แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน ดูแลอย่างดี เป็นกันเอง

ค่าใช้จ่ายเท่ากับมหาวิทยาลัยโดยตร


มหาวิทยาลัยในประเทศจีน

โรงเรียนประถม-มัธยมในประเทศจีน

ก้าวที่1 ภาษาจีน

หนังสือเกี่ยวกับจีน โดยทีมงาน KnowChinese.com

CRI Online

ชวนหาสาระ

Other links

ศึกษาต่อประเทศจีน Nankai University (南开大学)

 

 

ประวัติโดยย่อ
                    มหาวิทยาลัยหนานไค ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1919 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่มีชื่อเสียงของจีนซึ่งรู้จักกันดีทั้งในและต่างประเทศ ในช่วง 80 ปีที่ผ่านมา กับปฏิญานที่ว่า “หนานไคมุ่งสร้างสรรค์ สร้างบัณฑิต สร้างสังคม”   ของมหาวิทยาลัยนั้น  ได้พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งของโลก ที่มีสาขาวิชาเรียนหลากหลาย ทั้งสายวิทย์ และสายศิลป์ โดยคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลายท่าน อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย ศักยภาพด้านการศึกษา และการวิจัยการเรียนการสอน ปัจจุบันทางสถาบันมีคณะวิชาเปิดสอนรวมทั้งสิ้น 21 คณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ ศิลปศาสตร์ ปรัชญา เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ นิติศาสตร์ การบริหารการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และแพทย์ศาสตร์  มีสาขาวิชาที่สำคัญสำหรับประเทศจีน 18 สาขา มีแหล่งวิจัยและพัฒนาบุคคลากรระดับประเทศ 8 แห่ง มีสาขาวิชาที่สำคัญสำหรับมณฑล 13 สาขา  มีห้องปฏิบัติการระดับชาติจำนวน 2 แห่ง ศูนย์วิศวกรรรมแห่งชาติ จำนวน 1 แห่ง และศูนย์ทดลองด้านการศึกษาจำนวน 4 แห่ง นอกจากนี้ยังมีหอสมุดประจำมหาวิทยาลัย และห้องสมุดเฉพาะสาขาวิชาหลายแห่งภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งบรรจุหนังสือและสิ่งพิมพ์ชนิดต่างๆ จำนวนเกือบ 3,000,000 เล่ม  ทางสถาบันเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีจำนวน 71 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท 158 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาเอก 98 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอกขึ้นไป 17 หลักสูตร ท่ามกลางศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์กว่า 1,500 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงระดับประเทศอีกกว่า 90 ท่าน ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาประมาณ 30,000 คน มหาวิทยาลัยหนานไคตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเว่ยจินของเมืองเทียนสิน มีพื้นที่ราว 1,458,694 ตารางเมตร บรรยากาศภายในรั้วมหาวิทยาลัยนั้น มีธรรมชาติที่งดงาม และร่มรื่น พร้อมทั้งมีสถานที่ออกกำลังกาย และอุปกรณ์กีฬาที่ครบครันสำหรับนักศึกษา

หลักสูตรภาษาจีนทั่วไป

ระดับชั้นเรียน รายวิชา
ระดับเบื้องต้น (ระดับพื้นฐาน, ระดับเบื้องต้น 1, ระดับเบื้องต้น 2) การอ่านเบื้องต้น, การพูด และการฟังเบื้องต้น
ระดับกลาง (ระดับกลางขั้น1 และระดับกลางขั้น 2)

การอ่านเชิงค้นคว้า, การพูด, การฟัง, การพูด และฟังประกอบโสตทัศนะอุปกรณ์,          การอ่านแบบครอบคลุม, การเขียน, ไวยากรณ์, การอ่านหนังสือพิมพ์ และการแปล 

ระดับสูง (ระดับสูงขั้น1 และระดับสูงขั้น 2) การอ่านเชิงค้นคว้า, การพูด, การฟัง, การพูด และฟังประกอบโสตทัศนะอุปกรณ์,          การอ่านแบบครอบคลุม, การเขียน, ไวยากรณ์, การอ่านหนังสือพิมพ์ และการแปล  

วิชาเลือก :       การเขียนพู่กัน, อุปรากรจีน, งิ้วปักกิ่ง, ศิลปะการต่อสู้แบบจีน, การแพทย์แผนจีน, การนวดแผนจีน, มวยไทเก๊ก, การวาดภาพแบบจีน,  การค้าแบบจีน, ภาษาจีนเพื่อเทคโนโลยี, ลัทธิความเชื่อ, การจัดการข้อมูลภาษาจีนทางคอมพิวเตอร์, การทำอาหารจีน, ซอ 2 สาย และเพลงพื้นเมืองของจีนเป็นต้น

การศึกษาภาคปฏิบัติ :     การทำสำรวจชีวิตสังคม, การแข่งขันการพูดภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ, เพลงประจำชนชาติต่างๆ เพื่อความเพลิดเพลิน, การศึกษาเชิงสังเกตภาพยนตร์จีน, อุปรากรจีน (งิ้วปักกิ่ง), งานสัมพันธไมตรีด้านศิลปะวรรณคดี, งานกีฬาเพื่อความบันเทิง และการท่องเที่ยวเป็นต้น

วิชาบรรยายพิเศษ:       ประวัติศาสตร์จีน, ประเพณีจีน, เศรษฐกิจจีน, การเขียนพู่กันจีน, การวาดภาพแบบจีน, เพลงประจำชนชาติต่างๆ ของจีน, การแพทย์แผนจีน, การฝังเข็ม และศิลปะการต่อสู้แบบจีน เป็นต้น

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรภาษาจีนกลาง (แนวทางภาษาจีนกลาง)
หลักสูตรภาษาจีนกลาง (แนวทางเศรษฐกิจการค้า)

•    รายวิชาสำหรับหลักสูตรภาษาจีนกลาง (แนวทางภาษาจีนกลาง)

      1.    ภาษาจีนกลางปัจจุบัน
      2.    ไวยากรณ์ภาษาจีนกลางสำหรับชาวต่างชาติ
      3.    การเขียนภาษาจีนกลางระดับสูง
      4.    การพูดและการฟังภาษาจีนกลางระดับสูง
      5.    การอ่านภาษาจีนกลางระดับสูง
      6.    ภาษาจีนกลางโบราณ
      7.    ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
      8.    วรรณคดีจีน
      9.    ภาษาศาสตร์เพื่อสังคม
    10.    การเลือกอ่านหนังสือยอดนิยม
    11.    คอมพิวเตอร์
    12.    หลักการผสมคำภาษาจีนสมัยใหม่
    13.    ศิลปะการพูดและการแสดง
    14.    ประเพณีประเทศจีน
    15.    ปรัชญาจีน
    16.    ประวัติศาสตร์จีน
    17.    แนะนำสำนวน
    18.    วัฒนธรรมจีน
    19.    วัฒนธรรมการสื่อสารระหว่างประเทศ ฯลฯ 

•    รายวิชาสำหรับหลักสูตรภาษาจีนกลาง (แนวทางเศรษฐกิจการค้า)

     1.    ภาษาจีนกลางปัจจุบัน
     2.    ไวยากรณ์ภาษาจีนกลางสำหรับชาวต่างชาติ
     3.    การค้าระหว่างประเทศ
     4.    ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ
     5.    การเขียนภาษาจีนกลาง เกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
     6.    เศรษฐกิจจีนปัจจุบัน
     7.    การวิเคราะห์กรณีการค้าระหว่างประเทศ
     8.    การลงทุนระหว่างประเทศ
     9.    การเงินระหว่างประเทศ
   10.    MBA
   11.    การบริหารการตลาด
   12.    ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   13.    ศิลปะการพูดและการแสดง
   14.    ประเพณีประเทศจีน
   15.    ปรัชญา
   16.    ประวัติศาสตร์จีน
   17.    แนะนำสำนวน
   18.    วัฒนธรรมจีน
   19.    วัฒนธรรมการสื่อสารระหว่างประเทศ
   20.    การพูดและการฟังภาษาจีนกลางระดับสูง
   21.    การอ่านภาษาจีนกลางระดับสูง  ฯลฯ 

 

ระยะเวลาการรับสมัคร     

หลักสูตร   เวลาการสมัคร  เวลาการเปิดเรียน
 
ภาษาจีนทั่วไป

 
ระยะสั้น    
ระยะยาว ระหว่างเดือนกันยายน - มกราคม เดือนกุมภาพันธ์
ระหว่างเดือนมีนาคม - สิงหาคม เดือนกันยายน
ระดับสูง ระหว่างเดือนกันยายน - มกราคม เดือนกุมภาพันธ์
ระหว่างเดือนมีนาคม - สิงหาคม เดือนกันยายน
ปริญญาตรี ระหว่างเดือนกันยายน - มกราคม เดือนกุมภาพันธ์
ระหว่างเดือนมีนาคม - สิงหาคม เดือนกันยายน
ปริญญาโท  เดือนมีนาคม  เดือนกันยายน
ปริญญาเอก เดือนมีนาคม  เดือนกันยายน