หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ

ภาษาจีนกลางระยะยาว (1เทอม –1ปี)
          ระยะเวลา :1เทอม-1ปีขึ้นไป
          ระดับ : ระดับพื้นฐาน ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง
          หลักสูตร : วิชาการพูด วิชาการฟัง เตรียมสอบวัดความรู้ภาษาจีน(HSK) การพูดโดยใช้หลักไวยากรณ์จีน วิชาการเขียนบทความ วิชาการแปลฯลฯ
ภาษาจีนกลางระยะสั้น
          ระยะเวลา : 4-6 สัปดาห์(รวมทั้งซัมเมอร์ ฤดูหนาวกับฤดูร้อน)
          ระดับ : ระดับพื้นฐาน ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง
          หลักสูตร : วิชาการพูด การพูดโดยใช้หลักไวยากรณ์จีน วิชาเขียนบทความ เตรียมสอบวัดความรู้ภาษาจีน(HSK)
การบรรยายในหัวข้อพิเศษ : เศรษฐกิจจีน ประวัติศาสตร์จีน ประเพณีจีน วรรณคดีจีน การท่งเที่ยวภูมิศาสตร์จีน อาหารจีน ภาพยนตร์จีน มวยไท้เก๊ก

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์จีน

          หลักสูตรพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจระบบเศรษฐกิจจีน จากทำเลที่ตั้งเทียนจินเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ในปี2007 มีการลงทุนจากต่างชาติมากกว่า 20,000 ราย รวมเป็นเงินลงทุนมากถึง 37 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ และ GDP ยังสูงมากถึง US 6,000 ต่อคนต่อปี
          รัฐบาลจีนตั้งเป้าไว้ว่าจะพัฒนาเทียนจินให้เป็นเขตเศรษฐกิจแห่งต่อไป ต่อจากเซี่ยงไฮ้ และเซิ่นเจิ้น
หลักสูตรนี้จึงจัดขึ้นเพื่อรองรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะ มีทั้งระยะสั้นและระยะยาว และถึงปริญญาตรี เลือกเรียนได้ทั้งภาษาอังกฤษ และจีน

โปรแกรมอบรมเศรษฐศาสตร์จีนทั่วไป โปรแกรม A, B, C (Chinese Economics Program Description Program A, B, C)

          โปรแกรม (A, B) จัดขึ้นตามพื้นฐานภาษาจีนของผู้เรียน ซึ่งจะเปิดชั้นเรียนที่มีบรรยายภาษาอังกฤษและภาษาจีนโปรแกรม (C) เป็นชั้นเรียนอบรมภาษาจีนสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานภาษาจีนระดับต้นหรือไม่มีพื้นฐานภาษาจีน

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์จีนระดับปริญญาตรี โปรแกรม D (Chinese Economics Program Undergraduate Program D)

          หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรพิเศษ ซึ่งเน้นให้นักศึกษาชาวต่างชาติมีความรู้ความเข้าใจ และการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจจีน การตัดสินใจทางเศรษฐกิจ สภาพการแข่งขันของบริษัท การวิเคราะห์กลยุทธ์ ทฤษฎี และเทคโนโลยีการค้าระหว่างประเทศ และวัฒนธรรมจีน
ผู้เรียนสามารถสมัครเรียนโปรแกรมที่กล่าวได้ตามความสนใจ และความรู้พื้นฐานภาษาจีน

ผู้เรียนสามารถสมัครเรียนโปรแกรมที่กล่าวได้ตามความสนใจ และความรู้พื้นฐานภาษาจีน


ปริญญาตรี สาขาวิชาที่เปิดสอน


   

ปริญญาโท สาขาที่เปิดสอนค่าใช้จ่ายต่างๆ และกำหนดการรับสมัคร


• สำหรับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประเทศจีน ค่าใช้จ่ายต่างๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงตามความแตกต่างของภาษาที่ใช้บรรยาย และระยะเวลาเรียน
• สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรปริญญาโท ที่มีความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ชำระค่าเรียนตามอัตราทั่วไป
• สำหรับนักศึกษาที่สนใจศึกษาในระดับปริญญาตรี จะต้องมีผลการสอบ HSK ระดับ 3 ขึ้นไป ส่วนผลการสอบ HSK สำหรับนักศึกษาที่สนใจศึกษาในระดับปริญญาโทนั้น ขึ้นอยู่กับคณะและสาขาวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน

เอกสารที่ต้องใช้ และขั้นตอนการสมัคร
1. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
2. หนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)
3. สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษ) และสำเนาหนังสือแสดงผลการศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ)
4. ในกรณีที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ สามารถใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถานบันที่กำลังศึกษาอยู่แทน
ฉบับภาษาอังกฤษ
5. ผลการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน HSK ตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด –สำหรับหลักสูตรปริญญาภาคภาษาจีน
6. ผลการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด –สำหรับหลักสูตรปริญญาภาคภาษาอังกฤษ
7. สำเนาหน้าวีซ่าประเทศจีนล่าสุดที่เดินทางเข้าประเทศจีน (กรณีที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน) -สำหรับขอวีซ่าประเทศจีน
8. ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 6,000 บาท (เงินมัดจำ จะนำมาหักกับค่าใช้จ่ายทั้งหมด)

สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน วิสดอม หรือโอนเข้าบัญชีในนาม ชื่อบัญชี “ดวงรัตน์ แซ่ลี้”
                                        ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม                    บัญชีออมทรัพย์     เลขที่ 789-2-05183-0
                                        ธนาคารกรุงเทพ    สาขาซี.พี. ทาวเวอร์    บัญชีออมทรัพย์     เลขที่ 047-7-03341-9
          เมื่อทำการโอนแล้ว กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมแจ้งชื่อ – นามสกุลผู้สมัครมาที่
โทรศัพท์ 0-2267-0917 (แฟกซ์อัตโนมัติ) หรือ สแกนหลักฐานการโอนเงินส่งมาที่ E-mail: knowchinese.com@hotmail.com
ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารการสมัคร พร้อมระบุรายละเอียดหลักสูตรที่ต้องการสมัครเรียน มาที่:

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน วิสดอม
120 ชั้น 9 ห้อง 900 อาคารเกษมกิจ (ตรงข้ามตึก ซี.พี.ทาวเวอร์) ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ10500

          หลังจากทำการส่งเอกสารออกมาแล้ว รบกวนแจ้งเลขที่ส่งออกกลับมาทางศูนย์ฯ เพื่อที่ทางศูนย์ฯจะสามารถตามเอกสารได้ในกรณีที่เอกสารยังไม่มาถึงตามกำหนด (ทางศูนย์ฯ ปิดทำการวันเสาร์-อาทิตย์ ขอความกรุณาอย่าส่งเอกสารมาติดวันหยุดดังกล่าว) กรณีสมัครเรียนตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป สามารถขอรับแบบฟอร์มการตรวจร่างกายได้กับทางศูนย์ฯ หรือสถานทูตจีน

*** ขอสงวนสิทธิ์ การคืนเงินมัดจำ ในกรณีที่
1. ผู้สมัครทำการยกเลิกกับทางศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน วิสดอม ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
2. ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาทุกสาขาวิชา ไม่ผ่านการพิจารณา จากทางมหาวิทยาลัย ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
3. เมื่อทางศูนย์ฯ ดำเนินการยื่นเอกสารขอวีซ่าประเทศจีน แล้วไม่ผ่านการพิจารณาจากสถานทูตจีน