เอกสารการขอวีซ่า

1. พาสปอร์ตมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไป
2. รูป 2 นิ้ว 2 รูป ขนาด 33 มม.x 48 มม. พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ต้องเห็นหู ไม่สวมเครื่องประดับหรือแว่นตาใดๆ และห้ามสวมเสื้อผ้าสีเดียวกับพื้นหลัง

แบบฟอร์มขอวีซ่า
1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และใบจองที่พัก กรณีทำ Visa L (วีซ่าท่องเที่ยว)
2. ถ้าเป็นวีซ่านักเรียนต้องมีใบ jw202 และ Admission Notice
3. ใบรับรองแพทย์กรณีเรียน 1 ปีขึ้นไป

ประเภทของวีซ่า
1. Visa L เป็นวีซ่าท่องเที่ยว มีระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันทีเดินทางเข้าประเทศจีนสามารถใช้กับการเรียนระยะสั้นที่ไม่เกินเวลาที่กำหนด
2. Visa X2 เป็นวีซ่านักเรียนระยะสั้น มีระยะเวลา 60-150 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศจีนสามารถใช้กับการเรียน 2 เดือน-1 เทอม
3. Visa X1 เป็นวีซ่านักเรียนหลักสูตร 1 ปีขึ้นไป นับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศจีน ต้องทำ Residence permit ภายใน 30 วัน    
4. Visa Z เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ทำงานในประเทศจีน
5. Visa D เป็นวีซ่าสำหรับผู้อยู่อาศัยต่างด้าว
6. Visa G เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางผ่านประเทศจีนเพื่อไปยังประเทศอื่น
7. Visa C เป็นวีซ่าของพนักงานสายการบิน