หลักสูตรการศึกษา

กสูตรระดับปริญญาตรี ภาคภาษาจีน

1. หลักสูตรภาษาจีนระดับปริญญาตรี ระยะเวลาการเรียน 4 ปี
     มี 2 สาขาวิชา คือ

  • สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
  • สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

คุณสมบัติ และเงื่อนไขของผู้สมัคร
            สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ขึ้นไป การเข้าเรียนหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะต้องเรียนวิชาภาษาจีนขั้นพื้นฐานก่อน 1 ปีการศึกษา หากสอบผ่าน และได้รับประกาศนียบัตรระดับ 4 ของ HSK แล้ว จึงจะสามารถเข้าเรียนในชั้นปีที่ 2 และเมื่อ ได้รับประกาศนียบัตรระดับ 6 ของ HSK จึงจะสามารถเรียนในชั้นปีที่สาม เมื่อเรียนครบหน่วยกิตในหลักสูตรนั้น ๆ และผ่านการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์แล้ว ได้รับวุฒิบัตรและ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ค่าเล่าเรียน ในปีการศึกษาแรก 18,900 หยวน (รวมค่าลงทะเบียน 500 หยวนแล้ว) และปีการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป 18,400 หยวน

2. หลักสูตรระดับปริญญาตรีวิชาต่างๆ ระยะเวลาการเรียน 4 ปี
             มีทั้งสิ้น 50 สาขาวิชา เช่น วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาญี่ปุ่น วิชาภาษาเกาหลี วิชาภาษาอินโดนีเซีย-มาเลเซีย วิชาภาษาเวียดนาม วิชาภาษาไทย วิชาภาษารัสเซีย วิชาภาษาเยอรมัน วิชาภาษาฝรั่งเศส วิชาภาษาสเปน วิชาภาษาอิตาลี วิชาภาษาอาหรับ วิชาการแปล วิชานิติศาสตร์ วิชาการทูต วิชาการเมืองระหว่างประเทศ วิชาการบริหารโครงการภาครัฐ วิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ วิชาเศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ วิชาการเงิน วิชาการประกันภัย วิชาการตลาด วิชาการบัญชี วิชาการบริหารธุรกิจ วิชาการจัดการการคลัง วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิชาการจัดการสารสนเทศและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร วิชาวารสารศาสตร์ วิชาการโฆษณา วิชาการแสดงดนตรี วิชาการออกแบบด้านศิลปะ วิชาวิศวกรรมเครือข่าย ฯลฯ

คุณสมบัติ และเงื่อนไขของผู้สมัคร
             สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ขึ้นไป และได้รับประกาศนียบัตรระดับ 4 ของHSK

ค่าเล่าเรียน ในปีการศึกษาแรก 18,900 หยวน (รวมค่าลงทะเบียน 500 หยวนแล้ว) และปีการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป 18,400 หยวน

3. หลักสูตรนานาชาติ ระยะเวลาการเรียน 4 ปี
            มีทั้งหมด 5 สาขาวิชา ได้แก่ วิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ วิชาเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ วิชาการตลาด วิชาการเงินและวิชาวารสารศาสตร์ ซึ่งจัดการเรียนการสอน แบบ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนกลาง แต่สำหรับวิชาเฉพาะสาขาจะสอนด้วยภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สมัคร
            สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ขึ้นไป และได้รับประกาศนียบัตรระดับ 4 ของHSK
ค่าเล่าเรียน ในปีการศึกษาแรก 22,580 หยวน (รวมค่าลงทะเบียน 500 หยวนแล้ว) และปีการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป 22,080 หยวน

เอกสารการสมัคร
1) ใบสมัครของทางมหาวิทยาลัย
2) สำเนาหนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)
3) รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
4) สำเนาวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับภาษาอังกฤษ)
5) สำเนาหนังสือแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับภาษาอังกฤษ)
6) ผลสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน HSK


หลักสูตรปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ (4 ปี)

1. วัฒนธรรมทางธุรกิจของประเทศจีน (Chinese Business Culture)

มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ลึกซึ้งด้านภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของจีน มีความสามารถในการศึกษาเรียนรู้และประยุกต์ใช้วัฒนธรรมทางธุรกิจของจีนเป็นอย่างดีในท่ามกลางบรรยากาศการศึกษาแบบข้ามวัฒนธรรม ตลอดจนมีความสามารถในการประกอบอาชีพทั้งด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและด้านกิจการระหว่างประเทศจีนกับต่างประเทศ

ค่าสมัคร: 500 หยวน ค่าเรียน: 28,000 หยวน/ปี


2. ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) 

 

มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ลึกซึ้งด้านภาษาอังกฤษ และทฤษฎีพื้นฐานทางธุรกิจระหว่างประเทศ ทักษะในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ ตลอดจนมีความสามารถในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม โดยจัดให้มีการบรรยายและอภิปรายในห้องเรียน และการฝึกปฏิบัติ

ค่าสมัคร: 500 หยวน ค่าเรียน: 28,000 หยวน/ปี


เอกสารการสมัคร
1) ใบสมัครของทางมหาวิทยาลัย
2) สำเนาหนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)
3) รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
4) สำเนาวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับภาษาอังกฤษ)
5) สำเนาหนังสือแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับภาษาอังกฤษ)
6) ผลสอบTOEFL 700 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS 5.5 ขึ้นไป (หรือผลสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษอื่นๆ) หรือนักเรียนจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ไม่จำเป็นต้องใช้ผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
7) จะต้องยื่นเอกสารการสมัครภายในวันที่ 30 มิถุนายนของทุกปีเท่านั้น
หลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารการสมัครเรียนเรียบร้อยแล้ว จะมีการแจ้งหัวข้อให้นักเรียนเขียน Essay 500 Words และมีการนัดสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ต่อไป

หลักสูตรระดับปริญญาโท ภาคภาษาจีน

         มีทั้งหมด 17 สาขาวิชา ได้แก่ วิชาเศรษฐกิจโลก วิชาเศรษฐศาสตร์ภูมิภาค วิชาการค้าระหว่างประเทศ วิชากฏหมายแพ่งและพาณิชย์ วิชากฏหมายระหว่างประเทศ วิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิชาวรรณคดีเปรียบเทียบและวรรณคดีนานาชาติ วิชาการบัญชี วิชาการบริหารธุรกิจ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษารัสเซีย วิชาภาษาฝรั่งเศส วิชาภาษาเยอรมัน วิชาภาษาสเปน วิชาภาษาญี่ปุ่น วิชาภาษาและวรรณคดีเอเชีย-แอฟริกาและวิชาภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์

ระยะเวลาการเรียน 2 ปี

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่ระบุสาขา)
2. ได้รับประกาศนียบัตรการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีนHSKระดับ 5
3. ผ่านการสอบคัดเลือก

ค่าเล่าเรียน
ในปีการศึกษาแรก 20,500 หยวน (รวมค่าลงทะเบียน 500 หยวนแล้ว) และปีการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป 20,000 หยวน

เอกสารการสมัคร
1) ใบสมัครของทางมหาวิทยาลัย
2) สำเนาหนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)
3) รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
4) สำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี (ฉบับภาษาอังกฤษ หากต้นฉบับเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ จะต้องแปลเป็นภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษ พร้อมลงนามรับรองเอกสาร)
5) สำเนาหนังสือแสดงผลการศึกษาTranscript (ฉบับภาษาอังกฤษ)
6) หนังสือแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมีตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 2 ท่าน (ฉบับภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ)
7) ผลสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน HSK ระดับ 5

หลักสูตรระดับปริญญาโท ภาคภาษาอังกฤษ

ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยเปิดสอนเพียงสาขาวิชาเดียว คือ Master Of Business Administration (MBA) ระยะเวลาการเรียน 2 ปี

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่ระบุสาขา)
2. ได้รับประกาศนียบัตร IELTS 5.5 หรือ TOEFL 700
3. ผ่านการสอบคัดเลือก ในกรณีที่ไม่มีผลสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ

ค่าเล่าเรียน ค่าเรียน 40,000 หยวน/ปีการศึกษา ค่าสมัครสำหรับนักศึกษาใหม่ 500 หยวน (ชำระแรกเข้าครั้งเดียว)

เอกสารการสมัคร
1) ใบสมัครของทางมหาวิทยาลัย
2) สำเนาหนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)
3) รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
4) สำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี (ฉบับภาษาอังกฤษ หากต้นฉบับเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ จะต้องแปลเป็นภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษ พร้อมลงนามรับรองเอกสาร)
5) สำเนาหนังสือแสดงผลการศึกษา Transcript (ฉบับภาษาอังกฤษ)
6) หนังสือแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมีตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 2 ท่าน (ฉบับภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ)
7) หนังสือรับรองผลสอบ TOEFL 700 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS 5.5 ขึ้นไป (หรือผลสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษอื่นๆ) หรือนักเรียนจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ไม่จำเป็นต้องใช้ผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
**หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS จำต้องเข้ารับการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ของทางมหาวิทยาลัย หากสอบไม่ผ่าน ทางมหาวิทยาลัยไม่สามารถรับเข้าศึกษาได้ ดังนั้น นักศึกษาที่สนใจสมัครเรียน จะต้องมีความพร้อมทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

หลักสูตรระดับปริญญาเอก ภาคภาษาจีน

มีทั้งหมด 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาฝรั่งเศส วิชาภาษาญี่ปุ่น และวิชาภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์

ระยะเวลาการเรียน 3 ปี

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ไม่ระบุสาขา)
2. ได้รับประกาศนียบัตรการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีนHSKระดับ6
3. ผ่านการสอบคัดเลือก

ค่าเล่าเรียน ในปีการศึกษาแรก 24,500 หยวน (รวมค่าลงทะเบียน 500 หยวนแล้ว) และปีการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป 24,000 หยวน

เอกสารการสมัคร
1) ใบสมัครของทางมหาวิทยาลัย
2) สำเนาหนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)
3) รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
4) สำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี (ฉบับภาษาอังกฤษ หากต้นฉบับเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ จะต้องแปลเป็นภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษ พร้อมลงนามรับรองเอกสาร)
5) สำเนาหนังสือแสดงผลการศึกษาTranscript (ฉบับภาษาอังกฤษ)
6) หนังสือแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมีตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 2 ท่าน (ฉบับภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ)
7) ผลสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน HSK ระดับ 6