หลักสูตรการศึกษา

 สาขาวิชา หลักสูตรปริญญา

1. อนุปริญญา (2 ปี)
วิทยาลัยการศึกษาภาษาจีน 
            สาขาวิชาภาษาจีน
เป็นสาขาวิชาสำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะ ไม่ต้องมีผลสอบ HSK

2. ปริญญาตรี (4 ปี)
สาขาวิชาต่อไปนี้จะต้องมีผลการสอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ทางภาษาจีน HSK ระดับ 3 ขึ้นไป หากไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบจะต้องเข้าร่วมการสอบของทางมหาวิทยาลัย
- สาขาวิชาภาษาจีน (Chinese-English Bilingual Studies, Chinese-Japanese Bilingual Studies, Other Majors เช่น Economics and trade, translations, etc.)
- สาขาวิชาการสอนภาษาจีนให้ชาวต่างชาติ Teaching Chinese to Speakers of Other Languages

สาขาวิชาต่อไปนี้เรียนร่วมกับนักศึกษาจีน จะต้องมีผลการสอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ทางภาษาจีน HSK ระดับ 5 ขึ้นไป
- สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีจีน
- สาขาวิชาภาพวาดภาพเขียน และศิลปะการคัดลายมือ Painting and Calligraphy
- สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะชาวต่างชาติ Teaching Chinese as a Foreign Languages
- สาขาวิชาการเมืองระหว่างประเทศ
- สาขาวิชาวารสารศาสตร์
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- สาขาวิชาการแปล (ภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน-ภาษาฝรั่งเศส)
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาสเปน, ภาษาอารบิก, ภาษาเกาหลี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาอิตาลี, ภาษาโปรตุเกส, ภาษารัสเซีย)

สาขาวิชาต่อไปนี้เรียนร่วมกับนักศึกษาจีน จะต้องมีผลการสอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ทางภาษาจีน HSK ระดับ 5 ขึ้นไป และจะต้องเข้าร่วมการสอบวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษของทางมหาวิทยาลัย
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ
- สาขาวิชาการเงิน (Finance)
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศและระบบสารสนเทศ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (หลักสูตรอินเตอร์) จะต้องมีผลสอบ IELTS 5.5 ขึ้นไป หรือ TOEFL (iBT) 527/ TOEFL (paper-based test) 197 ขึ้นไป
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ

3. หลักสูตรปริญญาโท (หลักสูตร 2 – 3 ปี)
แผนกการศึกษาบัณฑิต

- การเมืองการปกครองระหว่างประเทศ - ประวัติศาสตร์
- หลักสูตรและทฤษฎีการสอน - ภาษา และวรรณคดีชนกลุ่มน้อยชาวจีน
- ศิลปวรรณคดี - ภาษา และวรรณคดีสเปน 
- ภาษา และภาษาศาสตร์ประยุกต์ - ภาษา และวรรณคดีอาหรับ
- วิชาอักษรจีน - ภาษา และวรรณคดีเอเซีย
- วรรณคดีคลาสสิคจีน - จิตวิทยาพื้นฐาน
- ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีจีน - เทคนิคคอมพิวเตอร์
- วรรณคดีจีนร่วมสมัย - ภาษา และวรรณคดียุโรป
- วรรณคดีเปรียบเทียบ และวรรณคดีโลก - การศึกษาภาษาจีนระหว่างประเทศ
- ภาษา และวรรณคดีอังกฤษ - การศึกษาเกี่ยวกับลัทธิ และการเมือง
- ภาษา และวรรณคดีฝรั่งเศส - ภาษาต่างประเทศและวิธีการใช้ภาษา
- ภาษา และวรรณคดีญี่ปุ่น  


4. หลักสูตรปริญญาเอก (หลักสูตร 3 ปี)
แผนกการศึกษาบัณฑิต
- ศิลปวรรณคดี
- ภาษาและวิธีการใช้ภาษา
- วิชาอักษรจีน
- วรรณคดีคลาสสิคจีน
- วรรณคดีจีนโบราณ
- วรรณคดีจีนร่วมสมัย
- วรรณคดีภาษาจีนสำหรับชนกลุ่มน้อยชาวจีน
- วรรณคดีเปรียบเทียบและวรรณคดีโลก
- วรรณคดีภาษาอังกฤษ

5.หลักสูตรการศึกษาเพิ่มเติมในระดับสูง (หลักสูตร 1 ปี – 2 ปี)
   ในหลักสูตรนี้สามารถเลือกเรียนวิชาเฉพาะของนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกได้

6. หลักสูตรการศึกษาเพิ่มเติมทั่วไป (หลักสูตร 1 ปี – 2 ปี)
    วิทยาลัยการศึกษาภาษาจีนกลางเพิ่มเติมทั่วไป; ตามความต้องการของผูรับสมัคร, วิทยาลัยมีหลักสูตรเปิด 60 กว่าหลักสูตรตามระดับขั้นต้น, กลาง และสูง

7. หลักสูตรระยะสั้น (1 เทอม หรือต่ำกว่า 1 เทอม)
    วิทยาลัยหลักสูตรภาษาจีนระยะสั้นแบบเร่งรัด; หลักสูตรระยะสั้นรับผิดชอบในการสอนหลักสูตรภาษาจีนปกติระยะสั้นหรือหลักสูตรภาษาจีนระยะสั้นแบบเร่งรัดให้แก่นักศึกษาชาวต่างประเทศ ในหลักสูตรนี้ได้มุ่งเน้นให้นักศึกษาชาวต่างชาติที่ได้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้มีทักษะการใช้ภาษาและมีความเข้าใจวัฒนธรรมจีนที่อยู่ในเกณฑ์ดี

8. หลักสูตรวัฒนธรรมระยะสั้น
    ตามความต้องการ และเวลาจะจัดเรียนภาษาจีน, ประวัติศาสตร์จีน, ปรัชญา, ประวัติวรรณคดีจีน, ละครเพลง, ประเพณีจีน, เศรษฐกิจจีน, เงื่อนไขของประเทศจีน, สังคมจีน, ภูมิศาสตร์ท่องเที่ยวจีน, ศิลปในการเขียนตัวภาษาจีน, วาดภาพจีน, กังฟู เป็นต้นหลักสูตรที่เกี่ยงข้อง

9. หลักสูตรรอบรมอาจารย์สอนภาษา
    ภาษาความรู้ พื้นฐานและทักษะการใช้ภาษา, วัฒนธรรมจีน, การออกเสียงและการพูดภาษาจีน, ศัพทานุกรม, ไวยากรณ์, ตัวหนังสือภาษาจีน เป็นต้น และทักษะพื้นฐานด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนของหลักการสอนวิธีการ และเทคนิค 

แผนกภาษาจีน
    ปี 1975 มหาวิทยาลัยภาษา และวัฒนธรรมปักกิ่ง ได้เริ่มรับนักศึกษาปริญญาตรี ในขณะนี้มีนักศึกษาปริญญาตรีจำนวณ 1,400 กว่าคน มาจาก 70 กว่าประเทศ แผนกภาษาจีนได้จัดหลักสูตรการเรียน 8 ภาคการศึกษา หรือ 4 ปี มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาปีละ 2ครั้ง คือ ฤดูใบไม้ผลิ เเละฤดูใบไม้ร่วง และในขณะเดียวกันก็มีการรับนักศึกษาระดับปริญญาทั้ง 2 ฤดูเช่นกันในขณะนี้ แผนกภาษาจีนได้กลายเป็นสถานที่ฝึกสอนของนักศึกษานานาชาติที่มาเรียนที่นี่ และมีนักศึกษาจบการศึกษาไปแล้วจำนวณกว่า 3,000 คน 

    ในแผนกภาษาจีนมีอาจารย์ทั้งหมด 110 คน ในจำนวนนั้นมีอาจาย์ที่จบปริญญาโท 50 คน และจบปริญญาเอก 30 คน ในแผนกภาษาจีนมี 4 คณะ 1.คณะภาษาจีน 2.คณะธุรกิจภาษาจีน 3.คณะศิลปศาสตร์ 4.คณะภาษาจีนเเละภาษาต่างประเทศ และมีสาขาวิชาเอกทั้งหมด 8 สาขา 1.สาขาวิชาเอกภาษาจีน 2.สาขาวิชาเอกธุรกิจภาษาจีน 3.สาขาวิชาเอกภาษาจีนและอังกฤษ 4.สาขาวิชาเอกภาษาจีนและญี่ปุ่น 5.สาขาวิชาเอกล่ามภาษาญี่ปุ่น-จีน 6.สาขาวิชาเอกล่ามภาษาเกาหลี-จีน 7.สาขาวิชาเอกครูสอนภาษาจีน 8.สาขาวิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมจีน

คะเเนนสอบ

1. คะเเนนรวมใน 1 ภาคการเรียน ประกอบด้วย คะเเนนจิตพิสัย และคะเเนนสอบปลายภาค คะแนนจิตพิสัย 30% คะเเนนสอบปลายภาค 70% คะแนนจิตพิสัย คือ การเข้าเรียน การส่งการบ้าน และการเเสดงออกเวลาเรียน รวมถึงการกรอกแบบฟอร์มให้คะเเนนอาจารย์ เป็นต้น
2. คะแนนที่นักศึกษาทำได้แต่ละครั้ง จะคิดเป็นเปอร์เซนต์ รวมออกมาได้ 60% ถือว่าสอบผ่าน
3. สอบซ่อมจะไม่ลงคะแนน ผลที่ได้จะเเสดง ผ่าน หรือไม่ผ่านเท่านั้น สอบซ่อมผ่าน ก็จะสามารถได้รับหน่วยกิตของวิชานั้นๆ

ทุนการศึกษา

    มหาวิทยาลัยนี้ได้มีทุนการศึกษาอยู่ 2 ประเภท คือ ทุนของทางมหาวิทยาลัย และทุนของเมืองปักกิ่ง
    ทุนการศึกษานักศึกษาเรียนดี มีเทอมละ1ครั้ง เฉพาะนักศึกษาที่อยู่ปีที่ 1-3 และปีที่ 4 เทอม 1 มีคะแนนรวมทุกวิชามากที่สุดใน 5อันดับแรก ทั้งหมด 35 รางวัล รับทุนการศึกษา 500 หยวน
    ทุนการศึกษาทำความดีให้แก่มหาวิทยาลัย มีเทอมละ 1 ครั้ง ไม่จำกัดจำนวน ตามปกติยังไม่เคยมีเกิน 10 คนต่อ 1 เทอม รับทุนการศึกษา 400 หยวน
    ทุนการศึกษาขยันเล่าเรียน มีเทอมละ 1 ครั้ง ผู้ที่ไม่เคยขาดเรียนภายใน 1 เทอม ไม่จำกัดจำนวน รับของรางวัลมูลค่าไม่เกิน 50 หยวน
    ทุนการศึกษาเมืองปักกิ่ง มีเทอมละ 1 ครั้ง แยกออกเป็น 5 ประเภท คือ
    1. ปี 2 เทอม 1 2. ปี 2 เทอม 2 3. ปี 3 เทอม 1 4. ปี 3 เทอม 2
    5. ปี 4 เทอม 1 หากสอบได้ที่ 1 ของปีการศึกษานั้นๆ สามารถเรียนฟรี 1 เทอม
ผู้ที่จบการศึกษากับทางมหาวิทยาลัยนี้ และได้เกียรตินิยม หากเรียนต่อปริญญาโทกับมหาวิทยาลัยนี้ สามารถเรียนฟรีได้ 1 เทอม

Beijing Language and Culture University
Chinese Language Programs 2018 for International Applicants

1. Non-Degree Programs
           I. Short - term Programs (not over 1 semester)
          A. Regular course (20 hours per week)


 
        B. Intensive course (30 hours per week)         C. Teachers’ Training Programs        II、Long - term Programs (one year or more)

        A.      Chinese Language Programs (one year)       B. Chinese Preparatory (one year)


        C. Advanced Visiting Scholar Programs
          D. College Certificate Programs (two years)           E. B.A.Pragrams (four years)         F. M.A.Programs (three years)        G. Ph.D.Programs (three years)


        1. The tuition fee covers the cost for textbooks.
        2. Application fee: Degree program 800 RMB/student, Non-Degree program 600 RMB/student.

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตรและปริญญาตรี
1. อายุระหว่าง18-25ปี
2. จบมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

คุณสมบัติของผู้สมัครปริญญาโท
1. อายุน้อยกว่า40ปี
2. จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ผ่านการสอบเข้า

คุณสมบัติของผู้สมัครปริญญาเอก
1. อายุต่ำกว่า45ปี
2. จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยในประเทศจีน
3. มีจดหมายรับรอง2ฉบับจากอาจารย์ที่ปรึกษา(ซึ่งจะต้องเป็นศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์)
4. ผ่านการสอบเข้า

Advanced Visiting Program
1. กำลังเรียนในระดับปริญญาเอกหรือเรียนจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยในประเทศจีน
2. หลักสูตรนี้เป็นลักสูตรศึกษาวิจัยในหัวข้อพิเศษ

หลักสูตรเรียนภาษาจีนกลาง1-2ปี
1. อายุระหว่าง18-45ปี
2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

หลักสูตรเรียนภาษาจีนกลางระยะสั้นน้อยกว่า6เดือน
1. อายุระหว่าง18-60ปี
2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

หลักสูตรอบรมอาจารย์สอนภาษา
1. จบปริญญาตรี
2. สนใจจะสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง

ระยะเวลาการรับสมัคร

         หลักสูตรปกติและหลักสูตรเร่งรัดแบ่งออกเป็น2ภาคการศึกษา
ภาคการเรียน 1 ที่ (ช่วงฤดูใบไม้ร่วง) เปิดเรียนประมาณกลางเดือนกันยายน สมัครก่อนเดือนมิถุนายน
ภาคการเรียน 2 ที่ (ช่วงฤดูใบไม้ผลิ) เปิดเรียนประมาณเดือนมีนาคม สมัครก่อนเดือนธันวาคม

         หลักสูตรเร่งรัด เปิดรับสมัครปีละ2ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนกันยายนของทุกปี ซึ่งหนึ่งภาคการศึกษาจะเรียน20สัปดาห์หรือกว่า4เดือนและจะมีการสอบกลางภาคและปลายภาคเพื่อวัดผลการเรียนการสอนของทั้งนักศึกษา และอาจารย์ นอกจากนี้ยังได้สอบวัดระดับHSKพร้อมทั้งได้ใบรับรองการศึกษา