หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรของทางโรงเรียน

          นักเรียนระยะยาว (ไม่ว่าผู้เรียนจะไม่มีพื้นฐานภาษาจีน ไม่ว่าจะมีภาษาแม่เป็นภาษาอะไรก็ตาม สามารถสมัครเรียนกับโรงเรียนนานาชาติหรงหวายได้)

          1. หลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ
ระยะเวลาการศึกษา: 2 ปีขึ้นไป
คุณสมบัติผู้สมัคร: นักเรียนต่างชาติระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา อายุ 8 ปีขึ้นไป
          A. นักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน:
สามารถเข้าเรียนหลักสูตรภาษาจีนเร่งรัด เพื่อปรับพื้นฐานภาษาจีนกับทางโรงเรียนก่อนได้ (ขึ้นอยู่กับระดับความรู้ทางภาษาจีนของผู้เรียน ระยะเวลาเรียน 1 เทอม – 1 ปีครึ่งโดยประมาณ) หลังจากนั้นนักเรียนสามารถแทรกชั้นเรียนได้ (สำหรับเด็กนักเรียนอนุบาลหรือนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1สามารถแทรกชั้นเรียนกับแผนกนักเรียนระดับประถมศึกษาหรือเรียนร่วมกับแผนกนักเรียนจีนได้)
          B. นักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาจีน:
ต้องเคยผ่านการสอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ทางภาษาจีน (HSK) ระดับ 3 ขึ้นไป สามารถแทรกชั้นเรียนได้ หรือเรียนร่วมกับแผนกนักเรียนจีนได้   

          2. หลักสูตรภาษาจีนระยะยาว
ระยะเวลาการศึกษา: 1 เทอม – 3 ปี
คุณสมบัติผู้สมัคร: บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเรียนภาษาจีน
หลักสูตรการเรียน
วิชาหลัก: การอ่านจับใจความ การฟัง การสนทนา การเขียน การอ่าน วัฒนธรรมจีน
วิชาเลือก: ติวแนวข้อสอบHSK ศิลปะการต่อสู้แบบจีน ทำอาหาร การเขียนพู่กันจีน วาดภาพ แกะสลักตราประทับ ดนตรี ชมภาพยนตร์จีน ทัศนศึกษาวัฒนธรรมจีน เป็นต้น

 

ตารางหลักสูตรระยะยาว  โรงเรียนนานาชาติหรงหวาย

 

*** หมายเหตุ: นักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปจะต้องผ่านการเรียนหลักสูตรภาษาจีนเร่งรัดอย่างน้อย 1 เทอม – 1 ปี เมื่อผ่านการสอบสามารถเข้าเรียนตามระดับชั้นที่เหมาะสม ทางโรงเรียนสามารถรวบรวมหลักสูตรและระยะเวลาการเรียนเดิมของนักเรียน โดยจะต้องมีหลักฐานทางการศึกษาสูงสุดยื่นเมื่อทำการสมัคร 

  

          3. หลักสูตรเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย (หลักสูตรติวเข้ม HSK)
ระยะเวลาการศึกษา: 1 เทอมขึ้นไป
คุณสมบัติผู้สมัคร
หลักสูตรเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย: นักเรียนต่างชาติ อายุ 15 ปีบริบูรณ์ หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศของตน ที่ต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศจีน
หลักสูตรการเรียน: หลักสูตรพื้นฐาน: ภาษาอังกฤษ ศิลปะภาษา วิทยาศาสตร์ (เปิดสอนสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศจีน)

หลักสูตรติวเข้ม HSK: ไม่จำกัดอายุ สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการสอบ HSK
หลักสูตรการเรียน: หลักสูตรติวเข้ม HSK แบ่งออกเป็น การฟัง การอ่าน ไวยากรณ์เป็นต้น ผลการสอบHSK ต้องการระดับ 4 – 6 ขึ้นไปจึงจะสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศจีนได้

4. หลักสูตรอบรมระยะสั้น
A. หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ VIP
หมายเหตุ: เปิดการสอนหลักสูตรวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือภาคค่ำ อัตราค่าเรียนคิดเป็นชั่วโมง เปิดการสอนเมื่อมีผู้เรียน 10 คนขึ้นไป

B. หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น
ระยะเวลาการศึกษา: 1 – 6 เดือน เรียนเป็นกลุ่ม+เรียนแบบส่วนตัว

C. หลักสูตรการศึกษาภาคฤดูร้อน (ซัมเมอร์แคมป์)
ระยะเวลาการศึกษา: 7 – 21 วัน
คุณสมบัติผู้สมัคร: กลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป เปิดการสอนเมื่อมีจำนวน 10 คนขึ้นไป

D. หลักสูตรฝึกอบรมภาษาจีนตามข้อตกลงของบริษัท จัดตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้สนใจ

E. หลักสูตรภาษาจีนแบบส่วนตัว
มุ่งเน้นระดับความรู้ทางภาษาจีนของแต่ละบุคคล เหมาะกับนักเรียนทุกวัยที่สนใจเรียนภาษาจีน

อัตราค่าเรียนของโรงเรียนนานาชาติหรงหวาย
 (หยวน/ปีการศึกษา)

หลักสูตร ค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร รวม
ปรับภาษาจีนกลาง 35,000 10,000 10,000 55,000
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย 35,000 10,000 10,000 55,000
ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยจีน 35,000 10,000 10,000 55,000
Tour Study 2,000/Week

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย:
1. ทางโรงเรียนรับผิดชอบเรื่องรถรับส่งจากสนามบินไปโรงเรียน และจากโรงเรียนไปที่สนามบิน ปีละ 4 เที่ยวแต่ต้องเดินทางตามกำหนดการของทางโรงเรียน
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าน้ำค่าไฟ 1,000 หยวนต่อปี ค่ามัดจำเครื่องใช้ในหอพัก 500 หยวน  และค่ากิจกรรม 2,000 หยวน/ปี
3. ค่าเครื่องแบบนักเรียนต่างชาติ 1 ปี 2,000 หยวน

4. ประกันสุขภาพสำหรับนักเรียนต่างชาติ ปีละ 600 หยวน
5. นักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี และมีหนังสือให้ความยินยอม ฉบับแปลและประทับตรารับรอง ค่าเปลี่ยนวีซ่าที่ประเทศจีนโดยประมาณ 800 หยวน

 

เครื่องแบบนักเรียนต่างชาติ

 

   

  

กฎระเบียบ และข้อบังคับสำหรับนักเรียนต่างชาติของโรงเรียนหรงหวาย

          ตามข้อกำหนดของหน่วยงานการศึกษาและโรงเรียนหรงหวายสำหรับควบคุมความประพฤตินักเรียนนานาชาติ เพื่อควบคุมการศึกษาของนักเรียนนานาชาติ และยกระดับคุณภาพการสอนให้ได้มาตรฐาน ควบคุมระเบียบและความประพฤติของนักเรียนนานาชาติอย่างสมบูรณ์แบบดังรายละเอียดต่อไปนี้
          1. การลงทะเบียนเข้าเรียน
1.1. นักเรียนใหม่ที่ได้รับการตอบรับจากทางโรงเรียนแล้ว จะต้องถือจดหมายตอบรับ JW202 พร้อมหนังสือเดินทาง มาด้วยเพื่อทำการลงทะเบียนในวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด ถ้ามีเหตุผลที่ไม่สามารถไปลงทะเบียนตามวันและเวลาที่กำหนด จะต้องแจ้งให้แผนกสำหรับนักศึกษาต่างชาติทราบก่อนล่วงหน้า หลังจากที่โรงเรียนเปิดเทอมไปแล้ว 2 สัปดาห์ หากนักศึกษายังไม่ได้มาลงทะเบียนกับโรงเรียนทางโรงเรียนจะตัดสิทธิ์และยกเลิกการเข้าเรียนของนักเรียนในครั้งเทอมดังกล่าว
1.2. หลังจากที่นักเรียนเข้าเรียนเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนจะตรวจสอบข้อมูลของนักเรียนให้ตรงกับข้อมูลที่นักเรียนมีอยู่ หลังจากนั้นทางแผนกนักศึกษาต่างชาติจะนำเอกสารของนักเรียนทุกคน ไปดำเนินการทำเรื่องเปลี่ยนหรือต่อวีซ่าพร้อมๆกัน
1.3. ทุกๆภาคเรียนที่มีการเปิดการเรียนการสอนแล้ว หลังจากที่นักเรียนถือบัตรนักศึกษาไปรายงานตัวและชำระค่าเล่าเรียนในเวลาที่กำหนดแล้ว จึงจะมีสิทธิ์เป็นนักเรียนในเทอมนี้ต่อได้ ถ้านักเรียนที่ไม่สามารถมารายงานตัวและชำระค่าเล่าเรียนในเวลาที่กำหนด จะต้องยื่นคำขอร้องก่อนล่วงหน้า

          2. ระเบียบข้อบังคับและตรวจสอบการเข้าเรียน
2.1. นักเรียนทุกคนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน และการเข้าเรียนตามแผนการเรียนการสอนที่โรงเรียนจัดขึ้น การเข้าเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ จะบันทึกเป็นประวัติของนักเรียนตามความเป็นจริง
2.2. ถ้านักเรียนไม่สบายหรือว่ามีเหตุผลใดๆ เวลาไปขอลาจะต้องมีหลักฐานหนังสือรับรองจากแพทย์หรือหลักฐานอื่นๆ ถ้าขอลา 1 วันจะต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ชั้นเรียน ขอลา 3วัน จะต้องได้รับอนุญาตจากแผนกกิจการนักศึกษา ถ้าหากว่าเวลาที่ขอลามากกว่า 3 วันจะต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ใหญ่ของแผนก
2.3. นักเรียนที่ยังไม่ได้รับอนุญาตหรือทำหลักฐานปลอม ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตจากโรงเรียนแต่ออกจากโรงเรียนไป อาจารย์จะบันทึกไว้เป็นการขาดเรียน
2.4. ในการบันทึกการเข้าเรียน การขาดเรียน หรือการหนีเรียน ทางโรงเรียนจะบันทึกตามความเป็นจริง
2.5. การขาดเรียนเป็นเรื่องที่ผิดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน นักเรียนที่ทำผิดจะถูกลงโทษตาม (ระบบควบคุมนักศึกษาต่างชาติของหรงหวาย) ที่กำหนดไว้
2.6. การตรวจสอบการเข้าเรียนจะให้แผนกสำหรับนักศึกษาต่างชาติเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด ซึ่งจะมีสมุดสำหรับบันทึกการเข้าเรียนของนักศึกษา

          3. วิธีการลงคะแนน
3.1. การตรวจสอบผลการเรียนบันทึกตามคะแนนที่สอบได้ วิชาหลักเป็นหลักสูตรที่จำเป็นต้องสอบ คะแนนในการสอบจะบันทึกลงในใบแสดงผลการเรียน ส่วนวิชาเลือกเป็นหลักสูตรที่ตรวจสอบ การให้คะแนนจะแบ่งเป็น ยอดเยี่ยม ดี ปานกลาง ผ่าน และไม่ผ่าน รวมทั้งหมด 5 ระดับ
3.2. การพิจารณาตัดสินชี้ขาดคะแนนของทุกๆวิชา จะใช้วิธีรวมคะแนนปกติ และคะแนนการสอบประจำภาคเรียน คะแนนปกติยึดผลการเรียน 30 เปอร์เซ็นต์ คะแนนปกติจะยึดตามการเรียนของนักเรียน เช่น ผลตรวจสอบการเข้าเรียน และผลการส่งการบ้านเป็นต้น ผลท้ายสุดขึ้นอยู่กับให้อาจารย์ประจำชั้นเรียนเป็นผู้ลงความเห็น
3.3. ไม่ว่าเกิดจากเหตุผลใดๆ หากการขาดเรียนของนักเรียนรวมทั้งหมดแล้วมากกว่าสามส่วนหนึ่งของจำนวนหลักสูตรนี้ จะไม่สามารถเข้าสอบหลักสูตรนี้ ทางโรงเรียนจะตัดผลการเรียนเป็นไม่ผ่าน
3.4. นักเรียนทุกคนจำเป็นต้องเข้าร่วมการสอบ และการตรวจสอบของโรงเรียนในเวลาที่กำหนด ปกติแล้วไม่อนุญาตให้นักเรียนสอบช้า ถ้ามีเหตุผลพิเศษที่ไม่สามารถเข้าสอบในเวลาที่กำหนดได้ จำเป็นต้องยื่นคำร้องเรื่องที่สอบช้ากับสำนักงานนักเรียนต่างชาติซึ่งต้องแจ้งประวัติอาการการป่วยหรือหนังสือยืนยันที่เกี่ยวข้อง หลังจากที่ได้รับอนุญาตแล้วสามารถสอบช้าได้ นักเรียนที่สอบช้ากว่าเวลาที่กำหนด ก่อนเปิดเทอม 1 สัปดาห์ ในการบันทึกคะแนนจะมีรายละเอียดบันทึกไว้ว่ามีการสอบล่าช้าอยู่ด้วย
3.5. ในขณะการสอบแต่ละภาคเรียน หากนักเรียนแอบดูหนังสือใดๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎข้อบังคับในการสอบ ทางโรงเรียนจะยกเลิกสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ คะแนนครั้งนี้จะบันทึกเป็น 0 ซึ่งยังต้องถูกลงโทษด้วย

          4. ลาพักการเรียนชั่วคราว หยุดเรียน หรือ การกลับเข้าเรียนใหม่
4.1. กรณีที่ถือเป็นสถานการณ์ การลาพักการเรียนชั่วคราว ดังนี้
- กรณีที่นักเรียนขอลาไปรักษาโรคอาการเจ็บป่วยเป็นเวลามากกว่าหนึ่งในสามส่วนของเวลาเรียนต่อหนึ่งภาคการเรียน
- กรณีที่นักเรียนขาดหรือลาเรียนไปเป็นเวลามากกว่าหนึ่งในสามส่วนของเวลาเรียนต่อหนึ่งภาคการเรียน
4.2. กรณีหากมีเหตุผลพิเศษจำเป็นจะต้องหยุดเรียน นักเรียนจะต้องยื่นคำร้องด้วยตัวเอง ถ้าได้รับการตรวจสอบอนุญาตจากสำนักงานนักนักเรียนต่างชาติ จึงจะสามารถมีรายชื่อในทะเบียนนักเรียนต่อไปได้
4.3. นักเรียนที่ลาพักการเรียนชั่วคราว หรือหยุดเรียน จำเป็นต้องยื่นคำร้องเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะต้องแนบหนังสือยืนยันที่เกี่ยวข้อง เมื่อผ่านการตรวจสอบ และอนุญาตจากสำนักงานนักศึกษาต่างชาติ หลังจากที่ดำเนินการเรียบร้อยสามารถออกจากโรงเรียนได้
4.4. เมื่อนักเรียนที่ลาพักการเรียนชั่วคราว หรือหยุดเรียนถึงเวลาที่จะต้องกลับมาเรียนแล้ว ควรไปยื่นคำร้องขอเข้าเรียนใหม่ที่สำนักงานนักศึกษาต่างชาติก่อนเปิดเทอม 1 เดือน
4.5. กรณีที่ระหว่างนักเรียนลาพักการเรียนชั่วคราว หรือหยุดเรียน แล้วไปยื่นคำร้องเข้าเรียนกับทางโรงเรียนอื่น หรือทำกิจกรรมอื่นๆ เช่นนั้นแล้วทางโรงเรียนจะตัดสิทธิ์สถานภาพของนักเรียน เป็นสถานภาพการลาออก ทางโรงเรียนจะแจ้งไปทางสถานีตำรวจยกเลิกวีซ่าการอยู่ต่อ และยกเลิกสิทธิ์ที่เป็นนักเรียนต่างชาติ

          5. ลาออก
5.1. นักเรียนเรียนครบหลักสูตรหลักของภาคเรียนตามเวลาที่กำหนด สอบได้คะแนนเกณฑ์ตามมาตรฐาน ทางโรงเรียนจะอนุญาตให้เลื่อนชั้นเรียน แต่ในกรณีหนึ่งภาคเรียน หรือภาคเรียนต่างๆ รวมหลักสูตรที่สอบไม่ผ่านแล้ว เกินกว่าที่ทางโรงเรียนกำหนด ทางโรงเรียนจะปรับตกชั้นเรียน
5.2. นักเรียนที่ลาออก ยกเลิกลงทะเบียนนักเรียน ถ้าต้องการยื่นคำร้องขอเข้าเรียนใหม่ จำเป็นจะต้องผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานนักศึกษาต่างชาติก่อน จากนั้นจะแจ้งให้นักเรียนเข้าเรียนใหม่อีกครั้ง

          6. แทรกชั้น
6.1. เงื่อนไขในการอนุญาตให้แทรกชั้นเรียนได้ คือ
1. มีผลการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน HSK ระดับ 3 ขึ้นไป
2. ผ่านการเรียนภาษาจีนกลาง มาแล้ว 1 ปี จากแผนกนักศึกษาต่างชาติ
6.2. นักเรียนที่ต้องการแทรกชั้นเรียน จำเป็นจะต้องยื่นคำร้องเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรที่สำนักงานนักศึกษาต่างชาติเมื่อเปิดเทอม
6.3. แผนกนักศึกษาต่างชาติส่งเสริมนักเรียนตามระดับความสามารถทางภาษาของผู้เรียน สามารถเลือกแผนกการเรียนที่เหมาะสมในแต่ละเทอม นักเรียนที่แทรกชั้นเรียน หรือเปลี่ยนแผนกเรียนได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ถ้าในกรณีพิเศษ จำเป็นต้องยื่นคำร้องเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรที่แผนกสำหรับนักศึกษาต่างชาติก่อน 1 สัปดาห์ หลังจากได้รับตรวจอนุญาตจากแผนกสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และสำนักงานบริหารนักเรียน จึงจะสามารถดำเนินการ จัดการในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้

          7. สำเร็จการศึกษา
7.1. การจะได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา จำเป็นต้องผ่านเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. นักเรียนเรียนครบหลักสูตรมัธยมศึกษา 3 ปี แผนกมัธยมศึกษาโรงเรียนหรงหวาย และสอบได้คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. นักเรียนที่อายุยังไม่ถึง 16 ปี ซึ่งได้ลงทะเบียนการเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาจากประเทศตนเอง รวมเวลาเรียนที่ประเทศตัวเองและเรียนที่หรงหวายครบ 3 ปี สอบภาษาจีนได้คะแนนตามมาตรฐาน หรือสอบได้คะแนน HSK ระดับ 4 ขึ้นไป ที่แผนกนานาชาติจัดสอบ
3. เรียนที่แผนกมัธยมศึกษาโรงเรียนหรงหวายครบ 2 ปี ผ่านการสอบ HSK ระดับ 4 ขึ้นไป สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสำคัญของประเทศจีนได้ และได้รับหนังสือตอบรับ
4. นักเรียนที่อายุยังไม่ถึง 16 ปี เรียนที่แผนกนักเรียนนานาชาติครบ 2 ปี สอบได้ HSK ระดับ 4 ขึ้นไป
หากมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข 1 ใน 4 ข้อด้านบน อนุญาตให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะมีการมอบใบประกาศนียบัตรให้
7.2. นักเรียนที่เรียนครบหลักสูตรแต่ยังไม่ถึงเงื่อนไขการรับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตามที่กำหนดไว้ ทางโรงเรียนจะมอบหนังสือรับรองให้
7.3. นักเรียนที่ระหว่างอยู่ในโรงเรียน ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการควบคุมนักศึกษาต่างชาติของโรงเรียนหรงหวาย นักเรียนที่แสดงออกทางความคิด และพฤติกรรมอันไม่เป็นที่เหมาะสมตามมาตรฐาน จะไม่อนุญาตให้สำเร็จการศึกษา ทางโรงเรียนจะมอบแค่หนังสือรับรองการศึกษาให้
7.4. หากนักเรียนได้รับเพียงหนังสือรับรองการศึกษา ทางโรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนสามารถเรียนต่อได้ จนกระทั่งได้รับวุฒิสำเร็จการศึกษา
7.5. นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในแผนกนักเรียนต่างชาติ ต่ำกว่า 2 ปี ทางโรงเรียนมอบประกาศนียบัตรทางด้านภาษาจีนให้
7.6. นักเรียนที่ไม่มีทะเบียนการศึกษา ไม่สามารถรับวุฒิสำเร็จการศึกษาได้ เนื่องจากไม่อนุญาตให้นักเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนเข้ามาเรียนด้วย
7.7. กฎระเบียบข้อบังคับนี้มีผลตั้งแต่ ณ วันที่ประกาศใช้ กฎระเบียบนี้อยู่ในความรับผิดชอบของแผนกนักเรียนต่างชาติ

กฎระเบียบของการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ และหอพักนักเรียนต่างชาติ

          1. นักเรียนทุกคน จะต้องเข้าพัก และนอนเตียงที่ทางอาจารย์จัดไว้ให้ ไม่อนุญาตเปลี่ยนห้องพัก และเตียงนอนโดยพลการ
          2. นักเรียนทุกคนที่พักในหอพักนักเรียนต่างชาติ จะต้องปฏิบัติตาม “ระเบียบการควบคุมหอพักนักเรียนต่างชาติ และบทลงโทษของโรงเรียนหรงหวาย” ข้อห้ามปฏิบัติในหอพัก และโรงเรียน มีดังต่อไปนี้
- ห้ามปีนกำแพงลงจากตึก
- ห้ามปีกำแพงหรือรั่วออกไปนอกโรงเรียน
- ห้ามสูบบุหรี่ และดื่มสุรา
- ห้ามนักเรียนชาย และนักเรียนหญิงนอนห้องเดียวกัน
- ห้ามลักทรัพย์
- ห้ามทำลายทรัพย์สินของโรงเรียน
          3. เวลาพักนักเรียนสามารถพักได้ตามเวลาของทางแผนก ห้ามโดดเรียน หรืออยู่ในหอพักเวลาเรียน หากฝ่าฝืนจะยกเลิกสิทธิ์การเข้าพัก ยกเว้นกรณีมีเหตุที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ จะต้องขออนุญาตอาจารย์ก่อน สำหรับนักเรียนที่ป่วย จำเป็นจะต้องมีหนังสือรับรองจากห้องพยาบาล หรือโรงพยาบาล
          4. ทรัพย์สินมีค่า ไม่อนุญาตให้นำมาที่โรงเรียน เงินสดให้ฝากไว้ในธนาคาร นักเรียนจะต้องดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของตนเอง ทางโรงเรียนไม่รับผิดชอบใดๆ
          5. หากผู้ปกครองของนักเรียนต้องการเดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียน ค่ารถรับส่งจากสนามบินมาโรงเรียน(ไปและกลับ) ค่าที่พัก ค่าอาหาร ผู้ปกครองรับผิดชอบเอง และการเข้าพัก ไม่สามารถพักกับนักเรียนได้ จะต้องพักตามที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้
          6. ต้องมีความเคารพในวัฒนธรรมของประเทศจีน มีมารยาท ห้ามสวมรองเท้าแตะ ห้ามแต่งกายไม่เหมาะสมออกจากห้องพัก หรือไปที่สาธารณะ
          7. ห้ามนักเรียนรวมตัวกันเพื่อก่อเรื่อง หรือสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น ห้ามนักเรียนชาย นักเรียนหญิงเป็นแฟนกัน และห้ามอุ้มหรือจูบกัน ห้ามพาคนนอกเข้ามาในโรงเรียน
          8. ทางโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ในนักเรียนเล่น หากต้องการนำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวไป จะต้องได้รับอนุญาตจากแผนกก่อน ค่าใช้จ่ายจะต้องรับผิดชอบเอง เมื่อถึงเวลาปิดไฟแล้ว ห้ามเล่นคอมพิวเตอร์ หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ จะห้ามไม่ให้เล่นเป็นเวลา 1 เดือน
          9. หลังจากที่นักเรียนทุกคนได้เวลาพักผ่อน นักเรียนทุกคนจะต้องกลับเข้าห้องพักของตนเอง ห้ามส่งเสียงดังหรือสร้างความรำคาญให้กับนักเรียนคนอื่นๆ
          10. ข้อกำหนดในเวลากลางคืน นักเรียนทุกคนจะต้องกลับเข้าห้องของตนเองก่อนเวลา 20.30 น. ประตูใหญ่หอพัก จะปิดเวลา 21.00 น. หลังเวลา 22.00 น. แล้ว ห้องไหนยังไม่ปิดไฟ จะถือว่าทำผิดกฎระเบียบของทางโรงเรียน จะมีการบันทึกการผิดระเบียบไว้ และจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
          11. นักเรียนจะต้องปิดเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่นน้ำร้อน และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ก่อนออกจากห้องทุกครั้ง แต่ละห้องสามารถใช้ไฟฟ้าได้ 50 วัตต์/เดือน หากมีการใช้มากกว่าอัตราที่กำหนด จะต้องชำระส่วนต่างเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนรู้จักการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า
          12. โทรศัพท์ และเครื่องมือสื่อสารภายในห้องพัก นักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

โรงอาหาร และอาหาร

          1. นักเรียนต่างชาติสามารถเลือกรับประทานอาหารที่โรงอาหารของนักเรียนต่างชาติได้
          2. เวลาตักอาหาร ให้ตักมาเพียงพอรับประทาน ห้ามตักอาหารมามากจนเกินไป
          3. หากไม่มีเหตุผลสมควร ห้ามตักอาหารไปรับประทานที่พอพัก ยกเว้นมีเหตุผลสมควรหรือเพียงพอ จะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้ากิจกรรมแผนกนักเรียนต่างชาติก่อน
          4. ห้ามนักเรียนใช้อุปกรณ์ทำอาหารในหอพักก่อนได้รับอนุญาต

การเข้า และออกนอกโรงเรียน

          1. นักเรียนไม่สามารถเข้า และออกจากโรงเรียนโดยพลการ หากมีธุระและเหตุจำเป็นที่จะต้องออกไปนอกโรงเรียน จะต้องไปขออนุญาตกับแผนกนักเรียนต่างชาติ และนักเรียนจะต้องมีหนังสือรับรองที่อาจารย์ลงนามอนุญาต จึงจะสามารถออกไปได้ ห้ามนักเรียนปีนกำแพงออกไปนอกโรงเรียนโดยเด็ดขาด
          2. ช่วงวันหยุด หากนักเรียนพักอยู่ที่โรงเรียน และต้องการออกไปนอกโรงเรียนสามารถขอหนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้ดูแล แต่นักเรียนจะต้องกลับเข้าหอพักก่อนเวลา 21.00 น. หากนักเรียนไม่กลับเข้ามาโรงเรียนตามเวลา และไม่ได้แจ้งอาจารย์ล่วงหน้า ครั้งที่ 1 จะลงโทษด้วยการตักเตือนก่อน
          3. ห้ามนักเรียนซื้ออาหาร และขนมจากคนขายนอกโรงเรียนที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนเกิดอาการอาหารเป็นพิษ
          4. นักเรียนต่างชาติ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่นเดียวกับนักเรียนจีน จะต้องเชื่อฟังอาจารย์ และยามเฝ้าประตูของโรงเรียน นักเรียนที่ไม่เชื่อฟัง และประพฤติตัวผิดกฎข้อบังคับที่วางไว้ จะถูกลงโทษตามกฎระเบียบของทางโรงเรียน

วิธีการลงโทษนักเรียนที่ผิดกฎระเบียบ และข้อบังคับของโรงเรียน

          ตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางโรงเรียนหรงหวาย และสัญญาการเข้าเรียนนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนหรงหวาย ในระหว่างที่เป็นนักเรียนต่างชาติของโรงเรียนหรงหวาย หากประพฤติผิดจากกฎระเบียบข้างต้น จะต้องได้รับการลงโทษ เช่น คำเตือนด้วยวาจา คำเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร คำเตือนขั้นรุนแรง และไล่ออก รวมทั้งหมด 4 วิธี
          1. โดยปกตินักเรียนที่ประพฤติผิดกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน จะเป็นหน้าที่ของอาจารย์ผู้ดูแลชีวิตประจำวัน แจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาของชั้นเรียน และหัวหน้าแผนกนักเรียนต่างชาติให้ลงโทษ
          2. นักเรียนที่ได้รับการตักเตือนแล้ว ยังมีการทำผิดซ้ำ จะโดนลงโทษด้วยการเตือนจากแผนกนักเรียนต่างชาติ และจะมีการลงบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร แจกให้กับทุกห้องเรียน และให้กับนักเรียนที่กระทำผิดระเบียบข้อบังคับ และผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติแทนผู้ปกครองทราบ รับทราบโดยทั่วกัน
         3. หลังจากที่ได้รับคำเตือนแล้วยังมีการกระทำผิดซ้ำอีก หรือเกิดเรื่องผิดระเบียบข้อบังคับอย่างร้ายแรง เช่น ทะเลาะวิวาทอันก่อให้เกิดผลเสียกับทางโรงเรียน จำได้รับการลงโทษอย่างร้ายแรง ผลลงโทษจะแจกให้ทุกชั้นเรียน และส่งรายงานไปทางผู้ปกครอง หรือผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติแทนผู้ปกครองทราบ และบันทึกลงประวัตินักเรียน
          4. หลังจากที่นักเรียนได้รับการลงโทษแล้ว ภายใน 3 เดือน หากมีการปรับปรุงพฤติกรรม สามารถยกเลิกบทลงโทษได้ นักเรียนที่ได้รับคำเตือนแล้วยังไม่ทราบถึงความผิด ดังตัวอย่างต่อไปนี้
a. หลังจากทางโรงเรียนปิดไฟในเวลากลางคืนแล้ว นักเรียนปีนกำแพงลงจากตึก ปีนกำแพงออกจากโรงเรียน
b. เกิดเรื่องทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายนักเรียนผู้อื่น
c. ประพฤติปฏิบัติตัวที่ผิดกฎระเบียบระหว่างชายหญิง
d. ขาดเรียนเป็นเวลารวมมากกว่า 2 วันขึ้นไป โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
e. สภาพการณ์ต่างๆ ที่ไม่เหมาะสมกับสถานภาพนักเรียน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากแผนกนักเรียนต่างชาติแล้ว จะให้แผนกนักเรียนต่างชาติรับผิดชอบยื่นคำร้องไปทางโรงเรียน เพื่อขออนุมัติบทลงโทษ โดยการพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนต่างชาติของทางโรงเรียนหรงหวาย และแจ้งไปทางผู้ปกครองของนักเรียน เพื่อดำเนินการให้มาดำเนินการลาออกกับทางโรงเรียน นักเรียนที่ถูกแจ้งพ้นสภาพการเป็นนักเรียนต่างชาติของทางโรงเรียน ไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ค่าตั๋วเครื่องบินนักเรียนต้องรับผิดชอบเอง และจะมีการแจ้งให้ทางสถานีตำรวจShaoxin ยกเลิกวีซ่านักเรียน และหนังสือขออนุญาตอยู่อาศัยของนักเรียนต่างชาติคนนั้นๆ

ระเบียบการนี้สำหรับนักเรียนต่างชาติแผนกนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนหรงหวาย

เอกสารที่ต้องนำไปยื่นคำร้องที่ “ฝ่ายปกครอง” ของสำนักงานเขต

          1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองทั้งคุณพ่อ คุณแม่
          2. ทะเบียนบ้านผู้ปกครองทั้งคุณพ่อ คุณแม่
          3. ใบสมรส
          4. เอกสารแนบ (ชื่อและที่ตั้งของสถาบันในประเทศที่จะไปศึกษาต่อ พร้อมชื่อของบุคคลที่จะเป็นผู้ดูแลบุตร)
          5. บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน
          6. ทะเบียนบ้านของนักเรียน
          7. ใบสูติบัตรของนักเรียน

          เมื่อเตรียมเอกสารข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ให้บิดาและมารดา นำเอกสารดังกล่าวไปที่ “ฝ่ายปกครอง” ของสำนักงานเขตนั้นๆ เพื่อยื่นคำร้องขอ “หนังสือให้ความยินยอม” เพื่อเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ

เอกสารที่ต้องใช้ และขั้นตอนการสมัคร

          1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว (48 มม. × 33 มม.) เป็นรูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง รูปสี ไม่สวมหมวก จำนวน 6 ใบ
          2. หนังสือเดินทาง (Date of expiry ต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)
          3. สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด Certificate (ฉบับภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน)
          4. สำเนาหนังสือแสดงผลการศึกษา Transcript (ฉบับภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน)
          5. ในกรณีที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ สามารถใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถานบันที่กำลังศึกษาอยู่แทน Concern Letter ฉบับภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน
          6. "หนังสือให้ความยินยอม" ต้นฉบับ ทางศูนย์ฯจะดำเนินการในส่วนของการแปล และยื่นรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตจีน (ค่าใช้จ่ายตามจริง)
          7. สำเนาบัตรประชาชนของคุณพ่อ และคุณแม่ของนักเรียน ท่านละ 2 ชุด
          8. สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของคุณพ่อ และคุณแม่ ท่านละ 2 ชุด
          9. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน 2 ชุด
          10. ในกรณีต้องการเปิดบัญชีธนาคาร Bank of China หรือ ICBC ใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครอย่างละ 1 ชุด
          11. ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 6,000 บาท (เงินมัดจำจะนำมาหักกับค่าใช้จ่ายทั้งหมด)
สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน วิสดอม หรือโอนเข้าบัญชีในนาม ชื่อบัญชี “ดวงรัตน์ แซ่ลี้”

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 789-2-05183-0
ธนาคารกรุงเทพ สาขาซี.พี. ทาวเวอร์  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 047-7-03341-9

          เมื่อทำการโอนแล้ว กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมแจ้งชื่อ – นามสกุลผู้สมัครมาที่ โทรศัพท์ 0-2267-0917 (แฟกซ์อัตโนมัติ) หรือ สแกนหลักฐานการโอนเงินส่งมาที่ E-mail: knowchinese.com@hotmail.com หรือ ID Line/WeChat : wisdom-knowchinese

ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารการสมัคร พร้อมระบุรายละเอียดหลักสูตรที่ต้องการสมัครเรียน มาที่:

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน วิสดอม
120 ชั้น 9 ห้อง 900 อาคารเกษมกิจ (ตรงข้ามตึก ซี.พี.ทาวเวอร์) ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

           หลังจากทำการส่งเอกสารออกมาแล้ว กรุณาแจ้งเลขที่ส่งออกกลับมาทางศูนย์ฯ เพื่อที่ทางศูนย์ฯจะสามารถตามเอกสารได้ในกรณีที่เอกสารยังไม่มาถึงตามกำหนด (ทางศูนย์ฯ ปิดทำการวันเสาร์-อาทิตย์ ขอความกรุณาอย่าส่งเอกสารมาติดวันหยุดดังกล่าว)

กรณีสมัครเรียนตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป สามารถขอรับแบบฟอร์มการตรวจร่างกายได้กับทางศูนย์ฯ หรือสถานทูตจีน

*** ขอสงวนสิทธิ์ การคืนเงินมัดจำ ในกรณีที่
1. ผู้สมัครทำการยกเลิกกับทางศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน วิสดอม ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
2. ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาทุกสาขาวิชา ไม่ผ่านการพิจารณา จากทางมหาวิทยาลัย ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
3. เมื่อทางศูนย์ฯ ดำเนินการยื่นเอกสารขอวีซ่าประเทศจีน แล้วไม่ผ่านการพิจารณาจากสถานทูตจีน

ภาพบรรยากาศ และกิจกรรมของทางโรงเรียนหรงหวาย