แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน ดูแลอย่างดี เป็นกันเอง

ค่าใช้จ่ายเท่ากับมหาวิทยาลัยโดยตร


มหาวิทยาลัยในประเทศจีน

โรงเรียนประถม-มัธยมในประเทศจีน

ก้าวที่1 ภาษาจีน

หนังสือเกี่ยวกับจีน โดยทีมงาน KnowChinese.com

CRI Online

ชวนหาสาระ

Other links

UIBE หลักสูตรอบรมภาษาจีน

หลักสูตรการอบรมภาษาจีน

แนะนำหลักสูตร

ภาษาจีนทั่วไป  : หลักสูตรนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง หลักสูตรนี้เน้นการฟัง  การพูด  การอ่านและวัฒนธรรมจีนเป็นต้น  ฝึกอบรมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนพัฒนาความรู้ทางภาษาจีนในทุกด้าน เพื่อพัฒนาทักษะทางการสื่อสารภาษาจีน

ภาษาจีนธุรกิจ : หลักสูตรนี้จะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ นักศึกษาจำเป็นต้องผ่านการเรียนภาษาจีนมาอย่างน้อย 100 ชั่วโมง มีพื้นฐานความรู้ทางคำศัพท์ 200-300 คำหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจมีระดับที่ต่างกัน รวมถึงวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ  การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ  การฟังภาษาจีนธุรกิจ การอ่านภาษาจีนเป็นต้น นักศึกษาที่ผ่านการเรียนรู้ภาษาจีน และเข้าร่วมกิจกรรมในการฝึกภาษา นักศึกษาจะสามารถเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศจีน และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของประเทศจีนเพิ่มขึ้นสามารถเข้าใจสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและทางธุรกิจได้อย่างลึกซึ้ง อีกทั้งมีความสามารถและความชำนาญในการใช้ภาษษจีนในการแลกเปลี่ยนสื่อสารทางธุรกิจ

หลักสูตรภาษาจีนเร่งรัด
                    ทางมหาวิทยาลัย UIBE ได้เปิดหลักสูตรการฝึกอบรม "ภาษาจีนเร่งรัด" ซึ่งมีการจัดหลักสูตรมาอย่างดีสำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะปรับความรู้ทางภาษาจีนอย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลาอันสั้น
วัตถุประสงค์การฝึกอบรม:เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ภาษาจีนได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ระยะเวลาอันสั้น

เป้าหมายการอบรม: เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการเรียนระดับสูง หลักสูตรวิทยาศาสตร์และหลักสูตรต่างๆ จะทำให้ความสามารถด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนของผู้เรียน มีความพัฒนาเพิ่มมากขึ้น

วิธีการการเรียนการสอน: แบ่งกลุ่มนักเรียนตามพื้นฐานที่เหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาทั้งในวิชาเรียนปกติและวิชาเพิ่มเติมที่จะรวมการเรียนการสอนในชั้นเรียน (โต้วาทีฝึกงานการแข่งขันพูด  และอื่น ๆ )

รายละเอียดหลักสูตร: หนึ่งภาคการศึกษามี 16 สัปดาห์สัปดาห์ 30 ชั่วโมง  นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยจะมอบหมายให้อาจารย์แนะนำนักศึกษา และให้นักศึกษาได้ทบทวนกับวิชาวิชาต่างๆ
วิชาบังคับ:อภิปรายหัวข้อร้อนทางสังคมหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการสนทนาทางธุรกิจการค้า ติวข้อสอบHSK เป็นต้น

วิธีการจัดการ: หลักสูตรนี้ใช้วิธีการจัดการที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด เพื่อหลีกเลี่ยงสำเนียงภาษาแม่เพื่อความสำเร็จการเรียนรู้ทางภาษาจีนให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

เงื่อนไขพื้นฐานของผู้สมัคร
                     สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  อายุ 18 ปีขึ้นไป  สุขภาพแข็งแรงหากอายุไม่ถึง 18 ปี  ต้องได้รับการยินยอมจากทางมหาวิทยาลัย  และมีหนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง

ระยะเวลารับสมัครและเอกสารที่สำคัญ
1. ระยะเวลารับสมัคร
    ภาคการศึกษาภาคฤดูใบไม้ร่วง:ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน–30มิถุนายนของทุกปี
    ภาคการศึกษาภาคฤดูใบไม้ผลิ:ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม–30ธันวาคมของทุกปี

2. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
   (กรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน เท่านั้น และเอกสารการสมัครจะไม่ได้รับคืน)
◆ กรอกแบบฟอร์มการสมัครของทางมหาวิทยาลัย
◆ วุฒิการศึกษา และหนังสือแสดงผลการศึกษา
◆ สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรองผู้สมัคร
◆ นักศึกษาอายุที่ต่ำกว่า 18 ปี ต้องนำใบรับรองของผู้ปกครอง
◆ สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน
◆ รูปถ่าย 2 ใบ  ต้องเป็นรูปถ่ายปัจจุบัน พื้นหลังสีขาว  ไม่สวมหมวก

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม
1. ค่าสมัคร : 660 หยวน
2. ค่าเล่าเรียน
ภาษาจีนทั่วไป และภาษาจีนธุรกิจ:เทอมแรก 9900  หยวนต่อคน ตั้งแต่เทอมที่สองเทอมละ9100 หยวนต่อคน

สูตรเร่งรัดภาษาจีน: เทอมแรก 19800 หยวนต่อคน  เทอมที่สองขึ้นไป 18800 หยวนต่อคน
(ต้องชำระเงินล่วงหน้า 2000 หยวนต่อคน  หลักสูตรภาษาจีนเร่งรัด3000 หยวนต่อคน และทางมหาวิทยาลัยจะคิดรวมเป็นค่าเทอม และจะไม่คืนเงิน)

การจบหลักสูตร
                     นักศึกษาที่จบหลักสูตรทั้งหมด และได้สอบผ่าน การทดสอบต่างๆ ทางมหาวิทยาลัยจะมอบประกาศนียบัตรรับรอง การจบหลักสูตร