แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน ดูแลอย่างดี เป็นกันเอง

ค่าใช้จ่ายเท่ากับมหาวิทยาลัยโดยตร


มหาวิทยาลัยในประเทศจีน

โรงเรียนประถม-มัธยมในประเทศจีน

ก้าวที่1 ภาษาจีน

หนังสือเกี่ยวกับจีน โดยทีมงาน KnowChinese.com

CRI Online

ชวนหาสาระ

Other links

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีนกลาง

ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายหลักสูตรภาษาจีนกลาง ระหว่าง 1 เทอม กับ 1 ปี

                      *หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายตามตารางข้างต้นยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน กิจกรรม และที่พัก*