หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรการศึกษาภาษาจีนระยะสั้น

ระดับชั้นเรียน: ตามเวลา ตามความต้องการ ตามระดับภาษาจีน และแบ่งห้องเรียนเป็นระดับเบื้องต้น ระดับกลาง ระดับสูง
วิชาบังคับ: ภาษาจีนกลางระยะสั้นแบบเร่งรัด การสนทนาประจำวัน การฟัง
วิชาเลือก: วัฒนธรรมจีน อาหารจีนบำบัด การวาดภาพแบบจีน เพลงประจำชนชาติต่างๆ มวยไทเก๊ก เป็นต้น
ใบรับรอง: ใบรับรองจบหลักสูตร
เอกสารการสมัคร

-สำเนาหนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน)
-แบบฟอร์มใบสมัครศึกษาที่ประเทศจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
ค่าสมัคร: 300 หยวน
ค่าเรียน: 1 สัปดาห์ 1,200 หยวน/คน; 2 สัปดาห์ 2,000 หยวน/คน; 3 สัปดาห์ 2,800 หยวน/คน, 4 สัปดาห์ 3,200 หยวน/คน
การฝังเข็มและนวด (หลักสูตร 2 ปี)

หลักสูตร
               ทฤษฎีพื้นฐานของแพทย์แผนจีน การวินิจฉัยของแพทย์แผนจีน มนุษย์กายวิภาค วิทยาศาสตร์การฝั่งเข็ม เทคนิคการนวด การนวดตัว กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ของจุดฝังเข็ม การฝังเข็มและการบำบัด วัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนและยาจีนโบราณ ด้านสุขภาพและวิชาพลศึกษา การฝึกอบรมทางคลินิก เป็นต้น
เวลาเปิดเรียน เดือนมีนาคม-เดือนสิงหาคมของทุกๆปี
เวลาการรับสมัคร ในเดือนกันยายนของปีนั้น
ระบบการศึกษา 2 ปี
เงื่อนไขการเรียน 5 คนหรือมากกว่า
รูปแบบการเรียน แยกห้องเรียน
การเรียนการสอนภาษา ภาษาจีน
คุณสมบัติการสมัคร
- มีพื้นฐานทางการแพทย์หรืออาชีพที่เกี่ยวข้อง
- ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 ขึ้นไป
- มีความสามารถในการฟังภาษาจีน การพูด การอ่านและการเขียน
การออกใบรับรอง วันหมดอายุการศึกษา ผ่านการรับรอง มีหนังสือผลรับรองผลการศึกษา
เอกสารใบสมัคร
- แบบฟอร์มใบสมัครภาษาจีน
- ประกาศนียบัตรจากโรงเรียนมัธยม (สำเนา)
- HSKระดับ3 (หรือมากกว่านั้น) ใบรับรอ (สำเนา)
- หนังสือเดินทาง (สำเนา)
- ใบลงทะเบียนการชำระเงินค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่าย
- ค่าสมัคร 450 หยวน / คน
- ค่าลงทะเบียน 1,250หยวน / คน
- ค่าเรียน 34,000 หยวน / ปี
- ค่าหนังสือ วัสดุการเรียนการสอนโดยตามสาขาของนักศึกษา

แพทย์แผนจีน(หลักสูตร 2 ปี)

หลักสูตร
          ทฤษฎีพื้นฐานของแพทย์แผนจีน การวินิจฉัยของแพทย์แผนจีน เภสัชศาสตร์ การสั่งยา อายุรกรรม นรีเวชกรรม แพทย์แผนจีนสาขาวิทยาศาสตร์ ประวัติแพทย์แผนจีน วัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนและยาจีนโบราณ การเรียนอาหารแพทย์แผนจีน จิตวิทยา ด้านสุขภาพและวิชาพลศึกษา ศีลธรรม การฝึกอบรมทางคลินิก เป็นต้น

เวลาเปิดเรียน เดือนมีนาคม-เดือนสิงหาคมของทุกๆปี
เวลาการรับสมัคร ในเดือนกันยายนของปีนั้น
ระบบการศึกษา 2 ปี
เงื่อนไขการเรียน 5 คนหรือมากกว่า
รูปแบบการเรียน แยกห้องเรียน
การเรียนการสอนภาษา ภาษาจีน
คุณสมบัติการสมัคร
- มีพื้นฐานทางการแพทย์หรืออาชีพที่เกี่ยวข้อง
- ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ3หรือมากกว่า
- มีความสามารถในการฟังภาษาจีน การพูด การอ่านและการเขียน
การออกใบรับรอง วันหมดอายุการศึกษา ผ่านการรับรอง มีหนังสือผลรับรองผลการศึกษา
เอกสารใบสมัคร
- แบบฟอร์มใบสมัครภาษาจีน
- ประกาศนียบัตรจากโรงเรียนมัธยม (สำเนา)
- HSK ระดับ3 (หรือมากกว่านั้น) ใบรับรอง (สำเนา)
- หนังสือเดินทาง (สำเนา)
- ใบลงทะเบียนการชำระเงินค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่าย
-ค่าสมัคร 450 หยวน / คน
-ค่าลงทะเบียน 1,250 หยวน / คน
-ค่าเรียน 34,000 หยวน / ปี
-ค่าหนังสือ วัสดุการเรียนการสอนโดยตามสาขาของนักศึกษา

เรียนพื้นฐานทฤษฎีแพทย์แผนจีน (หลักสูตร 1 ปี)

หลักสูตร
          ทฤษฎีพื้นฐานของแพทย์แผนจีน การวินิจฉัยของแพทย์แผนจีน เภสัชศาสตร์ การสั่งยา แพทย์แผนจีนปัจจุบัน ประวัติแพทย์แผนจีน การเรียนอาหารแพทย์แผนจีน จิตวิทยา วัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนและยาจีนโบราณ สุขภาพและการศึกษาทางกาย เป็นต้น
เวลาเปิดเรียน เดือนมีนาคม-เดือนสิงหาคมของทุกๆปี
เวลาการรับสมัคร ในเดือนกันยายนของปีนั้น
ระบบการศึกษา 1 ปี
เงื่อนไขการเรียน 5 คนหรือมากกว่า
รูปแบบการเรียน แยกห้องเรียน
การเรียนการสอนภาษา ภาษาจีน
คุณสมบัติการสมัคร
- มีพื้นฐานทางการแพทย์หรืออาชีพที่เกี่ยวข้อง
- ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ3หรือมากกว่า
- มีความสามารถในการฟังภาษาจีน การพูด การอ่านและการเขียน
การออกใบรับรอง วันหมดอายุการศึกษา ผ่านการรับรอง มีหนังสือผลรับรองผลการศึกษา
เอกสารใบสมัคร
- แบบฟอร์มใบสมัครภาษาจีน
- ประกาศนียบัตรจากโรงเรียนมัธยม (สำเนา)
- HSKระดับ3 (หรือมากกว่านั้น) ใบรับรอง (สำเนา)
- หนังสือเดินทาง (สำเนา)
- ใบลงทะเบียนการชำระเงินค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่าย
-ค่าสมัคร 450 หยวน / คน
-ค่าลงทะเบียน 1,250 หยวน / คน
-ค่าเรียน 34,000 หยวน / ปี
-ค่าหนังสือ วัสดุการเรียนการสอนโดยตามสาขาของนักศึกษา

หลักสูตรการศึกษาภาษาจีนกลางระยะยาว


หมายเหตุ: แบ่งห้องเรียนตามระดับของผู้เรียน คือ ระดับต้น, ระดับกลาง, ระดับสูง 

วิชาบังคับ : การพูด, การฟัง, การอ่าน, การเขียน, ไวยากรณ์, วัฒนธรรมจีน
กำหนดเวลาเรียน : ครึ่งปีขึ้นไป (ไม่เกินสามปี)
วิชาเลือก : นวดแพทย์แผนจีน, มวยไทเก๊ก, เพลงประจำชนชาติต่างๆ, ทฤษฎีพื้นฐานแพทย์แผนจีน เป็นต้น
ฝึกการสอนภาษา : เมื่อแต่ละภาคการศึกษา จะมีกิจกรรมการสอนภาษาให้นักศึกษาชาวต่างชาติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เทคโนโลยีทางการแพทย์เครื่องสำอาง
(หลักสูตรอาชีวะศึกษา 3 ปี)

เทคโนโลยีเครื่องสำอางแพทย์ (ทิศทางความงามของแพทย์แผนจีน)
(หลักสูตรอาชีวะศึกษา 3 ปี)
จุดประสงค์ของสาขา
          การเป็นมืออาชีพบนพื้นฐานของการแพทย์ พัฒนาความรู้ทฤษฎีพื้นฐานของการแพทย์แผนจีนและพื้นฐานความรู้ทางทฤษฎีความงามที่ทันสมัย เข้าใจความงามแบบดั้งเดิมของวิธีการแพทย์แผนจีน และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีระดับสูงของการใช้ชีวิตที่ทันสมัย
วิชาหลัก แพทย์พื้นฐาน สาขาความงาม
หลักสูตรหลัก
          ยากับความงาม ,jingluoshuxuexue, กฎในการฝังเข็ม,การนวด,เวชสำอาง,วิชาว่าด้วยโรคผิวหนัง,พื้นฐานการแต่งหน้า,การศึกษาความงาม,อโรมา,ตลาดความงาม,การสนทนาภาษาอังกฤษทางด้านความงาม,โภชนาการและหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะอาชีพ เป็นต้น
          สาขาวิชามีจุดมุ่งหมายพัฒนาความสามารถในการเป็นมืออาชีพ ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนความรู้พื้นฐานและทักษะเบื้องต้น กระตุ้นศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน การฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะของนักเรียน มุ่งเน้นการปฏิบัติ โดยเป็นหนึ่งในการเรียนการสอน เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและสถานประกอบการ แสดงออกมาอย่างเต็มที่และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ
วุฒิการศึกษา
          ตามการเรียนการสอนของการสอบตามหลักสูตรภาคบังคับ ผู้เรียนจะต้องเป็นไปตามกฎข้อบังคับ ถึงจะจบการศึกษา ได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
การพัฒนาอาชีพ
          ศูนย์สุขภาพความงามที่ทันสมัย บริษัทเครื่องสำอาง สถาบันการศึกษาความงาม เป็นต้น อุตสาหกรรมความงามรวมทั้งสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมความงาม มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและการฝึกอบรม การจัดการ ผู้ให้คำปรึกษารวมทั้งการดำเนินการทางเทคนิคความงามและงานอื่น ๆ
ประเภทห้องเรียน น้อยกว่า 10 คน เรียนห้องใหญ่ 10 คนขึ้นไปเรียนห้องเดี่ยว
เวลาการสมัครเรียน เดือนกันยายนของทุกปี
เงื่อนไขการเข้าเรียน
-จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือมากกว่า
-สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 ได้ 180 คะแนนขึ้นไป
ค่าธรรมเนียม
-ค่าสมัคร 450 หยวน / คน
-ค่าลงทะเบียน 1250 หยวน / คน
-ค่าเล่าเรียน 32000 หยวน/ปี
-ค่าอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น
เอกสารการสมัคร
          ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการเข้าเรียน “แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จะศึกษาในประเทศจีน” หนังสือเดินทาง บัตรลงทะเบียน ใบรับรองการชำระเงิน
ทุนการศึกษา
          อาจมีทุนทุกชนิดของเซี่ยงไฮ้ทุนดั้งเดิมก่อนการเรียน แพทย์แผนจีน
หมายเหตุ ไม่รับผู้สมัครที่เป็นไวรัสตับอักเสบ รับเฉพาะผู้หญิง (ใบหน้าและมือต้องไม่พบความบอกพร่องทางร่างกายที่เห็นได้ชัดหรือข้อบกพร่องอื่น ๆ )

การแพทย์แผนจีนระดับเตรียมอุดมศึกษา
(ขั้นพื้นฐาน)

หลักสูตร เปิดสอนหลักสูตรภาษาจีนพื้นฐาน การแพทย์แผนจีน สุขภาพการกีฬา เป็นต้น
เงื่อนไขการเข้าเรียน
-จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
-ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) ทางโรงเรียน
เวลาการสมัคร เดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี
เวลาเข้าเรียน เดือนกันยายน
ระยะเวลาการศึกษา 20 สัปดาห์
ประเภทห้องเรียน 10 คนขึ้นไป
ค่าธรรมเนียม
-ค่าสมัคร 450 หยวน
-ค่าเล่าเรียน 11000 หยวน / ภาคเรียน
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
-เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเรียน (สำเนา)
-แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จะศึกษาในประเทศจีน
-สำเนาหนังสือเดินทาง
-หนังสือรับรองการชำระเงินการลงทะเบียน

การแพทย์แผนจีนระดับเตรียมอุดมศึกษา
(ระดับสูง)

หลักสูตร เปิดสอนหลักสูตรภาษาจีนพื้นฐาน การแพทย์แผนจีน เคมี เป็นต้น
เงื่อนไขการเข้าเรียน
-จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
-HSK ระดับ 3 หรือผ่านการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) ทางโรงเรียน
เวลาการสมัคร เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมของปีถัดไป
เวลาเข้าเรียน เดือนกุมภาพันธ์ ของปีถัดไป
ระยะเวลาการศึกษา 20 สัปดาห์
เงื่อนไขการเข้าเรียนแพทย์แผนจีน
-ผ่านการตรวจสอบของโรงเรียนบรรลุมาตรฐานการเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี
ประเภทห้องเรียน 10 คนขึ้นไป
ค่าธรรมเนียม
-ค่าสมัคร 450 หยวน
-ค่าเล่าเรียน 11000 หยวน / ภาคเรียน
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
-เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเรียน (สำเนา)
-แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จะศึกษาในประเทศจีน
-สำเนาหนังสือเดินทาง
-หนังสือรับรองการชะระเงินการลงทะเบียน

ทฤษฎีพื้นฐานการแพทย์แผนจีน
(หลักสูตร 1 ปี)

หลักสูตรหลัก ทฤษฎีพื้นฐานการแพทย์แผนจีน การวินิจฉัยของการแพทย์แผนจีน เภสัชศาสตร์ ใบสั่งยา การแพทย์แผนจีนที่ทันสมัย ประวัติทางการแพทย์ของจีน จิตวิทยาทางการแพทย์ วัฒนธรรมของจีนดั้งเดิมและยาจีนโบราณ สุขภาพและกีฬา เป็นต้น
เวลาการสมัคร เดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี
เวลาเรียน เดือนกันยายนของทุกปี
หลักสูตร 1 ปี
เงื่อนไขการเปิดห้องเรียน 5 คนขึ้นไป
รูปแบบห้องเรียน ห้องเรียนเดี่ยว
ภาษาที่ใช้สอน ภาษาจีน
เงื่อนไขการเข้าเรียน
-มีความรู้เกี่ยวกับทางการแพทย์หรือมีพื้นความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชา
-สอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) ระดับ 3 ขึ้นไป มีพื้นฐานการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน
เอกสารรับรอง
-ใบรับรองการศึกษา
-มีผลการเรียนดี
-วุฒิการศึกษาและหนังสือแสดงผลการศึกษา
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
-แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จะศึกษาในประเทศจีน
-เอกสารรับรองการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สำเนา)
-หนังสือรับรองผลคะแนนการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) ระดับ 3หรือมากกว่า (สำเนา)
-หนังสือเดินทาง (สำเนา)
-ใบรับรองการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าธรรมเนียม
-ค่าสมัคร 450 หยวน / คน
-ค่าลงทะเบียน 1250 หยวน / คน
-ค่าเล่าเรียน 29000 หยวน / ปี
-ค่าหนังสือ ตามหลักสูตรของนักศึกษา

ปริญญาตรี ภาษาจีน หลักสูตร 4 ปี

สาขาวิชาหลัก ภาษาจีน และวัฒนธรรมจีน, พื้นฐานแพทย์แผนจีน
วิชาหลัก ภาษาจีน, วรรณคดีจีน, ประวัติศาสตร์จีน, วัฒนธรรมจีน, ทฤษฎีแพทย์แผนจีน, อาหารสมุนไพรจีน, อาหารเพื่อการ บำบัดโรคจีน, การเขียนพู่กันจีน, วาดรูปแบบจีน, การกีฬาเพื่อสุขภาพ, ไวยากรณ์ภาษาจีน, วาทศาสตร์เป็นต้น ฝึกสอนภาษาจีน, วิทยานิพนธ์จบหลักสูตรและสอบข้อซักถาม
วุฒิการศึกษาที่ได้รับ ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต
ช่วงเวลาการสมัคร เดือนมีนาคม ถึง เดือนสิงหาคมของทุกปี
ช่วงเวลาการเปิดภาคเรียน เดือนกันยายนของทุกปี
เงื่อนไขการสมัคร
- วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
- มีผลสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน HSK 3 ขึ้นไป
รายละเอียดค่าเรียน
- ค่าสมัคร 450 หยวน
- ค่าลงทะเบียน 1,250 หยวน
- ค่าเรียน 22,000 หยวน/ปี
- ค่าหนังสือเรียน 1,200 หยวน (ปีแรกชำระค่าหนังสือล่วงหน้า)
เอกสารและขั้นตอนการสมัคร
- สำเนาหนังสือรับรองการจบการศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ)
- สำเนาหนังสือแสดงผลการศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ)
- สำเนาใบรับรองผลการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน HSK ระดับ 3 ขึ้นไป
- สำเนาหนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)
- แบบฟอร์มใบสมัครมาเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ปริญญาตรี สาขาวิชาแพทย์แผนจีน (หลักสูตร 5 ปี) 

จุดประสงค์ของสาขาวิชา
          การฝึกอบรมวิชาชีพมีการปฐมนิเทศเรื่องการรักษาคุณค่าของการแพทย์แผนจีนที่ดี พัฒนาความรู้ทฤษฎีพื้นฐานของการแพทย์แผนจีน ความรู้ทางสาขาวิชาแพทย์และทักษะการปฏิบัติ และเรียนรู้การเป็นแพทย์แผนจีนที่ดี
วิชาหลัก การแพทย์แผนจีนพื้นฐาน คลินิกแพทย์แผนจีน
หลักสูตรสำคัญ 
          ทฤษฎีการแพทย์แผนจีนพื้นฐาน, การวินิจฉัยของการแพทย์แผนจีน, เภสัชศาสตร์, ใบสั่งยา, กายวิภาคของมนุษย์, สรีรวิทยา, พยาธิวิทยา, ชีวเคมี, พื้นฐานการวินิจฉัยโรค, จุดการฝังเข็ม, การฝังเข็ม, เทคนิคการนวด, การปฏิบัติจริง, การบำบัดด้วยการฝังเข็ม, การนวดบำบัด, แพทย์แผนจีนโบราณ นักเรียนที่เรียนผ่านมาทั้งหมด ครูผู้สอนจะสอนเกี่ยวกับสถานการณ์จริงของเนื้อหา การอภิปรายกลุ่ม การลงพื้นที่จริง สถานการณ์จำลอง การฝึกอบรมทักษะ การปฏิบัติจริงในสังคม รวมทั้งการสอนแบบใช้ปัญหาเพื่อศูนย์กลาง (PBL) และวิธีการสอนอีกมากมาย ทั้งหมดนั้นคือการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา 
          ตามข้อกำหนดของทางมหาวิทยาลัย กำหนดให้ต้องมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ จึงจะได้รับอนุญาตให้จบการศึกษา ในขณะเดียวกันก็ต้องมีเกรดที่จำเป็น และการสอบที่ครอบคลุมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 มากกว่า หรือเท่ากับ 180 คะแนน (ยกเว้นคนเชื่อสายจีน) นักศึกษาจะต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อนจบการศึกษา
การพัฒนาอาชีพ 
          การทำงานจากภายใน ภายนอก ผู้หญิง เด็กได้รับบาดเจ็บ เป็นต้น คือการทำงานของแพทย์แผนจีน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การป้องกัน การดูแลฟื้นฟู เป็นต้น ในการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนจีนและงานวิจัย และการบริหารงานของสถาบันการแพทย์ เป็นต้น
ประเภทห้องเรียน แยกห้องเรียน
เวลาเข้าเรียน เดือนกันยายนของทุกปี 
เงื่อนไขการเข้าเรียน
-จบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือมากกว่า
-สอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 195 คะแนน
ค่าธรรมเนียม
- ค่าสมัคร 450 หยวน /คน
- ค่าลงทะเบียน 1250 หยวน /คน
- ค่าเล่าเรียน 28000 หยวน / ปี
- ค่าอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น
เอกสารการสมัคร
- เอกสารที่เกี่ยวข้องในการเข้าเรียน
- แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จะศึกษาในประเทศจีน
- สำเนาหนังสือเดินทาง
- หนังสือรับรองการชะระเงินการลงทะเบียน
สมัครขอรับทุนการศึกษา
อาจมีทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน รัฐบาลเมืองเซี่ยงไฮ้ ทุกชนิดของเซี่ยงไฮ้คือทุนการศึกษาก่อนเรียนการแพทย์แผนจีน

หลักสูตรการฝั่งเข็มและการนวดระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)

จุดประสงค์ของสาขาวิชา
          สาขาวิชาของเราได้พัฒนาความรู้ทางด้านทฤษฎีพื้นฐานของการแพทย์แผนจีน ความรู้ทางสาขาวิชาการฝั่งเข็มและการนวด รวมไปถึงทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ และเรียนรู้การเป็นแพทย์ฝั่งเข็มที่ดี 
วิชาหลัก
          การแพทย์แผนจีน, การแพทย์พื้นฐาน, การฝั่งเข็มและการนวด
หลักสูตร
          ทฤษฎีการแพทย์แผนจีนพื้นฐาน, การวินิจฉัยของการแพทย์แผนจีน, เภสัชศาสตร์, ใบสั่งยา, กายวิภาคของมนุษย์, สรีรวิทยา, พยาธิวิทยา, ชีวเคมี, จุดการฝั่งเข็ม, Moxibustion ฝังเข็ม, เทคนิคการนวด, การปฏิบัติจริง, การบำบัดด้วยการฝั่งเข็ม, การนวดบำบัด, แพทย์แผนจีนโบราณ
          การเรียนการสอนของอาจารย์จะอิงจากเนื้อหาที่เรียนและสถานการณ์จริง ใช้วิธีการบรรยาย, การอภิปราย, การลงพื้นที่จริง, การสาธิต, การฝึกอบรมทักษะ, การปฏิบัติทางสังคม รวมถึงการใช้ปัญหามาเป็นศูนย์กลางในการเรียน (PBL) และยังที่อีกหลายวิธี ทั้งหมดนี้เพื่อปฏิรูปการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่เป็นอิสระให้แก่นักศึกษา หลักสูตรยังมุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกฝั่งเข็ม, ฝึกเทคนิคการนวด รวมถึงอบรมทักษะพื้นฐานอื่นๆ
เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา
          ตามข้อกำหนดของทางมหาวิทยาลัย กำหนดให้ต้องมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ จึงจะได้รับอนุญาตให้จบการศึกษา ในขณะเดียวกันก็ต้องมีเกรดที่จำเป็น และการสอบที่ครอบคลุมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 มากกว่า หรือเท่ากับ 180 คะแนน (ยกเว้นคนเชื้อสายจีน) นักศึกษาจะต้องได้รับการตรวจสอบ และอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อนจบการศึกษา
การพัฒนาอาชีพ
          เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ฝั่งเข็ม, แผนกนวด, การแพทย์แผนจีน ในทางการแพทย์ การเรียนการสอน และการวิจัย การศึกษาการแพทย์แผนจีน การวิจัย เงินตราต่างประเทศ รวมทั้งการจัดการอุตสาหกรรมยา เป็นต้น
ประเภทห้องเรียน แยกห้องเรียน
เวลาเข้าเรียน ทุกเดือนกันยายนของทุกปี
เงื่อนไขการเข้าเรียน
- จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือสูงกว่า
- มีผลการสอบวัดวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 มากกว่า หรือเท่ากับ 195 คะแนน
ค่าธรรมเนียม
-ค่าสมัคร 450 หยวน / คน
-ค่าลงทะเบียน 1,250 หยวน / คน
-ค่าเล่าเรียน 28,000 หยวน / ปี
-ซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆด้วยตัวเอง
เอกสารที่ใช้สมัคร
- เอกสารที่เกี่ยวข้องในการเข้าเรียน
- แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จะศึกษาในประเทศจีน
- สำเนาหนังสือเดินทาง
- หนังสือรับรองการชะระเงินการลงทะเบียน
ทุนการศึกษา
          ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน, ทุนการศึกษาของเซี่ยงไฮ้, ทุนก่อนเรียนของมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้

เภสัชศาสตร์ ปริญญาตรี
(หลักสูตร 4 ปี)

วิชาหลัก เภสัชศาสตร์ยาจีน
หลักสูตรสำคัญ คณิตศาสตร์ การแพทย์พื้นฐาน ยาจีน คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ การวิเคราะห์ทางเคมี เภสัชวิทยา พฤกษศาสตร์ ยา เคมีเภสัชกรรม การศึกษาการแพทย์ประจำตัว วิทยาศาสตร์การแพทย์แผนจีน เภสัชกรเป็นต้น
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต
ประเภทห้องเรียน ห้องเรียนใหญ่
ภาษาในการเรียน ภาษาจีน
เวลาการสมัคร เดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี
เวลาการศึกษา เดือนกันยายนปีนั้น
เงื่อนไขการเข้าเรียน 
- จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือมากกว่า
- สอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) ระดับ 6 หรือมากกว่า
- ผ่านการสอบคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมีทางโรงเรียนภายใน เดือนมิถุนายน ปี 2010
ค่าธรรมเนียม
- ค่าสมัคร 450 หยวน / คน
- ค่าลงทะเบียน 1,250 หยวน / คน
- ค่าเล่าเรียน 28,000 หยวน / ปี
- ค่าหนังสือ ในปีแรก 1200 หยวน
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
- เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเรียน 
- แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จะศึกษาในประเทศจีน
- สำเนาหนังสือเดินทาง
- หนังสือรับรองการชะระเงินการลงทะเบียน 

หลักสูตรการฟื้นฟูสมรรถภาพระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 4 ปี)

จุดประสงค์ของสาขาวิชา
          สาขาของเราฝึกอบรมเพื่อปรับให้เข้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจ, สังคม, วัฒนธรรมและเทคโนโลยี, เข้าใจระบบทฤษฎีพื้นฐานของการฟื้นฟูสมรรถภาพ, ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการแพทย์ และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มีสำหรับโรคที่พบบ่อย, การฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับคนพิการ การประเมินและการป้องกันทักษะพื้นฐาน มีทักษะการประสานงานที่ดี และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพที่ดี
วิชาหลัก
          การแพทย์ขั้นพื้นฐาน, การฟื้นฟูสมรรถภาพขั้นพื้นฐาน, คลินิกเวชกรรม, ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ
หลักสูตร
          การแพทย์แผนจีนขั้นพื้นฐาน, กายวิภาค, การบำบัดด้วยการฝังเข็ม, กายวิภาคศาสตร์การกีฬา, ทักษะการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบดั้งเดิมของจีน, เวชศาสตร์ฟื้นฟู, การศึกษาการประเมินผลการฟื้นฟูสมรรถภาพ, การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ, วิทยาศาสตร์การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์, ชีวกุลศาสตร์, จริยธรรมทางการแพทย์ เป็นต้น
          ภายในสาขาวิชาได้เน้นความสามารถในการปฏิบัติของนักศึกษา โดยใช้หลักสูตรทฤษฎีและปฏิบัติ 1:1 มหาวิทยาลัยได้ถูกสร้างมาเพื่อฝึกอบรมให้สอดคล้องกับผู้ที่ต้องการจะศึกษาในทางนี้, ด้านอายุรเวททางร่างกาย, กิจกรรมบำบัด, การฟัง – พูดบำบัด และทักษะการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบดั้งเดิมของจีน ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็ได้แนะนำการเรียนการสอนไปยังชาวต่างชาติที่สนใจจะมาศึกษา, การเรียนการสอนแบบ PBL, การฝึกอบรมกลุ่ม เป็นต้น ปัจจุบันได้นำหลักสูตรไปแข็งขันกับต่างประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงผ่านทางซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ จะมีวิดีโอการเรียนการสอน
เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา
          ตามข้อกำหนดของทางมหาวิทยาลัย กำหนดให้ต้องมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ จึงจะได้รับอนุญาตให้จบการศึกษา ในขณะเดียวกันก็ต้องมีเกรดที่จำเป็น และการสอบที่ครอบคลุมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 มากกว่า หรือเท่ากับ 180 คะแนน (ยกเว้นคนเชื้อสายจีน) นักศึกษาจะต้องได้รับการตรวจสอบ และอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อนจบการศึกษา
การพัฒนาอาชีพ
          การฟื้นฟูสมรรถภาพของสถาบันการแพทย์ รวมทั้งยาจีน, ยาฝรั่ง, สถาบันบูรณาการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ประเภทหน่วยงานการฟื้นฟูสมรรถภาพ โรงพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ เป็นต้น สถาบันการแพทย์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การฝั่งเข็ม, การนวด, ศัลยกรรมกระดูก, กายภาพบำบัด เป็นต้น วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น การเรียนการสอนและงานวิจัย
ประเภทห้องเรียน
          ไม่ถึง 10 คนเรียนห้องรวมห้อง, 10 คนขึ้นไปแยกห้องเรียน
เวลาเข้าเรียน
          เดือนกันยายนของทุกปี
เงื่อนไขการเข้าเรียน
- จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือสูงกว่า
- มีผลการสอบวัดวัดระดับภาษาจีน HSKระดับ 5 (180 คะแนนขึ้นไป)
ค่าธรรมเนียม
- ค่าสมัคร 450 หยวน / คน
- ค่าลงทะเบียน 1,250 หยวน / คน
- ค่าเล่าเรียน 28,000 หยวน / ปี
- ซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆด้วยตัวเอง
เอกสารที่ใช้สมัคร
- เอกสารที่เกี่ยวข้องในการเข้าเรียน
- แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จะศึกษาในประเทศจีน- สำเนาหนังสือเดินทาง
- หนังสือรับรองการชะระเงินการลงทะเบียน
ทุนการศึกษา
- ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน
- ทุนการศึกษาของเซี่ยงไฮ้
- ทุนก่อนเรียนของมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้

หลักสูตรโภชนาการระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 4 ปี)

จุดประสงค์ของสาขาวิชา
          สาขาของเราฝึกอบรมเพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการของสังคม ควบคุมการฝึกอบรมการแพทย์พื้นฐาน ทางคลินิก และทางโภชนาการ รวมถึงทฤษฎีความรู้ขั้นพื้นฐานของสุขอนามัยอาหาร และทักษะขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติทางโภชนาการยา
วิชาหลัก
          โภชนาการ, สุขอนามัยอาหาร, พื้นฐานการแพทย์, การแพทย์ทางคลินิก, การแพทย์แผนจีน
หลักสูตร
          พื้นฐานการโภชนาการ, โภชนาการกลุ่มบุคคล, โภชนาการชุมชม, คลินิกการโภชนาการ, สุขอนามัยอาหาร, การตรวจสอบ และวิเคราะห์อาหาร, พิษวิทยาทางอาหาร, กายวิภาค, ความรู้พื้นฐานของการเกิดโรค, พื้นฐานการแพทย์ทางคลินิก, พื้นฐานการแพทย์แผนจีน, การสั่งยา, วิทยาศาสตร์อาหารจีน, การตลาด เป็นต้น
          ในการเรียนการสอนใช้การศึกษานอกสถานที่, การปรึกษา, การวิจัย, การแปรรูปอาหาร, การปฏิบัติทำอาหารจริง รวมถึงการเรียนรู้การดูแลสุขอนามัยอาหารและร่างกายจากประสบการณ์ เป็นต้น วิธีการสอนยังผ่านการวิจัยชุมชน, การศึกษาโภชนาการชุมชน, ฝึกอบรมให้นักศึกษาใช้ความคิดริเริ่มเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ, ความรู้เรื่องการบริโภคอาหาร และมีทักษะความรู้ หลังจากที่ผ่านการฝึกงานมาแล้วได้ฝึกอบรมนักศึกษาให้ประยุกต์ใช้ความรู้ทางโภชนาการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องโภชนาการบำบัดโรค, การศึกษาโภชนาการสาธารณะ, การวางแผนทางโภชนาการ, การปรับใช้, การผลิต เป็นต้น
เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา
          ตามข้อกำหนดของทางมหาวิทยาลัย กำหนดให้ต้องมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ จึงจะได้รับอนุญาตให้จบการศึกษา ในขณะเดียวกันก็ต้องมีเกรดที่จำเป็น และการสอบที่ครอบคลุมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาจีน(HSK)ระดับ 5 มากกว่า หรือเท่ากับ 180 คะแนน (ยกเว้นคนเชื้อสายจีน) นักศึกษาจะต้องได้รับการตรวจสอบ และอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อนจบการศึกษา
การพัฒนาอาชีพ
          หน่วยงานสาธารณะสุข, หน่วยงานกำกับดูแลอาหารและสุขภาพ, สถานประกอบการการแปรรูปอาหาร, โรงเรียน เป็นต้น มีส่วนร่วมในการประเมินผลของการบริโภคอาหาร การจัดการและคำแนะนำ การศึกษาโภชนาการ, การวิจัย, การตรวจสอบและการดูแลสุขอนามัยอาหาร, การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ เป็นต้น
ประเภทห้องเรียน
          ไม่ถึง 10 คนเรียนห้องรวมห้อง, 10 คนขึ้นไปแยกห้องเรียน
เวลาเข้าเรียน
          เดือนกันยายนของทุกปี
เงื่อนไขการเข้าเรียน
- จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือสูงกว่า
- มีผลการสอบวัดวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 มากกว่า หรือเท่ากับ 180 คะแนน
ค่าธรรมเนียม
- ค่าสมัคร 450 หยวน / คน
- ค่าลงทะเบียน 1,250 หยวน / คน
- ค่าเล่าเรียน 28,000 หยวน / ปี
- ซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆด้วยตัวเอง
เอกสารที่ใช้สมัคร
- เอกสารที่เกี่ยวข้องในการเข้าเรียน
- แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จะศึกษาในประเทศจีน
- สำเนาหนังสือเดินทาง
- หนังสือรับรองการชะระเงินการลงทะเบียน
ทุนการศึกษา
- ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน
- ทุนการศึกษาของเซี่ยงไฮ้
- ทุนก่อนเรียนของมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้

เวชศาสตร์การกีฬาระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5 ปี)
 

วิชาหลัก การแพทย์แผนจีน, การแพทย์พื้นฐาน, วิทยาศาสตร์การกีฬา
หลักสูตร ทฤษฎีการแพทย์แผนจีนพื้นฐาน, การวินิจฉัยของการแพทย์แผนจีน, เภสัชศาสตร์, ใบสั่งยา, กายวิภาคของมนุษย์, กายวิภาคศาสตร์การกีฬา, สรีรวิทยา, สรีรวิทยาการกีฬา, พยาธิวิทยา, ชีวเคมี, ชีวเคมีการกีฬา, การวินิจฉัยพื้นฐาน, การฝั่งเข็ม, การนวดร่างกาย, การดูแลทางการแพทย์, วิทยาศาสตร์การฟื้นฟูทางกายภาพ, การปฐมพยาบาล, การได้รับบาดเจ็บทางกีฬา, อายุรศาสตร์จีน, แพทย์อายุรกรรม, วิทยาศาสตร์ศัลยกรรมกระดูก, แพทย์และกีฬา เป็นต้น
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีแพทยศาสตร์
ประเภทห้องเรียน ห้องเรียนรวม
ภาษา จีน
ช่วงเวลาการสมัคร 
          เดือนมีนาคม ถึง เดือนสิงหาคมของทุกปี
ช่วงเวลาเข้าเรียน 
          เดือนกันยายนของทุกปี
เงื่อนไขการเข้าเรียน 
1. จบระดับมัธยมศึกษา หรือสูงกว่า
2. มีผลการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 6 หรือสูงกว่า
ค่าใช้จ่าย 
- ค่าสมัครเรียน 450 หยวน / คน
- ค่าลงทะเบียน 1,250 หยวน / คน
- ค่าเล่าเรียน 28,000 หยวน / ปี
- ค่าหนังสือ 1,200 หยวน (ปีแรกจ่ายล่วงหน้า)
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 
- เอกสารที่เกี่ยวข้องในการเข้าเรียน
- แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จะศึกษาในประเทศจีน
- สำเนาหนังสือเดินทาง
- หนังสือรับรองการชะระเงินการลงทะเบียน


การแพทย์แผนจีนปริญญาตรี-โท
(หลักสูตร 7 ปี)

จุดประสงค์ของสาขาวิชา
          เป็นสาขาวิชาที่ดำเนินให้ได้ผลไปจนถึงที่สุด “7ปีต่อเนื่อง” ตัวกลางการเรียนปริญญาโท เสริมสร้างพื้นฐาน สนใจในคุณภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม มุ่งเน้นการฝึกอบรมทิศทางทางการแพทย์ วัฒนธรรมการทำงานที่มีความรู้ทางทฤษฏีการแพทย์จีนและความสามารถในการปฏิบัติจริง รวมทั้งความสามารถขั้นสูง คุณภาพโดยรวมในระดับปริญญาของนักศึกษาแพทย์

วิชาหลัก การแพทย์แผนจีน การแพทย์แผนจีนพื้นฐาน คลินิกแพทย์แผนจีน การวิจัยพื้นฐาน
หลักสูตรสำคัญ
          ทฤษฎีการแพทย์แผนจีนพื้นฐาน, การวินิจฉัยของการแพทย์แผนจีน, เภสัชศาสตร์, ใบสั่งยา,การแพทย์แผนจีนโบราณ,มนุษย์กายวิภาคศาสตร์.สรีรวิทยา,ชีวเคมี,พยาธิวิทยา,จุลชีววิทยา,เซลล์ชีววิทยาการแพทย์,พันธุศาสตร์,วิทยาศาสตร์การแพทย์จีน,ศัลยกรรม,นรีเวชวิทยา,กรุมารเวชศาสตร์,การฝังเข็ม,การนวด,การแพทย์โบราณ,จรรยาแพทย์,แพทย์ฉุกเฉิน,การแพทย์ Hepatology,การแพทย์ภาคภาษาอังกฤษ,การแพทย์และการปฏิบัติของแพทย์คลินิก เป็นต้น
          นักเรียนที่เรียนผ่านมาทั้งหมด ครูผู้สอนจะสอนเกี่ยวกับสถานการณ์จริงของเนื้อหา การอภิปรายกลุ่ม การลงพื้นที่จริง สถานการณ์จำลอง การฝึกอบรมทักษะ การปฏิบัติจริงในสังคม รวมทั้งการสอนแบบใช้ปัญหาเพื่อศูนย์กลาง(PBL)และวิธีการสอนอีกมากมาย ทั้งหมดนั้นคือการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยยังได้ตั้งวิธีการวิจัยมากมายเพื่อนักเรียนในหลักสูตรการวิจัย ยกระดับให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวิจัย การเรียนรู้จิตวิญญาณทางวิทยาศาสตร์ ในการเรียนปีที่ 7 จะเป็นขั้นตอนการสอน นอกจากนี้ยังได้ตามอาจารย์เข้าไปในห้องผู้ป่วยและทำงานในคลินิกดูแลผู้ป่วยข้างนอก และยังได้ถามคำถามงานวิจัยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ในที่สุดก็เขียนวิทยานิพนธ์การจบการศึกษาของตัวเอง วิทยานิพนธ์ผ่านแล้วและได้รับปริญญาโท
เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา
          ตามข้อกำหนดของทางมหาวิทยาลัย กำหนดให้ต้องมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ จึงจะได้รับอนุญาตให้จบการศึกษา ในขณะเดียวกันก็ต้องมีเกรดที่จำเป็น และการสอบที่ครอบคลุมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด วิทยานิพนธ์ที่สมบูรณ์ สำหรับการศึกษาระดับปริญญาโท ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 มากกว่า หรือเท่ากับ
180 คะแนน (ยกเว้นคนเชื่อสายจีน) นักศึกษาจะต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อนจบการศึกษา ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต
การพัฒนาอาชีพ
          ในการแพทย์แผนจีน แผนกอายุรศาสตร์,แผนกศัลยกรรม,นารีเวชวิทยา,กุมารเวชศาสตร์ ศัลยกรรมกระดูกและข้อและอื่น ๆ จะบูรณาการรวมกันกันระหว่างจีนกับตะวันตก ในขณะที่มีการปรับตัวให้เหมาะสมกับการศึกษาการแพทย์แผนจีน,สถาบันการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการวิจัย เป็นต้น
ประเภทห้องเรียน แยกห้องเรียน
เวลาเข้าเรียน เดือนกันยายนของทุกปี
เงื่อนไขการเข้าเรียน
-จบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือมากกว่า มีคะแนนดีมาก
-สอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 180 คะแนนขึ้นไป
-ลงทะเบียนเรียนผ่านการสอบสัมภาษณ์
ค่าธรรมเนียม
- ค่าสมัคร 450 หยวน /คน
- ค่าลงทะเบียน 1250 หยวน /คน
- ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี 28000 หยวน / ปี
- ค่าเรียนการวิจัย 34000 หยวน / ปี
- ค่าอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น
เอกสารการสมัคร
         ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการเข้าเรียน “แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จะศึกษาในประเทศจีน” หนังสือเดินทาง บัตรลงทะเบียน ใบรับรองการชำระเงิน
สมัครขอรับทุนการศึกษา
          อาจมีทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน รัฐบาลเมืองเซี่ยงไฮ้ ทุกชนิดของเซี่ยงไฮ้คือทุนการศึกษาก่อนเรียนการแพทย์แผนจีน

 Admission Brochure SHUTCM Master Degree Program for International Students
Admission Brochure Shanghai University of Traditional Chinese Medicine
Master Degree Program for International Students 

1. Enrollment Majors
          There are two models for the Master Degree program in Shanghai University of Traditional Chinese Medicine (SHUTCM): full time and part time. Generally, courses are taught in Chinese. Some majors are taught in English or Japanese[1].
          For detailed information of the enrollment majors, please see the 2015 Catalog for Master Degree Program at Shanghai University of Traditional Chinese Medicine (SHUTCM) . Applicants can choose tutors listed in the aforementioned Catalog or in the Name Lists of Tutors at SHUTCM (http://lib.shutcm.edu.cn/daoshi/). Applicants should submit the Tutor’s Consent Form to Accept International Students for Master Degree Program, along with the application materials. If applicants have no specific orientation, a tutor can be recommended by the University. In principle, part-time master degree students are limited to majors oriented at scientific research.
2. Length of Schooling
          3-5 years
3. Eligibility for Application
• Healthy foreign nationals
• A bachelor or higher degree
• Applicants for programs taught in Chinese must score at least 180 points in HSK Level V exam. There are no minimal Chinese language requirements for those who apply for programs taught in English or Japanese. Non-native English speakers must score at least 90 points in TOEFL exam or 6.5 points in IELTS exam.
4. Application Materials
• Download and fill in the Application Form for International Students to Study Master Degree Program at Shanghai University of Traditional Chinese Medicine (Attachment 3).
• Download and ask the tutor to fill in the Consent Form to Accept International Students for Master Degree Program.
• A copy of the passport.
• Two recent ID photos (one for application form and one for interview notice).
• Photocopy of the highest diploma; studying certificate for undergraduate student and copy of the academic degree upon admission; those who completed undergraduate study or are studying in overseas colleges should submit additional notarial certificate. Certificates in other languages need to be translated into Chinese or English, coupled with a notarial certificate of the translation.
• Copy or notarial certificate of transcripts for undergraduate (or higher) education. Transcripts in other languages need to be translated into Chinese or English, coupled with a notarial certificate of the translation.
• Copy of the HSK, TOEFL or IELTS examination results.
• Applicants for full-time Master degree program need to submit a Confidential Recommendation Form supplied by an associate professor or higher professional title (see Application Form for International Students to Study Master Degree Program at Shanghai University of Traditional Chinese Medicine). Applicants for part-time Master degree program need to submit two Confidential Recommendation Forms (see the above-mentioned Application Form). The Confidential Recommendation Form can be filled in Chinese or English.
• Academic papers or achievements (if you have).
• Payment proof of the application fee (1,700 RMB)
• The aforementioned materials need to be delivered or sent by the applicant or someone else entrusted in person to the Admission Office, International Education College, Shanghai University of Traditional Chinese Medicine before the application deadline. Please mark ‘Application materials for Master Degree Program’ on your envelop. The application will not be processed if the materials are incomplete or sent by email. If necessary, applicants may need to submit supplementary materials. The application materials will not be returned regardless of the final result of application.
• Please bring original copies of relevant materials for registration. The University reserves the right to dismiss students whose original copies are not consistent with application materials.
5. Application Period
          Dec.15th, 2014—Mar.15th 2015 (national holidays not included)

6. Beginning of school
Full-time master degree students: Sep. 2015 (Please see the date on admission notice)
Part-time master degree students: Sep. 2015 (Please see the date on admission notice)
7. Fee
• Tuition
Full-time master degree program taught in Chinese: 34000RMB per year;
Part-time master degree program taught in Chinese: 51000RMB per year;
Full-time master degree program taught in English/Japanese: 51000RMB per year;
Part-time master degree program taught in English/Japanese: 60000RMB per year;
Tuition fee covers lectures, clinical internship, tutor instruction and thesis review.
• Accommodation
Live on campus: Single room in university dormitory: 1,400-1,600 RMB/month; Double room (for 2 students): 800 RMB/month (the accommodation fee may fluctuate).
Live off-campus: Students can live off-campus upon approval by the University and pay on your own.
• Application fee (including examination fee): 1,700 RMB.
[1] However, to ensure efficient use of institutional resources, the University has established a policy on minimum class size: 5 students for full-time master degree programs that are taught in English or Japanese

ปริญญาเอก

ระบบสาขาวิชา หลักสูตร 3 ปี ได้รับปริญญาเอก
ข้อกำหนด
- เรียนระดับปริญญาตรีการแพทย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ทดสอบ HSK 6
- ผ่านการตรวจสอบสำเร็จการศึกษา
- มากกว่าสองรองศาสตราจารย์หรือมากกว่าเขียนใบรับรองคำแนะนำ
สาขาวิชา โปรดติดต่อทางมหาลัย เบอร์โทร +86-21-5132-2530
ค่าใช้จ่าย
-ค่าลงทะเบียน 1,700หยวน/ครั้ง
-ค่าเทอม 50,000หยวน/ปี
เอกสารใบสมัคร
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพรับรองปริญญาการแพทย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องระดับปริญญาตรี (สำเนา)
-ใบรับรอง HSK ระดับ 6 (สำเนา)
-หนังสือเดินทาง (สำเนา)
-แบบฟอร์มใบสมัคร
-รายงานการตรวจสอบ
เวลาสมัคร
           1 ธันวาคม-31 มกราคมของทุกปีในช่วงกลางเดือนมีนาคมของทุกปีจะมีการสอบสำเร็จการศึกษา

 

การฝังเข็มขั้นพื้นฐานหลักสูตรนานาชาติ

ระยะเวลาการเรียน 3 เดือน
ช่วงเวลาการเรียน ต้นเดือนเมษายน ถึง ปลายเดือนมิถุนายนของทุกปี
วัตถุประสงค์ เพื่อผู้ที่รักในการฝั่งเข็ม
หลักสูตร
          ทฤษฎีพื้นฐานการแพทย์จีน, การวินิจฉัยของการแพทย์แผนจีน, เรียนภาคกลางวัน, ฝังเข็มแบบ Moxibustion, การบำบัดด้วยการฝั่งเข็ม, การปฏิบัติทางคลินิก
เนื้อหาหลักสูตร
          เรื่องหยินและหยาง, เลือดและของเหลวภายในร่างกาย, อวัยวะ และทฤษฎีของการเกิดโรค บันทึกการเรียนการสอน, การวินิจฉัยการเต้นของชีพจร, 8 กลุ่มอาการของโรคที่สำคัญ, การเปลี่ยนแปลงของเลือกและอวัยวะภายใน การวางจุดตำแหน่ง และตัวชี้วัด, เทคนิคการฝั่งเข็ม, อาการที่พบบ่อยของการรักษาทางคลินิก, กลุ่มอาการของโรค
วัตถุประสงค์การสอน
          เข้าใจทฤษฎีพื้นฐานและทักษะเบื้องต้นของการฝังเข็ม, 180 ตำแหน่งและข้อบ่งชี้หลัก, สามารถใช้การฝั่งเข็มป้องกันและควบคุมโรคที่พบบ่อยทั้ง 30 โรคได้
ภาษา จีน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, เกาหลี
ค่าสมัคร 1,000 หยวน
ค่าลงทะเบียน 1,000 หยวน
ค่าเรียน 22,000 หยวน
สิ้นสุดการรับสมัคร
วันที่ 30 ธันวาคมของทุกปี
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนขึ้นไป, รูปถ่าย 2 นิ้ว 6 ใบ

การฝังเข็มขั้นสูง หลักสูตรนานาชาติ

ระยะเวลาการเรียน 3 เดือน
ช่วงเวลาการเรียน ต้นเดือนกันยายน ถึง ปลายเดือนของทุกปี
วัตถุประสงค์
         เพื่อใช้ประสบการณ์ในการเรียนครั้งนี้ พัฒนาความสามารถด้านการแพทย์ให้สูงขึ้น 
หลักสูตร
          ทฤษฎีพื้นฐานการแพทย์จีน, การวินิจฉัยของการแพทย์แผนจีน, เรียนภาคกลางวัน, ฝังเข็มแบบ Moxibustion, การสัมมนา, บำบัดด้วยการฝังเข็ม, การปฏิบัติทางคลินิก
เนื้อหาหลักสูตร
          เรื่องหยินและหยาง, เลือดและของเหลวภายในร่างกาย, อวัยวะ และทฤษฎีของการเกิดโรค บันทึกการเรียนการสอน, การวินิจฉัยการเต้นของชีพจร, 8 กลุ่มอาการของโรคที่สำคัญ, การเปลี่ยนแปลงของเลือกและอวัยวะภายใน การวางจุดตำแหน่ง และตัวชี้วัด, เทคนิคการฝั่งเข็ม, อาการที่พบบ่อยของการรักษาทางคลินิก, กลุ่มอาการของโรค, การสัมมนาทางวิชาการต่างๆ
วัตถุประสงค์การสอน
          เข้าใจทฤษฎีพื้นฐานและทักษะเบื้องต้นของการฝังเข็ม, 180 ตำแหน่งและข้อบ่งชี้หลัก บนพื้นฐานของจุดร่วมกันที่จะเรียนรู้ทั้งหมด 361 จุด และการวางตำแหน่งจุดเอกพจน์และตัวชี้วัดที่ใช้การฝังเข็มในการควบคุม 43 ชนิดของโรค
ภาษา จีน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, เกาหลี
ค่าสมัคร 1,000 หยวน 
ค่าลงทะเบียน 1,000 หยวน 
ค่าเรียน 25,000 หยวน
สิ้นสุดการรับสมัคร
          วันที่ 30 มิถุนายนของทุกปี
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 
           หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนขึ้นไป, รูปถ่าย 2 นิ้ว 6 ใบ

การนวด

ระยะเวลาการเรียน 2 สัปดาห์
ช่วงเวลาการเรียน เดือนกรกฎาคม หรือ เดือนธันวาคมของทุกปี
วัตถุประสงค์ เพื่อผู้ที่ชื่นชอบการแพทย์แผนโบราณ
หลักสูตร
          ทฤษฎีพื้นฐานการแพทย์จีน, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนวด, วิธีการนวด, การนวดบำบัด, การปฏิบัติทางคลินิก
เนื้อหาหลักสูตร
          สอนทฤษฎีพื้นฐานการแพทย์จีน, การนวดทั่วไป, ปฏิบัติการนวดพื้นฐาน, การนวดบำบัดโรคที่พบบ่อย
วัตถุประสงค์การสอน
          หลักทฤษฎีพื้นฐานของการนวด, การใช้เทคนิคการนวดที่ใช้กันทั่วไปในการดูแลตนเอง
ภาษา จีน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, เกาหลี
เวลารับสมัคร รายละเอียดโปรดติดต่อสำนักงาน
ค่าเรียน หลักสูตรการนวด 5,500 หยวน