แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน ดูแลอย่างดี เป็นกันเอง

ค่าใช้จ่ายเท่ากับมหาวิทยาลัยโดยตร


มหาวิทยาลัยในประเทศจีน

โรงเรียนประถม-มัธยมในประเทศจีน

ก้าวที่1 ภาษาจีน

หนังสือเกี่ยวกับจีน โดยทีมงาน KnowChinese.com

CRI Online

ชวนหาสาระ

Other links

วีซ่าน่ารู้

เอกสารการขอวีซ่า
พาสปอร์ตมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
รูป 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 1 รูป
แบบฟอร์มขอวีซ่า
ตั๋วเครื่องบิน
ถ้าเป็นวีซ่านักเรียนต้องมีใบ jw202
ใบรับรองแพทย์กรณีเรียน 1 ปี

ประเภทของวีซ่า
Visa L เป็นวีซ่าท่องเที่ยวมีระยะเวลา 60 วันนับแต่วันทีเดินทางเข้าประเทศจีนสามารถใช้กับการเรียนระยะสั้นที่ไม่เกินเวลาที่กำหนด
Visa F เป็นวีซ่าธุรกิจ มีระยะเวลา 90-180 วันนับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศจีนสามารถใช้กับการเรียน 3 เดือน-1 เทอม
Visa X เป็นวีซ่านักเรียนมีระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศจีน ใช้กับหลักสูตร 1 ปี
Visa Z เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ทำงานในประเทศจีน
Visa D เป็นวีซ่าสำหรับผู้อยู่อาศัยต่างด้าว
Visa G เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางผ่านประเทศจีนเพื่อไปยังประเทศอื่น
Visa C เป็นวีซ่าของพนักงานสายการบิน