แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน ดูแลอย่างดี เป็นกันเอง

ค่าใช้จ่ายเท่ากับมหาวิทยาลัยโดยตร


มหาวิทยาลัยในประเทศจีน

โรงเรียนประถม-มัธยมในประเทศจีน

ก้าวที่1 ภาษาจีน

หนังสือเกี่ยวกับจีน โดยทีมงาน KnowChinese.com

CRI Online

ชวนหาสาระ

Other links

ShenZhen University

ประวัติโดยย่อ

               มหาวิทยาลัยเซินเจิ้นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาและความคึกคักของหมู่วัยรุ่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1983 เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งเดียวในเมืองเซินเจิ้น
                        เซินเจิ้นมีประชากร 12 ล้านคน เป็นหนึ่งในเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจที่มีความเติบโตมากที่สุดของจีนในปัจจุบัน ถูกสหประชาชาติเรียกว่า “เมืองแห่งสวนดอกไม้นานาชาติ” และมหาวิทยาลัยเซินเจิ้นก็ถูกเรียกว่าเป็น “ศูนย์กลางแห่งสวนดอกไม้”
                        มหาวิทยาลัยเซินเจิ้นมี 22 คณะ, สาขาวิชาระดับปริญญาตรีมี 54 สาขา, ปริญญาโท 71 สาขา, ปริญญาเอก 3 สาขา, มีนักศึกษาปริญญาตรี 20,000 คน, ปริญญาโท 1,600 คน, นักศึกษาต่างชาติ  1,300 กว่าคน มหาวิทยาลัยเซินเจิ้นมีนักศึกษาหลั่งไหลเข้ามา จากสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกประเทศเข้ามาศึกษา ปัจจุบัน มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเซินเจิ้น และวิทยาลัยต่างชาติกว่า 30 แห่ง เช่น  Queen"s University Belfast (England), The University of Memphis(America), Ritsumeikan University(Japan), Hankuk University of Foreign Student(Korea) เป็นต้น

      

หลักสูตรการศึกษาภาษาจีน

                      เรียนครึ่งปี-1 ปี หรือนานที่สุดไม่เกิน 2 ปี เปิดเทอมเดือนกุมภาพันธ์ และกันยายนของทุกปี ระยะเวลาการรับสมัครคือระหว่างเดือนตุลาคม – เดือนมกราคมปีถัดไป และระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนกรกฎาคม มหาวิทยาลัยจะจัดนักศึกษาชาวต่างชาติเข้าเรียนตามระดับความรู้ภาษาจีนของตนเอง แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน, ระดับต้น, ระดับกลาง และระดับสูง จัดเป็นห้องเรียนเล็กๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่สนใจศึกษาภาษาจีน มหาวิทยาลัยยังเปิดรับสมัครหลักสูตรเพิ่มเติม และหลักสูตรการศึกษาวิจัย รายละเอียดดังนี้

                     ระดับพื้นฐาน: การฟัง, การสนทนา, การอ่าน
                     ระดับเบื้องต้น: การสนทนา, การฟัง, การอ่าน, การทำความเข้าใจ
                     ระดับกลาง: การฟัง, การพูด, การเขียน, การอ่านหนังสือพิมพ์
                     ระดับสูง: การอ่าน, การค้า, วัฒนธรรม, การเขียน, การอ่านหนังสือพิมพ์

                    หลักสูตรการศึกษาเพิ่มเติมทั่วไป: เรียนครึ่งปี, 1 ปี หรือนานที่สุดไม่เกิน 2 ปี   เปิดเทอมเดือนกุมภาพันธ์และกันยายนของทุกปี   ระยะเวลาการรับสมัครคือ ระหว่างเดือนตุลาคม – เดือนมกราคมปีถัดไป และระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนกรกฎาคม รายวิชาเหมือนหลักสูตรปริญญาตรี 

                    หลักสูตรการศึกษาเพิ่มเติมในระดับสูง: เรียนครึ่งปี, 1 ปี หรือนานที่สุดไม่เกิน 2 ปี   เปิดเทอมเดือนกุมภาพันธ์ และกันยายนของทุกปี   ระยะเวลาการรับสมัครคือ ระหว่างวันที่ เดือนตุลาคม – วันที่ 15 มกราคมปีถัดต่อไป และระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – วันที่ 30 มิถุนายน สามารถเลือกวิชาของหลักสูตรปริญญาโทได้ เพื่อพัฒนาสาขาวิชาขั้นสูง โดยอยู่ภายใต้การแนะนำจากศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยเซิ่นเจิ้น

                    นักศึกษาระดับปริญญาโท: เข้าเรียนได้ตลอด แต่ต้องทำการสมัครก่อนเปิดเทอม 2 เดือน ระยะเวลาการวิจันขึ้นอยุ่กับการกำหนดการวิจัย สามารถเลือกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเซินเจิ้นได้ตั้งแต่หลักสูตรปริญญาโทขื้นไป ในสาขาวิชาชีพเฉพาะหรือหัวข้อ ตัวอย่างเช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศจีน, กฎหมายจีน, ภาษา และวรรณคดีจีน เป็นต้น สามารถศึกษาค้นคว้าหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งร่วมกับศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยเซินเจิ้น หรือช่วยศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยเซินเจิ้นดำเนินการวิจัย

                   นักศึกษาต่างชาติที่การศึกษาวัฒนธรรมจีน: สามารถศึกษาในด้านใดด้านหนึ่ง ตัวอย่างเช่น วัฒนธรรมท้องถิ่น, ประเพณีและวัฒนธรรม, หัตถกรรมพื้นบ้าน, ละครจีน เป็นต้น ดำเนินการศึกษาเชิงลึก การสำรวจ การวิจัย นักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้ตลอด แต่ต้องการสมัครก่อนเปิดเทอม 2 เดือน ตารางเรียน และตารางการสอนจัดตามความต้องการ

                 เพื่อให้นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าใจประเทศจีน วัฒนธรรมจีน และสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนดียิ่งขึ้น  มหาวิทยาลัยยังมีหลักสูตรแนะนำพิเศษ เช่น การเขียนพู่กันจีน  การวาดภาพแบบจีน  เพลงจีน  ศิลปะการต่อสู้แบบจีน  ภาษากวางตุ้ง เป็นต้นในช่วงเวลาการศึกษา มหาวิทยาลัยยังมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา และวัฒนธรรม (การแข่งขันแต่งเรียงความ, การแข่นขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน, การแข่นขันร้องเพลง, การแข่นขันถ่ายรูป, การแข่นขันกีฬา) จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่  พร้อมภาคปฏิบัติ   ความพยายามที่จะให้นักศึกษาชาวต่างชาติเรียนรู้ชีวิตที่กว้างขึ้น ตัวอย่างเช่น จัดกลุ่มทัศนศึกษาไร่นา และสวนในทะเล บ้านชาวเล  เป็นต้น ชีวิตมหาวิทยาลัยที่อุดมสมบูรณ์ทำให้นักศึกษาชาวต่างชาติ ไม่เพียงแต่เข้าใจสภาพแวดล้อม และประเพณี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ยังได้ศึกษาภาษาจีนอีกด้วย นักศึกษาชาวต่างชาติที่เรียนมหาวิทยาลัยเซิ่นเจิ้นยินดีและกล่าวว่า “เรียนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยเซินเจิ้น ประเทศจีนยอดเยี่ยม”