แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน ดูแลอย่างดี เป็นกันเอง

ค่าใช้จ่ายเท่ากับมหาวิทยาลัยโดยตร


มหาวิทยาลัยในประเทศจีน

โรงเรียนประถม-มัธยมในประเทศจีน

ก้าวที่1 ภาษาจีน

หนังสือเกี่ยวกับจีน โดยทีมงาน KnowChinese.com

CRI Online

ชวนหาสาระ

Other links

ศัพท์ธุรกิจ จีน - ไทย

 คำศัพท์ธุรกิจที่ควรรู้
 

汉字 (hàn zì)   ตัวอักษรจีน

拼音  (pīn yīn)  วิธีอ่านแบบพินอิน

翻译  (fān yì) คำแปล

工资  gōngzī

เงินเดือน , ค่าจ้างเงินเดือน  ,ค่าแรง

公司 gōngsī บริษัท  
工人    gōngrén กรรมกร 
国营企业 guóyíngqǐyè รัฐวิสาหกิจ
支票   zhīpiào เช็คธนาคาร
自由贸易区 zìyóumàoyìqū เขตการค้าเสรี
价格 jiàgé ราคา 
商店  shāngdiàn ร้านค้า
信用证   xìnyòngzhèng L/C   (เอกสารสินเชื่อ)
信用 xìnyòng ความเชื่อถือ , สินเชื่อ , เครดิต
信用卡   xìnyòngkǎ บัตรเครดิต
shuì ภาษี
收入  shōurù รายรับ , รายได้, รับเข้ามา
罢工  bàgōng การนัดหยุดงานประท้วง
半价  bànjià ครึ่งราคา
版权 bǎnquán ลิขสิทธิ์
版税  bǎnshuì ค่าลิขสิทธิ์
搬运费 bānyùnfèi ค่าขนย้ายสิ่งของ
百分比   bǎifēnbǐ อัตราส่วนเปรียบเทียบ(เปอร์เซ็นต์)
百货公司 bǎihuògōngsī ห้างสรรพสินค้า
包工 bāogōng ผู้รับเหมา
包装  bāozhuāng หีบห่อ
包装明细表 bāozhuāngmíngxìbiǎo บัญชีรายการสินค้าที่บรรจุหีบห่อ
保证书 bǎozhèngshū ใบรับรอง
保证函  bǎozhènghán หนังสือรับรอง, หนังสือค้ำประกัน
保护仓库 bǎohùcāngkù คลังสินค้าทัณฑ์บน
保险 bǎoxiǎn การประกันภัย
保护关税  bǎohùguānshuì กำแพงภาษี
保护贸易 bǎohùmàoyì การปกป้องทางการค้า
报价单 bàojiàdān ใบเสนอราคา
海关 hǎiguān ศุลกากร
按市价  ànshìjià ตามราคาตลาด
不合格 bùhégé ไม่ได้มาตราฐาน
产地证明书  chǎndìzhèngmíngshū หนังสือรับรองแหล่งผลิตสินค้า
合同 hétong สัญญา
投资  tóuzī การลงทุน
厂价 chǎngjià ราคาโรงงาน
厂商  chǎngshāng บริษัทผู้ผลิต ผู้ประกอบการโรงงาน
超级市场  chāojíshìchǎng ซุปเปอร์มาร์เก็ต
成本  chéngběn ต้นทุน
成本价 chéngběnjià ราคาต้นทุน
出产地 chūchǎndì แหล่งผลิต
出发港  chūfāgǎng ท่าเรือต้นทาง
出口商   chūkǒushāng ผู้ส่งออกสินค้า
出口 chūkǒu ส่งออก
进口  jìnkǒu นำเข้า
许可证 xǔkězhèng เอกสารอนุญาต
出入口银行 chūrùkǒuyínháng ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออก
出租  chūzū ให้เช่า
出租人  chūzūrén ผู้ให้เช่า
承租人  chéngzūrén ผู้เช่า
账户 zhànghù บัญชีธนาคาร
船上交货价 chuánshàngjiāohuòjià ราคา ณ ท่าเรือต้นทาง F.O.B.
贸易  màoyì การค้า
对外贸易    duìwàimàoyì การค้าระหว่างประเทศ
贷款 dàikuǎn เงินกู้
市场 shìchǎng ตลาด
单价 dānjià ราคาต่อหน่วย
倒闭 dǎobì เลิกกิจการเพราะขาดทุน
到岸价   dàoànjià ราคาสินค้าส่งถึงท่าเรือปลายทาง