หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรภาษาจีนกลางทั่วไป

          คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหนานไค เปิดหลักสูตรภาษาจีนทั่วไป ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ตั้งแต่ 1 เทอม ถึง 2 ปี โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ภาษาจีนขั้นต้น ภาษาจีนขั้นกลาง และภาษาจีนขั้นสูง วิชาหลักประกอบด้วย วิชาการฟังภาษาจีน การพูดภาษาจีน การอ่านภาษาจีน และการเขียนภาษาจีน ทั้งนี้ ยังมีวิชาเลือกอีกหลากหลายวิชาให้นักศึกษาต่างชาติได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางด้านภาษาจีน

กำหนดการรับสมัคร
          ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ: สิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
          ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง: สิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายนของทุกปี

กำหนดการเริ่มเรียน
ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ: กลางเดือนกุมภาพันธ์ หรือต้นเดือนมีนาคมของทุกปี
                                              (กำหนดการตาม Admission Noticeที่ได้รับจากทางมหาวิทยาลัย)
ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง: กลางเดือนสิงหาคม หรือต้นเดือนกันยายนของทุกปี
                                             (กำหนดการตาม Admission Noticeที่ได้รับจากทางมหาวิทยาลัย)
คุณสมบัติผู้สมัคร: ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีสุขภาพแข็งแรง
หลักูตรภาษาจีนกลางทั่วไป: ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ภาษาจีนขั้นต้น ภาษาจีนขั้นกลาง และภาษาจีนขั้นสูง สัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง

วิชาหลัก และวิชาเลือก: ภาษาจีนทั่วไป การพูดภาษาจีน ไวยากรณ์ภาษาจีน การเขียนภาษาจีน การเขียนพู่กันจีน การวาดภาพแบบจีน ไท่เก๊ก ซอสองสาย เรียนทำอาหารจีนเป็นต้น ทุกภาคการศึกษาจะมีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาต่างชาติฝึกภาษาจีน

บรรยากาศการเรียนการสอน

  
  

หลักสูตรปริญญาตรี

ระยะเวลาการเรียน: 4 – 6 ปี
คุณสมบัติผู้สมัคร: ผู้สมัครจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สุขภาพร่างกายแข็งแรง
                                 จบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
ระยะเวลาการสมัคร: ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 15 เมษายนของทุกปี
ขั้นตอนการสมัคร และเอกสารการสมัคร
          1. กรอกใบสมัครของทางมหาวิทยาลัย
          2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป และหนังสือแสดงผลการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน แสดงต้นฉบับจริงกับทางมหาวิทยาลัย ส่งสำเนาสมัครกับทางมหาวิทยาลัย
          3. หนังสือรับรองผลการสอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ทางภาษาจีนHSK แสดงต้นฉบับจริงกับทางมหาวิทยาลัย ส่งสำเนาสมัครกับทางมหาวิทยาลัย หากไม่มีผลสอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ทางภาษาจีน สามารถเข้าร่วมการสอบภาษาจีนกับทางมหาวิทยาลัยหนานไคได้
          4. รูปถ่ายสีปัจจุบัน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
          5. หนังสือเดินทาง แสดงต้นฉบับจริงกับทางมหาวิทยาลัย ส่งสำเนาสมัครกับทางมหาวิทยาลัย
          6. ค่าสมัคร 500 หยวน (หลังจากสมัครแล้วไม่สามารถเรียกคืนค่าสมัครได้)


การสอบเข้า
ช่วงเวลาสอบ: สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม (เวลาดูตามบัตรเข้าสอบ)
สถานที่สอบ: มหาวิทยาลัยหนานไค (Nankai University)

วิชาที่สอบของแต่ละสาขา:
ศิลปศาสตร์                     สอบวิชาดังต่อไปนี้ ภาษาจีน Chinese Culture Survey
เศรษฐศาสตร์                  สอบวิชาดังต่อไปนี้ ภาษาจีน Chinese Culture Survey คณิตศาสตร์
การจัดการ                      สอบวิชาดังต่อไปนี้ ภาษาจีน Chinese Culture Survey คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์                   สอบวิชาดังต่อไปนี้ ภาษาจีน คณิตศาสตร์ สอบสัมภาษณ์
วิศวกรรมศาสตร์               สอบวิชาดังต่อไปนี้ ภาษาจีน คณิตศาสตร์ สอบสัมภาษณ์
แพทยศาสตร์                  สอบวิชาดังต่อไปนี้ ภาษาจีน คณิตศาสตร์ สอบสัมภาษณ์
ภาษาต่างประเทศ            สอบวิชาดังต่อไปนี้ ภาษาจีน Chinese Culture Survey สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ: ผู้สมัครที่มีผลสอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ทางภาษาจีนHSK5 ขึ้นไป ไม่ต้องสอบภาษาจีน
                ผู้สมัครที่มีผลสอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ทางภาษาจีนHSKใหม่ระดับ 3 ขึ้นไป ไม่ต้องสอบเข้าเรียนคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
                สมัครสอบสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดูกำหนดการเวลาตามบัตรเข้าสอบ สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาอื่นๆ จะประกาศให้ทราบต่อไป

การประกาศผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย:
          หลังการสอบ 2 สัปดาห์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบได้ที่http://international.nankai.edu.cn

อัตราค่าเรียนของแต่ละสาขาวิชา

**ทางมหาวิทยาลัยหนานไค ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าเล่าเรียนทั้งหมด และค่าธรรมเนียมอื่นๆ      

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

  

หลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก

ลักษณะการเรียน: ภาคปกติ
ระยะเวลาของหลักสูตร: ปริญญาโท 2 – 3 ปี ปริญญาเอก 3 – 6 ปี
เงื่อนไขการสมัครสอบ
          1. ชาวต่างชาติที่ถือหนังสือเดินทางประเทศของตนถูกต้อง และมีสุขภาพร่างกายภาพแข็งแรง
          2. ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาโท อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 40 ปี และต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
          3. ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาเอก อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปี และต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
ระยะเวลาการสมัคร
          หลักสูตรภาคภาษาจีน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายนของทุกปี
          หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษตรวจสอบกำหนดการที่ www.intohigher.com/china
ขั้นตอนการสมัคร และเอกสารการสมัคร
          1. กรอกใบสมัครของทางมหาวิทยาลัย
          2. วุฒิการศึกษาสูงสุด ฉบับภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน แสดงต้นฉบับจริงกับทางมหาวิทยาลัย ส่งสำเนาสมัครกับทางมหาวิทยาลัย
          3. หนังสือแสดงผลการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน แสดงต้นฉบับจริงกับทางมหาวิทยาลัย ส่งสำเนาสมัครกับทางมหาวิทยาลัย
          4. แผนการศึกษาและการวิจัย ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ (อย่างน้อย 800 ตัวอักษร)
          5. หนังสือแนะนำฉบับภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนของอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์จำนวน 2 ฉบับ
          6. หนังสือรับรองผลการสอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ทางภาษาจีน HSK ระดับ 5 ขึ้นไป หรือกรณีสมัครหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษต้องมีผลสอบ TOEFL 87 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS 6.5 ขึ้นไปแสดงต้นฉบับจริงกับทางมหาวิทยาลัย ส่งสำเนาสมัครกับทางมหาวิทยาลัย
          7. รูปถ่ายสีปัจจุบัน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
          8. หนังสือเดินทาง และหน้าวีซ่า แสดงต้นฉบับจริงกับทางมหาวิทยาลัย ส่งสำเนาสมัครกับทางมหาวิทยาลัย
          9. ค่าสมัคร 500 หยวน (หลังจากสมัครแล้วไม่สามารถเรียกคืนค่าสมัครได้)
*เอกสารที่ไม่มีฉบับภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษจะต้องแปลเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ และแนบฉบับแปลพร้อมฉบับจริง

การสอบเข้า
ช่วงเวลาสอบ: สอบข้อเขียนสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม สอบสัมภาษณ์ตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย
วิธีการสอบ:
          1. สอบข้อเขียน สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีผลสอบHSKระดับ5ขึ้นไป จะต้องเข้าร่วมการสอบภาษาจีนตามที่ทางสำนักงานปริญญาวิจัยจัดขึ้น ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง
          2. สอบสัมภาษณ์ หรือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
สถานที่สอบ: มหาวิทยาลัยหนานไค (Nankai University)

อัตราค่าเรียนของแต่ละสาขาวิชา

 

  

 ตารางค่าใช้จ่าย