักเรียน สำหรับนักเรียน นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไป ที่ทำการสมัครเรียนกับสถาบัน โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยในประเทศจีน รวมถึงได้รับทุนรัฐบาลจีน ที่ได้รับการตอบรับจากทางสถาบัน โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยในประเทศจีน ทั้งการไปเรียนภาษาจีนระยะสั้น 1-3 เดือน 1 เทอม  1 ปี หรือมากกว่า 1 ปี

กำหนดการดำเนินการยื่นวีซ่า ทางศูนย์ฯจะดำเนินการยื่นวีซ่าทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน (กรณีติดวันหยุดราชการทางศูนย์ฯจะดำเนินการยื่นก่อนติดวันหยุดราชการ)

บริการยื่นวีซ่านักเรียน (VisaX1 และ X2)

*Visa X1 สำหรับนักเรียนที่ไปเรียนตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป เมื่อเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว จะต้องไปดำเนินการ Residence Permit ภายใน 30 วัน

*Visa X2 สำหรับนักเรียนที่ไปเรียนระยะสั้นๆ ไม่เกิน 6 เดือน หรือ 1 เทอม สามารถพำนักอยู่ประเทศจีนได้ตามระยะเวลาการเรียนตามที่เอกสารของทางสถาบัน โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยในประเทศจีนกำหนด

บุคคลทั่วไปที่ต้องการให้ทางศูนย์ฯวิสดอมยื่นวีซ่านักเรียนให้ กรุณาเตรียมเอกสารต่อไปนี้

 1. หนังสือเดินทางเล่มจริง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
 2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว (48 มม. × 33 มม.) เป็นรูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง รูปสี ไม่สวมหมวก จำนวน 2 ใบ
 3. JW201 หรือ JW202
 4. Admission Note หรือ Admission Notice

กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางเข้าประเทศจีนกับคุณพ่อคุณแม่ ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมต่อไปนี้

 1. สำเนาใบเกิด(สูติบัตร)
 2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของคุณพ่อ และคุณแม่
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
 4. หนังสือให้ความยินยอมที่ขอมาจากสำนักงานเขต/อำเภอ

กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางเข้าประเทศจีนกับคุณพ่อ หรือคุณแม่

คุณพ่อ และคุณแม่จะต้องไปสำนักงานเขต/อำเภอ เพื่อติดต่อขอ "หนังสือให้ความยินยอม" เดินทางออกนอกประเทศกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่ (พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-นามสกุล และความสัมพันธ์กับเด็ก) พร้อมแนบเอกสารดังนี้

 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหน้าหนังสือเดินทางของคุณพ่อ และคุณแม่ 
 2. สำเนาใบเกิดเด็ก (สูติบัตร)
 3. สำเนาใบจดทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
 5. หนังสือให้ความยินยอมที่ขอมาจากสำนักงานเขต/อำเภอ

*ในกรณีหย่าร้างต้องมีหนังสือรับรองบุตร

*กรณีลูกบุญธรรม กรุณาแนบเอกสารการรับรองบุตรบุญธรรมด้วย

 

สาวประเภท 2 หรือ บุคคลข้ามเพศ จะต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมต่อไปนี้

 1. หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมลายเซ็น และประทับตราผู้มีอำนาจ หรือ ใบรับรองจากสถานศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ  พร้อมลายเซ็น และตราประทับผู้มีอำนาจ
 2. จดหมายรับรองตนเองฉบับภาษาอังกฤษ เนื้อความระบุว่าเดินทางไปท่องเที่ยวเท่านั้น มิได้เข้าไปทำการแสดง หรือโชว์ต่างๆ
 3. หนังสือรับรองการเข้าเรียน และรับทราบเพศสภาพ จากทางสถานบัน โรงเรียน มหาวิทยาลัยในประเทศจีน
 4. ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องมาโชว์ตัวในวันที่ทำการยื่นขอวีซ่าด้วย

เฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพสายบันเทิง ดารา นักร้อง นักแแสดง อาชีพช่างภาพ นักข่าว สมาคมต่างๆ หน่วยงานด้านศาสนา จะต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมต่อไปนี้

 1. หนังสือรับรองการทำงานฉบับภาษาอังกฤษ พร้อมลายเซ็น และตราประทับผู้มีอำนาจ
 2. จดหมายรับรองตนเองฉบับภาษาอังกฤษ เนื้อความระบุว่าเดินทางไปท่องเที่ยวเท่านั้น ระบุสถานที่เดินทางไป วันที่เดินทางไป และกลับชัดเจน

เมื่อเตรียมเอกสารต่างๆเรียบร้อย กรุณาส่งรูปเอกสารต่างๆ หรือไฟล์สแกน มาทาง Line@ : @wisdomknowchinese เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และติดต่อขอรับหนังสือมอบอำนาจกับทางศูนย์ฯค่ะ เมื่อเซ็นชื่อในใบมอบอำนาจแล้ว กรุณาส่งเอกสารทั้งหมดมาที่

บริษัท วิสดอม จำกัด  โทร. 02-121-4498 หรือ 086-308-7099
139/7 หมู่บ้านโกลเด้นซิตี้สาทร ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง  กรุงเทพฯ 10150

หลังจากทำการส่งเอกสารออกมาแล้ว กรุณาแจ้งเลขที่ส่งออกกลับมาทางศูนย์ฯ เพื่อที่ทางศูนย์ฯจะสามารถตามเอกสารได้ในกรณีที่เอกสารยังไม่มาถึงตามกำหนดค่ะ 

จากนั้นเข้าไปกรอกข้อมูลสำหรับการขอวีซ่าได้ที่ ---> แบบฟอร์มขอวีซ่าประเทศจีน   

 

 อัตราค่าบริการยื่นวีซ่าประเทศจีน  Update: 2019/06/11

สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเท่านั้น
อัตราค่าบริการ/เล่ม (บาท)
 วีซ่านักเรียน
แบบปกติ 4 วันทำการ
แบบด่วน 2 วันทำการ
เข้า-ออก 1 ครั้ง (Single Entry)
2,200
3,400

                                 

                                      - อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวมค่ารถรับ-ส่งเอกสาร หากต้องการรถรับ-ส่งเอกสารคิดตามระยะทาง

                                      - Free ค่าส่งหนังสือเดินทางกลับแบบ EMS หรือ Kerry

                                      - ค่าบริการนี้รวมค่าธรรมเนียมสถานทูตแล้ว

 

 
 

ระเบียบการใช้รูปถ่ายสำหรับยื่นขอวีซ่าประเทศจีน

 1. รูปต้องมีขนาด 48 x 33 mm.(สูงxกว้าง) และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 2. พื้นหลังต้องสีขาวเท่านั้น
 3. หน้าตรง เห็นใบหน้าชัดเจน เก็บผมให้เรียบร้อย
 4. ห้ามยิ้ม ห้ามเห็นฟัน
 5. ต้องเห็นหูเต็มใบ
 6. ห้ามใส่แว่นตา แว่นกันแดด
 7. ห้ามใส่เสื้อแขนกุด ชุดนักเรียน นักศึกษา ชุดครุย ชุดข้าราชการ และห้ามสวมเสื้อสีขาว หรือสีอ่อน
 8. ห้ามสวมเครื่องประดับทุกชนิด เช่นต่างหู สร้อยคอ
 9. ห้ามสวมหมวก
 10. คนมุสลิมต้องเปิดผ้าให้เห็นหน้า

 

 

ตัวอย่างรูปถ่ายที่ถูกต้อง