แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน ดูแลอย่างดี เป็นกันเอง

ค่าใช้จ่ายเท่ากับมหาวิทยาลัยโดยตร


มหาวิทยาลัยในประเทศจีน

โรงเรียนประถม-มัธยมในประเทศจีน

ก้าวที่1 ภาษาจีน

หนังสือเกี่ยวกับจีน โดยทีมงาน KnowChinese.com

CRI Online

ชวนหาสาระ

Other links

เรียนรู้พินอิน

เสียงพยัญชนะในภาษาจีน มีทั้งหมด 23 เสียง ดังนี้

 

b

p

m

f  

d

t

n

l

g

k

h

 

j

q

x

 

z

c

s

 

zh

ch

sh

r

y

w

 

 

 

เสียงสระในภาษาจีน มีทั้งหมด  36 เสียง ดังนี้
 

 

a

o

e

i

u

ü

ai

ei

ao

ou

an

en

ang

eng

ong

ia

ie

in

iao

iu

ian

iang

ing

iong

ua

uo

uai

ui

uan

un

uang

ueng

üe

üan 

ün

er

 


เสียงวรรณยุกต์

 

เสียงที่ 1

เสียงที่ 2

เสียงที่ 3

เสียงที่ 4

ˉ

/

ˇ

\x3C/strong>


ตัวอย่างการผสมคำ
 

 

ตัวอย่างการผสมคำ

ตัวอย่างการผันเสียงตามวรรณยุกต์

     n+i   =  ni     nī         ní          nǐ      nì

   h+ao  =  hao

    hāo       háo      hǎo     hào

   w+o   =  wo

    wō         wó       wǒ     wò

    j+iao  =  jiao

    jiāo        jiáo      jiǎo    jiào
  w+ang  =  wang     wāng     wáng    wǎng  wàng
  l+i         =  li

    lī            lí          lǐ       lì

 

 

 

ข้อควรจำ
      เสียงวรรณยุกต์เสียงที่ 3อยู่ติดกัน 2 คำ หรือ 3คำ เวลาอ่านให้เปลี่ยนเสียงแรก หรือ เสียง กลาง เป็นเสียงวรรณยุกต์ที่ 2
เช่น 
               你好      nǐhǎo      ต้องอ่านเป็น níhǎo 
              也很好 yěhěnhǎo ต้องอ่านเป็น yěhénhǎo