แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน ดูแลอย่างดี เป็นกันเอง

ค่าใช้จ่ายเท่ากับมหาวิทยาลัยโดยตร


มหาวิทยาลัยในประเทศจีน

โรงเรียนประถม-มัธยมในประเทศจีน

ก้าวที่1 ภาษาจีน

หนังสือเกี่ยวกับจีน โดยทีมงาน KnowChinese.com

CRI Online

ชวนหาสาระ

Other links

ศึกษาต่อจีน Beijing normal University(北京师范大学)

ประวัติโดยย่อ
       Beijing Normal University (BNU) หรือ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง ตั้งอยู่ระหว่างวงแหวนรอบที่ 2 และ 3
ในเขตตัวเมืองทางด้านทิศเหนือของเมืองปักกิ่ง ในเขตไห่เตี้ยน (Haidian district) ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1902 เป็นหนึ่งใน
มหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรระดับสูงเป็นอันดับต้น ๆ ปัจจุบัน มี 15 คณะ 12 ภาควิชา 12 สถาบันวิจัย โดยมี 52 สาขาวิชา
สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มีนักศึกษาทั้งสิ้นราว 16,000 คน แบ่งเป็นในระดับปริญญาตรี 8,000 คน
ส่วนการศึกษาระดับสูงประมาณ 7,000 คน ในส่วนการศึกษาต่อเนื่องและนักเรียนทางไกลประมาณ 1,000 คน
และนักศึกษาต่างชาติราว 2,000 คน 


     คณะที่ทำการเปิดสอนในระดับปริญญาตรีนั้นมีทั้งด้านสายวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ อาทิ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะภาษาจีนและวรรณคดี คณะประวัติศาสตร์ คณะปรัชญา คณะกฎหมาย คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวรรณคดีและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษารัสเซีย)  คณะนิเทศศาสตร์ คณะการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

     ในส่วนของนักศึกษาต่างชาติ เริ่มรับนักศึกษาต่างชาติตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 มีประสบการณ์ในการสอนให้กับนักศึกษา
ต่างชาติมาก ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัย เป็นทั้งศูนย์ศึกษาและวิจัย ทั้งในด้านการออกเสียง ตัวหนังสือ ไวยากรณ์ การสอน
และวรรณคดี
 

             

หลักสูตรภาษาจีนกลาง ระยะสั้น 

 

ระยะเวลาเรียน ค่าเรียน (หยวน) ค่าสมัคร (หยวน) หมายเหตุ
2 สัปดาห์ 2,300 350

รวมค่าอุปกรณ์การสอน ค่าตำราเรียน

ไม่รวมวิชาเลือกค่ากิจกรรม

3 สัปดาห์ 2,900
4 สัปดาห์ 4,125

 

หลักสูตรภาษาจีนกลาง ระยะยาว

ระยะเวลาเรียน  ค่าเรียน (หยวน) ค่าสมัคร(หยวน) หมายเหตุ
1 ภาคการศึกษา 11,600 450 ยังไม่รวมอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรม
1 ปีการศึกษา 22,400

 เอกสารที่ต้องใช้ และขั้นตอนการสมัคร
          1. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
          2. หนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป) 
          3. สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษ)
          4. สำเนาหนังสือแสดงผลการศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ)
          5. ในกรณีที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ สามารถใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถานบันที่กำลังศึกษาอยู่แทน ฉบับภาษาอังกฤษ
          6. สำเนาหน้าวีซ่าประเทศจีนล่าสุดที่เดินทางเข้าประเทศจีน (กรณีที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน) –สำหรับขอวีซ่าประเทศจีน
          7. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร –สำหรับเปิดบัญชีธนาคาร Bank of China หรือ ICBC
          8. ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 6,000 บาท (เงินมัดจำจะนำมาหักกับค่าใช้จ่ายทั้งหมด)                
              สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน วิสดอม หรือโอนเข้าบัญชีในนาม ชื่อบัญชี  “ดวงรัตน์  แซ่ลี้” 
                                                        ธนาคารกสิกรไทย  สาขาสีลม   บัญชีออมทรัพย์   เลขที่ 789-2-05183-0
                                                        ธนาคารกรุงเทพ  สาขาซี.พี. ทาวเวอร์   บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 047-7-03341-9
         เมื่อทำการโอนแล้ว กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมแจ้งชื่อ – นามสกุลผู้สมัครมาที่ โทรศัพท์ 0-2267-0917  (แฟกซ์อัตโนมัติ) หรือสแกนหลักฐานการโอนเงินส่งมาที่
E-mail:
knowchinese.com@hotmail.com

***กรณีสมัครเรียนตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป สามารถขอรับแบบฟอร์มการตรวจร่างกายได้กับทางศูนย์ฯ หรือสถานทูตจีน

*** ขอสงวนสิทธิ์ การคืนเงินมัดจำ ในกรณีที่
1. ผู้สมัครทำการยกเลิกกับทางศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน วิสดอม ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
2. ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาทุกสาขาวิชา ไม่ผ่านการพิจารณา จากทางมหาวิทยาลัย ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
3. เมื่อทางศูนย์ฯ ดำเนินการยื่นเอกสารขอวีซ่าประเทศจีน แล้วไม่ผ่านการพิจารณาจากสถานทูตจีน

หลักสูตรปริญญาตรีสำหรับชาวต่างชาติของมหาวิทยาลัยครุศาสตร์แห่งปักกิ่ง

* ค่าสมัคร 500 หยวน

คณะ สาขาวิชา ปริญญาตรีประเภท ค่าเรียนRMB/ปี ระดับความรู้ภาษาจีน วิธีการรับสมัคร
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาษาจีน วรรณคดี 24,000 HSK 3 เชิญดูข้อมูลอ้างอิง
ของคณะภาษาจีน
และวัฒนธรรมจีน 
คณะภาษาและวรรณคดีจีน ภาษาจีนภาษาและวรรณคดี วรรณคดี 24,000

HSK 6
หรือการสอบ

ไม่ต้องสอบเข้า
เข้าการสื่อสาร
คณะประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 24,000 HSK 6
หรือการสอบ
ไม่ต้องสอบเข้า
คณะปรัชญาแล ปรัชญา ปรัชญา 24,000 HSK 6 ไม่ต้องสอบเข้า
การศึกษาเกี่ยวกับลัทธิและการเมือง การศึกษา
สังคมการทำงาน กฎหมาย
คณะกฎหมาย กฎหมาย กฎหมาย 24,000 HSK 6
หรือการสอบ
ไม่ต้องสอบเข้า
คณะการบริหารเศรษฐกิจ
และธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 24,000 HSK 6
หรือการสอบ
ไม่ต้องสอบเข้า
MBA การจัดการ
เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์
การเงิน (Finance) เศรษฐศาสตร์

  คณะศึกษาศาสตร์

การศึกษา การศึกษา 24,000 HSK 6
หรือการสอบ
ไม่ต้องสอบเข้า
การจัดการประชาสัมพันธ์
การศึกษาก่อนเรียน
การศึกษาพิเศษ
คณะวรรณคดี และภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ วรรณคดี 24,000 HSK 6 สัมภาษณ์ และสอบข้อเขียน
ภาษาญี่ปุ่น(ระดับเริ่มต้น)
คณะศิลปะ และนิเทศศาสตร์ ศึกษาโทรทัศน์(รวมวิทยุโทรทัศน์ และ Media, Digital Media) วรรณคดี 24,000 HSK 6
หรือการสอบ
สัมภาษณ์ และสอบข้อเขียน
ดนตรี วรรณคดี 27,700 HSK 6
หรือการสอบ
สัมภาษณ์ และสอบข้อเขียน
เต้นรำ
Fine Arts (รวมศิลปะ, การประดิษฐ์ตัวอักษร)
ศิลปะและการออกแบบ
คณะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์  27,700 HSK 3 สอบข้อเขียน
สถิติ
คณะฟิสิกส์ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ 27,700 HSK 3 สอบข้อเขียน
คณะเคมี เคมี วิทยาศาสตร์ 27,700 HSK 3  ไม่ต้องสอบเข้า
คณะวิทยาศาสตร์สารสนเทศ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ 27,700 HSK 6 สัมภาษณ์ และสอบข้อเขียน
วิทยาศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา วิทยาศาสตร์  27,700 HSK 6 หรือการสอบ ไม่ต้องสอบเข้า
คณะวิทยาศาสตร์ชีวิต วิทยาศาสตร์ไบโอ วิทยาศาสตร์ 27,700 HSK 6 หรือการสอบ ไม่ต้องสอบเข้า
เทคโนโลยีชีวภาพ
คณะจิตวิทยา จิตวิทยา วิทยาศาสตร์ 27,700 HSK 6 หรือการสอบ สัมภาษณ์
คณะภูมิศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ระยะไกล ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 27,700 HSK 3  ไม่ต้องสอบเข้า
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม กับการวางแผนการจัดการเมือง และชนบท
ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ
คณะสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ 27,700 HSK 3  สัมภาษณ์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะทรัพยากร วิทยาศาสตร์ทรัพยากรและวิศวกรรม วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์ 27,700 HSK 3 หรือการสอบ สัมภาษณ์
คณะการจัดการ วิทยาศาสตร์การจัดการ การจัดการ 27,700 HSK 3 หรือการสอบ สัมภาษณ์
การจัดการสารสนเทศและระบบสารสนเทศ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ 24,000 HSK 6 หรือการสอบ
การจัดการประชาสัมพันธ์
คณะพลศึกษา พลศึกษา การศึกษา 24,000 HSK 6 หรือการสอบ สัมภาษณ์ และสอบข้อเขียน

 * จากข้อมูลข้างต้นนี้ เป็นข้อมูลคร่าว ๆ  อาจมีการเปลี่ยนแปลง  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  Website  ของทางมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง 

หมายเหตุ :  นักศึกษาปริญญาตรี 4 ปี มีเหตุไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามกำหนด สามารถขอขยายระยะออกไปได้อีกเวลาสองปี นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาก่อนกำหนดสามารถขอจบการศึกษาระดับปริญญาตรีได้แต่ระยะเวลาในการศึกษากับทางมหาวิทยาต้องไม่น้อยกว่าสามปี และชำระค่าเล่าเรียนทั้งหมด 4 ปี

เงื่อนไขการสมัครเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

1. อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 40 ปี
2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. มีผลการเรียนดี

หมายเหตุ : อายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสือรับรองของผู้ปกตรอง ซึ่งออกโดยสำนักงานเขตปักกิ่ง พร้อมสำเนา 3 ชุด

เอกสาร และขั้นตอนในการสมัคร

 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
 • สำเนารับรองการจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน (ขั้นต่ำชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 • Recommend Letter จากทางมหาวิทยาลัย หรือบริษัท (ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ) 1 ฉบับ
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง 1 ฉบับ
 • หนังสือรับรองผลการสอบ HSK ระดับ 3
 • จดหมายแนะนำจากอาจารย์ 2 ท่าน (ต้นฉบับ)
 • ในกรณีที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ สามารถใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถานบันที่กำลังศึกษาอยู่แทน
  ฉบับภาษาอังกฤษ
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร –สำหรับเปิดบัญชีธนาคาร Bank of China หรือ ICBC
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 6,000 บาท
 • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน วิสดอม
 • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม ชื่อบัญชี  “ดวงรัตน์  แซ่ลี้” 
                                                          ธนาคารกสิกรไทย  สาขาสีลม   บัญชีออมทรัพย์   เลขที่ 789-2-05183-0
                                                          ธนาคารกรุงเทพ  สาขาซี.พี. ทาวเวอร์   บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 047-7-03341-9
  เมื่อทำการโอนแล้ว กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมแจ้งชื่อ – นามสกุลผู้สมัครมาที่ โทรศัพท์ 0-2267-0917  (แฟกซ์อัตโนมัติ) หรือสแกนหลักฐานการโอนเงินส่งมาที่        E-mail:
  knowchinese.com@hotmail.com 
  *** กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานทูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลจุฬาฯ หรือโรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)  
  *** ขอสงวนสิทธิ์ การคืนเงินมัดจำ ในกรณีที่
       1. ผู้สมัครทำการยกเลิกกับทางศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน วิสดอม ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
       2. ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาทุกสาขาวิชา ไม่ผ่านการพิจารณา จากทางมหาวิทยาลัย ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
       3. เมื่อทางศูนย์ฯ ดำเนินการยื่นเอกสารขอวีซ่าประเทศจีน แล้วไม่ผ่านการพิจารณาจากสถานทูตจีน

 

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก

หลักสูตร ค่าสมัคร ค่าเรียนครึ่งปี (หยวน) ค่าเรียนหนึ่งปี (หยวน)
ปริญญาโท 600 (ศิลป์) 13,050 (ศิลป์) 25,300
(วิทย์) 16,550 (วิทย์) 32,300
ปริญญาเอก (ศิลป์)16,550 (ศิลป์) 32,300
(วิทย์) 21,100 (วิทย์) 41,400

 เงื่อนไขการสมัครเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
1. อายุไม่เกิน 50 ปี
2. ปฏิบัติตามกฎหมายประเทศจีน และระเบียบข้อบังคับของทางมหาวิทยาลัย มีความประพฤติดี และสุขภาพดี
3. ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในประเทศจีน
4. ผู้สมัครเรียนสาขาวิชาด้านศิลปะ จะต้องมีผลการสอบ HSK ระดับ 7 ขึ้นไป  และผู้สมัครเรียนสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม จะต้องมีผลการสอบ HSK ระดับ 5 ขึ้นไป  
5. ไม่ว่านักศึกษาจะได้รับเลือกเข้าศึกษาต่อหรือไม่ ทางมหาวิทยาลัยจะไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร