Shanghai University

Shanghai University    上海大学

 

ประวัติโดยย่อ

                   Shanghai University เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปีค.ศ.1922 เดือนตุลาคม จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้มีคณะสาขาวิชาให้บริการมากมาย เช่น สาขาวิชาเคมี,อุตสาหกรรม,วรรณคดี,ประวัติศาสตร์,กฎหมาย,ศิลปะ,บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์,การจัดการทั่วไปและสาขานิเทศศาสตร์ เป็นต้น
                   ปัจจุบันมี 22 คณะ  สำหรับปริญญาตรีมีให้เลือก 61 สาขาวิชา สำหรับปริญญาโทมีให้เลือก 86 สาขาวิชา  ส่วนสำหรับปริญญาเอกมีให้เลือก 20 สาขาวิชา  คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยแห่งเซี่ยงไฮ้ล้วนแต่มีคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถในการสอน แต่ละสาขาวิชามีคณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญในการให้ความรู้แก่นักศึกษาได้อย่างเต็มที่  ปัจจุบันมหาวิทยามีคณะอาจารย์ประจำจำนวน 2,500 กว่าคน หนึ่งในนั้นมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิดำรงค์ตำแหน่งสมาชิกบัณฑิตสภาวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน และตำแหน่งสมาชิกบัญฑิตสภาวิศวกรแห่งประเทศจีน ทั้งหมด 7 คน ,ศาสตราจารย์ 442 คน ,รองศาสตราจารย์ 723 คน  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีนักศึกษาประจำประมาณ 38,000 คน  หนึ่งในนั้นมีปริญญาเอก 700 คน  ปริญญาโท 4,000 กว่าคน   ปริญญาตรี 26,000กว่าคน  อนุปริญญา 6,000กว่าคน  นักศึกษาต่างชาติประมาณ 1,500กว่าคน   เนื้อที่ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้มี 960 ไร่ ภายในห้องสมุดมีหนังสือประมาณ 3,600,000  เล่ม ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งเซี่ยงไฮ้เป็นอีกมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอีกแห่งในเมืองเซี่ยงไฮ้
                   ตั้งแต่ปี ค.ศ 1966 จนถึงปัจจุบัน มีนักศึกษาต่างชาติรวม 8,000 กว่าคน มาจาก 74 ประเทศ  ความรับผิดชอบของหน่วยงานนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประชาติ คือ รับสมัคร,ประสานงาน,การเรียนการสอนภาษาจีนรวมถึงการให้คำปรึกษาการดำรงชีวิตของนักศึกษาต่างชาติ  ทางเรานอกจากให้บริการการเรียนการสอนภาษาจีนกลางแล้ว ภายในมหาวิทยาลัยยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน มีอาคารหอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ  ห้องเรียน ห้องทดสอบทางด้านภาษา ห้องสำหรับออกกำลังรวมถึงห้องสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ นอกจากการสอนพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาจีนแล้ว มหาวิทยาลัยยังมีวิชาเลือกอีกมากมายสำหรับตอบสนองนักศึกษาต่างชาติ เช่น วัฒนธรรมจีน การศึกษาเศรษฐกิจปัจจุบันของประเทศจีน ประวัติศาสตร์จีน ประเพณีพื้นบ้านจีน การท่องเที่ยวจีน การอ่านหนังสือพิมพ์จีน การเขียนอักษรจีน การวาดรูปด้วยพู่กันจีน การทำอาหารจีน รำมวยจีน และอื่นๆ หากนักศึกษาที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะได้รับการบริการทั้งด้านการเรียนการสอนรวมทั้งการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีที่สุด
  

รูปบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย