แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน ดูแลอย่างดี เป็นกันเอง

ค่าใช้จ่ายเท่ากับมหาวิทยาลัยโดยตร


มหาวิทยาลัยในประเทศจีน

โรงเรียนประถม-มัธยมในประเทศจีน

ก้าวที่1 ภาษาจีน

หนังสือเกี่ยวกับจีน โดยทีมงาน KnowChinese.com

CRI Online

ชวนหาสาระ

Other links

Yunnan Normal University

 

ประวัติโดยย่อ
             มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ยูนานตั้งอยู่ที่เมืองคุนหมิง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน มีสภาพแวดล้อมสวยงาม และมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ครอบคลุมตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยฝึกหัดครูที่มีชื่อเสียงทั่วไป มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ยูนานนานเดิมมีชื่อว่า มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ “ซีนานเหลียน” มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้สร้างบุคคลที่มีชื่อเสียงมาแล้วด้วยกันหลายคน เช่น นักฟิสิกส์รางวัลโนเบล “หยางเจิ้นหนิง”   “หลี่เจิ้งต้า” เป็นต้น
มหาวิทยาลัยมีเนื้อที่ทั้งหมด 464 เฮคเตอร์ แบ่งออกเป็น 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตหลัก ตั้งอยู่ที่ถนน 121 วิทยาเขตที่เสวียฝู่ และวิทยาเขตที่ถนนหลงเฉวียน มหาวิทยาลัยมีเนื้อที่อาคารเรียน สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยตารางเมตร มีหนังสือในห้องสมุดหนึ่งล้านเก้าแสนกว่าเล่ม มีบุคลากรมากกว่า 2,000 ราย ในจำนวนนี้มีศาสตราจารย์ 167 คน รองศาตราจารย์ 535 คน ปัจจุบันมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโททั้งสิ้น 140,000 คน นักศึกษาเรียนทางไกล 450,000 คน หลักสูตรครอบคลุมทางด้านภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา กฎหมาย การศึกษา การบริหารการจัดการ วิศวกรรม เกษตรกรรม เศรษฐศาสตร์ และอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 10ภาควิชา  42 วิชาเอก และ 19 วิชาโท นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยได้ก่อตั้งศูนย์ภาษานานาชาติ และวัฒนธรรม ศูนย์ภาษาต่างประเทศ ศูนย์พละศึกษา ศูนย์การท่องเที่ยว และภูมิศาสตร์ ศูนย์ศึกษาชีวะวิทยา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และการจัดการข้อมูล ศูนย์ศิลปะ ศูนย์เศรษฐศาสตร์และการปกครอง ศูนย์ภาษาจีน และสื่อสารมวลชน ศูนย์ประวัติศาสตร์ ศูนย์คณิตศาสตร์ ศูนย์เคมี ศูนย์พัฒนาสังคม ภาควิชาการเงิน ภาควิชาธุรกิจ ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่อง ภาควิชาการจัดการ และอื่นๆ รวม 23 ภาควิชา
             ปัจจุบันมีภาควิชาสำคัญระดับมณฑล 11 ภาควิชา มีห้องทดลองสำคัญระดับมณฑล 1 แห่ง มีหลักสูตรปริญญาบัตรที่สำคัญ 41 หลักสูตร เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุญาตให้จัดหลักสูตรปริญญาโท นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีหน่วยงานวิจัยอิสระ 4  แห่ง   และหน่วยงานวิจัยที่รวมกับภาควิชาอีก  31  แห่ง  ทางมหาวิทยาลัยยังได้ก่อตั้งศูนย์อบรมอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน  มหาวิทยาลัยได้เป็นหนึ่งในสองของมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุญาตให้รับสมัครนักเรียนจากฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน โดยเป็นหนึ่งในแปดของมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งสถาบันการศึกษาขงจื้อสำหรับชาวจีนโพ้นทะเล  เป็นหนึ่งในสิบของมหาวิทยาลัยที่ให้การอบรมอาจารย์สอนภาษาจีนในประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นหนึ่งในสิบของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการสอนภาษาจีนให้กับประเทศรอบด้าน ทางมหาวิทยาลัยยังได้รับอนุญาตให้เป็นศูนย์การจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน (HSK) มหาวิทยาลัยมีความกระตือรือร้นที่จะร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ เช่น สถาบัน MIT จากประเทศอเมริกา และประเทศอื่นๆ มากกว่า 30 สถาบัน ตั้งแต่ปี 2001 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือทางด้านการอบรมบุคลากรระดับปริญญาตรี ปริญญาโทกับทางราชภัฎลำปาง ราชภัฎสวนสุนันทา ราชภัฎเชียงใหม่ของประเทศไทย และมหาวิทยาลัยฝึกหัดครูโฮจิมินห์จากประเทศเวียดนาม และสถาบันการศึกษาจากประเทศมาเลเซีย

 

รายละเอียดหลักสูตรภาษาจีนกลาง และปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีนกลาง

ประเภทที่ 1: หลักสูตรภาษาจีนกลาง
          วิทยาลัยภาษา และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ รับสมัครนักศึกษาชาวต่างชาติ หลักสูตรเรียนภาษาจีนกลาง และวัฒนธรรมจีนตลอดปี ซี่งมีหลักสูตรดังต่อไปนี้

1. หลักสูตรภาษาจีนกลาง สำหรับนักศึกษาทั่วไป
                   นักศึกษาทั่วไปที่สมัครเรียนหลักสูตรนี้ จะต้องผ่านการสอบวัดระดับ เพื่อแบ่งระดับตามความรู้ของตน เพื่อจัดเข้าชั้นเรียนที่เหมาะสมกับนักศึกษา โดยแบ่งออกเป็นระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ซึ่งสามารถเข้าศึกษาได้ตั้งแต่นักศึกษาที่ยังไม่มีพื้นฐาน ในแต่ละห้องจะมีจำนวนนักศึกษาไม่เกิน 15 คน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนภาษาจีนกลาง จำนวนคาบเรียน 18 คาบต่อสัปดาห์ โดยช่วงเช้าจะเป็นการเรียนภาษาจีนกลาง ครอบคลุมทั้งในส่วนของการฝึกทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และในช่วงบ่ายจะเป็นวิชาเลือก เช่น วัฒนธรรมจีน ระบำพื้นเมือง พู่กันจีน การวาดภาพจีน ศิลปะการชงชา ไทเก็ก การอบรมเพื่อสอบ HSK อีกทั้งนักศึกษายังสามารถเลือกศึกษาวัฒนธรรมได้อีก 2 วิชาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 เอกสารที่ใช้ในการสมัคร หลักสูตรภาษาจีนทั่วไป 
1. สำเนาวุฒิการศึกษาปัจจุบัน หรือใบรับรองจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย
2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร 
3. สำเนาหลักฐานผู้ค้ำประกัน
4. สำเนาใบเสร็จการชำระค่าสมัคร

2. หลักสูตรภาษาจีนกลาง ระดับปริญญาตรี
              - นักศึกษาชาวต่างชาติ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีนกลาง หลักสูตรนี้ขึ้นอยู่กับ ลักษณะการเรียนภาษาจีนกลางของนักศึกษาชาวต่างชาติ  มีการวางแผนการสอนเป็นพิเศษ โดยแบ่งการเรียนออกเป็น 4 ปีการศึกษา ทุกหลักสูตร จะต้องจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เพื่อดำเนินการสำเร็จการศึกษา นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรภาษา และวัฒนธรรมจีน พร้อมทั้งปริญญาบัตรจากทางมหาวิทยาลัย   
             - หลักสูตรภาษาจีนกลาง สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติเรียน และนักศึกษาชาวจีน (ห้องเรียนรวม) เป็นหลักสูตรที่นักศึกษาชาวต่างชาติเรียนร่วมกับนักศึกษาชาวจีน ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี เมื่อเรียนจบหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษา และวรรณคดีจีน และใบรับรองปริญญา
            - หลักสูตรภาษาจีนกลาง ระดับปริญญาตรี เช่น ภาษาจีนกลางแบบครอบคลุม การฟัง การพูด ตัวอักษรจีน หนังสือพิมพ์ การอ่าน วัฒนธรรมจีน วรรณคดีจีน และสภาพประเทศจีน เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 30 สาขาวิชา

 เอกสารการสมัคร หลักสูตรระดับปริญญาตรี และอนุปริญญา
1. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป (ฉบับภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน)
2. สำเนาหนังสือรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. หนังสือรับรองผลการสอบ HSK
4. หนังสือรับรองผลการสอบเข้า
5. แผนการเรียน