Guangdong University of Foreign Studies

Guangdong University of Foreign Studies   广东外语外贸大学

  

สถานที่ตั้ง
                    มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง ตั้งอยู่ในนครกวางโจว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง  และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคใต้ของจีน มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมยาวนานและเป็นเมืองธุรกิจการค้าที่สำคัญของประเทศจีน   ได้รับฉายาว่าเป็น “ประตูออกสู่ภาย นอกด้านใต้ของจีน”
• “นครแห่งบุปผา” --  นครกวางโจวตั้งอยู่ในเขตภูมิภาคใกล้โซนร้อน  อากาศสดชื่นตลอดทั้งปี  มีดอกไม้บานสะพรั่งทั้งสี่ฤดู  จึงได้ชื่อว่า เป็นนครแห่งบุปผา
• “ภูเขาไป๋หยุนซาน” -- มหาวิทยาลัย ฯ ตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไป๋หยุนซานหรือภูเขาเมฆขาว ซึ่งมีทัศนียภาพสวยงาม เป็นที่ลือนามของนครกวางโจว   ภายในมหาวิทยาลัยบรรยากาศสงบร่มรื่นดี เหมาะสำหรับการศึกษาเล่าเรียน
• “อาหารกวางโจว”–เป็นที่ยอมรับว่าอาหารของนครกวางโจวมีชื่อเสียงทั้งในประเทศจีนและในต่างประเทศทั่วโลก อาหารจีนในภัตตาคารชั้นนำของเมืองไทยส่วนใหญ่มาจากอาหารพื้นเมืองของกวางโจว
• “ชุมทางคมนาคม”—การคมนาคมที่นครกวางโจวสะดวกสบายทั้งทางบก  ทางน้ำและทางอากาศ  เป็นชุมทางที่เชื่อมระหว่างเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก   อยู่ใกล้กับฮ่องกงและ มาเก๊า  โดยใช้เวลานั่งรถเพียง 2 ชั่วโมง

ด้านธุรกิจ
• นครกวางโจวเป็นเมืองที่รัฐบาลจีนดำเนินนโยบายการปฏิรูปและเปิดสู่ภายนอกเป็นแห่งแรก  มูลค่าการส่งออกสินค้าของนครกวางโจว เป็นหนึ่งในสามของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของจีน  ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(GDP)อยู่ในอันดับหนึ่งของประเทศจีนมาโดยตลอด
• มณฑลกวางตุ้งมีเมืองธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงหลายเมือง   ซึ่งได้ดึงดูดบริษัทต่าง ๆ จำนวนหนึ่งในสามของอันดับท็อป 500 องค์กรของโลกมาลงทุนตั้งโรงงานอยู่ที่มณฑลกวางตุ้ง
• นครกวางโจวเป็นเมืองธุรกิจการค้าที่เจริญทันสมัย  เป็นสถานที่จัดงานแสดงสินค้านำเข้าและส่งออกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน (Canton fair)  โดยจะจัดขึ้นปีละ 2 ครั้งในเดือนเมษายนและตุลาคม ซึ่งงานนี้ได้ดึงดูดนักธุรกิจจากทั่วโลกมาเยี่ยมชมและสั่งซื้อสิ้นค้า  นอกจากนนี้ กวางโจวยังเป็นแหล่งฝึกงานทางธุรกิจที่ดีสำหรับนักศึกษาจีนและนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย

        

 สถานภาพและบทบาทของมหาวิทยาลัย

                   มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางตุ้ง  ซึ่งมีประวัติยาวนานมากว่า 40 ปี มุ่งเน้นการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยรวมสถาบันภาษาต่างประเทศกวางโจว และสถาบันการค้าต่างประเทศกวางโจวเข้าเป็นมหาวิทยาลัยเดียวกัน  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เคยเสด็จพระราชดำเนิน มาเยือนมหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้งถึง 2 ครั้ง  คือ เมื่อวันที่ 27  เดอนมิถุนายน ปี ค.ศ. 1997  และเมื่อวันที่ 11 เมษายน ปี ค.ศ. 2006     มหาวิทยาลัยได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์แด่พระองค์ท่าน เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอย่างหาที่สุดมิได้มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง มีโครงการความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาของไทยหลายแห่ง  อาทิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง มีวิทยาเขต 3 วิทยาเขต  พื้นที่รวมกันทั้งหมด  ประมาณ 900 ไร่   มีนักศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 26,000 คน

• เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนการสอนและการวิจัย   มีชื่อเสียงด้านวิชาภาษาต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศและการบริหารธุรกิจ
• เปิดสอนภาษาต่างประะเทศ 12 ภาษา  ได้แก่  ภาษาอังกฤษ  ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาเกาหลี  ภาษาอินโดเนเซีย-มาเลเซีย  ภาษาเวียดนาม  ภาษาไทย  ภาษารัสเซีย  ภาษาเยอรมัน  ภาษาฝรั่งเศส  ภาษาสเปน  ภาษาอิตาลีและภาษาอาหรับ  
• สาขาวิชาที่เป็นที่ยอมรับของสังคม ได้แก่  วิชาการค้าระหว่างประเทศ   วิชาการบริหารธุรกิจวิชาการเงินระหว่างประเทศ วิชาการบัญชี   วิชาการจัดการโลจิสติกส์   วิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ  และวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
• สาขาวิขาที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ(สอนด้วยภาษาอังกฤษ)  ได้แก่  วิชาการค้าระหว่างประเทศ วิชาการเงินระหว่างประเทศ วิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ วิชาการตลาดและวิชาวารสารศาสตร์ 
• ภาวะการได้งานของบัณฑิตอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง บัณฑิตของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าสู่ตลาด
แรงงานได้มากถึงร้อยละ 99

โปรแกรมอบรมภาษาจีน

1. โปรแกรมอบรมภาษาจีนระยะสั้น และระยะยาว
เปิดรับสมัครผู้เรียนทั้ง ระดับต้น (เริ่มจากผู้ไม่มีพื้นฐานทางภาษาจีน) ระดับกลางและระดับสูง ระยะเวลาการเรียนสามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของนักศึกษา ซึ่งสามารถเลือกระยะเวลาเรียนได้ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ค่าเล่าเรียน
ในภาคเรียนแรก 9,100 หยวน (รวมค่าลงทะเบียน 500 หยวนแล้ว) และภาคเรียนที่สองเป็นต้นไป 8,600 หยวนต่อภาคเรียน
ถ้าเรียนระยะสั้น 8 สัปดาห์ 5,200 หยวน (รวมค่าลงทะเบียน 500 หยวนแล้ว)

2. โปรแกรมอบรมภาษาจีนระยะสั้น ภาคฤดูร้อน และภาคฤดูหนาว
เปิดรับสมัครผู้เรียนทั้งระดับต้น (เริ่มจากผู้ไม่มีพื้นฐานทางภาษาจีน) ระดับกลางและระดับสูง ระยะเวลาการเรียน 4 สัปดาห์ ในช่วงเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคมของทุกปี
ค่าเล่าเรียน 2,900 หยวน (รวมค่าลงทะเบียน 300 หยวนแล้ว)

เอกสารการสมัครหลักสูตรภาษาจีน
1) ใบสมัครของทางมหาวิทยาลัย
2) สำเนาหนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)
3) รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ