แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน ดูแลอย่างดี เป็นกันเอง

ค่าใช้จ่ายเท่ากับมหาวิทยาลัยโดยตร


มหาวิทยาลัยในประเทศจีน

โรงเรียนประถม-มัธยมในประเทศจีน

ก้าวที่1 ภาษาจีน

หนังสือเกี่ยวกับจีน โดยทีมงาน KnowChinese.com

CRI Online

ชวนหาสาระ

Other links

หลักสูตรภาษาจีนกลางระยะสั้น

  หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น

1. หลักสูตรภาษาจีนกลางระยะสั้น
• ระยะเวลาการเรียน วันที่ 5 พฤษภาคมถึงวันที่ 27 มิถุนายน ปี 2014 (8 สัปดาห์)
• กำหนดการการเรียน วันที่ 5 พฤษภาคม รายงานตัว
• เป้าหมายการเรียน กลุ่มนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนกลาง หรือมีพื้นฐานภาษาจีนมาบ้าง หากนักศึกษามีพื้นฐานภาษาจีนกลางในระดับที่ค่อนข้างสูงกว่า ควรสมัครเรียนหลักสูตรภาษาจีนกลางระยะยาว
• เวลาการเรียนช่วงเช้า: เน้นการฟัง และการสนทนาภาษาจีน พร้อมทั้งด้านการอ่าน และการเขียน
                   ช่วงบ่าย: วิชาด้านวัฒนธรรม เช่น การเขียนพู่กันจีน, การตัดกระดาษเป็นภาพ และกังฟู เป็นต้น
• การท่องเที่ยว (ชำระด้วยตนเอง) มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ให้กับนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยในการจัดกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อชมเมืองเซี่ยเหมิน, QuanZhou, ZhangZhou, LongYan หรือภูเขา WuYi เป็นต้น ท่องเที่ยวอย่างอิสระ ซึ่งจะต้องจัดเป็นกลุ่ม 15 คนขึ้นไป
• ประกาศนียบัตรทีได้รับ
ประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน (ตามระยะเวลาการศึกษา)
• กำหนดการรับสมัคร สิ้นสุดการรับสมัคร วันที่ 12 เมษายน
• ค่าใช้จ่ายต่างๆ
           ค่าสมัคร 240 หยวน
           ค่าเรียน 5,600 หยวน
           หมายเหตุ: รวมค่าเรียน  ค่าอุปกรณ์พู่กันจีน ค่าตำราหนังสือและค่าเอกสารประกอบการเรียนต่างๆ  (สำหรับนักศึกษาที่แทรกชั้นเรียนต้องการซื้อหนังสือด้วยตัวเอง)
• ค่าอาหาร 600 หยวนต่อเดือนโดยประมาณ นักศึกษาสามารถรับประทานอาหารในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยได้
• ค่าประกัน และรักษาพยาบาล นักศึกษาสามารถชำระด้วยตัวเอง หรือสามารถร่วมประกันชีวิตแบบกลุ่มของมหาวิทยาลัยได้ ราคาอยู่ระหว่าง 50 หยวน ถึง 100 หยวน
หมายเหตุ:
1. เมื่อเรียนจบหลักสูตรภาษาจีนขั้นพื้นฐาน 8 สัปดาห์ สามารถเรียนต่อหลักสูตรการพูดภาษาจีนแบบเร่งรัด 4 สัปดาห์ได้ โดยชำระค่าเรียน 2,400 หยวน
2. ตารางการเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของผู้เรียน

2. หลักสูตรการพูดภาษาจีนกลางแบบแร่งรัด
• ระยะเวลาการเรียน  วันที่ 30 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม ปี 2014 (4 สัปดาห์)
• กำหนดการการเรียน วันที่ 30 มิถุนายน รายงานตัว
• เป้าหมายการเรียน ผู้เรียนใหม่ที่พอมีพื้นฐานภาษาจีน แต่ไม่สามารถสื่อสารอย่างคล่องแคล่ว
• เวลาการเรียนช่วงเช้า: ช่วงเช้าเน้นปลูกฝังความสามารถในการสื่อสารทางพูดเป็นหลัก พร้อมด้วยการนำปัจจัย  ภาษา หัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างตรงกับกิจกรรมที่ทั้งด้านชีวิตประจำวัน  การเรียน  การสื่อสารเป็นต้น มาใช้ในการเรียนการสอน
ช่วงบ่าย: วิชาด้านวัฒนธรรม เช่น การเขียนพู่กันจีน, การตัดกระดาษเป็นภาพ และกังฟู เป็นต้น
• การท่องเที่ยว (ชำระด้วยตนเอง) มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ให้กับนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยในการจัดกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อชมเมืองเซี่ยเหมิน, QuanZhou, ZhangZhou, LongYan หรือภูเขาWuYi เป็นต้น ท่องเที่ยวอย่างอิสระ ซึ่งจะต้องจัดเป็นกลุ่ม 15 คนขึ้นไป
• ประกาศนียบัตรที่ได้รับ
ประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน (ตามระยะเวลาการศึกษา)
• กำหนดการรับสมัคร สิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 28 พฤษภาคม  
• ค่าใช้จ่ายต่างๆ
          ค่าสมัคร 240 หยวน
          ค่าเรียน 3,200 หยวน
          หมายเหตุ: รวมค่าเรียน  ค่าอุปกรณ์พู่กันจีน ค่าตำราหนังสือและค่าเอกสารประกอบการเรียนต่างๆ  (สำหรับนักศึกษาที่แทรกชั้นเรียนต้องการซื้อหนังสือด้วยตัวเอง)
• ค่าอาหาร 600 หยวนต่อเดือนโดยประมาณ นักศึกษาสามารถรับประทานอาหารในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยได้
• ค่าประกัน และรักษาพยาบาล นักศึกษาสามารถชำระด้วยตัวเอง หรือสามารถร่วมประกันชีวิตแบบกลุ่มของมหาวิทยาลัยได้ ราคาอยู่ระหว่าง 50 หยวน ถึง 100 หยวน
หมายเหตุ:
1. สามารถสมัครพร้อมกันทั้งสองหลักสูตร คือ ภาษาจีนระยะสั้น 8 สัปดาห์ และการพูดภาษาจีนเร่งรัด 4 สัปดาห์ คิดค่าเรียนรวมสองหลักสูตร 8,000 หยวน 
2. ตารางการเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของผู้เรียน

3. หลักสูตรเรียนรู้ประเทศจีน
• ระยะเวลาการเรียน   วันที่ 30 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม ปี 2014 (4 สัปดาห์)
• กำหนดการการเรียน วันที่ 30 มิถุนายน รายงานตัว
• เป้าหมายการเรียน   นักศึกษาชาวต่างชาติระดับมหาวิทยาลัย ที่ต้องการเรียนเก็บหน่วยกิตช่วงซัมเมอร์ เงื่อนไขผู้เรียนจะต้องมีพื้นฐานภาษาจีน และความรู้ทางภาษาอังกฤษที่ดี
• เวลาการเรียนช่วงเช้า: เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถทักษะทางด้านการสื่อสารทางการสนทนาในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน และกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับหัวข้อ รวมไปถึงองค์ประกอบการเรียนการสอนทักษะภาษาเป็นต้น
ช่วงบ่าย:
1. เกี่ยวกับเศรษฐกิจประเทศจีน ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม เป็นต้น บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
2. เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีจากประสบการณ์จริง เช่น การเขียนพู่กันจีน ตัดกระดาษ กังฟูจีนเป็นต้น 
3. เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว และเยี่ยมชมบริษัทในเซี่ยเหมิน
• ประกาศนียบัตรที่ได้รับ
   หลังจากจบหลักสูตร ทางOverseas Education College จะออกหนังสือรับรองการจบหลักสูตร และหนังสือแสดงผลการศึกษา ตามที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ นักศึกษาที่เข้าร่วมหลักสูตรสามารถนำคะแนนและหนังสือรับรองคิดเป็นหน่วยกิตได้ แนะนำให้เปลี่ยนเป็น 4 – 6 หน่วยกิต
• กำหนดการรับสมัคร สิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 14 มิถุนายน  
• ค่าใช้จ่ายต่างๆ
             ค่าสมัคร 240 หยวน
             ค่าเรียน 5,600 หยวน
             หมายเหตุ: รวมค่าเรียนภาษาจีน ค่าบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ค่าการเรียนวัฒนธรรมจีนตามภาคปฏิบัติ การเยี่ยมชมสถานที่ในเซี่ยเหมิน การเยี่ยมชมบริษัท ค่าตำราหนังสือและค่าเอกสารประกอบการเรียนต่างๆ  (สำหรับนักศึกษาที่แทรกชั้นเรียนต้องการซื้อหนังสือด้วยตัวเอง)
• ค่าอาหาร 600 หยวนต่อเดือนโดยประมาณ นักศึกษาสามารถรับประทานอาหารในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยได้
• ค่าประกัน และรักษาพยาบาล นักศึกษาสามารถชำระด้วยตัวเอง หรือสามารถร่วมประกันชีวิตแบบกลุ่มของมหาวิทยาลัยได้ ราคาอยู่ระหว่าง 50 หยวน ถึง 100 หยวน
• การท่องเที่ยว (ชำระด้วยตนเอง) มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ให้กับนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยในการจัดกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อชมเมืองเซี่ยเหมิน, QuanZhou, ZhangZhou, LongYan หรือภูเขา WuYi เป็นต้น ท่องเที่ยวอย่างอิสระ ซึ่งจะต้องจัดเป็นกลุ่ม 15 คนขึ้นไป
• ความร่วมมือของแต่ละกลุ่ม : หากมีการเลือกนักศึกษาไปเข้าร่วมการประชุม 15 คน ภาษา เวลา หลักสูตรและค่าใช้จ่าย สามารถเจรจาต่อรองได้ รายละเอียดข้อมูลอ้างอิงพิจารณาตามกลุ่มชั้นเรียนภาษาจีน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา University of North Carolina at Chapel Hill, Council for Christian Colleges and Universities,Eckerd College, Bentely College, ประเทศเนเธอร์แลนด์ University College Utrecht
หมายเหตุ:
1. เมื่อเรียนจบหลักสูตรภาษาจีนขั้นพื้นฐาน 8 สัปดาห์ สามารถเรียนต่อหลักสูตรเรียนรู้ประเทศจีน 4 สัปดาห์ได้ โดยชำระค่าเรียน 4,800 หยวน
2. ตารางการเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของผู้เรียน