หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น

          มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น ระยะเวลาการเรียน 4 สัปดาห์ ในช่วงปิดเทอมทุกปี สามารถรับการสมัครจากนักศึกษารายตัว เวลาเริ่มเรียนโดยทั่วไปอยู่ในต้นเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคม ผู้สมัครต้องการส่งเอกสารการสมัครให้มหาวิทยาลัยก่อนหนึ่งเดือน สำหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ การฝึกอบรมภาษาจีนกลางแบบครอบคลุมเป็นหลักโดยเรียนช่วงเช้าในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันละ 4 คาบเรียน

ชั้นเรียนพิเศษแบบกลุ่ม (วัฒนธรรมภาษาจีนกลาง)
          ชั้นเรียนพิเศษแบบกลุ่ม กรณีต้องการมีนักศึกษาที่อยู่ในระดับเดียวการ10 คนขึ้นไป จึงจะเปิดเรียนโดยโดดเดี่ยว สำหรับวิชา ระยะเวลาการเรียนสามารถปรับให้เหมาะสมกับความความต้องการของนักศึกษา การฝึกอบรมภาษาจีนกลางเป็นหลัก พร้อมด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น บรรยายพิเศษวัฒนธรรม การเยี่ยมชม สังเกตและศึกษา เป็นต้น

วิชาบรรยายพิเศษ
1. ศิลปวัฒนธรรม

1.1 ประเพณีและความนิยมจีน      1.2 การชื่นชมอุปรากร 
1.3 วัฒนธรรมการท่องเที่ยวจีน      1.4 ดนตรีพื้นบ้าน
1.5 การชื่นชมจิตรกรรมจีน  1.6 ยาสมุนไพรจีน
1.7 วัฒนธรรมการดื่มชาและการรับประทานอาหาร  


2. วิทยาศาสตร์ทางสังคม

2.1 ปรัชญาจีน 2.2 ศาสนาในประเทศจีน
2.3 สุนทรียศาสตร์ 2.4 การศึกษาของประเทศจีน
2.5 สังคมของประเทศจีน 2.6 การเมืองและกฎหมายของจีน 


3. เศรษฐกิจและการค้า

3.1 เค้าโครงเศรษฐกิจของประเทศจีน 3.2 การตลาดของประเทศจีน
3.3 การบริหารจัดการกิจการร่วมทุนระหว่างจีน-ต่างชาติ 3.4 การค้าระหว่างประเทศจีน

 

หลักสูตรภาษาจีนระยะยาว

          หลักสูตรระยะยาว (ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ เทอมฤดูใบไม้ผลิและเทอมฤดูใบไม้ร่วง) โดยทั่วไปจะเรียนภาคการศึกษาละ 18 สัปดาห์ ทุกสัปดาห์จะต้องเรียนวิชาหลัก 18-24 คาบ วิชาเลือก 6-10 คาบ (สำหรับวิชาเลือก นักศึกษาสามารถเลือกได้1 ถึง 3 วิชาตามความสนใจและความสามารถ)และทุกภาคการศึกษาจะมีทัศนศึกษานอกสถานที่ 1-2 ครั้ง
หลักสูตรระยะยาวแบ่งออกเป็นระดับต้น, กลาง และสูง สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนก็จะจัดให้อยู่ในระดับต้น ส่วนนักศึกษาที่เคยเรียนภาษาจีนมาบ้างแล้วก็จะมีการสอบเพื่อวัดระดับและจัดเข้าชั้นเรียนตามความเหมาะสม ซึ่งในแต่ละชั้นเรียนจะมีนักเรียนประมาณ 10 – 15 คน

วิชาบังคับ (ช่วงเช้า 8.00 น. - 11.40 น.)
          ระดับต้น (ขั้น 1-3) การอ่านอย่างละเอียด การพูด การฟัง การอ่าน เป็นต้น
          ระดับกลาง (ขั้น 4-5) การอ่านอย่างละเอียด การพูด การฟัง การอ่าน เป็นต้น
          ระดับสูง (ขั้น 6-7) การอ่านอย่างละเอียด ภาษาจีนระดับสูงแบบครอบคลุม การเขียน การอ่าน เป็นต้น

วิชาเลือก (ช่วงบ่าย 14.00 น. – 15.40 น.)
          สภาพประเทศจีน ประวัติศาสตร์จีน กังฟู รำไทเก็ก วัฒนธรรมจีน ภาษาจีนยุดโบราญ พู่กันจีน อักษรจีน วรรณคดิจีน เศรษฐกิจจีน จิตรกรรมจีน ชื่นชมอุปรากรจีน

ทัศนศึกษานอกสถานที่
          ทัศนศึกษานอกสถานที่จะมีขึ้นในช่วงสอบกลางภาค มีทั้งการเยี่ยมชม, สังเกตและศึกษา, แบ่งกลุ่มสนทนา เป็นต้น ภาคการศึกษาละ 1-2 ครั้ง

   

หลักสูตรปริญญาตรี
          1. กลุ่มทดลองเรียนศิลปศาสตร์
          2. กลุ่มทดลองเรียนสังคมศาสตร์
          3. กลุ่มทดลองเรียนวิชาฟิสิกส์
          4. กลุ่มทดลองเรียนวิศวกรรมศาสตร์
          5. ชีววิทยาประยุกต์
          6. กลุ่มทดลองเรียนแพทย์ศาสตร์ (Clinical, การแพทย์ทางช่องปาก, การแพทย์พื้นฐาน, เวชศาสตร์การป้องกัน)
          7. กลุ่มทดลองเรียนแพทย์ศาสตร์ (Clinical Medicine (เรียนต่อปริญญาโท)
          8. สถาปัตยกรรมศาสตร์
          9. แผนการสร้างผังเมือง
          10. เทคโนโลยี Digital Media
          11. การฝึกอบรมพละศึกษา
          12. จิตรกรรม
          13. ศิลปะการออกแบบ

เอกสารการสมัครหลักสูตรปริญญาตรี
          1. แบบฟอร์มการสมัคร (สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี)
          2. ต้นฉบับหรือเอการรับรองวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษ)
          3. สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังศึกษาอยู่ ต้องแสดงใบรับรองการสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน หลังจากได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนแล้ว นักศึกษาต้องยื่นวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับทางมหาวิทยาลัยอีกครั้ง
          4. ต้นฉบับ หรือเอกสารรับรองผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษ)
          5. ต้นฉบับ หรือสำเนาประกาศนียบัตรHSK และผลการสอบ HSK และหลังจากได้การคัดเลือกเข้าศึกษาแล้ว นักศึกษาต้องยื่นประกาศนียบัตร HSK และผลสอบ HSK ฉบับจริง
          6. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก 1 ฉบับ และรูปถ่าย (พื้นหลังเป็นสีขาว ขนาด 35 mm 45 mm ) 5 รูป
          7. หลักฐานการจ่ายค่าสมัคร (400 หยวน)

 

สาขาวิชาการแพทย์ ระดับปริญญาตรี (บรรยายภาษาอังกฤษ)

รายละเอียดหลักสูตร
          หลักสูตรนี้เริ่มเปิดรับผู้สมัครตั้งแต่ เดือนกันยายน ปี 2006 ระยะการศึกษา 6 ปี เนื้อหาการเรียนมีหลักสูตรการแพทย์ และภาษาจีนกลาง นักศึกษาจะได้ศึกษาในห้องทดลองของมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง สำหรับนักศึกษาระดับชั้นสูงสามารถฝึกงานในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงได้
ระยะเวลาการสมัคร: เดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม
เวลาเปิดเรียน: ประมาณเดือนกันยายน
ค่าเรียน: 29,800 หยวน/ปี

หลักสูตรปริญญาโท
ระยะเวลาการสมัคร: ประมาณ วันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 15 มิถุนายน
เวลาเข้าเรียน: สิ้นเดือนสิงหาคม หรือต้นเดือนกันยายน เวลาเรียนตามประกาศทางมหาวิทยาลัย
ค่าเรียน: คณะศิลปศาสตร์ 22,800 หยวน/ปี
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการและการปกครอง 28,800 หยวน/ปี
          สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วิชาศิลปกรรมศาสตร์ และวิชาพลศึกษา 32,800 หยวน/ปี
เอกสารที่ต้องใช้
          1. แบบฟอร์มการรับสมัคร(สำหรับหลักสูตรปริญญาโท)
          2. ต้นฉบับ และเอกสารรับรองวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ ต้องแสดงหลักฐานการสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
          3. ต้นฉบับ และเอกสารรับรองผลการศึกษาระดับปริญญาตรี และใบแสดงผลงาน
          4. ประกาศนียบัตรHSK
          5. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก 1 ฉบับ และรูปถ่าย (พื้นหลังเป็นสีขาว ขนาด35mm×45mm ) 5 รูป
          6. แผนการเรียนส่วนตัว (ภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษ)
          7. จดหมายแนะนำจากศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ 2 ฉบับ (ภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษ )
          8. หลักฐานการชำระค่าสมัคร (400 หยวน)

หลักสูตรปริญญาเอก
ระยะเวลาสมัคร: ประมาณ วันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 15 มิถุนายน
เวลาเข้าเรียน: สิ้นเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายน เวลาเรียนตามประกาศทางมหาวิทยาลัย
ค่าเรียน: คณะศิลปศาสตร์ 29,800 หยวน/ปี
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการและการปกครอง 34,800 หยวน/ปี
          สาขาวิชาแพทยศาสตร์ วิชาศิลปกรรมศาสตร์ และวิชาพลศึกษา 39,800 หยวน/ปี
          สำหรับค่าเรียนหลักสูตรนานาชาติ (บรรยายภาษาอังกฤษ) ต้องชำระเพิ่ม 8000 หยวนต่อปีการศึกษา
เอกสารที่ต้องใช้
          1. แบบฟอร์มการรับสมัคร(สำหรับหลักสูตรปริญญาเอก)
          2. ต้นฉบับ และเอกสารรับรองวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท (ฉบับภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ ต้องแสดงหลักฐานการสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
          3. ต้นฉบับ และเอกสารรับรองผลการศึกษาระดับปริญญาตรี และใบแสดงผลงาน (ฉบับภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษ)
          4. ประกาศนียบัตรHSK (ยกเว้นนักศึกษาภาควิชาภาษาอังกฤษ)
          5. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก 1 ฉบับ และรูปถ่าย (พื้นหลังเป็นสีขาว ขนาด 35 mm×45 mm) 5 รูป
          6. แผนการเรียนส่วนตัว (ภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษ)
          7. จดหมายแนะนำจากศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ 2 ฉบับ (ภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษ )  
          8. หลักฐานการชำระค่าสมัคร (400 หยวน)
          หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ไม่จำเป็นต้องมีระดับภาษาจีนกลาง

  

ตารางค่าใช้จ่าย และการรับสมัคร


หมายเหตุ: 1. การศึกษาหลักสูตรเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาปริญญาโท ค่าใช้จ่ายตามปกติ
                    2. สำหรับการศึกษา หลักสูตรปริญญาเอก, หลักสูตรภาษาจีนกลางทั่วไป, หลักสูตรปริญญาโท และสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (บรรยายภาษาอังกฤษ) ต้องชำระค่าเรียนเพิ่ม 8,000 หยวนต่อปี