Shanghai University of Traditional Chinese Medicine

Shanghai University of Traditional Chinese Medicine 上 海 中 医 药 大 学

  

ประวัติโดยย่อ      

          มหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ ตั้งขึ้นเมื่อปี 1956 เป็นหนึ่งในสี่สถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งขึ้น หลังการสร้างประเทศจีนใหม่ โดยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การวิจัยศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจางเจียง เขตผู่ตง ครอบคลุมพื้นที่กว่า 600 ไร่ มีอาคารการเรียนการสอน อาคารปฏิบัติการ อาคารข้อมูลและหนังสือ ตึกประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ ศูนย์กีฬา พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น

          ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาทั้งหมด 8,600 คน ระดับปริญญาเอกจำนวน 413 คน ปริญญาโทจำนวน 1,070 คน ปริญญาตรี (รวมนักศึกษาวิทยาลัย) จำนวน 5,346 คน การศึกษาผู้ใหญ่จำนวน 1,690 คน นักศึกษาชาวต่างชาติประจำจำนวน 825 คน โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับประเทศต่างๆอีก 14 แห่ง นักศึกษาชาวต่างชาติในหลักสูตรระยะสั้นจากประเทศญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, รัสเซีย, ฝรั่งเศส, อังกฤษ, สหรัฐอเมริกา, เยอรมัน, อิตาลี ฯลฯ ประมาณ 30 ประเทศ และภูมิภาคมากกว่า 1,000 แห่งทุกปี

           เกือบ 50 ปีที่ผ่านมา มีศิษย์เก่าที่จบจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้และเป็นผู้ชำนาญเฉพาะด้านยาสมุนไพรจีนมากมาย กว่า 60 ประเทศและทั่วภูมิภาค โดยทางมหาวิทยาลัยมีผู้เชี่ยวชาญ ศาสตราจารย์ 600 กว่าท่าน สมาชิกของสภาวิทยาศาสตร์ 2 ท่าน และแพทย์แผนจีนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศจีนหลายท่าน ในปัจจุบัน มีวิทยาลัยและแผนกต่างๆรวมทั้งสิ้น 19 แห่ง โดยมีโรงพยาบาลในสังกัด 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลสู่กวง โรงพยาบาลหลงหัว โรงพยาบาลแพทย์แผนจีนและตะวันตก Yueyang ซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับ 3A โรงพยาบาลนอกสังกัดอีก 2 แห่ง คือ โรงพยาบาล Puto และโรงพยาบาลแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ มีวิทยาลัยวิจัย 16 แห่ง ศูนย์วิจัย 10 แห่ง นอกจากนี้ยังตั้งกระทรวงศึกษาธิการ 3 แห่ง คือ การวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติขั้นพื้นฐานและการสอนฐานการฝึกอบรมพรสวรรค์ การฝึกอบรมศิลปะการต่อสู้สำหรับนักศึกษา การฝึกอบรมวัฒนธรรมคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกสาขาระดับหนึ่งมี 3 สาขาวิชา :แพทย์แผนจีน ผลิตแพทย์จีน รวมจีนและตะวันตกแพทยศาสตร์ หลักสูตรปริญญาเอกเป็นสาขาระดับสองมี 15 สาขาวิชา หลักสูตรปริญญาโทมี 23 สาขาวิชา ระดับปริญญาตรีมี 16 สาขาวิชา และยังมี 9 สาขาวิชาสำหรับปริญญาตรีการศึกษาต่อเนื่อง