แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน ดูแลอย่างดี เป็นกันเอง

ค่าใช้จ่ายเท่ากับมหาวิทยาลัยโดยตร


มหาวิทยาลัยในประเทศจีน

โรงเรียนประถม-มัธยมในประเทศจีน

ก้าวที่1 ภาษาจีน

หนังสือเกี่ยวกับจีน โดยทีมงาน KnowChinese.com

CRI Online

ชวนหาสาระ

Other links

HSK คืออะไร

การสอบ HSK คืออะไร?


ปัจจุบันการเรียนภาษาจีนได้แพร่หลายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว มีมหาวิทยาลัยกว่า 2,300 แห่ง ใน 100 กว่าประเทศทั่วโลกที่เปิดสอนภาษาจีน ในสหรัฐ ฯ มีโรงเรียนประถมและมัธยมกว่า 2,500 แห่ง ที่เปิดสอนวิชาภาษาจีน ขณะที่อินโดนีเซียมีเป้าหมายจะเปิดสอนวิชาภาษาจีนในโรงเรียนมัธยมจำนวน 8,039 แห่งในระหว่างปี 2004-2007 และเกาหลีใต้เปิดสอนวิชาภาษาจีนในโรงเรียนประถมและมัธยมทั่วไป บริษัทต่าง ๆ ในเกาหลีใต้ใช้คะแนนสอบ HSK เป็นหลักในการพิจารณารับพนักงานเข้าทำงานหรือพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง มหาวิทยาลัยกว่า 100 แห่งในเกาหลีใต้เปิดสาขาวิชาเอกภาษาจีน นอกจากนี้ในทวีปยุโรปการเรียนการสอนภาษาจีนก็แพร่หลายในหลายประเทศ โดยเฉพาะเยอรมนีและฝรั่งเศสได้มีการเตรียมการที่จะจัดสอนภาษาจีนควบคู่ไปกับการสอนภาษาอังกฤษ
หากพิจารณาจากผู้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีผู้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่จำนวนมากที่สุดในโลก อันดับ 2 ได้แก่ภาษาอังกฤษ ตามด้วยภาษาสเปน ภาษาฮินดี และภาษาอาหรับ ตามลำดับ ดังนั้น โลกในยุคโลกาภิวัตน์ที่การติดต่อสื่อสารระหว่างแต่ละประเทศเป็นไปอย่างสะดวกสบาย ผู้ที่สามารถสื่อสารได้มากกว่า 2 ภาษาขึ้นไปย่อมได้เปรียบผู้ที่สื่อสารได้เพียงภาษาเดียว และภาษาจีนจะเป็นภาษาที่มีผู้สนใจเรียนมากขึ้นโดยลำดับ 
      การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (Hanyu Shuiping Kaoshi:HSK) คือการวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง จัดโดยสำนักงานดูแลการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาที่มีการจัดสอบในประเทศไทย คือ การวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับพื้นฐาน ระดับต้น/กลาง และระดับสูง

      ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 สำนักงานดูแลการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แต่งตั้งให้มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ในโครงการความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง) เป็นผู้รับผิดชอบการจัดสอบ HSK ในเขตภาคตะวันออกของไทย แล้วก็มีที่ OCA ด้วยค่ะ

ผลการสอบจะต้องได้รับการรับรองตรวจสอบจากประเทศจีนก่อนเท่านั้น

ประโยชน์ของการสอบ HSK

1. ผู้ที่สอบผ่าน HSK ขั้น 3 (เทียบเท่า ขั้น A ของระดับพื้นฐานและขั้น C ของระดับต้น/กลาง) ขึ้นไป สามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูงของประเทศจีนในคณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และ แพทย์ศาสตร์แผนตะวันตกได้ และมีสิทธิที่จะสอบ HSK สาขาธุรกิจ HSK สาขาเลขานุการ และ HSK สาขาการท่องเที่ยว

2. ผู้ที่สอบผ่าน HSK ขั้น 6 ขึ้นไป สามารถศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูงของประเทศจีนในคณะศิลปศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และแพทย์ศาสตร์แผนจีน

3. ผู้ที่สอบผ่าน HSK ขั้น 9 ขึ้นไป สามารถศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูงของประเทศจีนในระดับปริญญาโท

4. ผู้ที่ได้รับใบรับรองการสอบ HSK ทั้งระดับพื้นฐาน ระดับต้น/กลาง และสูงนั้น เวลาศึกษาต่อในประเทศจีนสามารถได้รับการยกเว้นเรียนวิชาภาษาจีนในระดับที่เทียบเท่ากับระดับที่สอบผ่านได้ และยังสามารถใช้ใบรับรองนี้รับรองมาตรฐานความรู้ภาษาจีน เวลาสมัครงานได้ทั่วโลก

กลุ่มเป้าหมาย

1. HSK ระดับพื้นฐาน เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง และที่เรียนภาษาจีนในระบบตั้งแต่ 100 ถึง 800 ชั่วโมง เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้บ่อย 400 ถึง 3000 คำศัพท์ และหลักไวยากรณ์ที่สัมพันธ์กัน

2. HSK ระดับต้น/กลาง เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง และที่เรียนภาษาจีนในระบบตั้งแต่ 400 ถึง 2000ชั่วโมง เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้บ่อย 2000 ถึง 5000 คำศัพท์ และหลักไวยากรณ์ที่สัมพันธ์กัน

3. HSK ระดับสูง เหมาะสำหรับผู้มีความรู้ภาษาจีนระดับสูง เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้บ่อยตั้งแต่ 5000 ถึง 8000 คำศัพท์ และ หลักไวยากรณ์ที่สัมพันธ์กัน

รายละเอียดในการสอบแบ่งตามระดับความรู้

HSK (ระดับพื้นฐาน)
การฟัง การอ่าน และหลักไวยากรณ์ 140 ข้อ ประมาณ 135 นาที
 
HSK (ระดับต้น/กลาง)
การฟัง การอ่าน หลักไวยากรณ์ และ รวมทักษะ 170 ข้อ ประมาณ 145 นาที
 
HSK (ระดับสูง)
การฟัง การอ่าน และ รวมทักษะ 120 ข้อ ประมาณ 105 นาที การเขียน 1 (400 – 600 ตัวอักษร) 30 นาที  การพูด 10 นาที โดยการอัดเสียง เตรียมตัว 10 นาที สอบโดยการอัดเสียง 10 นาที รวม 155 นาที
 
การจัดแบ่งระดับ

การแบ่งระดับ ระดับ คะแนน
พื้นฐาน C 1 100-154
พื้นฐาน B 2 155-209
พื้นฐาน A 3 210-300
พื้นฐาน C 3 152-188
พื้นฐาน B 4 189-225
พื้นฐาน A 5 226-262
พื้นฐาน C 6 263-299
พื้นฐาน B 7 300-336
พื้นฐาน A 8 337-400
พื้นฐาน C 9 280-339
พื้นฐาน B 10 340-339
พื้นฐาน A 11 400-500

 ในประเทศไทยสามารถสมัครและสอบ HSK ได้ที่
1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
80 หมู่ 1 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ 0066-7-620-2556
โทรสาร 0066-7-620-2558
2. มหาวิทยาลัยโยนก
444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 0066-54-217256, 17466216
โทรสาร 0066-54-265184
3. วิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก (Oriental Culture Academy)
87 ถนนจรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0066–2–2162828–9
โทรสาร 0066–2–2162829
สิ่งที่ต้องใช้ในการสมัครสอบ
1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
2. หนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการสอบ (สำหรับการสอบในประเทศจีน)
- ระดับพื้นฐาน 200 หยวน (ค่าสมัคร 70 หยวน ค่าสอบ 130 หยวน)
- ระดับต้นและกลาง 250 หยวน (ค่าสมัคร 70 หยวน ค่าสอบ 180 หยวน)
- ระดับสูง 400 หยวน (ค่าสมัคร 70 หยวน ค่าสอบ 330 หยวน)
ค่าสมัครไม่สามารถขอคืนได้ ในกรณีที่ไม่สามารถมาสอบได้ตามกำหนดเวลา ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นขออนุญาตต่อสถานที่สอบที่สมัครไว้ เพื่อเลื่อนการสอบเป็นครั้งต่อไป โดยไม่ต้องจ่ายค่าสอบ เพียงแต่จ่ายค่าสมัคร

 

 


รายละเอียดการสอบ
หลังจากสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมการสอบเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะได้รับบัตรประจำตัวสอบและคู่มือการสอบ (ผู้สมัครทางไปรษณีย์จะได้รับบัตรประจำตัวสอบและคู่มือในวันที่สอบ) ซึ่งจะระบุวัน เวลา และสถานที่สอบไว้โดยละเอียด


ข้อควรระวัง
1. ก่อนเข้าห้องสอบจะต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบและหนังสือเดินทาง ในกรณีที่บัตรประจำตัวสอบสูญหาย สามารถทำใหม่ได้โดยชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจึงจะสามารถเข้าสอบได้
2. สิ่งที่ไม่สามารถนำเข้าห้องสอบได้ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป พจนานุกรม โน้ตบุ๊ค สมุด หนังสือ   ทุกประเภท และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในการสอบ
3. ระหว่างสอบให้ปิดโทรศัพท์มือถือและ MP3 และจะต้องวางอุปกรณ์ดังกล่าวไว้ในที่ที่กำหนดเท่านั้น
4. ผู้สอบสามารถเข้าห้องสอบได้อย่างช้าที่สุดหลังเริ่มการสอบไปแล้ว 35 นาที หากมาช้าเกินกว่าเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และผู้ที่มาช้าจะไม่มีการเพิ่มเวลาสอบให้
5. หลังเข้าห้องสอบ ให้วางบัตรประจำตัวสอบและหนังสือเดินทางไว้บนมุมโต๊ะด้านขวา และปฏิบัติตามคำสั่งของผู้คุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. การสอบระดับพื้นฐานใช้เวลาสอบ 135 นาที ระดับต้นและกลาง 145 นาที ระดับสูง 180 นาที ระหว่างสอบผู้สอบไม่สามารถออกจากห้องสอบได้ กรณีมีเหตุจำเป็นจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้คุมสอบก่อนออกจากห้อง
7. ผู้สอบไม่สามารถนำกระดาษคำถามและกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบได้ รวมถึงไม่สามารถคัดลอกหรือทำลายเอกสารดังกล่าว
8. ใช้ดินสอ 2B ในการทำตอบ

 

 

 

 

 

ค่าสมัครสอบ

      HSK ระดับพื้นฐาน คนละ 800 บาท
      HSK ระดับ ต้น/ กลาง คนละ 1,000 บาท
      HSK ระดับ สูง คนละ 1,600 บาท


รายละเอียดการสมัคร
การสมัครสอบไม่สามารถสมัครผ่านทางโทรศัพท์ได้ ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถเดินทางมาสมัครได้ด้วยตนเอง สามารถสมัครผ่านทางไปรษณีย์ภายในระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร โดยผู้สมัครจะต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง และรูปถ่าย ไปยังสถานที่สอบที่จะสมัคร และชำระค่าธรรมเนียมการสอบผ่านทางไปรษณีย์