แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน ดูแลอย่างดี เป็นกันเอง

ค่าใช้จ่ายเท่ากับมหาวิทยาลัยโดยตร


มหาวิทยาลัยในประเทศจีน

โรงเรียนประถม-มัธยมในประเทศจีน

ก้าวที่1 ภาษาจีน

หนังสือเกี่ยวกับจีน โดยทีมงาน KnowChinese.com

CRI Online

ชวนหาสาระ

Other links

Guangxi Normal University

 

                

 

ประวัติโดยย่อ

Guangxi  Normal  University (GXNU) หรือ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์กว่างซี  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2475  ณ เมืองกุ้ยหลิน   เมืองกุ้ยหลินเป็นเมืองที่มีความสำคัญและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ  ปัจจุบัน GXNU ประกอบด้วยวิทยาเขต  3  แห่ง คือ วิทยาเขตหวังเฉิน วิทยาเขตยู่ไฉ และวิทยาเขตยั่นซัน  มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,800 ไร่  โดยวิทยาเขตหวังเฉินเป็นวิทยาเขตตั้งอยู่ภายในวังเก่าของพระราชนัดดาที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงนานกว่า 600 ปี   จึงเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศจีน

การจัดการศึกษาของ GXNU มีคณะที่เปิดสอนจำนวน  25  คณะ  GXNU มีบุคลากรซึ่งเป็นคณาจารย์และผู้บริหารทั้งหมด  2,180  คน    ปีการศึกษานี้ มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น  30,000  กว่าคน  เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน  13,400  คน  นักศึกษาระดับปริญญาโทจำนวน  3,100  คน    และนักศึกษาที่เรียนภาคพิเศษจำนวน  10,000  กว่าคน   นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาที่ GXNU มีทั้งหลักสูตรระยะยาวและระยะสั้นประมาณ 1,000  กว่าคน ในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 78 ปี  GXNUได้ผลิตบุคลากรครูและบุคลากรจากสาขาวิชาต่างๆประมาณยี่สิบล้านคน

1.  โปรแกรมการศึกษาของนักศึกษาชาวต่างชาติ

      1. โปรแกรมการอบรมภาษาจีน (ประกาศนียบัตร)
           ระบบการศึกษาว่องไว ทุกปีรับสมัครปีละสองครั้ง  แบ่งเป็นการเปิดเรียนเดือนมีนาคม  และเดือนกันยายน  ผู้เรียนแบ่งตามระดับผลการสอบแบ่งชั้นภาษาจีน  ซึ่งแบ่งเป็นสามระดับ  ดังนี้  ระดับต้น   ระดับกลาง  ระดับสูง  ซึ่งจะมีระดับการเรียนที่ไม่เหมือนกัน ดำเนินการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเล็กหรือว่าแบบเดี่ยว ( การเรียนการสอนแบบตัวต่อตัว )   
           ทางมหาวิทยาลัยได้เสนอให้มีการเรียนแบบสิ่งแวดล้อมที่ดี  ให้ความสำคัญกับคุณภาพของการเรียนการสอน  วิชาบังคับประกอบไปด้วย   ไวยากรณ์ภาษาจีน     การฟังภาษาจีน  การพูดภาษาจีน  การอ่านภาษาจีน  อักษรจีน  การเขียนภาษาจีน  การติวการสอบวัดระดับภาษาจีน(HSK)  วัฒนธรรมจีน   วิชาเลือกประกอบไปด้วย   การวาดภาพจีน   การเขียนพู่กันจีน   รำมวยจีน เป็นต้น
           ทางมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับนักศึกษาเพื่อนำความสามารถด้านภาษาที่เรียนมาไปใช้ในการปฏิบัติจริง  ในระหว่างระยะเวลาการเรียนได้มีการจัดกลุ่มทำกิจกรรมภาคปฏิบัติวัฒนธรรมและภาษา  ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของกุ้ยหลิน  เยี่ยมชมบ้านชนกลุ่มน้อย  และอื่นๆที่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์แบบของการเรียนการสอนแบบนำไปปฏิบัติจริง  แนะนำให้นักศึกษาจีนเป็นผู้นำด้านภาษาหรือเพื่อเป็นเพื่อนทางการใช้ภาษาของนักเรียนชาวต่างชาติ

      2. โปรแกรมการศึกษาทางด้านปริญญา
           (1). โปรแกรมสาขาวิชาภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ (ปริญญาตรี)
ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนก็สามารถไปศึกษาสาขาวิชานี้ในระดับปริญญาตรีได้โดยตรงหลักสูตรการเรียนสี่ปี  สองปีแรกเรียนภาษาจีนระดับพื้นฐาน   สองปีหลังเลือกเรียนสาขาวิชาเฉพาะทาง  ทุกปีเปิดรับสมัครนักศึกษาในช่วงเดือนมีนาคมและกันยายน

           (2). โปรแกรมนักศึกษาปริญญาตรี
การรับนักศึกษาชาวต่างชาติซึ่งจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย มีภาษาจีนพื้นฐาน สามารถเลือกทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนของ GXNUได้ หลักสูตรการเรียนสี่ปี ทุกปีเปิดรับสมัครในช่วงเดือนมีนาคมและกันยายน ซึ่งต้องเรียนให้ครบหน่วยกิตการเรียน และครบตามกฎข้อบังคับของมหาวิทยาลัยจึงสามารถจบการศึกษาได้

           (3).โปรแกรมนักศึกษาปริญญาโท
การรับนักศึกษาชาวต่างชาติซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีภาษาจีนพื้นฐานที่ตรงตามคะแนนมาตรฐานกับระเบียบข้อบังคับระดับภาษาจีนของGXNU ระบบการศึกษาหลักสูตรสองปี   เปิดรับสมัครเข้าเรียนในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี

            (4).โปรแกรมนักศึกษาปริญญาเอก
                  การรับนักศึกษาชาวต่างชาติซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาโท มีภาษาจีนพื้นฐานที่ตรงตามคะแนนมาตรฐานกับระเบียบข้อบังคับระดับภาษาจีนของGXNU ระบบการศึกษาหลักสูตรสามปี เปิดเรียนทุกเดือนกันยายนของทุกปีการศึกษา

      3. การอบรมวัฒนธรรม และหลักสูตรสาขาวิชาเฉพาะระยะสั้น
            (1). โปรแกรมการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนระยะสั้น
                   ทางมหาวิทยาลัยสามารถจัดโปรแกรมการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนระยะสั้นได้ตามความต้องการของสถาบันอุดมศึกษา องค์การศึกษาต่างชาติและบุคคล (โดยปกติ 10 คนขึ้นไป)  จัดการเปิดการเรียนเพื่อศึกษาโดยเฉพาะเกี่ยวกับภาษาจีน วัฒนธรรมจีน  ศึกษาดูงานระยะสั้นเกี่ยวกับธรรมชาติทัศนียภาพของมณฑลกว่างซี  ระยะเวลา  1-10  สัปดาห์  และสามารถเปิดเรียนได้ทุกเวลา

โปรแกรมระยะสั้นแบ่งเป็นสองส่วน ประกอบไปด้วย
            a. การเปิดเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน
                เปิดหลักสูตรวิชาการพูดและการฟังภาษาจีนเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายวิชาเรียนประวัติศาสตร์จีน  วัฒนธรรมจีน สภาพแวดล้อมการค้าจีน  รวมทั้งดำเนินการตามความสนใจของผู้เรียนจัดให้มีวิชาเลือก  ได้แก่  วิชารำไทเก๊ก   ร้องเพลงจีน  การเล่นเครื่องดนตรีจีนพื้นเมือง  การเต้นของชนพื้นเมือง    วาดภาพจีน  ตัดกระดาษจีน  การเขียนพู่กันจีน ให้มีการใช้ภาษาจีน ( หรือภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  ภาษาเวียดนาม )  
            b. การศึกษาดูงาน
                 สามารถดำเนินการตามแผนของการศึกษาดูงานตามความต้องการขององค์กรแบบเดี่ยว  ที่สำคัญคือการสำรวจและศึกษาดูงานธรรมชาติทัศนียภาพประเพณีนิยมรวมทั้งสภาพจิตใจของชาวท้องถิ่น

           (2) . การอบรมเฉพาะทาง
                   การเปิดรับคณะเข้ารับการอบรมทั้งในและนอกประเทศ  บริษัท  องค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  เพื่อออกแบบเฉพาะในการอบรมด้านภาษา  ด้านกีฬา  ด้านการจัดการ และสาขาอื่นๆ     สามารถเปิดรับสมัครเรียนได้ทุกเวลา