หอพักนักศึกษา

ค่าใช้จ่ายด้านที่พักอาศัย


หมายเหตุ : นักศึกษาต่างชาติจะต้องจ่ายค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าน้ำดื่ม, ค่าเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ค่าโทรทัศน์สี และค่าอินเตอร์เน็ต ระหว่างประเทศ

รูปหอพักสำหรับนักศึกษา
 
  
  

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

           (1) ค่าหนังสือเรียน: ซื้อหนังสือเรียนด้วยตนเอง
           (2) ค่าตรวจสุขภาพ: ประมาณ 260 หยวน
           (3) ค่าทำวีซ่า: ผู้เรียนระยะเวลาสั้นสมารถทำวีซ่าประเภทระยะเวลาสั้น “F” ถ้าเป็นระยะเวลายาวสามารถทำวีซ่าประเภท X และเตรียมเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดต่อกับสถานกงสุล
          (4) ค่าวีซ่าสำหรับนักศึกษา: ภายใน 1 ปี 400 หยวน, 2 ปี 800 หยวน
          (5) ค่าประกันภัยของชาวต่างชาติ 100 – 600 หยวน / ปี