แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน ดูแลอย่างดี เป็นกันเอง

ค่าใช้จ่ายเท่ากับมหาวิทยาลัยโดยตร


มหาวิทยาลัยในประเทศจีน

โรงเรียนประถม-มัธยมในประเทศจีน

ก้าวที่1 ภาษาจีน

หนังสือเกี่ยวกับจีน โดยทีมงาน KnowChinese.com

CRI Online

ชวนหาสาระ

Other links

Capital Normal University

   

 

ประวัติโดยย่อ

              Capital Normal University หรือ CNU ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1954 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในปักกิ่ง ทั้งยังเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย 100 แห่ง ในประเทศจีนที่เข้าโครงการสนับสนุนและพัฒนาแห่งศตวรรษที่ 21 ของรัฐบาลจีน
ปัจจุบัน CNU ประกอบด้วย 5 วิทยาลัย และ 18 ภาควิชา มีสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีกว่า 21 สาขา ปริญญาโท 29 สาขา และ 7 สาขาในระดับปริญญาเอก และยังเป็นศูนย์วิจัย ค้นคว้า ทางด้านมนุษยศาสตร์ ในระดับปริญญาเอกอีกด้วย ในส่วนของแผนกนักศึกษาต่างชาติ ได้มีโครงการแลกเปลี่ยนกับประเทศต่าง ๆ มาแล้วกว่า 40 ประเทศ และ ได้เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาต่างชาติมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1965 ในแต่ละปีมีนักศึกษาต่างชาติราว 400 คน ศึกษาในหลักสูตรระยะยาวในสาขาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยทำการเปิดสอน

   

หลักสูตรการศึกษาเพิ่มเติมทั่วไป

หลักสูตรระยะสั้น: การอ่านภาษาจีนเชิงค้นคว้า, การฟัง, การพูด, การพูด และโสตทัศนูปกรณ์, การออกเสียงมาตรฐาน การเขียนเบื้องต้น

หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรวัฒนธรรม: การอ่านภาษาจีนเชิงค้นคว้า, การฟัง, การพูด, การพูด และฟังประกอบโสตทัศนูปกรณ์, การออกเสียงมาตรฐาน, สภาพทั่วไปประเทศจีน, ชนกลุ่มน้อยชาวจีน, การศึกษาประเทศจีน, โครงสร้างสังคมประเทศจีน, งิ้วปักกิ่ง, การรักษาสิ่งแวดล้อม, ชนบทประเทศจีน, ศาสนาประเทศจีน, สตรีประเทศจีน, วรรณคดีประเทศจีน, สภาพทั่วไปปักกิ่ง

หลักสูตรภาษาจีนกลางธุรกิจ: การอ่านภาษาจีนเชิงค้นคว้า, การฟัง, การพูด, การพูด และฟังประกอบโสตทัศนูปกรณ์, การออกเสียงมาตรฐาน, การเขียนเบื้องต้น, โครงสร้างบริษัทประเทศจีนจีน, เศรษฐกิจประเทศจีน, การค้าแบบจีน, ระบบบัญชีประเทศจีน, เยี่ยมชมบริษัท

หลักสูตรระยะยาว

วิชาบังคับ: การอ่านภาษาจีน, การพูด, การฟัง, การอ่าน, โสตทัศนูปกรณ์, การเขียน เป็นต้น

วิชาเลือก: ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษรจีน, การอ่านหนังสือพิมพ์, การฟังข่าว, สภาพทั่วไปของประเทศจีน, ประวัติศาสตร์จีน, วัฒนธรรมจีน, การค้าระหว่างประเทศ, ภาษาพูด, ข่าวโทรทัศน์, ภาษาจีนโบราณ, วรรณคดียุคปัจจุบัน การอ่านหนังสือโบราณ, สภาพและลักษณะพิเศษของประเทศจีน, ไวยากรณ์ภาษาจีนสมัยใหม่, การแปล (ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี), ภาษาจีนเชิงสำนวนสมัยใหม่, ศัพทานุกรมจีนสมัยใหม่, การบรรยายนักปรัชญาชาวจีน เป็นต้น

วิชาเลือกเสรี: การเขียนพู่กันจีน, การวาดภาพแบบจีน, ร้องเพลง, การเต้นรำ, เครื่องดนตรีชนพื้นเมือง, มวยไทเก๊ก, การใช้คอมพิวเตอร์, ชมภาพยนตร์, ติวก่อนการสอบ HSK

การบรรยายพิเศษ: สภาพทั่วไปของประเทศจีน  วัฒนธรรมจีน  ปัญหาสังคมของประเทศจีน