แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน ดูแลอย่างดี เป็นกันเอง

ค่าใช้จ่ายเท่ากับมหาวิทยาลัยโดยตร


มหาวิทยาลัยในประเทศจีน

โรงเรียนประถม-มัธยมในประเทศจีน

ก้าวที่1 ภาษาจีน

หนังสือเกี่ยวกับจีน โดยทีมงาน KnowChinese.com

CRI Online

ชวนหาสาระ

Other links

MBA Master degree Shanghai University

หลักสูตรระดับปริญญาโท (บรรยายภาษาอังกฤษ) มี 3 สาขาวิชา  ได้แก่
• สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ (Intrantional Trade)
• สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (MBA-Master Of Business Administration)
สาขาวิชาการวิศวกรรมโลจิสติก (Logistics Engineering)

เวลาการรับสมัคร  ก่อนวันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี
เวลาเข้าเรียน  เดือนกันยายนของทุกปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. สำหรับภาษาอังกฤษจะต้องมีผลการสอบ TOFEL 550 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS 5.5 ขึ้นไป
ระยะเวลาการศึกษา 2.5 - 3 ปี 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ   
- ค่าสมัคร: 500 หยวน
- ค่าเรียน: 45,000 หยวน/ปีการศึกษา
- ค่าประกันภัย: 600 หยวน/ปี

เอกสารที่ต้องใช้ และขั้นตอนการสมัคร
1. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
2. หนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)
3. สำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ฉบับภาษาอังกฤษ)
4. สำเนาหนังสือแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับภาษาอังกฤษ)
5. ในกรณีที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ สามารถใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถานบันที่กำลังศึกษาอยู่แทน (ฉบับภาษาอังกฤษ)
6. สำเนาใบรับรองผลการสอบ TOEFL 550 / TOEFL ใหม่ 7.5 หรือ IELTS 6.0
7. หนังสือแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป จำนวน 2 ท่าน (ฉบับภาษาอังกฤษ)
8. แผนการการศึกษาของตนเอง (ภาษาอังกฤษ)