แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน ดูแลอย่างดี เป็นกันเอง

ค่าใช้จ่ายเท่ากับมหาวิทยาลัยโดยตร


มหาวิทยาลัยในประเทศจีน

โรงเรียนประถม-มัธยมในประเทศจีน

ก้าวที่1 ภาษาจีน

หนังสือเกี่ยวกับจีน โดยทีมงาน KnowChinese.com

CRI Online

ชวนหาสาระ

Other links

Shanghai University(上海大学)

 

 

ประวัติโดยย่อ

                     Shanghai University เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปีค.ศ.1922 เดือนตุลาคม จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้มีคณะสาขาวิชาให้บริการมากมาย เช่น สาขาวิชาเคมี,อุตสาหกรรม,วรรณคดี,ประวัติศาสตร์,กฎหมาย,ศิลปะ,บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์,การจัดการทั่วไปและสาขานิเทศศาสตร์ เป็นต้น
                   ปัจจุบันมี 22 คณะ  สำหรับปริญญาตรีมีให้เลือก 61 สาขาวิชา สำหรับปริญญาโทมีให้เลือก 86 สาขาวิชา  ส่วนสำหรับปริญญาเอกมีให้เลือก 20 สาขาวิชา  คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยแห่งเซี่ยงไฮ้ล้วนแต่มีคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถในการสอน แต่ละสาขาวิชามีคณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญในการให้ความรู้แก่นักศึกษาได้อย่างเต็มที่  ปัจจุบันมหาวิทยามีคณะอาจารย์ประจำจำนวน 2,500 กว่าคน หนึ่งในนั้นมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิดำรงค์ตำแหน่งสมาชิกบัณฑิตสภาวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน และตำแหน่งสมาชิกบัญฑิตสภาวิศวกรแห่งประเทศจีน ทั้งหมด 7 คน ,ศาสตราจารย์ 442 คน ,รองศาสตราจารย์ 723 คน  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีนักศึกษาประจำประมาณ 38,000 คน  หนึ่งในนั้นมีปริญญาเอก 700 คน  ปริญญาโท 4,000 กว่าคน   ปริญญาตรี 26,000กว่าคน  อนุปริญญา 6,000กว่าคน  นักศึกษาต่างชาติประมาณ 1,500กว่าคน   เนื้อที่ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้มี 960 ไร่ ภายในห้องสมุดมีหนังสือประมาณ 3,600,000  เล่ม ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งเซี่ยงไฮ้เป็นอีกมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอีกแห่งในเมืองเซี่ยงไฮ้
                   ตั้งแต่ปี ค.ศ 1966 จนถึงปัจจุบัน มีนักศึกษาต่างชาติรวม 8,000 กว่าคน มาจาก 74 ประเทศ  ความรับผิดชอบของหน่วยงานนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประชาติ คือ รับสมัคร,ประสานงาน,การเรียนการสอนภาษาจีนรวมถึงการให้คำปรึกษาการดำรงชีวิตของนักศึกษาต่างชาติ  ทางเรานอกจากให้บริการการเรียนการสอนภาษาจีนกลางแล้ว ภายในมหาวิทยาลัยยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน มีอาคารหอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ  ห้องเรียน ห้องทดสอบทางด้านภาษา ห้องสำหรับออกกำลังรวมถึงห้องสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ นอกจากการสอนพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาจีนแล้ว มหาวิทยาลัยยังมีวิชาเลือกอีกมากมายสำหรับตอบสนองนักศึกษาต่างชาติ เช่น วัฒนธรรมจีน การศึกษาเศรษฐกิจปัจจุบันของประเทศจีน ประวัติศาสตร์จีน ประเพณีพื้นบ้านจีน การท่องเที่ยวจีน การอ่านหนังสือพิมพ์จีน การเขียนอักษรจีน การวาดรูปด้วยพู่กันจีน การทำอาหารจีน รำมวยจีน และอื่นๆ หากนักศึกษาที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะได้รับการบริการทั้งด้านการเรียนการสอนรวมทั้งการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีที่สุด
  

 

     

 

 หลักสูตรภาษาจีนกลางระยะยาว (ระยะเวลาการเรียน:20 สัปดาห์)

หลักสูตร A
เนื้อหาสาระ:การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาจีนกลางระดับต้น
สื่อการสอนที่ใช้: 《Ji Chu Han Yu 40 Ke》เล่มที่ 1
                        《Han Yu Kou Yu Su Cheng》เบื้องต้น เล่ม 1-2
                        《Han Yu Ting Li Jiao Cheng )》 เล่มที่ 1

จำนวนคาบ: มี 380 คาบเรียน ถึง 400 คาบเรียน (คาบละ 45 นาที)
เป้าหมายการเรียน: เพื่อให้รู้คำศัพท์ประมาณ 1,250 คำได้อย่างดี สามารถสื่อสารกับชาวจีนได้ และสามารถสอบผ่าน HSK (ระดับเบื้องต้น) ได้  

 

 หลักสูตร B
เนื้อหาสาระ:  
                1. หลักสูตรวิชาบังคับ: การอ่าน การเขียนภาษาจีนกลางระดับต้น การพูดภาษาจีนกลางระดับต้น การฟังภาษาจีนกลางระดับต้น
                2. หลักสูตรวิชาเลือก: สำนวนจีน 

สื่อการสอนที่ใช้: 《Ji Chu Han Yu 40 Ke》เล่มที่ 2
                        《Han Yu Kou Yu Su Cheng》ฉบับพื้นฐาน
                        《Han Yu Ting Li Jiao Cheng 》เล่มที่ 2
                        《Zhong Guo Cheng Yu Gu Shi》

จำนวนคาบ: มี 380 คาบเรียน ถึง 400 คาบเรียน (คาบละ 45 นาที)
เป้าหมายการเรียน: เพื่อให้ รู้คำศัพท์ประมาณ 2,750 คำได้อย่างดี สามารถสื่อสารกับชาวจีนได้ และสามารถสอบผ่าน HSK A, B (ระดับต้นกลาง) ได้ 

 

 หลักสูตร C
เนื้อหาสาระ: 
                1. หลักสูตรวิชาบังคับ:การอ่านและการเขียนภาษาจีนกลางระดับกลาง  การฟังและการพูดภาษาจีนกลางระดับกลาง  การอ่าน
หนังสือพิมพ์ (ระดับกลางเล่ม 1) และความรู้การเขียนเบื้องต้น
                2. หลักสูตรวิชาเลือก:วัฒนธรรมจีน (เล่ม 1), ประเพณีจีน (เล่ม 1), ภาษาจีนกลางธุรกิจระดับเบื้องต้น 

สื่อการสอนที่ใช้: การพัฒนาด้านภาษาจีนกลาง (ระดับกลางเล่ม 1), การฟังและการพูดภาษาจีนกลางระดับกลาง (บทที่1-16), การอ่านหนังสือพิมพ์ (ระดับกลาง 1), ภาษาจีนกลางธุรกิจ (ระดับต้น)
จำนวนคาบ: มี 380 คาบเรียนถึง 400 คาบเรียน (คาบละ 45 นาที)
เป้าหมายการเรียน: เพื่อให้ รู้คำศัพท์ประมาณ 3,850 คำได้อย่างดี สามารถเจรจาที่ซับซ้อนด้านเศรษฐกิจทางสังคม สามารถอ่านสิ่งพิมพ์ต่างๆ และสอบผ่าน HSK B, C (ระดับต้นกลาง) ได้  

 

 หลักสูตร D
เนื้อหาสาระ: 
             1. หลักสูตรวิชาบังคับ: การอ่านและการเขียนภาษาจีนกลางระดับกลาง การฟังและการพูดภาษาจีนกลางระดับกลาง  การอ่าน
หนังสือพิมพ์ (ระดับกลาง เล่ม 2), ความรู้การเขียนเบื้องต้น
             2. หลักสูตรวิชาเลือก: วัฒนธรรมจีน (เล่ม 2), ประเพณีจีน (เล่ม 2), ภาษาจีนกลางธุรกิจ

สื่อการสอนที่ใช้: การพัฒนาด้านภาษาจีนกลาง (ระดับกลาง เล่ม 2), การฟังและการพูดภาษาจีนกลางระดับกลาง (บทที่17-32), การอ่านหนังสือพิมพ์ (ระดับกลาง เล่ม 1), การอ่านหนังสือพิมพ์ (ระดับกลาง เล่ม 2), ภาษาจีนกลางธุรกิจ (ระดับกลาง)
จำนวนคาบ: มี 380 คาบเรียนถึง 400 คาบเรียน (คาบละ 45 นาที)
เป้าหมายการเรียน: เพื่อให้ รู้คำศัพท์ประมาณ 5,000 คำได้อย่างดี สามารถเจรจาที่ซับซ้อนด้านเศรษฐกิจทางสังคม สามารถอ่านสิ่งพิมพ์ต่างๆได้อย่างดี 

 

 หลักสูตร E
เนื้อหาสาระ: 
                1. หลักสูตรวิชาบังคับ: การอ่านและการเขียนภาษาจีนกลางระดับสูง การฟังและการพูดภาษาจีนกลางระดับสูง การอ่านหนังสือพิมพ์ (ระดับสูงเล่มหนึ่ง)
                2. หลักสูตรวิชาเลือก: การเรียนการอ่านหนังสือจีนปัจจุบันที่เลือก (เล่ม 1), ประวัติปรัชญาจีน (เล่ม 1) ภาษาจีนกลางธุรกิจ (ระดับสูง)

สื่อการสอนที่ใช้: การพัฒนาด้านภาษาจีนกลาง (ระดับสูง เล่ม 1), การอ่านหนังสือพิมพ์ (ระดับสูง เล่ม 1),  ภาษาจีนกลางเศรษฐกิจ (ระดับสูง)
จำนวนคาบ: มี 380 คาบเรียน ถึง 400 คาบเรียน (คาบละ 45 นาที)
เป้าหมายการเรียน: เพื่อให้ รู้คำศัพท์ประมาณ 6,500 คำได้อย่างดี สามารถอ่านสิ่งพิมพ์ต่างๆได้อย่างดี และสามารถสื่อสารกับชาวจีนได้อย่างดี สามารถได้ตำแหน่งโดยทั่วไปในการทำงานที่ประเทศจีน สามารถฟังข่าวจีนและสามารถการเขียนบทความโดยการใช้คำศัพท์ประมาณ 600 คำ สามารถสอบผ่าน HSK C (ระดับสูง) ได้ 

 

 หลักสูตร F
เนื้อหาสาระ: 
               1. หลักสูตรวิชาบังคับ: การอ่านและการเขียนภาษาจีนกลางระดับสูง  การฟังและการพูดภาษาจีนกลาระดับสูง  การอ่านหนังสือพิมพ์ (ระดับสูง เล่ม 2)
               2. หลักสูตรวิชาเลือก: การเรียนการอ่านหนังสือจีนปัจจุบันที่เลือก (เล่ม 2), ประวัติปรัชญาจีน(เล่ม 2),  ภาษาจีนกลางเศรษฐกิจ (ระดับสูง)
สื่อการสอนที่ใช้: การพัฒนาด้านภาษาจีนกลาง(ระดับสูง เล่ม 2), การอ่านหนังสือพิมพ์(ระดับสูง เล่ม 2),  ภาษาจีนกลางเศรษฐกิจ (ระดับสูง) 
จำนวนคาบ:  มี 380 คาบเรียน ถึง 400 คาบเรียน (คาบละ 45 นาที)
เป้าหมายการเรียน: เพื่อให้นักศึกษา รู้ถึงคำศัพท์ประมาณ 8,000 คำได้อย่างดี รวมทั้งสามารถอ่านสิ่งพิมพ์ต่างๆ สามารถสื่อสารกับชาวจีนได้อย่างดี สามารถได้ตำแหน่งโดยทั่วไปในการทำงานที่ประเทศจีน สามารถฟังข่าวจีนและสามารถการเขียนบทความโดยการใช้คำศัพท์ 600 คำขึ้นไป สามารถสอบผ่าน HSK B หรือ A (ระดับสูง) ได้
 

 

 

 ระเบียบการรับสมัครหลักสูตรภาษาจีนกลางระยะยาวสำหรับชาวต่างชาติ

ภาคฤดูใบไม้ผลิ ปี 2010  

 

ระยะเวลาเรียน: วันที่ 1 เดือนมีนาคม - วันที่ 9 เดือนกรกฎาคม ปี 2010
วันจันทร์ - ศุกร์   มี 20 คาบเรียนต่อสัปดาห์
ค่าเรียน: 8,250 หยวน/คน/เทอม, 16,500 หยวน/คน/ปี
ที่พักสำหรับนักศึกษา: วิทยาเขตYanChang  อาคาร XinYuan, อาคารD
วิทยาเขตBao Shan  อาคารV, อาคารZ, อาคารW
ถ้าพักอยู่ในหอพักวิทยาเขต  ต้องจองไว้ล่วงหน้า เพื่อสะดวก เพราะห้องมีจำนวนจำกัด
เอกสารที่ใช้:  1. กลอกแบบฟอร์มการสมัคร
2. สำเนาหนังสือเดินทาง
3. วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด
4. ค่าสมัคร 410 หยวน หรือ 70 ดอลลาร์
5. รูปถ่าย 3 ใบ (ขนาด1-2 นิ้ว)
 
ระเบียบการรับสมัคร
          1. นักศึกษาชาวต่างชาวชาติที่เรียนหนึ่งเทอมขึ้นไป ไม่ว่าจะถือวิซ่าประเภทไหน ต้องตรวจร่างกายก่อนเข้าประเทศจีน แบบฟอร์มตรวจร่างกายขอจากสถานทูตจีน 
          2. รูปถ่าย 6 ใบ (ขนาด 2 นิ้ว)
          3. มหาวิทยาลัยจะให้นักศึกษาที่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนสามารถแทรกชั้นเรียนได้
          4. มีบริการรถรับส่งระหว่างสนามบินและมหาวิทยาลัย ขอติดต่อแผนกการรับสมัครของมหาวิทยาลัยล่วงหน้า
 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
         1. หลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับชาวต่างชาติ:อายุ 16-60 ปี  สุขภาพแข็งแรง
         2. ปริญญาตรี:วุฒิการศึกษามัธยมปลาย สายศิลป์HSK6 สายวิทย์HSK4 คณะศิลปะ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการHSK 4  อายุ 18-60  ปี  สุขภาพแข็งแรง
         3. ปริญญาโท:วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สายศิลป์HSK6 สายวิทย์HSK4 คณะศิลปะ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการHSK 4  อายุ 18-60  ปี  สุขภาพแข็งแรง
        4. ปริญญาเอก:วุฒิการศึกษาปริญญาโท สายศิลป์HSK6 สายวิทย์HSK4 คณะศิลปะ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการHSK 4  อายุ 18-60  ปี  สุขภาพแข็งแรง
        5. หลักสูตรสาขาวิชาเฉพาะ: ตามอัตราปกติ สายศิลป์HSK6 สายวิทย์HSK4 คณะศิลปะ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการHSK 4  อายุ 18-60 ปี  สุขภาพแข็งแรง