Zhejiang RongHuai International School

Zhejiang RongHuai International School 荣怀国际学校

ประวัติโดยย่อ

          โรงเรียนนานาชาติหรงหวาย ประเทศจีน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1996 ปัจจุบันประกอบด้วย 5 แผนก ได้แก่ แผนกชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และแผนกนานาชาติ(รวมเตรียมอุดม) เป็นต้น มีนักเรียน และคุณครูทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศกว่า 8,000 คน ทางโรงเรียนได้รับรางวัลระดับระเทศมาแล้ว 10 รางวัล และรางวัลระดับมณฑล 120 รางวัล เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงระดับสูงในประเทศจีน จนได้รับการพิจารณาอนุมัติจากรัฐบาลจีนให้โรงเรียนหรงหวายมี่คุณสมบัติในการเปิดรับสมัครนักเรียนต่างชาติได้ ในปี 2002 โรงเรียนหรงหวายได้ก่อตั้งแผนกการศึกษานานาชาติ เพื่อขยายการศึกษาระหว่างประเทศ ในปี 2006 แผนกนักเรียนมัธยมศึกษาได้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยสำหรับนานาชาติ ปัจจุบันมีนักเรียนกว่า 200 คนจากหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนนาดา ออสเตรเลีย ฝรั่งเศสเป็นต้น โรงเรียนหรงหวายเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีนักเรียนต่างชาติมากที่สุดในประเทศจีน
          หลักสูตรโรงเรียนนานาชาติหรงหวายทั้งหมดครอบคลุมและรองรับ ศูนย์การศึกษาเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหนานจิง มหาวิทยาลัยชิงหัว ซึ่งได้ทำความร่วมมือกันเปิดหลักสูตร โดยอาศัยทรัพยากร และบุคลากรทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยหนานจิง มหาวิทยาลัยชิงหัว หรือมหาวิทยาลัยชั้นนำได้

สถานที่ตั้งของโรงเรียน
          โรงเรียนนานาชาติหรงหวายตั้งอยู่ในเมืองจูจี้ มณฑลเจ้อเจียง ซึ่งเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตศูนย์กลางของมณฑลเจ้อเจียง เมืองจูจี้มี “อู่เซี่ย” ซึ่งเป็นแหล่งชมทัศนียภาพระดับประเทศ โดยเฉพาะบ้านเกิดของ “ไซซี” ที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวงามอันดับหนึ่งแห่งใต้หล้า ซึ่งตั้งอยู่ที่เชิงเขาทางทิศใต้ของเมืองจูจี้
          เมืองจูจี้ ห่างจากเซี่ยงไฮ้ด้วยระยะการเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง ห่างจากเขตเมืองหังโจวระยะทางประมาณ 40 นาที และจากสนามบินนานาชาติหังโจวระยะเวลาเพียง 30 นาที