แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน ดูแลอย่างดี เป็นกันเอง

ค่าใช้จ่ายเท่ากับมหาวิทยาลัยโดยตร


มหาวิทยาลัยในประเทศจีน

โรงเรียนประถม-มัธยมในประเทศจีน

ก้าวที่1 ภาษาจีน

หนังสือเกี่ยวกับจีน โดยทีมงาน KnowChinese.com

CRI Online

ชวนหาสาระ

Other links

ศึกษาต่อจีน Beijing Language and Culture University (北京语言大学)

 

  

ประวัติโดยย่อ
      มหาวิทยาลัยภาษา และวัฒนธรรมปักกิ่งก่อตั้งเมื่อปี 1950 เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีน สำหรับชาวต่างประเทศ ต่อมาในปี 1962 ได้ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า “ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ” และจากประสบการณ์มากว่า 40ปี ที่มีการศึกษาค้นคว้า และสร้างสมประสบการณ์การสอนภาษาจีนให้ชาวต่างชาติและได้ยกระดับให้เป็น “ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ” ในปี 1996 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่สอนภาษาและวัฒนธรรมแก่ชาวต่างชาติ ทั้งยังมีหลักสูตรครูในการสอนภาษาจีนที่เป็นภาษาที่ 2 โดยอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงศึกษาธิการของจีนโดยตรง
      มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งมีอาจารย์รวม 800 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์กว่า 300 คน โดยศาสตราจารย์ที่เป็นอาจารย์สอนภาษาจีนกลางให้นักศึกษาชาวต่างชาติมีจำนวนถึง 1 ใน 3 ของอาจารย์ทั้งหมดที่ได้รับประกาศนียบัตรการสอนภาษาจีนกลางให้กับชาวต่างชาติ อาจารย์เหล่านี้ล้วนมีประสบการณ์การสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงทำให้มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพการสอน และมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยจำนวนมากกระจัดกระจายอยู่ทั่วโลก ทั้งนี้ ตั้งแต่ทศวรรษที่ 90 เป็นต้นมา มีนักศึกษาที่ได้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศต่าง ๆ ถึง 14 คน และยังมีอีกไม่น้อยที่ทำหน้าที่เป็นเลขานุการหรือเป็นล่ามประจำตัวของระดับผู้นำประเทศ เป็นต้น

 

Beijing Language and Culture University (BLCU)  

Chinese Language Programs 2016 for International Applicants

Non-Degree Programs
I、Short - term Programs (not over 1 semester)

      A. Regular course (20 hours per week)  

Duration Tuition/
       (RMB)
Deadline of
Application
Mar.03 — Jul.01, 2016                         (one semester)
Mar.03 — Jul.01, 2016                         (Business Chinese)
Mar.03 — Jul.01, 2016                         (Course for overseas Chinese)   

Feb.25
Mar.23, 2016                        (4 weeks)
Feb.25 Mar.23, 2016                        (HSK 4 - 6)
11,600
11,600
11,600
3,500
3,500

Jan.29,2016
Jan.29,2016
Jan.29,2016
Jan.22,2016
Jan.22,2016

Mar.31 — Jun.22, 2016                        (12 weeks) 8,300 Feb.26,2016
Jun.29 — Jul.26, 2016                          (4 weeks)
Jun.29 — Aug.23, 2016                        (8 weeks)
3,500
6,700
May 27,2016
Jul.07 — Aug.17, 2016                         (6 weeks)
Jul.07 — Aug.17, 2016                         (Course for overseas Chinese)
Jul.14 — Aug.17, 2016                         (5 weeks)
Jul.21 — Aug.17, 2016                         (4 weeks)
Jul.21
 Aug.17,2016                          (HSK 4 - 6)
4,800
4,800
4,200
3,500
3,500
Jun.03, 2016
Jun.03, 2016
Jun.10, 2016
Jun.17, 2016

Jun.17, 2016
Aug.04 — Aug.31, 2016                       (4 weeks) 3,500 Jul.01, 2016
Sept.16, 2016 — Jan.13, 2017               (one semester)
Sept.16, 2016 — Jan.13, 2017               (Business Chinese)
Sept.16, 2016 — Jan.13, 2017               (Course for overseas Chinese)
Sept.16, 2016 — Dec.08, 2016              (12 weeks)
11,600
11,600
11,600
8,300
Aug.05, 2016
Dec.21, 2016—Jan.24, 2017                  (5 weeks) 4,200 Nov.18, 2016

 

        B. Intensive course (30 hours per week)

Duration Tuition/
       (RMB)
Deadline of
Application
Mar.03 — Jul.01, 2016                         (one semester) 19,100 Jan.29, 2016
Mar.31 — Jul.19, 2016                         (12 weeks) 12,500 Feb.26, 2016
Sept.16, 2016 — Jan.13, 2017              (one semester) 19,100 Aug.05, 2016
Sept.16— Dec.08, 2016                       (12 weeks)  12,500 Aug.05, 2016
Jul.14, 2016 — Aug.10, 2016               (4 weeks) 3,800 Jun.10, 2016

  

II、Long - term Programs (one year or more)
  A. Chinese Language Programs
(one year)

Duration Tuition/
       (RMB)
Deadline of
Application
Mar.07, 2016 — mid of Jan. 2017        (Chinese Language Studies) 23,200 Jan.15, 2016
Sept.05, 2016 — mid of Jul. 2017       (Chinese Language Studies) 23,200 Jul.29, 2016

   

  B. Chinese Preparatory  (one year)

Duration Tuition/
       (RMB)
Deadline of
Application
Mar.07, 2016 — mid of Jan. 2017        (24 Hours/Week) 26,000 Jan.15, 2016
Sept.05, 2016 — mid of Jul. 2017         (24 Hours/Week) 26,000 Jul.29, 2016

   

  C. Advanced Visiting Scholar Programs  

Duration Tuition/
       (RMB)
Deadline of
Application
Sept.05 2016 — mid of Jul. 2017 28,200 May.20, 2016
 
 
College Certificate programs (two years)
Duration Tuition
(RMB/year)
Deadline of
Application
Mar.07, 2016— mid of Jan. 2018           (Chinese Language Studies) 23200 Jan.15,2016 
Sept.05, 2016— mid of Jul. 2018           (Chinese Language Studies) 23200 Jul.17, 2016

 

 

B. A.Programs (four years)
Duration Tuition
(RMB/year)
Deadline of Application
Mar.07, 2016— mid of Jan. 2020   (Chinese Language Studies, etc.) 23,200 Jan.15,2016 
Mar.07, 2016—                    (Chinese/English Bilingual Studies)
                                            (Chinese/ Japanese Bilingual Studies)
24,900 Jan.15,2016 
Mar.07, 2016—                     (Chinese Painting & Calligraphy) 24,900 Jan.15,2016 
Sept.05,2016—mid of Jul. 2020     (Chinese Language Studies, etc.) 23,200 Jul.29, 2016

Sept.05,2016—                     (Chinese/English Bilingual Studies)
                                             (Chinese/ Japanese Bilingual Studies)

24,900 Jul.29, 2016
Sept.05,2016—                     (Chinese/English Bilingual Studies) 
                                              (Chinese/ Japanese Bilingual Studies)
24,900 Jul.29, 2016
Sept.05,2016—                     (Chinese Painting & Calligraphy) 24,900 Jul.29, 2016

 

M. A. Programs (three years)

Duration Tuition (RMB/year) Deadline of Application
Sept.05, 2016— mid of Jul. 2019 25700

(1) Dec.25, 2015
 (2) May 20, 2016
Sept.05, 2016—  Literature and Art Studies (Chinese  Calligraphy and Aesthetics) 30700
Sept.05, 2016—   International Politics (International Economics;
instruction language English)
25700

   

 Ph. D. Programs (three years)
Duration Tuition (RMB/year) Deadline of
Application
Sept.05, 2016­— mid of Jul. 2019 28200

(1) Dec.25, 2015  (2) May 20, 2016

Notes:
           1. The tuition fee covers the cost for textbooks.
           2. Application fee: Degree program 800 RMB/student, Non-Degree program 600 RMB/student.

 

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรและปริญญาตรี 
        1. อายุระหว่าง 18 – 25 ปี
        2. จบมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติของผู้สมัครปริญญาโท 
        1. อายุน้อยกว่า 40 ปี
        2. จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
        3. ผ่านการสอบเข้า

คุณสมบัติของผู้สมัครปริญญาเอก 
       1. อายุต่ำกว่า 45 ปี
       2. จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยในประเทศจีน
       3. มีจดหมายรับรอง 2 ฉบับจากอาจารย์ที่ปรึกษา (ซึ่งจะต้องเป็นศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์)
       4. ผ่านการสอบเข้า

Advanced Visiting scholar Program 
       1. กำลังเรียนในระดับปริญญาเอก หรือ เรียนจบปริญญาโท จากมหาวิทยาลัย ในประเทศจีน
       2. หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรศึกษาวิจัยในหัวข้อพิเศษ

หลักสูตรเรียนภาษาจีนกลาง 1- 2 ปี
        1. อายุระหว่าง 18 – 45 ปี
        2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

หลักสูตรเรียนภาษาจีนกลางระยะสั้นน้อยกว่า 6 เดือน
        1. อายุระหว่าง 18 – 60 ปี
        2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

หลักสูตรอบรมอาจารย์สอนภาษา 
       1. จบปริญญาตรี
       2. สนใจจะสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่ 2

ระยะเวลาการรับสมัคร
       หลักสูตรปกติและหลักสูตรเร่งรัดแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
       ภาคเรียนที่ 1 (ช่วงฤดูใบไม้ร่วง) เปิดเรียนประมาณกลางเดีอนกันยายน สมัครก่อนเดือนมิถุนายน
       ภาคเรียนที่ 2 (ช่วงฤดูใบไม้ผลิ) เปิดเรียนประมาณเดือนมีนาคม สมัครก่อนเดือนธันวาคม 
       หลักสูตรเร่งรัด  เปิดรับสมัครปีละ 2 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์และกันยายนของทุกปี ซึ่ง หนึ่งภาคการศึกษาจะเรียน 20 สัปดาห์หรือกว่า 4 เดือน และจะมีการสอบกลางภาคและปลายภาคเพื่อวัดผลการเรียนการสอนของทั้งนักศึกษา  และอาจารย์ นอกจากนั้นยังได้สอบวัดระดับ HSK  พร้อมทั้งได้ใบรับรองการศึกษา