หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น

1. หลักสูตรภาษาจีนกลางระยะสั้น
          • ระยะเวลาการเรียน วันที่ 6 พฤษภาคมถึงวันที่ 28 มิถุนายน ปี 2013 (8 สัปดาห์)
          • กำหนดการการเรียน วันที่ 6 พฤษภาคม รายงานตัว
          • เป้าหมายการเรียน กลุ่มนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนกลาง หรือมีพื้นฐานภาษาจีนมาบ้าง หากนักศึกษามีพื้นฐานภาษาจีนกลางในระดับที่ค่อนข้างสูงกว่า ควรสมัครเรียนหลักสูตรภาษาจีนกลางระยะยาว
          • เวลาการเรียนช่วงเช้า: เน้นการฟัง และการสนทนาภาษาจีน พร้อมทั้งด้านการอ่าน และการเขียน
ช่วงบ่าย: วิชาด้านวัฒนธรรม เช่น การเขียนพู่กันจีน, การตัดกระดาษเป็นภาพ และกังฟู เป็นต้น
          • การท่องเที่ยว (ชำระด้วยตนเอง) มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ให้กับนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยในการจัดกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อชมเมืองเซี่ยเหมิน, QuanZhou, ZhangZhou, LongYan หรือภูเขา WuYi เป็นต้น ท่องเที่ยวอย่างอิสระ ซึ่งจะต้องจัดเป็นกลุ่ม 15 คนขึ้นไป
          • ประกาศนียบัตรทีได้รับ
ประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน (ตามระยะเวลาการศึกษา)
          • กำหนดการรับสมัคร สิ้นสุดการรับสมัคร วันที่ 12 เมษายน

• ค่าใช้จ่ายต่างๆ
          ค่าสมัคร 240 หยวน
          ค่าเรียน 5,600 หยวน
          หมายเหตุ: รวมค่าเรียน ค่าอุปกรณ์พู่กันจีน ค่าตำราหนังสือและค่าเอกสารประกอบการเรียนต่างๆ (สำหรับนักศึกษาที่แทรกชั้นเรียนต้องการซื้อหนังสือด้วยตัวเอง)
          • ค่าอาหาร 600 หยวนต่อเดือนโดยประมาณ นักศึกษาสามารถรับประทานอาหารในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยได้
          • ค่าประกัน และรักษาพยาบาล นักศึกษาสามารถชำระด้วยตัวเอง หรือสามารถร่วมประกันชีวิตแบบกลุ่มของมหาวิทยาลัยได้ ราคาอยู่ระหว่าง 50 หยวน ถึง 100 หยวน

หมายเหตุ: 1. เมื่อเรียนจบหลักสูตรภาษาจีนขั้นพื้นฐาน 8 สัปดาห์ สามารถเรียนต่อหลักสูตรการพูดภาษาจีนแบบเร่งรัด 4 สัปดาห์ได้ โดยชำระค่าเรียน 2,400 หยวน
               2. ตารางการเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของผู้เรียน

ตัวอย่าง Eight Weeks of Short- term Chinese Classes
Curriculum Sample (2014/5/5-2014/6/27)


Teachers:
Elementary Oral Chinese:
Elementary Chinese:
Calligraphy:
Kung Fu:
Paper-cutting:
Classroom:
Kung Fu in front of Cai qingjie Building

2. หลักสูตรการพูดภาษาจีนกลางแบบแร่งรัด

          • ระยะเวลาการเรียน วันที่ 30 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม ปี 2014 (4 สัปดาห์)
          • กำหนดการการเรียน วันที่ 30 มิถุนายน รายงานตัว
          • เป้าหมายการเรียน ผู้เรียนใหม่ที่พอมีพื้นฐานภาษาจีน แต่ไม่สามารถสื่อสารอย่างคล่องแคล่ว
          • เวลาการเรียนช่วงเช้า: ช่วงเช้าเน้นปลูกฝังความสามารถในการสื่อสารทางพูดเป็นหลัก พร้อมด้วยการนำปัจจัย ภาษา หัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างตรงกับกิจกรรมที่ทั้งด้านชีวิตประจำวัน การเรียน การสื่อสารเป็นต้น มาใช้ในการเรียนการสอน
               ช่วงบ่าย: วิชาด้านวัฒนธรรม เช่น การเขียนพู่กันจีน, การตัดกระดาษเป็นภาพ และกังฟู เป็นต้น
          • การท่องเที่ยว (ชำระด้วยตนเอง) มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ให้กับนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยในการจัดกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อชมเมืองเซี่ยเหมิน, QuanZhou, ZhangZhou, LongYan หรือภูเขาWuYi เป็นต้น ท่องเที่ยวอย่างอิสระ ซึ่งจะต้องจัดเป็นกลุ่ม 15 คนขึ้นไป
          • ประกาศนียบัตรที่ได้รับ
ประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน (ตามระยะเวลาการศึกษา)
          • กำหนดการรับสมัคร สิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 28 พฤษภาคม

• ค่าใช้จ่ายต่างๆ
          - ค่าสมัคร 240 หยวน
          - ค่าเรียน 3,200 หยวน
          หมายเหตุ: รวมค่าเรียน ค่าอุปกรณ์พู่กันจีน ค่าตำราหนังสือและค่าเอกสารประกอบการเรียนต่างๆ (สำหรับนักศึกษาที่แทรกชั้นเรียนต้องการซื้อหนังสือด้วยตัวเอง)
          • ค่าอาหาร 600 หยวนต่อเดือนโดยประมาณ นักศึกษาสามารถรับประทานอาหารในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยได้
          • ค่าประกัน และรักษาพยาบาล นักศึกษาสามารถชำระด้วยตัวเอง หรือสามารถร่วมประกันชีวิตแบบกลุ่มของมหาวิทยาลัยได้ ราคาอยู่ระหว่าง 50 หยวน ถึง 100 หยวน

หมายเหตุ: 1. สามารถสมัครพร้อมกันทั้งสองหลักสูตร คือ ภาษาจีนระยะสั้น 8 สัปดาห์ และการพูดภาษาจีนเร่งรัด 4 สัปดาห์ คิดค่าเรียนรวมสองหลักสูตร 8,000 หยวน
               2. ตารางการเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของผู้เรียน

ตัวอย่าง Four Week Oral Chinese Class
Curriculum sample (2014/6/30 - 2014/7/25, 4 weeks)


 

Teachers: Practical Oral Chinese: Language Practice:
Classrooms:
Notes: The curriculum sample may be adjusted based on practical needs. Please follow the formal timetable issued upon registration.

3. หลักสูตรเรียนรู้ประเทศจีน

          • ระยะเวลาการเรียน วันที่ 30 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม ปี 2014 (4 สัปดาห์)
          • กำหนดการการเรียน วันที่ 30 มิถุนายน รายงานตัว
          • เป้าหมายการเรียน นักศึกษาชาวต่างชาติระดับมหาวิทยาลัย ที่ต้องการเรียนเก็บหน่วยกิตช่วงซัมเมอร์ เงื่อนไขผู้เรียนจะต้องมีพื้นฐานภาษาจีน และความรู้ทางภาษาอังกฤษที่ดี
          • เวลาการเรียนช่วงเช้า: เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถทักษะทางด้านการสื่อสารทางการสนทนาในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน และกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับหัวข้อ รวมไปถึงองค์ประกอบการเรียนการสอนทักษะภาษาเป็นต้น
               ช่วงบ่าย: 1. เกี่ยวกับเศรษฐกิจประเทศจีน ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม เป็นต้น บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ 2. เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีจากประสบการณ์จริง เช่น การเขียนพู่กันจีน ตัดกระดาษ กังฟูจีนเป็นต้น 3. เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว และเยี่ยมชมบริษัทในเซี่ยเหมิน
          • ประกาศนียบัตรที่ได้รับ
          หลังจากจบหลักสูตร ทางOverseas Education College จะออกหนังสือรับรองการจบหลักสูตร และหนังสือแสดงผลการศึกษา ตามที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ นักศึกษาที่เข้าร่วมหลักสูตรสามารถนำคะแนนและหนังสือรับรองคิดเป็นหน่วยกิตได้ แนะนำให้เปลี่ยนเป็น 4 – 6 หน่วยกิต
          • กำหนดการรับสมัคร สิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 14 มิถุนายน

          • ค่าใช้จ่ายต่างๆ
          - ค่าสมัคร 240 หยวน
          - ค่าเรียน 5,600 หยวน
          หมายเหตุ: รวมค่าเรียนภาษาจีน ค่าบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ค่าการเรียนวัฒนธรรมจีนตามภาคปฏิบัติ การเยี่ยมชมสถานที่ในเซี่ยเหมิน การเยี่ยมชมบริษัท ค่าตำราหนังสือและค่าเอกสารประกอบการเรียนต่างๆ (สำหรับนักศึกษาที่แทรกชั้นเรียนต้องการซื้อหนังสือด้วยตัวเอง)
          • ค่าอาหาร 600 หยวนต่อเดือนโดยประมาณ นักศึกษาสามารถรับประทานอาหารในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยได้
          • ค่าประกัน และรักษาพยาบาล นักศึกษาสามารถชำระด้วยตัวเอง หรือสามารถร่วมประกันชีวิตแบบกลุ่มของมหาวิทยาลัยได้ ราคาอยู่ระหว่าง 50 หยวน ถึง 100 หยวน
          • การท่องเที่ยว (ชำระด้วยตนเอง) มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ให้กับนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยในการจัดกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อชมเมืองเซี่ยเหมิน, QuanZhou, ZhangZhou, LongYan หรือภูเขา WuYi เป็นต้น ท่องเที่ยวอย่างอิสระ ซึ่งจะต้องจัดเป็นกลุ่ม 15 คนขึ้นไป
          • ความร่วมมือของแต่ละกลุ่ม : หากมีการเลือกนักศึกษาไปเข้าร่วมการประชุม 15 คน ภาษา เวลา หลักสูตรและค่าใช้จ่าย สามารถเจรจาต่อรองได้ รายละเอียดข้อมูลอ้างอิงพิจารณาตามกลุ่มชั้นเรียนภาษาจีน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา University of North Carolina at Chapel Hill, Council for Christian Colleges and Universities,Eckerd College, Bentely College, ประเทศเนเธอร์แลนด์ University College Utrecht
 
หมายเหตุ: 1. เมื่อเรียนจบหลักสูตรภาษาจีนขั้นพื้นฐาน 8 สัปดาห์ สามารถเรียนต่อหลักสูตรเรียนรู้ประเทศจีน 4 สัปดาห์ได้ โดยชำระค่าเรียน 4,800 หยวน
               2. ตารางการเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของผู้เรียน

   

หลักสูตรภาษาจีนระยะยาว

หลักสูตรวิชา:
          ภาษาจีนกลางระดับต้น, ภาษาจีนกลางระดับกลาง, ภาษาจีนกลางระดับสูง, การพูดภาษาจีนกลาง, การฟังภาษาจีนกลาง, การฟังข่าว, การอ่านภาษาจีนกลาง, การเขียนภาษาจีนกลาง
          • วิชาเลือก
          การอบรมเพื่อสอบ HSK (ระดับต้น กลาง), การอบรมเพื่อสอบ HSK (ระดับสูง), นิทานสุภาษิตและสำนวน, การสนทนาเศรษฐกิจและการค้าระดับต้น, การจัดการระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์จีน, การอ่านหนังสือพิมพ์, สัทศาสตร์จีน, ไวยากรณ์จีนปัจจุบัน, สำนวนจีนสมัยใหม่, ภาษาจีนกลางและวัฒนธรรมการสื่อสาร, ชนชาติจีนและประเพณีจีน, การแปลภาษาจีนกลาง, โคลงกลอนสมัยราชวงศ์ถัง, ภาพยนตร์จีน, เพลงจีน, กันพู่จีน, หมากล้อม, ภาษา Min Nan, กังฟูจีน, เต้นรำจีน

วิธีการเลือกวิชา:
          มหาวิทยาลัยให้คำแนะนำตามระดับภาษาจีนกลางของนักศึกษา นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเสรีได้ต่ำกว่า 24 หน่วยกิตต่อเทอม
กิจกรรมต่างๆ:
          กิจกรรมกลุ่มต่างๆ เช่น การแข่งภาษาจีนกลาง, การแข่งกีฬา, การแข่งฟุตบอล, การวิ่งมาราธอนแห่งชาติของXiamen เป็นต้น กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยสามารถเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศจีนได้ (ค่าใช้จ่ายชำระด้วยตัวเอง)
ประกาศนียบัตรที่ได้รับ: ประกาศนียบัตรจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาแห่งชาติมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน

ระยะเวลาเรียน:
          เทอมฤดูใบไม้ผลิ: เดือนกุมภาพันธ์ ถึง กรกฎาคม
          เทอมฤดูใบไม้ร่วง: เดือนกันยายน ถึง มกราคมปีถัดไป
เวลาเรียน:วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 8.00-11.30, 13.00-18.00 น.

เงื่อนไขการสมัคร:
1. อายุ 18 ปีขึ้นไป มีสุขภาพแข็งแรง
2. จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ค่าใช่จ่ายต่าง

ค่าสมัคร: 400 หยวน (ชำระเพียงครั้งเดียว) ค่าเรียน: 13,000 หยวน/ภาค 26,000 หยวน/ปี 
ค่าตำราเรียน: ประมาณ 300 หยวน/ภาค (ซื้อด้วยตัวเอง ตามความต้องการ) ค่าตรวจร่างกาย: ประมาณ 400 หยวน
ค่าอาหาร: ประมาณ 600 หยวน/เดือน ค่าประกันสุขภาพ: ปีละประมาณ 600 หยวนเอกสารการสมัคร
ค่าResidence Permit: ประมาณ 400 หยวน (< 1 ปี) 

 

เอกสารการสมัคร
1. หนังสือเดินทาง
2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
3. สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษ)
4. สำเนาผลการศึกษาสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษ)
* ในกรณีที่นักเรียน นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ ยังไม่มีวุฒิการศึกษา หรือผลการเรียน สามารถใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน ฉบับภาษาอังกฤษแทนได้
5. เงินมัดจำ จำนวน 6,000 บาท (เงินมัดจำจะนำไปรวมในค่าใช้จ่ายทั้งหมดเมื่อท่านจ่ายเงินทั้งหมดแล้ว)

  

 

หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับประกาศนียบัตร และปริญญาตรี

ระยะเวลาเรียน
          หลักสูตรประกาศนียบัตร 2 ปี และหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

จำนวนหน่วยกิต
          หลักสูตรประกาศนียบัตร 80 หน่วยกิต และหลักสูตรปริญญาตรี 160 หน่วยกิต

แนวทางสาขาวิชา
          หลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐกิจการค้า, วัฒนธรรม, การศึกษาภาษาจีนกลาง (สำหรับชาวต่างชาติ)

วิชาหลัก
          แกนกลางการเรียนภาษาจีน: ภาษาจีนกลาง, การพูด, การฟัง, การอ่าน (ทั้งหมดแบ่งเป็นระดับต้น, กลาง, สูง)
Public Courses: สภาพโดยทั่วไปของประเทศจีน

สาขาวิชาเศรษฐกิจการค้า: หลักเศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ, สภาพทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน, การค้าระหว่างประเทศ, การเงินระหว่างประเทศ, การเงินตราและธนาคาร, การตลาด, การจัดการ, กฎหมายเศรษฐกิจจีนและต่างประเทศ, กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, การแปล เป็นต้น

สาขาวิชาวัฒนธรรม: วรรณคดีจีนร่วมสมัย, ประวัติวรรณคดีจีนสมัยปัจจุบัน, ประวัติวรรณคดีจีนสมัยโบราณ, วรรณคดีจีนยุคโบราณ, ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่, สภาพทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรม, การเปรียบเทียบวัฒนธรรมระหว่างจีนกับต่างชาติ, ชนกลุ่มน้อยชาวจีนและประเพณีพื้นเมือง, การแปล, การบรรยายหัวข้อวัฒนธรรม เป็นต้น

การศึกษาภาษาจีนกลาง สำหรับชาวต่างชาติ: ภาษาจีนกลางยุคปัจจุบัน (มีสามส่วน ได้แก่ ไวยากรณ์ภาษาจีนกลางยุคปัจจุบัน, อภิธานศัพท์, สำนวน ทั้งหมด 6 หน่วยกิต จบภายใน 3 เทอม) หลักสูตรต่อไปเป็นหลักสูตรที่การใช้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่สองในการสอน เช่น ทฤษฎีและวิธีการ, วิธีการสอนภาษาจีนกลางในห้องเรียน, จิตวิทยาการศึกษา, วรรณคดีจีนยุคปัจจุบัน, สภาพทั่วไปทางวัฒนธรรมจีน, วรรณคดีจีนสมัยโบราณ, ภูมิศาสตร์จีน

ประกาศนียบัตรและปริญญาที่ได้รับ
          ปริญญาที่ได้รับ: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี)
          ประกาศนียบัตรที่ได้รับ: ประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนกลาง
เงื่อนไขการสมัคร
          1. อายุ 18 ปีขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง
          2. จบการศึกษามัธยมปลายขึ้นไป
เอกสารที่ใช้
          1. แบบฟอร์มการสมัครสำหรับเอกภาษาจีนกลาง
          2. สำเนา ประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ (สำหรับนักศึกษาศึกษากำลังศึกษาอยู่สามารถยื่นใบรับรองแทน)
          3. สำเนาหนังสือเดินทาง
          4. สำเนาใบรับรองการสอบHSK พร้อมผลการสอบHSK
เงื่อนไขการแทรกเข้าชั้นเรียน
          1. สำหรับนักศึกษาผู้ที่มีใบรับรองการสอบHSKใหม่ ระดับ 4 (240 คะแนนขึ้นไป) สามารถเข้าเรียนปริญญาตรีชั้นที่ 3
          2. สำหรับนักศึกษาผู้ที่มีใบรับรองการสอบHSKเก่าระดับ 5 (ขั้นต้นระดับ A ) สามารถเข้าเรียนปริญญาตรีชั้นที่ 3
          3. หากนักศึกษาสอบผ่านการสอบเพื่อเข้าเรียนสำหรับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 สามารถเข้าเรียนปริญญาตรีชั้นที่ 3

ค่าใช้จ่ายต่างๆ
          ค่าสมัคร:400 หยวน
          ค่าเรียน (ชั้นปีที่ 3 - 4): 26,000 หยวน /ปีการศึกษา
          ค่าประกันภัย: ประกันภัยแบบรวมสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ปีละประมาณ 600 หยวน
          ค่าหนังสือเรียน: 300 หยวน/เทอม ค่าอาหารประมาณ 600 หยวน/เดือน

 
  

หลักสูตรภาษาจีน (ประกาศนียบัตร)


หลักสูตรภาษาจีน (มีวุฒิการศึกษา)


การศึกษาทางไกล

การทำวีซ่า
          กรุณานำ Admission Notice, JW202 และเอกสารอื่นๆ เช่น รูปถ่าย หนังสือเดินทาง เป็นต้น เพื่อไปขอวีซ่าที่สถานทูตจีนในท้องถิ่น
          เลือกประเภทวีซ่าตามระยะเวลาที่เข้ารับการศึกษา
               - วีซ่าสำหรับนักเรียน (Visa X1) : สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียนระยะยาว อนุญาตเข้าพำนักภายใน 30 วัน กรุณาอย่าเข้าประเทศก่อนเวลา เพื่อไม่ให้วีซ่าหมดอายุก่อน
               - วีซ่าสำหรับนักเรียน (Visa X2) : สำหรับผู้ที่วางแผนการศึกษาน้อยกว่าหกเดือน
               - วีซ่าท่องเที่ยว (Visa L) : ไม่ต้องใช้ Admission Notice และ JW202 วีซ่าชนิดนี้ใช้สำหรับผู้ที่ลงทะเรียบเรียนระยะสั้นไม่เกิน 30 วัน

การตรวจร่างกาย
          สามารถตรวจร่างกายได้จากโรงพยาบาลในท้องถิ่น เมื่อไปลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัย ให้มอบรายงานการตรวจร่างกายทั้งหมด เช่น บันทึกการตรวจร่างกายสำหรับชาวต่างชาติ ฟิล์มเอกซเรย์ ผลการตรวจเลือด เพื่อเปลี่ยนเป็นใบรับรองสุขภาพ (ค่าใช้จ่าย 60 หยวน) หรือเมื่อถึงมหาวิทยาลัยก็สามารถตรวจร่างกายได้ ค่าใช้จ่ายประมาณ 500 หยวน
          ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม “บันทึกการตรวจร่างกายสำหรับชาวต่างชาติ” : http://oec.xmu.edu.cn/file/Health.doc

การเดินทางไปมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน
          เมื่อนักศึกษามาถึงสนามบิน นักศึกษาสามารถเดินทางโดยรถแท็กซี่จากสนามบินไปยังวิทยาเขตเสียงอันด้วยตัวเองได้เลย โดยบอกพนักงานขับรถว่า “กรุณาไปส่งที่วิทยาลัยการศึกษาในต่างประเทศ อาคารKunluan อาคารหมายเลข 2 อาคารหลัก วิทยาเขตเสียงอัน มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน (จุด A ในแผนที่) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ค่าใช้จ่ายประมาณ 100 หยวน
          ที่มหาวิทยาลัยก็มีสถานีรถไฟ นักศึกษาสามารถโดยสารรถไฟมาที่วิทยาเขตเสียงอันได้ และยังสามารถโดยสารรถไฟจากสถานีเจียเกิง (Jiageng) วิทยาเขตซือหมิง (Siming) มายังวิทยาเขตเสียงอันได้เช่นกัน
          และยังสามารถจองบริการรับส่งล่วงหน้าได้อีกด้วย นักศึกษาที่ต้องการใช้บริการ กรุณาโทรศัพท์ติดต่อ ส่งแฟกซ์หรือส่งอีเมลแจ้งชื่อของนักศึกษา จำนวนคน หมายเลขเที่ยวบิน วันเวลาที่แน่นอนที่จะเข้าไปที่มหาวิทยาลัยก่อนล่วงหน้า 1 สัปดาห์ โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจำนวนคน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลด “บัตรบริการรับส่ง”: http://oec.xmu.edu.cn/file/serviceCARD.doc
          มีซุปเปอร์มาร์เก็ตของวิทยาเขต ธนาคาร และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกครบครัน นักศึกษาต่างชาติไม่จำเป็นต้องนำสัมภาระติดตัวมาจำนวนมาก ในมหาวิทยาลัยมีโทรศัพท์มือถือ Unicom การสื่อสารทางไกล เมื่อนักศึกษามาถึงสามารถซื้อซิมการ์ดและโทรศัพท์

1. ค่าเล่าเรียน
ค่าสมัคร: 400 หยวน
ค่าเรียน : นักเรียนหลักสูตรภาษาจีน: 13,000 หยวน / ภาคการศึกษา; 26,000 หยวน / ปีการศึกษา
นักศึกษาปริญญาตรี: 26,000 หยวน / ปีการศึกษา (ชั้นปีที่ 3, 4)

2. ประกัน
นักศึกษาที่วางแผนว่าจะเข้าศึกษาเป็นเวลาหกเดือน ตามความต้องการของกระทรวงศึกษาธิการของจีน จะต้องซื้อประกันที่ครบคลุมกลุ่มนักศึกษาต่างชาติกับทางมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่าย 450 หยวน / ปี หรือ250 หยวน / ครึ่งปี (รวมทั้งการประกันภัยอุบัติเหตุและการประกันภัยการรักษาพยาบาล)

3. รับสมัครนักศึกษาใหม่
ช่วงวันรับสมัคร : 1 เช้า วันที่ 14 กันยายน
                              2 บ่าย วันที่ 14 กันยายน
                              3 เช้า วันที่ 15 กันยายน
                              4 บ่าย วันที่ 15 กันยายน
ที่อยู่ : วิทยาลัยการศึกษาในต่างประเทศ อาคารKunluan อาคารหมายเลข 2 อาคารหลัก วิทยาเขตเสียงอัน มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน
เอกสารที่ใช้สมัคร
          - หนังสือเดินทาง
          - Admission Notice
          - JW201 / JW202
         - รูปถ่าย 2 นิ้ว 10 รูป
         - บันทึกการตรวจร่างกายสำหรับชาวต่างชาติ
         - วุฒิการศึกษา หรือ ใบรับรองการวัดระดับภาษาจีน (HSK)
         - ใบเสร็จการชำระค่าเล่าเรียน
ขั้นตอนการลงทะเบียน
1.วันที่ 14 – 15 กันยายน
         1) รับแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติใหม่ และแจ้งการชำระค่าเล่าเรียนและค่าลงทะเบียนกับทางธนาคาร (9:00 – 17:00 น.) และเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินของทางธนาคาร
         2) โอนเงินตามใบเสร็จรับเงินที่ห้องการเงิน
         3) การปรับปรุงข้อมูล (เช่น หนังสือเดินทาง วีซ่า ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ติดต่อโทรศัพท์ในประเทศจีน ใบเสร็จค่าเล่าเรียน เป็นต้น)
         4) ถ้าคุณได้ทำการตรวจร่างกายมาในประเทศของคุณ กรุณานำรายงานตัวต้นฉบับมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ (ค่าใช้จ่ายการตรวจสอบ 60 หยวน)
         5) เราจะใช้ภาพของคุณสำหรับการใช้งาน E-Card ค่าธรรมเนียม 20 หยวน
         6) ซื้อประกันให้เหมาะสมตามเวลาเรียน
         7) ได้รับบัตรนักเรียน แผนที่ และเอกสารอื่นๆ
         8) ผ่านการสัมภาษณ์กับครูจีน
2. วันที่ 16 กันยายน
         1) พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
         2) ทดสอบระดับความรู้ภาษาจีนของนักศึกษาใหม่
         3) เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
3. วันที่ 17 กันยายน
          การตรวจสอบทางกายภาพในสำนักงานมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน (การอดอาหารก่อนการตรวจเลือด หนังสือเดินทาง รูปถ่าย 4 รูป ค่าใช้จ่ายประมาณ 500 หยวน)
4. วันที่ 18 กันยายน
        1) ทางมหาวิทยาลัยจะจัดรายชื่อตามการวัดระดับความรู้ภาษาจีน
        2) พบกับครูผู้สอนที่ห้องเรียน
        3) ซื้อหนังสือ
5. วันที่ 19 กันยายน
          เปิดเรียนเป็นทางการ
หมายเหตุ : ขั้นตอนเหล่านี้ มีผลบังคับใช้กับนักศึกษารุ่นที่ลงทะเบียนในปีนั้นๆ

มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน วิทยาเขต Xiang ‘an