หลักสูตรการศึกษา

1. โปรแกรมการศึกษาของนักศึกษาชาวต่างชาติ
          1. โปรแกรมการอบรมภาษาจีน (ประกาศนียบัตร)
              ระบบการศึกษาว่องไว ทุกปีรับสมัครปีละสองครั้ง แบ่งเป็นการเปิดเรียนเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน ผู้เรียนแบ่งตามระดับผลการสอบแบ่งชั้นภาษาจีน ซึ่งแบ่งเป็นสามระดับ ดังนี้ ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ซึ่งจะมีระดับการเรียน
ที่ไม่เหมือนกัน ดำเนินการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเล็กหรือว่าแบบเดี่ยว (การเรียนการสอนแบบตัวต่อตัว)
              ทางมหาวิทยาลัยได้เสนอให้มีการเรียนแบบสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้ความสำคัญกับคุณภาพของการเรียนการสอน วิชาบังคับประกอบไปด้วย ไวยากรณ์ภาษาจีน การฟังภาษาจีน การพูดภาษาจีน การอ่านภาษาจีน อักษรจีน การเขียนภาษาจีน การติวการสอบวัดระดับภาษาจีน(HSK) วัฒนธรรมจีน วิชาเลือกประกอบไปด้วย การวาดภาพจีน การเขียนพู่กันจีน รำมวยจีน เป็นต้น
             ทางมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับนักศึกษา เพื่อนำความสามารถด้านภาษาที่เรียนมาไปใช้ในการปฏิบัติจริง ในระหว่างระยะเวลาการเรียนได้มีการจัดกลุ่มทำกิจกรรมภาคปฏิบัติวัฒนธรรมและภาษา ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของกุ้ยหลิน เยี่ยมชมบ้านชนกลุ่มน้อย และอื่นๆที่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์แบบของการเรียนการสอนแบบนำไปปฏิบัติจริง แนะนำให้นักศึกษาจีนเป็นผู้นำด้านภาษาหรือเพื่อเป็นเพื่อนทางการใช้ภาษาของนักเรียนชาวต่างชาติ

2. โปรแกรมการศึกษาทางด้านปริญญา
          (1). โปรแกรมสาขาวิชาภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ (ปริญญาตรี)
ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนก็สามารถไปศึกษาสาขาวิชานี้ในระดับปริญญาตรีได้โดยตรงหลักสูตรการเรียนสี่ปี สองปีแรกเรียนภาษาจีนระดับพื้นฐาน สองปีหลังเลือกเรียนสาขาวิชาเฉพาะทาง ทุกปีเปิดรับสมัครนักศึกษาในช่วงเดือนมีนาคมและกันยายน

          (2). โปรแกรมนักศึกษาปริญญาตรี
การรับนักศึกษาชาวต่างชาติซึ่งจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย มีภาษาจีนพื้นฐาน สามารถเลือกทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนของ GXNU ได้ หลักสูตรการเรียนสี่ปี ทุกปีเปิดรับสมัครในช่วงเดือนมีนาคมและกันยายน ซึ่งต้องเรียนให้ครบหน่วยกิตการเรียน และครบตามกฎข้อบังคับของมหาวิทยาลัยจึงสามารถจบการศึกษาได้

          (3).โปรแกรมนักศึกษาปริญญาโท
การรับนักศึกษาชาวต่างชาติซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีภาษาจีนพื้นฐานที่ตรงตามคะแนนมาตรฐานกับระเบียบข้อบังคับระดับภาษาจีนของ GXNU ระบบการศึกษาหลักสูตรสองปี เปิดรับสมัครเข้าเรียนในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี

           (4).โปรแกรมนักศึกษาปริญญาเอก
การรับนักศึกษาชาวต่างชาติซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาโท มีภาษาจีนพื้นฐานที่ตรงตามคะแนนมาตรฐานกับระเบียบข้อบังคับระดับภาษาจีนของ GXNU ระบบการศึกษาหลักสูตร 3 ปี เปิดเรียนทุกเดือนกันยายนของทุกปีการศึกษา

3. การอบรมวัฒนธรรม และหลักสูตรสาขาวิชาเฉพาะระยะสั้น
          (1). โปรแกรมการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนระยะสั้น
ทางมหาวิทยาลัยสามารถจัดโปรแกรมการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนระยะสั้นได้ตามความต้องการของสถาบันอุดมศึกษา องค์การศึกษาต่างชาติและบุคคล(โดยปกติ 10 คนขึ้นไป) จัดการเปิดการเรียนเพื่อศึกษาโดยเฉพาะเกี่ยวกับภาษาจีน วัฒนธรรมจีน ศึกษาดูงานระยะสั้นเกี่ยวกับธรรมชาติทัศนียภาพของมณฑลกว่างซี ระยะเวลา 1-10 สัปดาห์ และสามารถเปิดเรียนได้ทุกเวลา
โปรแกรมระยะสั้นแบ่งเป็นสองส่วน ประกอบไปด้วย

a. การเปิดเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน
          เปิดหลักสูตรวิชาการพูดและการฟังภาษาจีนเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายวิชาเรียนประวัติศาสตร์จีน วัฒนธรรมจีน สภาพแวดล้อมการค้าจีน รวมทั้งดำเนินการตามความสนใจของผู้เรียนจัดให้มีวิชาเลือก ได้แก่ วิชารำไทเก๊ก ร้องเพลงจีน การเล่นเครื่องดนตรีจีนพื้นเมือง การเต้นของชนพื้นเมือง วาดภาพจีน ตัดกระดาษจีน การเขียนพู่กันจีน ให้มีการใช้ภาษาจีน ( หรือภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม )
b. การศึกษาดูงาน
          สามารถดำเนินการตามแผนของการศึกษาดูงานตามความต้องการขององค์กรแบบเดี่ยว ที่สำคัญคือการสำรวจและศึกษาดูงานธรรมชาติทัศนียภาพประเพณีนิยมรวมทั้งสภาพจิตใจของชาวท้องถิ่น

(2) . การอบรมเฉพาะทาง
          การเปิดรับคณะเข้ารับการอบรมทั้งในและนอกประเทศ บริษัท องค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกแบบเฉพาะในการอบรมด้านภาษา ด้านกีฬา ด้านการจัดการ และสาขาอื่นๆ สามารถเปิดรับสมัครเรียนได้ทุกเวลา

   
  
  

2. เงื่อนไขการรับสมัคร

หมายเหตุ :
          1. นอกจากเอกสารที่ต้องยื่นข้างในตารางแล้ว ผู้สมัครทุกคนต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ด้วย
                - ใบสมัครเข้าเรียน
                - สำเนาของหนังสือเดินทาง
                - ผลการตรวจร่างกาย โดยโรงพยาบาลของรัฐบาล (ในกรณีที่สมัครเรียนตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)
          2. ผู้สมัครยื่นใบรับรองประวัติการศึกษา ปริญญาบัตร จะต้องยื่นฉบับจริงซึ่งเป็นฉบับที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน ใบผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาจีน หนังสือรับรองจากรองศาสตราจารย์ 2 ท่าน (ต้องยื่นตัวจริง)
          3. การอบรมภาษาจีนระยะสั้นกับการอบรมเฉพาะทางการศึกษาดูงานเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน ถ้าหากต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยทำวีซ่า ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครเข้าเรียน และสำเนาหนังสือเดินทาง

   

 

3. ค่าใช้จ่าย

          1. ค่าสมัครเรียน 400 หยวน / คน
          2. ค่าเล่าเรียน ( หยวน )

หมายเหตุ : 1. เมื่อมีการจ่ายค่าเล่าเรียนแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ นอกจากมีเหตุอันจำเป็นจริง
                 2. ค่าเล่าเรียนดังเกล่านี้ถ้ามีเปลี่ยนแปลง ที่มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนทันที

รายการสาขาวิชาเรียนระดับปริญญาตรี ของ GXNU


รายการสาขาวิชาเรียนระดับปริญญาโท ของ GXNU (การศึกษา 2 ปี)

รายการสาขาวิชาเรียนระดับปริญญาเอก ของ GXNU