เหอเป่ย (Hebei)

เหอเป่ย(河北/hebei)
ที่ตั้งและพื้นที่

          มณฑลเหอเป่ยตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศจีนมีพื้นที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเป็นที่ราบสูง ส่วนทิศตะวันออกและทิศใต้เป็นพื้นที่ราบต่ำ โดยมีภูมิประเทศที่เด่นชัด คือ ที่ราบสูงป้าซ่างซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบสูงมองโกเลีย  เทือกเขาเยี่ยนซาน เทือกเขาไท่หัง มณฑลที่เชื่อมต่อระหว่างมณฑลในประเทศจีนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือกับ มณฑลในทิศตะวันตก และเป็นเขตศูนย์กลางของเขตป๋อไห่ โดยมีทะเลป๋อไห่เชื่อมระหว่างประเทศญี่ปุ่น และเกาหลี ซึ่งเป็นเขตที่รัฐบาลจีนให้ความสำคัญ และเป็นเขตที่มีระดับการพัฒนาสูง เศรษฐกิจพัฒนาอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน มณฑลเหอเป่ยมีพื้นที่ทั้งหมด 187,693 ตร.กม.

ความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้น

   

ประชากร
          ปี 2005 มณฑลเหอเป่ยมีจำนวนประชากรทั้งหมด 68,508,000 คน โดยมีอัตราการเกิด 12.84% อัตราการตาย 6.75 % จำนวนประชากรที่มีงานทั้งหมด 35,677,000 คน จำนวนประชากรที่มีงานในเขตเมือง 8,753,000 คน อัตราการว่างงาน 3.93 %
ภูมิอากาศ
          มณฑลเหอเป่ยได้รับอิทธิพลลมมรสุมเขตอบอุ่นภาคพื้นทวีป มีสี่ฤดูที่ชัดเจน อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 0 – 13 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 300 – 800 มิลลิเมตรต่อปี