หลักสูตรการศึกษา

 หลักสูตรระยะสั้นแบบกลุ่ม

ระยะเวลาเรียน ตามความต้องการของกลุ่ม และจัดเวลาตามความสะดวก
เงื่อนไขจัดห้อง 15 คนขึ้นไป, ความรู้ภาษาจีนระดับเดียวกัน, จัดกลุ่มได้
หลักสูตร ตามความสนใจ
กิจกรรมนอกเรียน ตามความสนใจ เช่น ชมเมือง, รำไทเก๊ก, ร้องแพลงจีน เป็นต้น
กิจกรรมทองเที่ยว ตามความสนใจ
ค่าใช้จ่าย ค่าสมัคร: 400 หยวน
ค่าเรียน : 1,000 หยวน/คน/1 สัปดาห์,  1,800 หยวน/คน/2 สัปดาห์, 2,600 หยวน/คน/3 สัปดาห์,
               3,400 หยวน/คน/4 สัปดาห์   ( 2สัปดาห์ขึ้นไป เพิ่ม 800 หยวน/คน/สัปดาห์)
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่รวมค่ากิจกรรม
หอพัก หอพักชาวต่างชาติ, หอXue Si Yuan, ศูนย์ Guo Jiao

หลักสูตรระยะสั้นช่วงเปิดเทอมฤดูหนาว

ระยะเวลาเรียน หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน: เดือน ก.ค.-เดือน ส.ค.ทุกปี  แบ่งเป็น 2 ช่วงช่วงละ 3-4 สัปดาห์
หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น ช่วงปิดเทอมภาคฤดูหนาว: เดือน ธ.ค.-เดือน ม.ค.ทุกปี  มี 3-4 สัปดาห์
ระดับ หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับต้น: ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนกลาง
หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับกลาง: มีพื้นฐานภาษาจีนกลาง
หลักสูตร วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.40 น.-11.50 น.
เน้นการสอนภาษาพูด, พัฒนาทักษะการสื่อสารของนักศึกษา
กิจกรรมนอกเรียน ชมเมือง, รำไทเก๊ก, ร้องแพลงจีน เป็นต้น
กิจกรรมทองเที่ยว ในทุกๆ เทอม  จะจัดกลุ่มนักศึกษาเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจีน เช่นซูโจว, หางโจว เป็นต้น
เวลาสมัคร หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้นช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน : สมัครก่อนสิ้นเดือน มิ.ย.
หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้นช่วงปิดเทอมภาคฤดูหนาว : สมัครก่อนกลางเดือน ธ.ค.
ค่าใช้จ่าย ค่าสมัคร : 400 หยวน
ค่าเรียน   : 3,400 หยวน /4 สัปดาห์
                 5,000 หยวน /6 สัปดาห์ 
(รวมค่าหนังสือแล้ว)
หอพัก หอพักชาวต่างชาติ, หอXue Si Yuan, ศูนย์ Guo Jiao
เอกสารที่ใช้ ใบสมัคร, รูปถ่าย (ขนาด 1-2 นิ้ว) จำนวน 2 ใบ, ค่าสมัคร 400 หยวน

หลักสูตรระยะยาว

ระยะเวลาเรียน หลักสูตรภาษาจีนกลาง ภาคฤดูใบไม้ผลิ: เดือน ก.พ.-เดือน ก.ค.ทุกปี  18-20 สัปดาห์
หลักสูตรภาษาจีนกลาง ภาคฤดูใบไม้ร่วง: เดือน ก.ย.-เดือน ม.ค.ทุกปี 18-20 สัปดาห์
ระดับ ระดับต้น     ขั้น1: สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน
ระดับต้น     ขั้น 2: สำหรับผู้มีความรู้คำศัพท์    ประมาณ 500-1,000 คำ
ระดับต้น      ขั้น3: สำหรับผู้มีความรู้คำศัพท์    ประมาณ 1,000-2,000 คำ
ระดับกลาง  ขั้น1: สำหรับผู้มีความรู้คำศัพท์    ประมาณ 2,000-2,500 คำ
ระดับกลาง  ขั้น2: สำหรับผู้มีความรู้คำศัพท์    ประมาณ 2,500-4,000 คำ
ระดับสูง      ขั้น1: สำหรับผู้มีความรู้คำศัพท์    ประมาณ 4,000-5,000 คำ
ระดับสูง      ขั้น2: สำหรับผู้มีความรู้คำศัพท์    ประมาณ 5,000-6,000 คำ
หมายเหตุ  : การแบ่งห้อง  แบ่งตามระดับผลการสอบของผู้เรียน
ประกาศนียบัตร สอบผ่านได้รับประกาศนียบัตรจบการศึกษา
เวลาเรียน วันจันทร์-ศุกร์  สัปดาห์ละ 20 คาบ  คาบเรียนละ 40 นาที
กิจกรรมนอกเรียน กิจกรรมตามความสนใจ: การเขียนพู่กันจีน, รำไทเก๊ก, ซอสองสาย, โยคะ เป็นต้น
กิจกรรมอื่นๆ: มุมภาษาจีน, การแข่งขันการอ่านภาษาจีน, การแข่งขันคาราโอเกะ, การแข่งขันบาสเกตบอล, การแข่งขันฟุตบอล  เป็นต้น
กิจกรรมท่องเที่ยว แต่ละภาคการศึกษามีการฝึกภาษา
เวลาสมัคร หลักสูตรภาคฤดูใบไม้ผลิ : สมัครก่อนกลางเดือน ม.ค.
หลักสูตรภาคฤดูใบไม้ร่วง : สมัครก่อนสิ้นเดือน ก.ค.
ค่าใช้จ่าย ค่าสมัคร:   450 หยวน
ค่าเรียน: 9,000 หยวน/ภาค, 18,000 หยวน/ปี
หอพัก หอพักชาวต่างชาติ, หอXue Si Yuan, ศูนย์ Guo Jiao
เอกสารที่ใช้ ใบสมัคร, รูปถ่าย (ขนาด 1-2 นิ้ว) 2 ใบ, ค่าสมัคร 450 หยวน, สำเนาหน้าแรกหนังสือเดินทาง, ใบรับรองการศึกษา

 หลักสูตรปริญญาตรี

ระยะเวลาเรียน 4 ปี
คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ใบรับรองผลการศึกษา และปริญญาบัตร
2.ประกาศนียบัตรรับรองผลการสอบ HSK
3.อายุ 18 ปี-45 ปี
4.ต้องเข้าร่วมการสอบเพื่อเข้าเรียนหลังสมัคร หากสามารถสอบผ่าน จะสามารถเข้าเรียนได้
หมายเหตุ: ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1, 2, 3 รับนักศึกษาทดลองเรียน, ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1, 2, 3 รับนักศึกษาเข้าแทรกชั้นเรียน
แนวทางสาขา ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และ 2  เน้นการสอนภาษา   ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 เริ่มแบ่งสาขาวิชา มีทั้ง 4 สาขา คือ ภาษาจีนกลางธุรกิจ, ภาษาจีนกลางสำหรับการท่องเที่ยว, ภาษาจีนกลางเพื่อการศึกษา, ภาษาจีนกลาง และวัฒนธรรม
แผนการเรียนการสอน แผนการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรภาษาจีน ระดับปริญญาตรี
การแนะนำหลักสูตร ตามการแนะนำหลักสูตรภาษาจีน
เวลาเรียน วันจันทร์- ศุกร์  สัปดาห์ละ 20 คาบ   คาบเรียนละ 40 นาที
กิจกรรมนอกเรียน กิจกรรมตามความสนใจ การเขียนพู่กันจีน, รำไทเก๊ก, ซอสองสาย, โยคะ เป็นต้น
กิจกรรมอื่นๆ: มุมภาษาจีน, การแข่งขันการอ่านภาษาจีน, การแข่งขันคาราโอเกะ, การแข่งขันบาสเกตบอล,การแข่งขันฟุตบอล เป็นต้น
กิจกรรมทองเที่ยว แต่ละภาคการศึกษามีการฝึกภาษา
เวลาสมัคร ต้องสมัครก่อนสิ้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี
การสอบเพื่อเข้าเรียน สิ้นเดือนสิงหาคมของทุกปี
ค่าใช้จ่าย ค่าสมัคร 450 หยวน
ค่าเรียน 9,900หยวน/เทอม ; 19,800 หยวน/ปี
หอพัก หอพักชาวต่างชาติ, หอXue Si Yuan, ศูนย์ Guo Jiao
เอกสารที่ต้องการใช้ แบบฟอร์มสำหรับปริญญาตรี,สำเนาหนังสือเดินทาง, วุฒิการศึกษาชั้นสูง, ใบแสดงผลการเรียน, หนังสือรับรองการสอบHSK, รูปถ่าย (ขนาด 1-2 นิ้ว) จำนวน 4 ใบ, ค่าสมัคร 450 หยวน

  หลักสูตรปริญญาโท

เอกสารวิชา ภาษาศาสตร์ และการใช้ภาษาศาสตร์
ระยะเวลาเรียน ระยะเวลาเรียนปกติ 3 ปี สามารถสำเร็จภายใน 3-5 ปี
คุณสมบัติของผู้สมัคร
หรือเอกสารที่ต้องใช
1. กรอกใบสมัครครบถ้วนสมบูรณ์
2. สำหรับนักศึกษาปริญญาโทยื่นหลักฐานการศึกษาจบปริญญาตรี และใบทรานสคริป (ฉบับภาษาจีน)
3. ผลการเรียนการศึกษาปริญญาตรี (ฉบับภาษาจีน)
4. จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ จากอาจารย์ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
5. หลักฐานการสอบวัดระดับ HSK ได้ระดับ 6 ขึ้นไป
6. สำเนาหนังสือเดินทาง
7. รูปถ่าย (ขนาด 1-2 นิ้ว) 4 ใบ
8. ค่าสมัคร 450 หยวน
9. ค่าสอบ  500 หยวน
แนวทางการศึกษา
ระดับปริญญาโท
1. ทฤษฎีและการใช้ไวยากรณ์
2. การสอนบัจจัยภาษาจีนกลาง
3. การสอนภาษาจีนกลางสำหรับชาวต่างชาติ
4. วัฒนธรรมจีนและการสอนภาษาจีนกลางสำหรับชาวต่างชาติ
5. การวิจัยตำราภาษาจีนกลางสำหรับชาวต่างชาติ
6. คำนวณภาษาศาสตร์และทฤษฎีภาษาศาสตร์
7. ประวัติความเป็นมาของการสอนภาษาจีนกลางสำหรับชาวต่างชาติ
8. ภาษา และสังคมศาสตร์
9. การสอนภาษาจีน
อาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์Qi Huyang, ศาสตราจารย์Cheng Changlai, ศาสตราจารย์Wu Weishan, ศาสตราจารย์Wang Lihua, ศาสตราจารย์Fang Xujun, รองศาสตราจารย์Zhang Xinming, รองศาสตราจารย์Wang Li, รองศาสตราจารย์Ren Haibo, ศาสตราจารย์รองShi Huimin , รองศาสตราจารย์Qin Huilan, รองศาสตราจารย์Wu Ying, รองศาสตราจารย์Liu Huoqing, รองศาสตราจารย์YaoZhan Long
หลักสูตร ตามตารางเรียนของสาขาวิชาภาษาศาสตร์ และการใช้ภาษาสำหรับปริญญาโท
เข้าเรียน สถานที่เรียนวิทยาเขต Xu hui  วันจันทร์-ศุกร์
เวลาการสมัคร ต้องสมัครก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคมทุกปี
การเข้าเพื่อเข้าเรียน สิ้นเดือนมิถุนายนทุกปี
ค่าใช้จ่าย ค่าสมัคร  : 450 หยวน
ค่าเรียน   : 23,000 หยวน /ปี
หอพัก หอพักชาวต่างชาติ, หอXue Si Yuan, ศูนย์ Guo Jiao

 หลักสูตรปริญญาเอก

สาขาวิชา ภาษาศาสตร์ และการใช้ภาษาศาสตร์
ระยะเวลาเรียน ระยะเวลาเรียนปกติ 3 ปี สามารถสำเร็จภายใน 3-5 ปี
คุณสมบัติของผู้สมัครหรือเอกสารที่ต้องใช้ 1. กรอกแบบฟอร์มการสมัครสำหรับชาวต่างชาติ
2. สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกยื่นหลักฐานการศึกษาปริญญาโท และใบทรานสคริป (ฉบับภาษาอังกฤษ)
3. ใบผลการเรียนปริญญาโท  (ฉบับภาษาจีน)
4. จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ จากอาจารย์ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
5. ประกาศนียบัตร HSK ระดับ 6 ขึ้นไป
6. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก
7. รูปถ่าย (ขนาด 1-2 นิ้ว) 4 ใบ
8. ค่าสมัคร 450 หยวน
9. ค่าสอบ 500 หยวน
แนวทางวิชาสำหรับปริญญาเอก 1. การสอนภาษาจีนกลางสำหรับชาวต่างชาติ
2. การสอนภาษาจีน
3. ทฤษฎีและการใช้ไวยากรณ์
4. การจัดการสารสนเทศ สำหรับภาษาจีนกลาง
อาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์Qi Huyang, ศาสตราจารย์Chen Chang lai , ศาสตราจารย์Wu Weishan
หลักสูตร • การวิจัยไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง 
• ทฤษฎีไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง
• ตรรกะคณิตศาสตร์
• การวิจัยคุณภาพทางภาษา
• การวิจัยหลักสำคัญของไวยากรณ์ภาษาจีน
• ภาษาศาสตร์ในการอ่าน
• การวิจัยภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
• ภาษาต่างประเทศ
• แนวทางวิจัยภาษา
• หลักการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง
• อรรถศาสตร์นอก
• การวิจัยการสอนภาษาจีนกลาง
• การวิจัยคอมพิวเตอร์ และภาษาจีน
• การเลือกอ่านหนังสือไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง
• การสัมมนาการศึกษาพิเศษเรื่องการสอน
• ภาษาจีนกลาง กับการสอนภาษาจีนกลางสำหรับชาวต่างชาติ
เข้าเรียน สถานที่เรียน: วิทยาเขต Xuhui  วันจันทร์-ศุกร์
เวลาการสมัคร สมัครก่อนช่วงกลางเดือนมิถุนายนทุกปี
การสอบเข้า สิ้นเดือนมิถุนายนทุกปี
ค่าใช้จ่าย ค่าสมัคร : 450 หยวน
ค่าเรียน  : 28,000 หยวน/ปี
หอพัก หอพักชาวต่างชาติ, หอXue Si Yuan, ศูนย์ Guo Jiao