Nankai University

Nankai University 南开大学
มหาวิทยาลัยหนานไค @ มหานครเทียนจิน


ประวัติโดยย่อ

          มหาวิทยาลัยหนานไค เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติของประเทศจีน อดีตนายกรัฐมนตรี “โจวเอินไหล” เป็นนักศึกษารุ่นแรกของที่นี่ อีกทั้งยังมีบุคคลซึ่งมีชื่อเสียงอีกมากมาย ที่จบจากสถาบันแห่งนี้ 

          มหาวิทยาลัยหนานไค ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1919 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาขั้นสูงของประเทศจีนซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีทั้งใน และต่างประเทศ ปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนทั้งด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เช่น มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เทคโนโลยี บริหารจัดการ ชีววิทยา แพทย์ศาสตร์ ศิลปะ มีการสอนระดับปริญญา 22 คณะและ สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 73 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 214 สาขาวิชา ระดับปริญญาเอก 118 สาขาวิชา และสูงกว่าปริญญาเอก 16 สาขาวิชา ยังมีบัณฑิตวิทยาลัยและสถาบันศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ต่างหาก คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมาก เป็นระดับราชบัณฑิตสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติและสภาวิศวกรรม 15 คน กรรมการในคณะกรรมการประเมินผลแห่งชาติ 12 คน

          มหาวิทยาลัยเริ่มรับนักศึกษาต่างชาติในปี 1954 นับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรก ๆ ที่สอนนักศึกษาต่างชาติ สถาบันสอนภาษาของหนานไคนับเป็นสถาบันสอนภาษาจีนให้นักศึกษาต่างชาติที่สำคัญ 1 ใน 10 ของจีน และยังเป็นสนามสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพครูสอนภาษาจีนแก่ต่างชาติ ปัจจุบันมีนักศึกษาจีนทั้งสิ้น 22,296 คน แบ่งออกเป็น นักศึกษาปริญญาตรี 12,451 คน นักศึกษาปริญญาโท 6,594 คน นักศึกษาปริญญาเอก 3,251 คน นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาต่างชาติอีก 1,147 คน การศึกษาผู้ใหญ่อีก 5,913 คน และการศึกษาระยะไกล 7,374 คน