หลักสูตรการศึกษา

        หลักสูตรการอบรมภาษาจีนระยะสั้น

          “หลักสูตรการอบรมภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น”จัดขึ้นเพื่อนักศึกษาชาวต่างชาติโดยเฉพาะ จะมุ่งเน้นพัฒนาทักษะการพูด และทางมหาวิทยาลัยไม่กำหนดระดับความรู้ของนักศึกษา นักศึกษาสามารถเลือกระยะเวลาการเรียนตั้งแต่ 2 สัปดาห์ – 12สัปดาห์ ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เรียนเฉพาะเวลาช่วงเช้า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และช่วงบ่ายมีการสอนเพิ่มเติม ยังมีการบรรยายเชิงวัฒนธรรม และทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัตศาสตร์ และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งจะมีการสมัครล่วงหน้าก่อนอย่างน้อยหนึ่งเดือนขึ้นไป ห้องเรียนละ 4-8 คน โดยมีอัตราค่าเรียนดังนี้
2 สัปดาห์ :2,400 หยวน 4 สัปดาห์ :4,000 หยวน
8 สัปดาห์:7,200 หยวน 12 สัปดาห์ :9,200 หยวน
เมื่อเรียนจบหลักสูตรและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ ทางมหาวิทยาลัยจะออกหนังสือรับรองการเรียนจบหลักสูตร

หลักสูตรอบรมเศรษฐศาสตร์และการค้าระยะสั้น(ภาคภาษาจีน, อังกฤษ, เกาหลีและญี่ปุ่น)

          ทางมหาวิทยาลัยได้มีการอบรมเกี่ยวกับด้านเศรษฐศาสตร์ และการค้าหลักสูตรระยะสั้น 4-6 สัปดาห์ แต่ละภาคการศึกษาจะเปิด 4 โปรแกรม ผู้เรียนจะต้องมี10 คนขึ้นไปจึงจะเปิดห้องเรียน เมื่อจบหลักสูตร ทางมหาวิทยาลัยจะมอบประกาศนียบัตรเพื่อยืนยันว่านักศึกษาได้ผ่านการอบรมด้านเศรษฐศาสตร์ และการค้า และทางมหาวิทยาลัยยังจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา เพื่อทัศนศึกษาเยี่ยมชม บริษัท และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ อัตราค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายสำหรับการทัศนศึกษาเยี่ยมชมและการเดินทาง ขึ้นอยู่กับโปรแกรมการทัศนศึกษา

หลักสูตรอบรมเศรษฐศาสตร์ และการค้าประเทศจีน

          หลักสูตรอบรมเศรษฐศาสตร์ และการค้าประเทศจีน มีเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจประเทศจีน การค้า การเงิน กฎหมาย และวัฒนธรรมทางสังคมเป็นต้น ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะความรู้ทางภาษาจีนได้ในช่วงเวลาสั้นๆ ได้รับความรู้ เกี่ยวกับเศรษฐกิจประเทศจีนปัจจุบัน กฎหมาย เป็นต้นครอบคลุมของความรู้ใหม่รอบด้านของประเทศจีน
หลักสูตรนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 ห้องห้อง A และห้องBมีรายละเอียดดังนี้ห้องAจะเปิดสอนในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและห้องB จะเปิดในช่วงฤดูใบไม้ผลิ นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตร และมีผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ของทางหาวิทยาลัย จะได้รับประกาศนียบัตรจบหลักสูตร
รายวิชาของหลักสูตร (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ห้อง A
          1. การค้าต่างประเทศของประเทศจีนและองค์การการค้าโลกWTO
          2. ความรู้เบื้องต้นบริหารธุรกิจการตลาดและการจัดการ
          3. การเงินประเทศจีน
          4. เศรษฐศาสตร์ประเทศจีน
          5. นโยบายการคลังและภาษีอากรประเทศจีน
          6. ภาษาจีนธุรกิจระดับสูง I
          7. การอ่านหนังสือพิมพ์จีนธุรกิจ I

ห้องB
          1. การบรรยายหัวข้อจุดเด่นของเศรษฐกิจประเทศจีน
          2. การจัดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของประเทศจีน
          3. ภาคปฏิบัติการค้าระหว่างประเทศของประเทศจีน
          4. กฎหมายการค้าระหว่างประเทศของประเทศจีน
          5. แนะนำการลงทุนในต่างประเทศของประเทศจีน
          6. ภาษาจีนธุรกิจระดับสูง II
          7. การอ่านหนังสือพิมพ์จีนธุรกิจ II

เงื่อนไขพื้นฐานของผู้สมัคร
          ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ18 ปีขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง หากอายุไม่ต่ำกว่า18 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากทางมหาวิทยาลัย และมีหนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง

ระยะเวลารับสมัครและเอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. ระยะเวลาการสมัคร
ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง :วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายนของทุกปี
ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ : วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคมของทุกปี

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการสมัคร
(กรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน เท่านั้น และเอกสารการสมัครจะไม่ได้รับคืน)
          ◆กรอกแบบฟอร์มการสมัครของทางมหาวิทยาลัย
          ◆วุฒิการศึกษา และหนังสือแสดงผลการศึกษา
          ◆สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรองผู้สมัคร
          ◆นักศึกษาอายุที่ต่ำกว่า18 ปี ต้องนำใบรับรองของผู้ปกครอง
          ◆สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน
          ◆ รูปถ่าย 2 ใบ ต้องเป็นรูปถ่ายปัจจุบัน พื้นหลังสีขาว ไม่สวมหมวก
2. ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม
          1. ค่าสมัคร : 660 หยวน
          2. ค่าเล่าเรียน : หนึ่งเทอม 9,900 หยวนต่อคน หนึ่งภาคการเรียนศึกษา 19,000 หยวนต่อคน
(ต้องชำระเงินล่วงหน้า 2,000 หยวนต่อคน และทางมหาวิทยาลัยจะคิดรวมเป็นค่าเทอม และจะไม่คืนเงิน)
จบการศึกษา
นักศึกษาที่จบหลักสูตรทั้งหมด และได้สอบผ่าน การทดสอบต่างๆ ทางมหาวิทยาลัยจะมอบประกาศนียบัตรรับรอง การจบหลักสูตร

หลักสูตรการอบรมภาษาจีน

หลักสูตรแนะนำ
ภาษาจีนพื้นฐาน : หลักสูตรนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง หลักสูตรนี้เน้นการฟัง การพูด การอ่านและวัฒนธรรมจีนเป็นต้น ฝึกอบรมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนพัฒนาความรู้ทางภาษาจีนในทุกด้าน เพื่อพัฒนาทักษะทางการสื่อสารภาษาจีน
จีนธุรกิจ : หลักสูตรนี้จะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ นักศึกษาจำเป็นต้องผ่านการเรียนภาษาจีนมาอย่างน้อย 100 ชั่วโมง มีพื้นฐานความรู้ทางคำศัพท์ 200-300 คำหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจมีระดับที่ต่างกัน รวมถึงวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ การฟังภาษาจีนธุรกิจ การอ่านภาษาจีนเป็นต้น นักศึกษาที่ผ่านการเรียนรู้ภาษาจีน และเข้าร่วมกิจกรรมในการฝึกภาษา นักศึกษาจะสามารถเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศจีน และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของประเทศจีนเพิ่มขึ้นสามารถเข้าใจสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและทางธุรกิจได้อย่างลึกซึ้ง อีกทั้งมีความสามารถและความชำนาญในการใช้ภาษษจีนในการแลกเปลี่ยนสื่อสารทางธุรกิจ

หลักสูตรภาษาจีนเร่งรัด
ทางมหาวิทยาลัย UIBE ได้เปิดหลักสูตรการฝึกอบรม "ภาษาจีนเร่งรัด" ซึ่งมีการจัดหลักสูตรมาอย่างดีสำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะปรับความรู้ทางภาษาจีนอย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลาอันสั้น
วัตถุประสงค์การฝึกอบรม: เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ภาษาจีนได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ระยะเวลาอันสั้น
เป้าหมายการอบรม: เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการเรียนระดับสูง หลักสูตรวิทยาศาสตร์และหลักสูตรต่างๆ จะทำให้ความสามารถด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนของผู้เรียน มีความพัฒนาเพิ่มมากขึ้น
วิธีการการเรียนการสอน: แบ่งกลุ่มนักเรียนตามพื้นฐานที่เหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาทั้งในวิชาเรียนปกติและวิชาเพิ่มเติมที่จะรวมการเรียนการสอนในชั้นเรียน (โต้วาทีฝึกงานการแข่งขันพูด และอื่น ๆ )
รายละเอียดหลักสูตร: หนึ่งภาคการศึกษามี 16 สัปดาห์สัปดาห์ 30 ชั่วโมง นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยจะมอบหมายให้อาจารย์แนะนำนักศึกษา และให้นักศึกษาได้ทบทวนกับวิชาวิชาต่างๆ
วิชาบังคับ: อภิปรายหัวข้อร้อนทางสังคมหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการสนทนาทางธุรกิจการค้า ติวข้อสอบHSKเป็นต้น
วิธีการจัดการ:หลักสูตรนี้ใช้วิธีการจัดการที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด เพื่อหลีกเลี่ยงสำเนียงภาษาแม่เพื่อความสำเร็จการเรียนรู้ทางภาษาจีนให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

เงื่อนไขพื้นฐานของผู้สมัคร
          สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 18 ปีขึ้นไป สุขภาพแข็งแรงหากอายุไม่ถึง 18 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากทางมหาวิทยาลัย และมีหนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง

ระยะเวลารับสมัครและเอกสารที่สำคัญ
1.ระยะเวลารับสมัคร
ภาคการศึกษาภาคฤดูใบไม้ร่วง:ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน–30มิถุนายนของทุกปี
ภาคการศึกษาภาคฤดูใบไม้ผลิ:ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม–30ธันวาคมของทุกปี

2. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
(กรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน เท่านั้น และเอกสารการสมัครจะไม่ได้รับคืน)
          ◆กรอกแบบฟอร์มการสมัครของทางมหาวิทยาลัย
          ◆วุฒิการศึกษา และหนังสือแสดงผลการศึกษา
          ◆สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรองผู้สมัคร
          ◆นักศึกษาอายุที่ต่ำกว่า 18 ปี ต้องนำใบรับรองของผู้ปกครอง
          ◆สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน
          ◆ รูปถ่าย 2 ใบ ต้องเป็นรูปถ่ายปัจจุบัน พื้นหลังสีขาว ไม่สวมหมวก
4. ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม
          1. ค่าสมัคร : 660 หยวน
          2. ค่าเล่าเรียน
ภาษาจีนพื้นฐาน และภาษาจีนธุรกิจ:เทอมแรก 9900 หยวนต่อคน ตั้งแต่เทอมที่สองเทอมละ9100 หยวนต่อคน

สูตรเร่งรัดภาษาจีน:
          เทอมแรก 19800 หยวนต่อคน เทอมที่สองขึ้นไป 18800 หยวนต่อคน(ต้องชำระเงินล่วงหน้า 2000 หยวนต่อคน หลักสูตรภาษาจีนเร่งรัด3000 หยวนต่อคน และทางมหาวิทยาลัยจะคิดรวมเป็นค่าเทอม และจะไม่คืนเงิน)

การจบหลักสูตร
          นักศึกษาที่จบหลักสูตรทั้งหมด และได้สอบผ่าน การทดสอบต่างๆ ทางมหาวิทยาลัยจะมอบประกาศนียบัตรรับรอง การจบหลักสูตร

หลักสูตรเตรียมศึกษา

เป้าหมายการเรียน: เพื่อการศึกษา 1 ปีต่อเนื่องหลักสูตรเตรียมศึกษา เพื่อการฟังภาษาจีน การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์เป็นต้น ให้ผู้เรียนมีทักษะที่สามารถศึกษาต่อนะดับปริญญาตรี ภาคภาษาจีนของทางมหาวิทยาลัยได้ผ่านการสอบHSKระดับ 5 (180 คะแนนขึ้นไป)คณิตศาสตร์มีระดับสูงสอบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยได้ระดับ3

หลักสูตร
ภาษาจีน 24 คาบเรียน/สัปดาห์คณิตศาสตร์ 3 คาบเรียน/สัปดาห์ภาษาอังกฤษ 3 คาบเรียน/สัปดาห์
ภาคการศึกษา
ภาคฤดูใบไม้ร่วง: เดือนกันยายนถึงเดือนมกราคมของทุกปี
ภาคฤดูใบไม้ผลิ:เดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี
เงื่อนไขผู้สมัคร
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 18ปีขึ้นไป ร่างกายแข็งแรง (ผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องได้รับความยินยอมจากโรงเรียนและหนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง)

ระยะเวลาการสมัคร และเอกสารที่ใช้
1. เวลาการสมัคร
          ภาคฤดูใบไม้ร่วง: วันที่1 เมษายน–30 มิถุนายน
          ภาคฤดูใบไม้ผลิ: วันที่ 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม
2. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
(ใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษไม่คำนึงถึงว่าผู้สมัครเข้ารับการรักษาข้อมูลกายื่นคำร้องไม่สามารถคืนได้)
          • ใบสมัครของทางมหาวิทยาลัย
          • วุฒิการศึกษา และหนังสือรับรองผลการศึกษา
          • การค้ำประกันของกิจการในประเทศจีนและบัตรประจำตัวประชาชน
          • ใบรับรองผู้ปกครองและสำเนา (ผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี)
          • หนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชน
          • รูปถ่ายปัจจุบันพื้นหลังสีขาว2ใบ

ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน : 660 หยวน
ค่าเทอม : ภาคเรียนที่หนึ่ง 11,600หยวนต่อคน หนึ่งปีการศึกษา 22,300 หยวนต่อคน
(ต้องชำระเงินล่วงหน้า 2,000 หยวนต่อคน และทางมหาวิทยาลัยจะคิดรวมเป็นค่าเทอม และจะไม่คืนเงิน)
“หลักสูตรเตรียมศึกษา” ยกเว้นการสอบสัมภาษณ์สำหรับเข้าระดับปริญญาตรี
          ปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยสอบผ่านHSKระดับ5 (210ขึ้นไป) หรือสอบผ่านตามเงื่อนไขของการเรียนภาคฤดูใบไม้ผลิ

หลักสูตรเตรียมศึกษาเร่งรัด

เป้าหมายการเรียน: เพื่อเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมเร่งรัด 1 ปีหรือ 1 เทอม ครอบคลุมทักษะความรู้ทางภาษาจีนทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน รวมทั้งภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ สอบผ่านตามเกณฑ์หลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย มีผลสอบวัดระดับHSKระดับ5 (180 คะแนนขึ้นไป) คณิตศาสตร์มีระดับสูงทดสอบภาษาอังกฤษของทางมหาวิทยาลัยในระดับ 3

หลักสูตร
ภาคฤดูใบไม้ร่วง: ภาษาจีน30 คาบเรียน/สัปดาห์
ภาคฤดูใบไม้ผลิ:ภาษาจีน 29 คาบเรียน/สัปดาห์
คณิตศาสตร์ 3คาบเรียน/สัปดาห์ ภาษาอังกฤษ 3 คาบเรียน/สัปดาห์
ภาคการศึกษา
ภาคฤดูใบไม้ร่วง: เดือนกันยายนถึงเดือนมกราคมของทุกปี
ภาคฤดูใบไม้ผลิ: เดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี
เงื่อนไขของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ18ปีขึ้นไป ร่างกายแข็งแรง (ผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องได้รับความยินยอมจากโรงเรียนและหนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง)

ระยะเวลาการสมัคร และเอกสารการสมัคร
1. ช่วงเวลาการสมัคร
          ภาคฤดูใบไม้ร่วง : ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30มิถุนายนของทุกปี
          ภาคฤดูใบไม้ผลิ :ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30ธันวาคมของทุกปี
2. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
(กรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน เท่านั้น และเอกสารการสมัครจะไม่ได้รับคืน)
          ◆กรอกแบบฟอร์มการสมัครของทางมหาวิทยาลัย
          ◆วุฒิการศึกษา และหนังสือแสดงผลการศึกษา
          ◆สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรองผู้สมัคร
          ◆นักศึกษาอายุที่ต่ำกว่า 18 ปี ต้องนำใบรับรองของผู้ปกครอง
          ◆สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน
          ◆รูปถ่าย 2 ใบ ต้องเป็นรูปถ่ายปัจจุบัน พื้นหลังสีขาว ไม่สวมหมวก

ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน: 660 หยวน
ค่าเทอม: ภาคเรียนที่หนึ่ง19,800 หยวนต่อคน หนึ่งปีการศึกษา 38,600หยวนต่อคน
(ต้องชำระเงินล่วงหน้า 2,000 หยวนต่อคน และทางมหาวิทยาลัยจะคิดรวมเป็นค่าเทอม และจะไม่คืนเงิน)
“วัดผลการเรียน” ยกเว้นเงื่อนไขในระดับปริญญาตรี
          ปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยใบรับรองผลการศึกษา HSKระดับ5 (210 คะแนนขึ้นไป)หรือผลวัดการเรียนภาคฤดูใบไม้ผลิ

ปริญญาตรีภาคภาษาจีน

สาขาที่รับสมัคร
เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์ (การขนส่งระหว่างประเทศ และโลจิสติก)
บริหารธุรกิจ
การบัญชี
การตลาด
กฎหมาย
การเงินการธนาคาร
ประกันภัย (ความเสี่ยงการจัดการระหว่างประเทศ)
E-commerce (การค้าระหว่างประเทศในทางบริการ)
บริหารธุรกิจการจัดการ (การจัดการเศรษฐกิจระหว่างประเทศ)
ภาษาและวรรณคดีจีน (เศรษฐศาสตร์ภาษาจีน) (ภาษาจีนเพื่อชาวต่างประเทศ)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การเมืองระหว่างประเทศ (การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ) (เศรษฐกิจระหว่างประเทศทางการเมือง)

เงื่อนไขผู้สมัคร
          สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่างกายแข็งแรง ระดับความรู้ทางภาษาจีนเหมาะสมตามหลักสูตร (อายุต่ำกว่า 18ปีบริบูรณ์ต้องได้รับการยินยอมจากมหาวิทยาลัย และจากผู้ปกครอง)
เวลาการสมัคร
          1. วันที่สมัคร เดือนเมษายนหรือเดือนพฤษภาคมของทุกปี
          2. เอกสารการสมัคร
(ใช้ภาษจีนหรือภาษาอังกฤษเท่านั้นและข้อมูลใบสมัครจะไม่ได้รับคืน)
          • แบบฟอร์มการสมัครของทางมหาวิทยาลัย
          • วุฒิการศึกษา และหนังสือแสดงผลการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
          • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน
          • หนังสือเดินทาง
          • หนังสือเดินทางแล้วรูปถ่ายขาวดำ2ใบ
          • ผลสอบ HSKระดับ 4 (180 คะแนนขึ้นไป)

การสอบคัดเลือก
1. เวลา : ช่วงต้นเดือนมิถุนายน
2. การสอบ
          2.1. ทดสอบความสามารถเป็นภาษาจีนแบบข้อเขียน (รวมสอบการฟัง)
          2.2 สอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์ อังกฤษ ประวัติศาสตร์ ความรู้พื้นฐานวัฒนธรรมจีน
          2.3 สัมภาษณ์

ค่าใช้จ่าย
1. ค่าลงทะเบียน : 660 หยวน
2. ค่าเทอม : สาขาวิชาภาคภาษาจีน (ยกเว้นสาขาภาษาและวรรณคดีจีน) 24,800 ต่อปีการศึกษา
สาขาภาษาและวรรณคดีจีน 23,200 ต่อปีการศึกษา
**ปีแรกต้องลงทะเบียนจ่ายทั้งหมดหลังจากนั้นจ่ายเป็นเทอม

ปริญญาโทภาคภาษาจีน

สาขาที่รับสมัคร
การค้าระหว่างประเทศ
การเงินการธนาคาร (การวิจัย 8 ทิศทางการเงินระหว่างประเทศ, ปริญญาวิชาการ)
การเงินระหว่างประเทศและการลงทุน
ปริญญาโทการเงินการธนาคาร (ระดับมืออาชีพ)
ปริญญาโทธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (ระดับมืออาชีพ)
บริหารธุรกิจการจัดการ
การบัญชี
บริหารธุรกิจ (MBA)
กฎหมาย
ภาษาศาสตร์ต่างประเทศ และภาษาศาสตร์ประยุกต์ (การสื่อสารทางธุรกิจ)
บริหารการจัดการ (การค้าระหว่างประเทศและการจัดการทางเศรษฐกิจ)
ประกันภัย (การบริหารความเสี่ยงระหว่างประเทศ)
คำพ้องเสียงและความหมายภาษาจีนเกาหลี
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ระบบการเมืองประเทศจีนและต่างประเทศ

เงื่อนไขของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สุขภาพแข็งแรง มีความรู้ทางภาษาจีนระดับสูง
เวลาการสมัคร และเอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. วันที่สมัคร: วันที่15 ตุลาคม ถึงวันที่ 15 มีนาคมของปีถัดไป
2. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
(กรอกเอกสารการสมัครเป็นภาษจีน หรือภาษาอังกฤษ ไม่ว่าผู้สมัครจะผ่านรับสมัครหรือไม่ จะไม่คืนเอกสารให้)
          • แบบฟอร์มการสมัครของทางมหาวิทยาลัย
          • วุฒิการศึกษา และหนังสือแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
          • หนังสือรับรองจากอาจารย์ ซึ่งดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์ 2 ท่าน
          • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรองผู้ค้ำประกัน
          • สำเนาหนังสือเดินทาง
          • หนังสือเดินทางแล้วรูปถ่ายขาวดำ2ใบ
          • ผลการสอบHSK ใหม่ ระดับ5 (180 คะแนนขึ้นไป)
การสอบคัดเลือก
1. การสอบ : ช่วงต้นเดือนเมษายน
2. การสอบเข้า
          2.1 สอบข้อเขียน (ภาษาจีน คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ)
          2.2 สัมภาษณ์
          ห้องเตรียมศึกษา : เพื่อช่วยนักศึกษาต่างชาติปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศจีนได้อย่างรวดเร็ว ในการศึกษาระดับปริญญาตรี (รวมทั้งหลักสูตรภาษาจีนและหลักสูตรวิชาพื้นฐาน) ได้รับการยอมรับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในความต้องการที่จะเข้าร่วมภายในระยะเวลาที่กำหนด หลังจากสำเร็จการศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาต่อปริญญาเอกได้ในเดือนกันยายน

ค่าใช้จ่าย

1. ค่าสมัคร : 660 หยวน
2. ค่าเทอม : 11,600 ต่อภาคการศึกษา
สาขาการเงินการธนาคารภาษาจีน( ระดับมืออาชีพ): 40,000 ต่อปี
ปริญญาโทธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ( ระดับมืออาชีพ) : 40,000 ต่อปี
ค่าเรียน MBA ภาคภาษาจีน : 120,000 หยวนต่อสองปี (60,000 หยวนต่อ ปี)
การศึกษาภาคภาษาจีน (ยกเว้น MBA ภาษาจีน) : 29,800 หยวนต่อปี
การลงทะเบียนเรียนในปีแรกชำระค่าเรียนทั้งหมด หลังจากนั้นชำระต่อภาคการศึกษา

ปริญญาเอกภาคภาษาจีน

สาขาวิชา
การค้าระหว่าประเทศ
การจัดการธุรกิจ (รวมงานวิจัย 6 ทิศทาง : การจัดการเชิงกลยุทธ์และธุรกิจข้ามชาติ การตลาดต่างประเทศ และการตลาดบริการ นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงการบริหารองค์กร การจัดการการเงิน วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวางแผน เทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม)
การเงินการธนาคาร
เศรษฐกิจโลก
กฎหมาย (รวมงานวิจัย 2 แนวทาง: กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์)
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

เงื่อนไขการสมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความรู้ทางด้านภาษาจีนในระดับสูงที่เหมาะสม
เวลาการสมัครและเอกสารที่ใช้
วันที่ลงทะเบียน : วันที่ 1 เมษายา ถึงวันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
(กรอกใบสมัครเป็นภาษจีนหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น และเอกสารการสมัครจะไม่ได้รับคืน)
          1. ใบสมัครของทางมหาวิทยาลัย
          2. วุฒิการศึกษาล่าสุด ปริญญาบัตร และหนังสือแสดงผลการศึกษา
          3. หนังสือรับรองจากอาจารย์ ซึ่งดำรงตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์ หรือเทียบเท่า จำนวน 2 ท่าน
          4. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท หรือเอกสารตีพิมพ์วิทยานิพนธ์
          5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน
          6. สำเนาหนังสือเดินทาง
          7. รูปถ่ายปัจจุบัน พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
          8. ผลการสอบHSK ใหม่ ระดับ 5 (180 คะแนนขึ้นไป)
การสอบคัดเลือก
1. การสอบ : สัมภาษณ์ (ภาษา และพื้นฐานความรู้ทางสาขาวิชา)
2. เวลาการสอบ : ขึ้นอยู่กับการประกาศผลสอบสัมภาษณ์

ค่าใช้จ่าย
1. ค่าสมัคร: 660 หยวน
2. ค่าเรียน : ภาควิชาภาษาจีน(ยกเว้นสาขาวิชากฎหมาย ): 29,800 ต่อปีการศึกษา
สาขาวิชากฎหมาย : 33,000 หยวนต่อปีการศึกษา

全英文国际本科
文章来源:国际学院 发表时间:2009-10-16 浏览次数:10531

          UIBE offers International Undergraduate Programs of study leading to bachelor degrees in Economics, Management, Law and Arts in several majors including Economics, International Economics and Trade, Finance, Business Administration, Marketing, Accounting and East Asian Studies (More majors will be offered as enrollment expands). These programs are designed to provide students with an opportunity to study general education courses and explore an academic field in depth.
          The world around us is undergoing dramatic transformation. Scientific and technological innovations have reshaped our way of life and altered the mode of production processes. A global village is emerging. Distance and time barriers are collapsing with the advancing technologies in transportation and information systems. The growing worldwide integration has produced a whole series of consequences – economic, political, cross-cultural and environmental, which are related to every important sphere of our life. The rise of China is having a major impact on the balance of global economic and political power. The world is moving toward a multi-polar global century with collaboration and competition, rather than isolation, as its main feature. With an ever changing and complex global climate, it is the responsibility of educators to provide students with the necessary tools needed to face future challenges.
          Built upon UIBE’s long tradition of producing global-ready graduates, the IUPs will provide international undergraduates with the same preparedness that current UIBE graduates possess. To meet arising global challenges, the IUPs will provide students with rich knowledge, high-level skills and responsibility and ability to integrate knowledge from their major fields and other disciplinary aspects to solve complex real world problems.

Advantages of Studying in the IUPs
文章来源:国际学院 发表时间:2010-01-06 浏览次数:1743

lYou will be at a leading Chinese university that provides the first-class intellectual support to build a more open China.
lYou will be working with experienced and high-quality faculty with diversified cultural backgrounds.
lYou will be studying and living with people from over 100 countries on one of the most international campuses in China.
lYou will be studying in one of the most international and dynamic parts of Beijing and witnessing first hand how globalization is impacting an ancient society that is now creating economic miracles.
lYou will join a first-class and most advanced program in China that emphasizes competence and provides a clear path to achieve the essential aims and outcomes.

Objective and Goals
文章来源:国际学院 发表时间:2010-01-06 浏览次数:1578

          Through integrative learning and specialized studies, the programs will prepare students with foresight competencies, and higher-order skills to function effectively and competitively in an evolving social and global environment.
Through the general education program and study in the major field, students should:
lhave rich knowledge about human cultures and the natural world;
lacquire higher-order intellectual and practical skills;
lbe aware of their personal and social responsibilities;
lknow how to integrate their knowledge and skills to solve complex real-world problems.

General Education Curriculum
文章来源:国际学院 发表时间:2010-01-06 浏览次数:2890

DESIGNATED THEMES

The general education curriculum is organized around the following five themes:
Global Competencies: Students are introduced to the cultural values, lifestyles of people, languages and cultural, economic, political and historical dimensions of the world so that they can interpret diverse approaches to life, understand the evolving global environments and identify how their choices interact with the dynamics of the contemporary global system.
Intellectual and Practical Skills:Across the curriculum and through a progressive learning process, students will acquire the following skills at higher-order level: inquiry and analysis;critical and creative thinking;written and oral communication;quantitative literacy;Information literacy, and teamwork and problem solving.
Personal Development and Social Responsibility: Students shall be able to relate their personal development to the concern for the larger good, and develop strong ethical responsibilities and commitment to problems of common concern.
Integrative Learning: Students shall develop the ability to synthesize and apply learning from general and specialized studies to complex real-world problems (through seminars, writing portfolio requirements, capstone projects that require team work, filed study and projects).
Openness, Development and Inequality: Students shall understand the impact of a more open economy and issues in economic development.
ESSENTIAL LEARNING OUTCOMES
In general education (and through their majors), students are expected to demonstrate competencies related to the following aspects:
1. Knowledge of human cultures and the natural world
Through study in the sciences and mathematics, social sciences, humanities, histories, languages and the arts
2. Intellectual and practical skills, including
lInquiry and analysis
lCritical and creative thinking
lWritten and oral communication
lQuantitative literacy
lInformation literacy
lTeamwork and problem solving
3. Personal and social responsibility, including
lKnowledge and concerns about global problems
lIntercultural knowledge and competence
lEthical reasoning and action
lFoundations and skills for lifelong learning
4. Integrative learning, including
lSynthesis and advanced accomplishment across general and specialized studies
PROGRAM REQUIREMENTS
The IUPs are structured as follows:
1. General Education Core and Requirements
Students must complete 62 credits of the theme-centered general education core.

A. Global Competencies (30 credits)

B. Intellectual and Practical Skills (26 credits)

C. Personal Development and Social Responsibility (4 credits)


D. Openness, Development and Inequality (2 credits)

2. Integrative Learning Requirements-Junior Capstone Project

Students must complete a Junior Capstone Project (4 credits).
The Junior (culminating work) Capstone Project connects the general education with real world experience. It focuses on Chinese studies and consists of two requirements- a course and a related fieldtrip. Three alternative routes are offered. Route 1 focuses on the origin of the Chinese civilization along the rivers, Route 2 on peoples and cultures in id-west China and, Route 3 on urbanization and rural development in an increasingly open society in the suburbs of Beijing. Students should form interdisciplinary teams to apply what they have learned in the general education courses to a real challenge emanating from the changes in the society. The level of achievement is measured by the quality of the students’ knowledge, their mastery of key skills, their attentiveness to issues of ethical and social responsibility, and their facility in integrating different parts of their learning.

3. Writing Portfolio Requirements (3 credits)

Students are expected to competently write in a range of styles and contexts for different audiences. The writing portfolios constitute an important educational experience. To meet the portfolio requirements, students, at the end of their sophomore year, must submit three papers demonstrating their ability to write effectively in different rhetorical and disciplinary contexts. The three submitted papers must represent at least two of the following four curricular divisions (Humanities, Literature, Social Sciences, and Mathematics/Natural Sciences). Of the three submitted papers, at least one paper must come from the “writing” course. Instructors will certify that the papers were written for their classes and indicate if they have since been revised. In submitting the three papers, students should write a reflective essay about their writing to introduce the portfolios. The papers must demonstrate mastery of each of the key writing skills—the ability to report on observation, to analyze complex information, to provide interpretation, to use document sources, and to articulate and support a thesis-driven argument.

4. Bilingual Requirements

Students enrolled in the IUPs are expected to be proficient in both English and Chinese. Before a student completes the degree requirements, he/she must demonstrate his/her proficiency in Chinese by passing an exam arranged by the University.

Major Fields
文章来源:国际学院 发表时间:2010-01-06 浏览次数:3555

Beyond the general education experience, students must choose a major field. The IUPs currently offer five major fields (Economics, International Economics and Trade, Finance, Business Administration, Marketing) leading to a bachelor degree. Each student must complete 54 credits of courses including 36 compulsory, 18 elective and 8 for a practicum requirement.
More majors will be offered as enrollment expands such as Accounting and East Asian Studies (jointly offered with Nagoya University and Soongsil University)

Major in Economics

Students may opt for one of the following two tracks or choose an individualized approach to complete 8 credits of courses across the tracks suggested below:

Major in International Trade

Major in Finance

Major in Business Administration

Major in Marketing
 

The Thesis
文章来源:国际学院 发表时间:2010-01-06 浏览次数:1353

In the fourth year of their study, students must complete a thesis related to their major to meet the graduation requirements. The length of the thesis should be around 8000 words. The thesis is a milestone assessment on the intended level of achievement both in the major and the general learning outcomes by the students. Specifically, students, must demonstrate the ability to apply their learning to complex, unscripted problems in the context of their advanced studies, the mastery of the skills required for their disciplines as well as essential learning outcomes including the breadth and the depth of their knowledge, critical and creative thinking, problem solving, the ability to integrate knowledge and skills and present their work in an appropriate manner.

 

Academic Support Services
文章来源:国际学院 发表时间:2010-01-06 浏览次数:1342

UIBE provides Teaching and LearningCommons to bring together faculty, administrators and student life professionals - across disciplinary lines- to create a culture of shared purpose, to audit the extent to which the educational environment is successfully advancing the expected learning for all groups of students, and to benefit from existing and new efforts to foster student engagement and high achievement.
A WritingCenter is to enhance student writing skills across a variety of academic disciplines. In addition to offering courses and seminars on writing, tutors provide free services to students at UIBE. These services include 45-minute face-to-face sessions and an online tutoring system that allows students to submit writing and receive feedback via the web. The face-to-face sessions take place by appointment. Students can submit a draft to the online tutor at any time and will receive response during working hours. Students can use the Center services every two weeks.
Understanding and respect between cultures is the key to success in the global arena. The Club for Intercultural Communication (CIC) will bring together the faculty interested in intercultural communication to provide courses, seminars and services to develop intercultural awareness, understanding and skills for today’s increasingly global academic and business environments. It delivers academic and career internship programs, seminars and workshops to enhance instructional skills for faculty and advance the intercultural skills of the students to ensure success in the diversified global environment.

 

Academic Semesters
文章来源:国际学院 发表时间:2010-01-06 浏览次数:2092

There are 3 semesters in one academic year: fall, spring and summer. Fall and spring semesters consist of 14 weeks of normal classes and a summer term consists of 8 weeks of classes (except Practicum and Internship).
Fall Semester: the end of August to the middle of December
Spring Semester: the end of January to the end of May
Summer Term: the beginning of June to the end of July

 

Application and Admission
文章来源:国际学院 发表时间:2010-01-06 浏览次数:3723

Majors
Economics
International Trade
Finance
Business Administration
Marketing
International Politics
Finance (International Finance and Investment)
More majors will be offered as enrollment expands such as Accounting and East Asian Studies (jointly offered with NagoyaUniversity and SoongsilUniversity)

Basic Requirements to Applicants
lApplicants will need a secondary school or high school certificate. Education should normally consist of a minimum of 12 years of study.

lApplicants will need to present transcripts from your graduation diploma or certificate, and any graduation exam results (Academic Transcripts).

lApplicants should have one of the following documents to prove their English proficiency: TOEFL IBT (internet based) test result of at least 86 points - TOEFL computer based) test result of at least 213 points - TOEFL (paper based) test result of at least 550 points - IELTS test result of at least 6.0. Applicants who have studied for at least two years at, or received a degree from an English speaking college or university need to provide us an official letter about the applicant’s English proficiency.

lApplicants under 18 years old should provide notarial letters.

Time to Apply and Documents Required
1. Time of application: the beginning of April to the end of June every year
Please visit our website http://www.uibe.cn for online application.
2. Documents Required for Application:
Documents must be prepared in either Chinese or English. UIBE will not return the application materials regardless of acceptance or not.
lUIBE application form (Printed out from online application system)
lA copy of highest graduation certificate and transcripts
lA copy of guarantor's passport or ID
lA copy of passport or other identification
lTwo recent passport photos, white background, no hat
lA copy of TOEFL/IELTS or certification from the institution awarding your most recent degree to confirm the language of instruction is English

Admission Procedures
The School of International Education (SIE) at UIBE will accept application documents and review them. No unified entrance examination will be arranged. After the review, the SIE will inform the applicants about the result. Students received the admission notice should pay 10,000 RMB advanced payment of tuition fee to secure study qualification. The SIE will send students Admission Letter, Visa Application Letter (JW202 Form) and the other materials for registration. The advanced payment is non-refundable and will be applied to the tuition for the first year.

Tuition and Fees
1. Tuition
Degree students should pay for a year on registration dates of each fall semester. The tuition fee is RMB 49,750/year.
Non-degree students should pay for the chosen credits during registration of schooling semester. The tuition fee is RMB 1,800/credit.
2. Application Fees: RMB 660
Application fee should be paid by bank account or by cash personally during application period.

 

英文授课博士
文章来源:国际学院 发表时间:2009-10-12 浏览次数:56930 

招生专业
经济学(含3个研究方向:国际经济,金融学,产业经济)
企业管理(含2个研究方向:国际商务,国际市场)
法学(含2个研究方向:国际法,民商法)

申请者基本条件
硕士学位,身体健康,具有相应较高的英文水平

报名时间及申请所需材料
1.报名日期:4月1日至6月30日(请登陆我校在线报名系统进行网上报名)
2.申请所需材料
(限用中文或英文书写;且无论申请者是否被录取,其申请材料一律不予退还)
          ◆ 对外经济贸易大学《入学申请表》
          ◆ 最后学历、学位证书及所学课程成绩单复印件
          ◆ 两名教授级(或相当职称)专家、学者的推荐信
          ◆ 硕士毕业论文或已发表过的论文
          ◆ 担保人或机构出具的担保人身份证明复印件
          ◆ 申请人护照或身份证件复印件
          ◆ 近期护照用免冠白底照片2张
          ◆ 提供TOEFL90分或IELTS6.0分以上考试成绩,或官方英文水平证明函

考试
          1.考试方式:面试(语言和专业背景知识)
          2.考试时间:以面试通知的时间为准

费用
          1.报名费:人民币660元
          2.学费:英文授课专业:人民币70000元(人民币2680元/学分)
(第一学年36000元;第二学年 22000元;第三、四学年各6000元)

 

英文授课硕士
文章来源:国际学院 发表时间:2009-10-12 浏览次数:14587 

招生专业
应用经济学
金融学
国际商务
物流管理
工商管理(IMBA)
国际发展经济学
法学(国际法方向、民商法方向、经济法学方向)
精算与风险管理
国际关系
国际金融与投资
会计学

申请者基本条件
学士学位,身体健康,具有相应较高的英文水平

报名时间及申请所需材料
1.报名日期:每年4月1日至6月30日(秋季入学);10月1日至12月30日(春季入学)
(请登陆我校在线报名系统进行网上报名)
2.申请所需材料
(限用中文或英文书写;且无论申请者是否被录取,其申请材料一律不予退还)
          ◆对外经济贸易大学《入学申请表》(需网上填写)
          ◆最后学历、学位证书及所学课程成绩单复印件
          ◆两名副教授(或相当职称)以上专家、学者的推荐信
          ◆担保人或机构出具的担保人身份证明复印件
          ◆申请人护照或身份证件复印件
          ◆近期护照用免冠白底照片2张
          ◆提供TOEFL86分或IELTS 6.0分以上考试成绩,或官方英文水平证明函
对申请攻读英文授课硕士研究生专业者,国际学院招生部门审核申请人提供的申请材料,再经相关培养学院进行资格认定与录取,不设置统一的入学考试。

费用
          1. 报名费:人民币660元
          2. 学费
英文MBA学费(IMBA):128640元/2年(2680元/学分)
(第一学期人民币65000元/人;第二学期人民币63640元/人)
英文法学项目学费(ILLM):人民币123280元(人民币2680元/学分)
(第一学期人民币53600元/人,第二学期人民币53600元/人,第三学期人民币16080元/人)
英文精算与风险管理项目学费(ASRM): 人民币109880元(人民币2680元/学分)
(第一学期人民币60000元;第二学期人民币49880元)
英文会计学项目学费:人民币117920元(人民币2680元/学分)
其他英文授课专业: 人民币99160元/2年(2680元/学分)
(第一学期人民币50000元;第二学期人民币49160元)

 บรรยากาศการเรียนการสอน

  

 ภาพกิจกรรมต่างๆ