Yunnan Normal University

   Yunnan Normal University   云南师范大学ประวัติโดยย่อ

          มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ยูนานตั้งอยู่ที่เมืองคุนหมิง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน มีสภาพแวดล้อมสวยงาม และมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ครอบคลุมตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยฝึกหัดครูที่มีชื่อเสียงทั่วไป มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ยูนานนานเดิมมีชื่อว่า มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ “ซีนานเหลียน” มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้สร้างบุคคลที่มีชื่อเสียงมาแล้วด้วยกันหลายคน เช่น นักฟิสิกส์รางวัลโนเบล “หยางเจิ้นหนิง” “หลี่เจิ้งต้า” เป็นต้น
          มหาวิทยาลัยมีเนื้อที่ทั้งหมด 464 เฮคเตอร์ แบ่งออกเป็น 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตหลัก ตั้งอยู่ที่ถนน 121 วิทยาเขตที่เสวียฝู่ และวิทยาเขตที่ถนนหลงเฉวียน มหาวิทยาลัยมีเนื้อที่อาคารเรียน สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยตารางเมตร มีหนังสือในห้องสมุดหนึ่งล้านเก้าแสนกว่าเล่ม มีบุคลากรมากกว่า 2,000 ราย ในจำนวนนี้มีศาสตราจารย์ 167 คน รองศาตราจารย์ 535 คน ปัจจุบันมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโททั้งสิ้น 140,000 คน นักศึกษาเรียนทางไกล 450,000 คน หลักสูตรครอบคลุมทางด้านภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา กฎหมาย การศึกษา การบริหารการจัดการ วิศวกรรม เกษตรกรรม เศรษฐศาสตร์ และอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 10ภาควิชา 42 วิชาเอก และ 19 วิชาโท นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ก่อตั้งศูนย์ภาษานานาชาติ และวัฒนธรรม ศูนย์ภาษาต่างประเทศ ศูนย์พละศึกษา ศูนย์การท่องเที่ยว และภูมิศาสตร์ ศูนย์ศึกษาชีวะวิทยา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และการจัดการข้อมูล ศูนย์ศิลปะ ศูนย์เศรษฐศาสตร์และการปกครอง ศูนย์ภาษาจีน และสื่อสารมวลชน ศูนย์ประวัติศาสตร์ ศูนย์คณิตศาสตร์ ศูนย์เคมี ศูนย์พัฒนาสังคม ภาควิชาการเงิน ภาควิชาธุรกิจ ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่อง ภาควิชาการจัดการ และอื่นๆ รวม 23 ภาควิชา
          ปัจจุบันมีภาควิชาสำคัญระดับมณฑล 11 ภาควิชา มีห้องทดลองสำคัญระดับมณฑล 1 แห่ง มีหลักสูตรปริญญาบัตรที่สำคัญ 41 หลักสูตร เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุญาตให้จัดหลักสูตรปริญญาโท นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีหน่วยงานวิจัยอิสระ 4 แห่ง และหน่วยงานวิจัยที่รวมกับภาควิชาอีก 31 แห่ง ทางมหาวิทยาลัยยังได้ก่อตั้งศูนย์อบรมอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มหาวิทยาลัยได้เป็นหนึ่งในสองของมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุญาตให้รับสมัครนักเรียนจากฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน โดยเป็นหนึ่งในแปดของมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งสถาบันการศึกษาขงจื้อสำหรับชาวจีนโพ้นทะเล เป็นหนึ่งในสิบของมหาวิทยาลัยที่ให้การอบรมอาจารย์สอนภาษาจีนในประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นหนึ่งในสิบของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการสอนภาษาจีนให้กับประเทศรอบด้าน ทางมหาวิทยาลัยยังได้รับอนุญาตให้เป็นศูนย์การจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน (HSK) มหาวิทยาลัยมีความกระตือรือร้นที่จะร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ เช่น สถาบัน MIT จากประเทศอเมริกา และประเทศอื่นๆ มากกว่า 30 สถาบัน ตั้งแต่ปี 2001 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือทางด้านการอบรมบุคลากรระดับปริญญาตรี ปริญญาโทกับทางราชภัฎลำปาง ราชภัฎสวนสุนันทา ราชภัฎเชียงใหม่ของประเทศไทย และมหาวิทยาลัยฝึกหัดครูโฮจิมินห์จากประเทศเวียดนาม และสถาบันการศึกษาจากประเทศมาเลเซีย

สาขาที่เปิดการเรียนการสอน

          • ภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์ ( ปกติ )
          • การจัดการการท่องเที่ยว ( ปกติที่ , ภาคสมทบ )
          • ภูมิศาสตร์สารสนเทศ
          • ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและการวางผังเมือง
          • การจัดการการท่องเที่ยว
          • การจัดการการท่องเที่ยวและการให้บริการ
          • การจัดการการท่องเที่ยว ( ประเทศจีนต่อความร่วมมือของอาเซียน )
          • วิศวกรรม
          • ภาษาอังกฤษ
          • คณิตศาสตร์ขั้นสูง
          • บรรทัดฐานทางศีลธรรมและทางกฎหมาย
          • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการขั้นพื้นฐานของมาร์กซ์
          • ทฤษฎีของเหมาเจ๋อตงและเติ้งเสี่ยวผิง