หลักสูตรการศึกษา


หลักสูตรภาษาจีนกลาง ระยะสั้น


กำหนดการรับสมัคร และเปิดเรียน

เงื่อนไขการสมัคร:
• สุขภาพแข็งแรง ยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศจีนและกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
• อายุ 18 ปีบริบูรณ์, ต่ำกว่าอายุ 60 ปี
• นักศึกษาต่างชาติต้องทำประการสุขภาพและประการอุบัติเหตุ

ขั้นตอนการลงทะเบียนของนักศึกษาต่างชาติในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ปี 2013

หลักสูตรระยะยาว
          ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงปี 2013 มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง (Beijing Normal University) ที่จะรับสมัครนักศึกษาอบรมภาษาจีน นักศึกษาอบรมทั่วไปและนักศึกษาอบรมขั้นสูง สิ้นสุดการสมัครวันที่ 15 มิถุนายน 2013

หมายเหตุ:
1. ใบแสดงผลการศึกษาและประวัติการศึกษาใช้สำเนาเท่านั้น
2. เอกสารในการสมัครใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเท่านั้น
3. เอกสารในการสมัครและค่าลงทะเบียนต่างๆจะไม่สามารถขอคืน

หลักสูตรปริญญาตรี (ภาษาจีน)
(สิ้นสุดการรับสมัครวันที่19 เดือน เมษายน 2013 )

• ปริญญาตรี
          หลักสูตร4 ปี ผ่านโปรแกรมการเรียนการสอนอย่างสมบูรณ์แบบ และผ่านเกณฑ์วิทยานิพนธ์ และทำตามเงื่อนไขที่ทางมหาวิทยาลัยวางไว้
• คุณสมบัติ
          อายุ 18 ปีบริบูรณ์ , ต่ำกว่าอายุ 40 ปี สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย ผลการเรียนดี
• ระดับภาษาจีน
          คณะศิลปะศาสตร์ : HSKระบบเก่า ระดับ6ขึ้นไป หรือ HSKระบบใหม่ ระดับ5 180คะแนนขึ้นไป
          สาขาวิชาภาษาจีนและสาขาวิทยาศาสตร์: HSKระบบเก่า ระดับ3ขึ้นไป หรือ HSKระบบใหม่ ระดับ4 180คะแนนขึ้นไป
• เอกสารประกอบ
          1. ใบรับรองสำเร็จการศึกษามัธยมปลาย ผลคะแนนของมัธยมปลาย
          2. สำเนาผลสอบ HSK (ถ้าหากไม่ได้สอบ HSK สามารถนำเวลาที่เรียนภาษาจีนขั้นต่ำ 300 ชั่วโมงมารับรอง)
          3. สำเนาหนังสือเดินทางและวีซ่า
          4. ค่าลงทะเบียน 500 หยวน
          5. หนังสือเดินทางพร้อมติดรูปถ่าย 2 ใบ
          6. หลักฐานต่างๆ (รางวัลการแข่งขัน กิจกรรมที่เข้าร่วม )
หมายเหตุ
          1. เอกสารที่ใช้เป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษเท่านั้น
          2. ค่าลงทะเบียนจะไม่ได้รับคืน
          3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการลงทะเบียน จะไม่ได้รับคืน
• ค่าลงทะเบียน

คณะและสาขาวิชา


   

 หลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก (ภาคภาษาจีน)
(สิ้นสุดการสมัครวันที่ 15 มิถุนายน 2013)
 
• หลักสูตร
          1. ปริญญาโท ( หลักสูตร 3 ปี )
          2. นักศึกษาปริญญาเอก ( หลักสูตร 3 ปี )
          3. ภาษาจีนนานาชาติปริญญาโท ( หลักสูตร 2 ปี )

• คุณสมบัติ
          1. อายุต่ำกว่า 50 ปี ไม่ใช่พลเมืองชาวจีน
          2. สุขภาพแข็งแรง ยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศจีนและกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
          3. นักศึกษาที่สมัครปริญญาโท ควรมีเอกสารรับรองที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากประเทศจีน หรือเทียบเท่านักศึกษาที่สมัครปริญญาเอกควรมีเอกสารรับรองที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโทจากประเทศจีน หรือเทียบเท่า
          4. มีพื้นฐานภาษาจีนที่ดี ในหลักการคณะศิลปะศาสตร์ต้องใช้ผลสอบ HSK ระบบเก่า ระดับ 7 ขึ้นไป หรือ HSKระบบใหม่ ระดับ 5 คะแนนผลสอบต้อง195 คะแนนขึ้นไป ส่วนคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม ต้องใช้ผลสอบ HSK ระบบเก่า ระดับ 5 ขึ้นไป หรือ HSKระบบใหม่ ระดับ 4 คะแนนผลสอบต้อง 210 คะแนนขึ้นไป

• เอกสารประกอบ
          1. นักศึกษาที่สมัครปริญญาโท ต้องนำเอกสารรับรอง ผลการศึกษา ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (เอกสารที่ใช้ควรเป็นสำเนา ภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษเท่านั้น)
          2. นักศึกษาที่สมัครปริญญาเอก ต้องนำเอกสารรับรอง ผลการศึกษา ในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า (เอกสารที่ใช้ควรเป็นสำเนา ภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษเท่านั้น)
          3. ใบรับรองและใบรายงานผลการสอบ HSK หรือ เอกสารที่รับรองความสามารถทางภาษาจีน
          4. ค่าลงทะเบียน 600 หยวน
          5. หนังสือเดินทางพร้อมติดรูปถ่าย 2 ใบ
          6. สำเนาหนังสือเดินทาง

หมายเหตุ
เอกสารที่ยื่นสมัคร และค่าลงทะเบียน จะไม่ได้รับคืน

• ค่าลงทะเบียน

 

หลักสูตรปริญญาโท และ ปริญญาเอก (ภาคภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน

Introduction to Beijing Normal University English-Taught Master & Doctoral Programs
Program Introduction:

Application Requirements:
          1. Applicant should be non-Chinese citizens holding a foreign passport under 50 years old. (Former Chinese citizens naturalized into other nationalities are required to provide certification of the cancellation of their Hukou and ID card; this certification should be issued by the Public Security Bureau.)
          2. Applicant should hold a qualification which is equivalent to (or above) a Bachelor’s degree from a Chinese university

Application Materials:
          1. BNU Application Form for International Students (upon completion of the online application form it must be downloaded and printed. Please attach a photo and ensure that the application form is signed by the applicant and his/her guarantor.)
          2. Recommendation letters from two associate professors or scholars with higher academic titles. There is no specified format for the recommendation letters and all letters must be signed by the referee.
          3. Completed Personal Statement Form (Master Program)(Please download and print the form, this form should be signed by the applicant)
          4. Admission Approval Form (Master Program) (Please download and print the form)
          5. An original or notarized copy of their undergraduate academic transcripts and bachelor’s degree certificate and graduation certificate (in English or Chinese)
          6. Applicants who are non-native English speaker should provide a certificate of their English proficiency (please refer to the department prospectus for more details).
          7. 600 RMB Application fee
          8. Two passport-sized photos (with the name of the applicant and the college/department applied for written on the back)
          9. Photocopy of applicant’s passport (this must be a valid, ordinary passport);
          10. Please submit any published academic papers, patents, or other academic achievements (originals or copies)
Note: All documents should be written in English or Chinese; Application materials and registration fee will not be returned.