หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรภาษาจีนกลางระยะยาว
(ระยะเวลาการเรียน:20 สัปดาห์)

ช่วงเวลาเปิดภาคเรียน : ฤดูใบไม้ผลิ เดือนมีนาคม – เดือนกรกฎาคม
ฤดูใบไม้ร่วง: เดือนกันยายน – เดือนมกราคม
ระยะเวลาการเรียนการสอน: ภาคเรียนละ 16 – 18 สัปดาห์
ชั่วโมงการเรียน: สัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง, ทุกภาคการศึกษา 320 – 360 ชั่วโมง
ระดับภาษา: แบ่งออกเป็น 6 ระดับ A (ขั้นต้น) – ระดับ F (ขั้นสูง) โดยแบ่งห้องเรียนตามระดับความรู้ของผู้เรียน

แผนการเรียนการสอน
ระดับ A
วิชาหลัก: การอ่าน–การเขียนภาษาจีนขั้นต้น, การสนทนาภาษาจีนขั้นต้น, การฟังภาษาจีนขั้นต้น
เป้าหมายการเรียน: เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนประมาณ 1,250 คำ สามารถสนทนาโต้ตอบกับชาวจีนในชีวิตประจำวันแบบง่ายๆได้ ผ่านการสอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ทางภาษาจีนHSK พื้นฐาน

ระดับ B
วิชาหลัก: การอ่าน–การเขียนภาษาจีนขั้นต้น, การสนทนาภาษาจีนขั้นต้น, การฟังภาษาจีนขั้นต้น, นิทานสำนวนประเทศจีน
เป้าหมายการเรียน: เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนประเทศจีน 2,750 คำ สามารถสนทนาโต้ตอบกับชาวจีนในชีวิตประจำวันได้ค่อนข้างใกล้เคียงกับชาวจีน ผ่านการสอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ทางภาษาจีนHSK ขั้นต้น ระดับ A หรือ ระดับ B ได้

ระดับ C
วิชาบังคับ: การอ่าน–การเขียนภาษาจีนขั้นกลาง, การพูด–การฟังภาษาจีนขั้นกลาง, การอ่านสื่อภาษาจีน(ขั้นกลาง), การเขียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน
วิชาเลือก: วัฒนธรรมประเทศจีน, พื้นเมืองประเทศจีน, ภาษาจีนธุรกิจขั้นต้น
เป้าหมายการเรียน: เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนประมาณ 3,850 คำ สามารถเข้าสังคมได้, สามารถสนทนาเรื่องเศรษฐกิจในระดับที่ซับซ้อนได้, สามารถอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาจีนได้ ผ่านการสอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ทางภาษาจีนHSK ขั้นต้น-กลาง ระดับ B หรือ ระดับ C ได้

ระดับ D
วิชาบังคับ: การอ่าน–การเขียนภาษาจีนขั้นกลาง, การพูด–การฟังภาษาจีนขั้นกลาง, การอ่านสื่อภาษาจีน(ขั้นกลาง), โสตทัศนจีน, การเรียนประยุกต์ภาษาจีน
วิชาเลือก: วัฒนธรรมประเทศจีน, พื้นเมืองประเทศจีน, ภาษาจีนธุรกิจขั้นกลาง
เป้าหมายการเรียน: เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนประมาณ 5,000 คำ สามารถเข้าสังคมได้, สามารถสนทนาเรื่องเศรษฐกิจได้ในระดับสมบูรณ์, สามารถอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาจีนได้คล่อง

ระดับ E
วิชาบังคับ: การอ่าน–การเขียนภาษาจีนขั้นสูง, การพูด–การฟังภาษาจีนขั้นสูง, การอ่านสื่อภาษาจีน(ขั้นสูง),
วิชาเลือก: การอ่านบทประพันธ์สมัยใหม่ประเทศจีน, ประวัติศาสตร์ปรัชญาประเทศจีน, เศรษฐศาสตร์จีน (ขั้นสูง)
เป้าหมายการเรียน: เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนประมาณ 6,500 คำ สามารถอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ได้อย่างคล่อง สามารถสนทนาแลกเปลี่ยนกับชาวจีนได้อย่างดี สามารถที่จะทำงานในประเทศจีนโดยทั่วไปได้ สามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายการข่าวภาษาจีน เรียบเรียงเขียนบทความได้ประมาณ 600 ตัวอักษร ผ่านการสอบ HSK ขั้นสูง ระดับ C

ระดับ F
วิชาบังคับ: การอ่าน–การเขียนภาษาจีนขั้นสูง, การพูด–การฟังภาษาจีนขั้นสูง, การอ่านสื่อภาษาจีน(ขั้นสูง),
วิชาเลือก: การอ่านบทประพันธ์สมัยใหม่ประเทศจีน, ประวัติศาสตร์ปรัชญาประเทศจีน, เศรษฐศาสตร์จีน (ขั้นสูง)
เป้าหมายการเรียน: เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนประมาณ 8,000 คำ สามารถอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ได้อย่างคล่องแคล่วยิ่งขึ้น สามารถสนทนาแลกเปลี่ยนกับชาวจีนได้อย่างดี สามารถที่จะฟังหัวข้อข่าวภาษาจีนได้อย่างเข้าใจ สามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายการข่าวภาษาจีน เรียบเรียงเขียนบทความได้ประมาณ 600 ตัวอักษรขึ้นไป ผ่านการสอบ HSK ขั้นสูง ระดับ B หรือ A

ตารางค่าเรียน (หยวน)
ค่าสมัคร 500 หยวน

 

หมายเหตุ:
1. หลักสูตรภาษาจีน 1 ภาคการศึกษา ประมาณ 20 สัปดาห์, 1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคการศึกษา
2. ในกรณีต้องการเรียนหลักสูตรภาษาจีนระยะสั้นๆแบบแทรกชั้นเรียน คิดอัตราค่าเรียนดังนี้
          1 สัปดาห์ 1,000 หยวน, 2 สัปดาห์ 1,800 หยวน, 3 สัปดาห์ 2,500 หยวน, 
          4 สัปดาห์ขึ้นไป คำเพิ่มสัปดาห์ละ 800 หยวน
3. หลักสูตรภาษาจีน วันเสาร์-อาทิตย์ และช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ฤดูหนาว คิดค่าเรียนเพิ่ม 20% จากค่าเรียน วันหยุดราชการคิดค่าเรียน 500 หยวน/2 คาบเรียน/วัน, 700 หยวน/3 คาบเรียน/วัน
4. หลักสูตรเฉพาะทาง คิดอัตราค่าเรียนตามเนื้อหาวิชา และจำนวนชั่วโมงการเรียน
5. หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ คิดอัตราค่าเรียนเพิ่ม 25% จากค่าเรียน

          วันเสาร์-อาทิตย์ และช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ฤดูหนาว คิดค่าเรียนเพิ่ม 20% จากค่าเรียน วันหยุดราชการคิดค่าเรียน 500 หยวน/2 คาบเรียน/วัน, 700 หยวน/3 คาบเรียน/วัน
          หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ คิดอัตราค่าเรียนเพิ่ม 25% จากค่าเรียน (เพิ่มภาษาอังกฤษในสัดส่วน 1 ต่อ 3)

  
  

ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

อัตราค่าสมัคร 500 หยวน
อัตราค่าเรียนแต่ละสาขาวิชา (ภาคภาษาจีน)
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ค่าเรียน ปีการศึกษาละ 21,000 หยวน

คณะบริหารการจัดการและเศรษฐศาสตร์ ค่าเรียน ปีการศึกษาละ 24,000 หยวน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ค่าเรียน ปีการศึกษาละ 32,000 หยวน

คณะศิลปกรรมศาสตร์  ปีการศึกษาละ 39,000 หยวน

สิ้นสุดการรับสมัคร: วันที่ 30 มิถุนายนของทุกปี
คุณสมบัติผู้สมัคร: อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 65 ปี สุขภาพแข็งแรง เป็นชาวต่างชาติ และต้องสำเร็จการศึกษาตั้งแต่
มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป

เงื่อนไขของผู้สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ภาคภาษาจีน จะต้องมีผลการสอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาจีน HSK ดังต่อไปนี้

คณะศิลปศาสตร์เอกภาษาจีน และศิลปกรรมศาสตร์ HSK ระดับ 4 (180 คะแนนขึ้นไป)
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ HSK ระดับ 4 (195 คะแนนขึ้นไป)
คณะบริหารธุรกิจการจัดการ HSK ระดับ 4 (210 คะแนนขึ้นไป)
คณะมนุษยศาสตร์  HSK ระดับ 5 (180 คะแนนขึ้นไป)

ในกรณีที่ต้องการเรียนเป็นภาคภาษาอังกฤษ จะต้องมีผลสอบ TOFEL 80 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS 5.5 ขึ้นไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี
          1. ใบสมัครเรียนของทางมหาวิทยาลัย สามารถติดต่อสมัครเรียนได้ที่ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีนวิสดอม
          2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว (48 มม. × 33 มม.) เป็นรูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง รูปสี ไม่สวมหมวก จำนวน 6 ใบ
          3. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (Date of expiry ต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)
          4. สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด Certificate (ฉบับภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน)
          5. สำเนาหนังสือแสดงผลการศึกษา Transcript (ฉบับภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน)
          6. หนังสือรับรองผลการสอบ HSK กรณีสมัครเรียนภาคภาษาอังกฤษ ต้องใช้หนังสือรับรองผลการสอบ TOFEL หรือ IELTS
          7. แผนการศึกษาของตนเอง
          8. ผลงานทางด้านศิลปะ (ถ่ายรูปผลงานของตนเองเป็นภาพสี จำนวน 6 รูป), ผลงานทางดนตรี (แผ่นซีดีผลงานทางด้านดนตรีของตนเอง 1 แผ่น) ***เฉพาะผู้สมัครในสาขาวิชาทางด้านศิลปกรรม และสาขาด้านดนตรีเท่านั้น