Capital Normal University

Capital Normal University  首都师范大学

ประวัติโดยย่อ

              Capital Normal University หรือ CNU ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1954 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในปักกิ่ง ทั้งยังเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย 100 แห่ง ในประเทศจีนที่เข้าโครงการสนับสนุนและพัฒนาแห่งศตวรรษที่ 21 ของรัฐบาลจีน
                ปัจจุบัน CNU ประกอบด้วย 5 วิทยาลัย และ 18 ภาควิชา มีสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีกว่า 21 สาขา ปริญญาโท 29 สาขา และ 7 สาขาในระดับปริญญาเอก และยังเป็นศูนย์วิจัย ค้นคว้า ทางด้านมนุษยศาสตร์ ในระดับปริญญาเอกอีกด้วย ในส่วนของแผนกนักศึกษาต่างชาติ ได้มีโครงการแลกเปลี่ยนกับประเทศต่าง ๆ มาแล้วกว่า 40 ประเทศ และ ได้เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาต่างชาติมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1965 ในแต่ละปีมีนักศึกษาต่างชาติราว 400 คน ศึกษาในหลักสูตรระยะยาวในสาขาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยทำการเปิดสอน