ราคาที่พักและอุปกรณ์

 
ราคาที่พักและอุปกรณ์

 

 

หมายเหตุ
• ค่าใช้จ่ายข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• นักศึกษาต่างชาติที่สมัครเช่าห้องต้องทำสัญญาเช่า
• ระยะเวลาการทำสัญญาของหลักสูตรภาษาจีนกลางระยะสั้น ทำสัญญาเช่าห้องตามระยะเวลาที่สมัครเรียนส่วนหลักสูตรภาษาจีนกลางระยะยาว ราคาเช่าห้องคิดเป็นเทอม
• ต้องวางมัดจำก่อนเข้าหอพัก 600 หยวน จะได้รับคืนเมื่อCheck-out และไม่มีอุปกรณ์ใดๆภายในห้องพักเสียหาย

สนามกีฬา
การเรียนการสอน


การสอบ HSK


แบบเรียนต่างๆ 

 

  

สิ่งอำนวยความสะดวก 

  

ห้องครัวส่วนกลาง 

 

ห้องซักรีด