หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรภาษาจีนกลาง

          วิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศรับสมัครนักศึกษาชาวต่างชาติที่เรียนภาษาจีนกลางและวัฒนธรรมจีนได้ตลอดปี มีหลักสูตรดังต่อไปนี้

          1. หลักสูตรภาษาจีนกลางทั่วไป
ชั้นเรียนแบ่งตามระดับต้น กลาง และ สูง ตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐานเลย โดยจะมีการสอบเพื่อวัดระดับในช่วงเปิดภาคการศึกษา เพื่อจัดเข้าชั้นเรียนที่เหมาะสม ห้องละไม่เกิน 15 คน เพื่อ ประสิทธิภาพสูงสุด ชั้นเรียนภาษาจีนกลาง เรียน 18 คาบต่อสัปดาห์ โดยในช่วงเช้าจะเป็นการเรียนภาษาจีนกลาง ครอบคลุมทั้งในส่วนของการฝึกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และในช่วงบ่ายจะเป็นวิชาเลือกอีก เช่นสาขาวัฒนธรรมจีน ระบำพื้นเมือง พู่กันจีน การวาดภาพจีน ศิลปะชา ไทเก็ด การสอนเพื่อ HSK นักศึกษาสามารถเลือก 2 สาขาเลือกมาเรียนอย่างฟรี

          2. หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับปริญญาตรี
หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ:หลักสูตรนี้ขึ้นอยู่กับ ลักษณะการเรียนภาษาจีนกลางของนักศึกษาชาวค่างชาติ ออกแบบการสอนเป็นพิเศษโดยแบ่งชั้นเรียน ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี การสำเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร และจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จะได้รับประกาศนียบัตรภาษา และวัฒนธรรมจีน และใบรับรองปริญญาจากทางมหาวิทยาลัย
          หลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติเรียนกับนักศึกษาจีน:เป็นหลักสูตรที่เรียนแทรกร่วมชั้นเรียนกับนักศึกษาจีนหลักสูตรภาษาจีนกลาง ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี เมื่อเรียนจบแล้วสามารถได้รับใบรับรองวุฒิบัตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษา และวรรณคดีจีน และใบรับรองปริญญา
          สาขาวิชาของหลักสูตรภาษาจีนกลางระดับปริญญาตรี ภาษาจีนกลางแบบครอบคลุม การฟัง การพูด ตัวอักษรจีน หนังสือพิมพ์ การอ่าน วัฒนธรรมจีน วรรณคดีจีน สภาพประเทศจีน ต่างๆ รวมทั้ง 30 สาขาวิชา

ลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว
-1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา โดยแต่ละภาคการศึกษาใช้ระยะเวลาประมาณ 18-20 สัปดาห์
ช่วงเปิด-ปิดภาคเรียน ต้นเดือนกันยายน - มกราคมปีถัดไป และ ต้นเดือนมีนาคม – กรกฎาคม
-การจัดชั้นเรียน หลักสูตรระยะยาวแบ่งตามระดับตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐาน ไปจนถึงระดับชั้นต้น - กลาง - สูง นักเรียนที่สมัครเรียนระยะยาวจะมีการสอบเพื่อจัดให้อยู่ชั้นเรียนระดับต่าง ๆ ห้องเรียนกลุ่มเล็ก ห้องละไม่เกิน 10 คน
ตารางและเนื้อหาการเรียน

เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ จำนวน 20 คาบ / สัปดาห์ ช่วงเช้าเรียนภาษาจีนเพื่อฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
ช่วงบ่ายเรียนวิชาเลือกเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมจีน วาดพู่กันจีน ไทเก็ก ฯลฯ

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น
เป็นหลักสูตรที่เรียนร่วมกับนักเรียนหลักสูตรภาษาจีนระยะยาว สมัครเรียนได้ตั้งแต่ 6-12 สัปดาห์ และผู้สมัครควรมีพื้นฐานภาษาจีนมาบ้าง

หลักสูตรภาษาจีน ตัวต่อตัว | One on One Programs
การเรียนการสอนที่จัดขึ้นเน้นตัวนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มีความหลากหลายและยืดหยุ่นสูง เพื่อให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนมากที่สุด เลือกเรียนได้ตลอดปี นานเท่าใดก็ได้ โดยอาจารย์และนักเรียนจะเป็นผู้เลือกตำราร่วมกัน เรียนสัปดาห์ละ 16 คาบ และวิชากิจกรรม อีก 4 คาบ เรียนร่วมกับนักเรียนในชั้นหลักสูตรปกติ

ค่าเล่าเรียน

*นักศึกษาที่ชำระค่าเล่าเรียนครึ่งปีขึ้นไป มหาวิทยาลัยยูนานจะชำระค่าประกันอุบัติเหตุ ส่วนบุคคล มูลค่า 510,000 หยวน
*โดยปกติมหาวิทยาลัยจะเปิดเรียน เดือนมีนาคม-กรกฎาคม และเดือนกันยายน-มกราคมปีถัดไป

หลักสูตรปริญญาตรีระยะยาว ปีการศึกษา 2013

http://zsb.ynnu.edu.cn:8080/showxx.aspx?code=1102

 

 Yunnan Normal University   云南师范大学

  

  

  

ภาพกิจกรรมต่างๆ

  

  

แผนที่