หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรระยะสั้น มี หลักสูตรภาษาจีนกลาง การค้าและเศรษฐกิจจีน วัฒนธรรมจีนและศิลปะจีน
คุณสมบัติผู้สมัคร: อายุระหว่าง 18-60 ปี สุขภาพแข็งแรง เป็นผู้ที่สนใจภาษาจีน และวัฒนธรรมจีน
ระยะเวลาเรียน: 2 สัปดาห์-8 สัปดาห์ ปกติการรับสมัครกลุ่มล่ะ 10 คนขึ้นไป
หลักสูตรภาษาจีนกลางระยะสั้น: เน้นการเรียนวิชาการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด เป็นต้น
หลักสูตรการค้าและเศรษฐกิจจีน: ตอนเช้าโดยปกติเป็นการเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อพิเศษ ตอนบ่ายทางมหาวิทยาลัยมีการจัดโปรแกรมเยี่ยมชมเขตอุตสาหกรรมสิงคโปร์(ซูโจว) และ เขตพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงซูโจว รวมถึงการสำรวจสถานที่จริง ทั้งภายในเขตพื้นที่ใหม่ของบริษัทวิสาหกิจจีนและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังจัดการไมชมหมู่บ้านชาวนา พิพิธภัณฑ์และสถานที่น่าเที่ยวในซูโจว

การบรรยายในหัวข้อการค้าและเศรษฐกิจจีน มีดังนี้
          - ประวัติศาสตร์จีน, ลักษณะภูมิศาสตร์ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
          - การปฏิรูปเปิดนโยบาย และการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศของจีน
          - โครงสร้างและลักษณะทางเศรษฐกิจของจีน
          - การปฏิรูประบบเศรษฐกิจของจีน
          - ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน
          - ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรจีน และการพัฒนาเศรษฐกิจ
          - เกษตรกรรมประเทศจีน
          - การลงทุนอย่างไรในประเทศจีน
          - รูปแบบการค้าต่างประเทศของจีน
          - ระบบบัญชีประเทศจีน
          - ระบบภาษีประเทศจีน
          - ประเทศจีน และWTO
          - การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคของประเทศจีน
          - วัฒนธรรมประเทศจีน, อบรมศิลปะระยะสั้น โดยทั่วไปช่วงเช้าเข้าร่วมการสัมมนา ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย จัดทัศนะศึกษาโรงงานของเมืองซูโจว, ชมชนบท, โรงเรียน, พิพิธภัณฑ์, สถาบันการวิจัย และโบราณสถานที่มีชื่อเสียง

การบรรยายในหัวข้อวัฒนธรรมจีนและศิลปะจีน มีดังนี้
          - การวิเคราะห์โครงสร้างทางสังคมจีน
          - ปรัชญาขงจื้อและประเทศจีน
          - ลัทธิเต๋าและวัฒนธรรมจีน
          - ชนกลุ่มน้อยชาวจีนและวัฒนธรรมชนกลุ่ม
          - ประเพณีชมกลุ่มน้อยชาวจีน
          - ศาสนาและวัฒนธรรมจีน
          - ศิลปะการพู่กันจีน
          - ศิลปะภาพวาดแบบจีน
          - การพัฒนาการศึกษา และลักษณะอื่นของประเทศจีน
          - ชนบทของประเทศจีน และการพัฒนาการเกษตร
          - การแพทย์แผนจีนสมัยโบราณ
          - ศิลปะการต่อสู้แบบจีน
          - วัฒนธรรมเขตลุ่มแม่น้ำเจียงตอนใต้
          - สวนคลาสสิคซูโจว
          - เครื่องแต่งกายจีนแบบดั้งเดิม
  **การบรรยายในหัวข้อพิเศษนี้สอนเป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ แต่ถ้ามีความต้องการภาษาอื่นก็แปลให้ได้ระยะเวลาในการเปิดเรียนภาษาจีนกลาง การค้าและเศรษฐกิจจีน วัฒนธรรมจีน และศิลปะจีนหลักสูตรระยะสั้น ขึ้นอยู่กับการปรึกษาและตัดสินใจของทั้งสองฝ่าย รับสมัครตลอดทั้งปี

 

หลักสูตภาษาจีนกลางระยะยาว

คุณสมบัติผู้สมัคร : อายุระหว่าง 18-60 ปี สุขภาพแข็งแรง เป็นผู้ที่สนใจภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน
ระยะเวลาเรียน : 1 เทอมขึ้นไป
เวลาเปิดเทอมฤดูใบไม้ผลิ : ปลายเดือนกุมภาพันธ์
สิ้นสุดการรับสมัคร : ปลายเดือนธันวาคม
เวลาเปิดเทอมฤดูใบไม้ร่วง : ต้นเดือนกันยายน
สิ้นสุดการรับสมัคร : ปลายเดือนกรกฎาคม
การจัดชั้นเรียน : หลักสูตรระยะยาว แบ่งตามระดับ ตั้งแต่ไม่มีพื้นฐาน ไปจนถึงระดับชั้นต้น – กลาง – สูง
                              นักเรียนนักศึกษาที่สมัครไม่เคยเรียนภาษาจีน สามารถเรียนระดับที่ไม่มีพื้นฐาน
                              นักเรียนนักศึกษาที่สมัครเรียนระยะยาวจะมีการสอบ เพื่อแบ่งห้องเรียนตามระดับต่างๆ ของผู้เรียน
ตารางการเรียน: เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ จำนวน 20-24คาบ / สัปดาห์ หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์

เนื้อหาการเรียน:
ชั้นระดับไม่มีพื้นฐาน: วิชาบังคับ: ภาษาจีน รวมการสนทนา การฟัง;
วิชาเลือก: พื้นฐานตัวอักษรจีน ตัวอักษรจีนแบบเร่งรัด
ชั้นระดับต้น: วิชาบังคับ: ภาษาจีนรวม สนทนา การฟัง
วิชาเลือก: พื้นฐานตัวอักษรจีน ตัวอักษรจีนแบบเร่งรัด เตรียมสอบ HSK
ชั้นระดับกลาง: วิชาบังคับ: ภาษาจีนรวม สนทนา การฟัง การฟังประกอบโสตทัศนูปกรณ์ การเขียน
วิชาเลือก: ไวยากรณ์ ประเพณีจีน วรรณคดีจีนปัจจุบัน การอ่านระดับกลาง อ่านหนังสือพิมพ์ สภาพทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน แปลภาษาญี่ปุ่น-ภาษาจีน แปลภาษาเกาหลี-ภาษาจีน เตรียมสอบHSK
ชั้นระดับสูง: วิชาบังคับ: ภาษาจีนรวม สนทนา การเขียน
วิชาเลือก: วรรณคดีจีนปัจจุบัน วรรณคดีจีนโบราณ สภาพทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน ภาษาท้องถิ่น แปลภาษาญี่ปุ่น-ภาษาจีน แปลภาษาเกาหลี-ภาษาจีน

สาขาวิชา หลักสูตรปริญญา
สาขาวิชา หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่นิยมของ มหาวิทยาลัยซูโจว ได้แก่ ศิลปศาสตร์ (ภาษาจีน), บริหารธุรกิจ, กฎหมาย, การท่องเที่ยว เป็นต้น

ตารางคุณสมบัติ และเอกสารการสมัคร หลักสูตรปริญญา

 

ตารางคุณสมบัติ และเอกสารการสมัคร หลักสูตรปริญญา