แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน ดูแลอย่างดี เป็นกันเอง

ค่าใช้จ่ายเท่ากับมหาวิทยาลัยโดยตร


มหาวิทยาลัยในประเทศจีน

โรงเรียนประถม-มัธยมในประเทศจีน

ก้าวที่1 ภาษาจีน

หนังสือเกี่ยวกับจีน โดยทีมงาน KnowChinese.com

CRI Online

ชวนหาสาระ

Other linksไต้หวัน ยกเว้น วีซ่า สำหรับ ผู้มีวีซ่า (ที่ยังสามารถใช้งานได้) ของประเทศพัฒนาแล้ว


ข่าวจากสถานฑูตไต้หวัน สำหรับผู้ถือพาสปอร์ต ไทย อินเดีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และ เวียตนาม ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 09 เป็นต้นมา หาก มีวีซ่า (ที่ยังสามารถใช้งานได้ ) ของ อเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น อังกฤษ วีซ่าเชงเก้น นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ฯลฯ จะสามารถเข้าไต้หวันได้ โดยได้รับการยกเว้นวีซ่า แต่ทั้งนี้ จะต้องลงทะเบียน ล่วงหน้า ผ่านเว็บไซท์ https://nas.immigration.gov.tw/nase/

Web page announcement concerning the “Advance Online Registration System for the Visits of Nationals from Five Southeast Asian Countries to Taiwan”:

1. To promote tourism to Taiwan from India, Thailand, the Philippines, Indonesia and Vietnam, the Ministry of Foreign Affairs is to promulgate, starting from March 1

st 2009, nationals from the aforementioned five countries with a valid visa (including a permanent resident visa) from any of the developed countries such as the United States of America, Canada, Japan, the United Kingdom, signatories countries to Schengen Agreement, Australia, and New Zealand, etc, as eligible for Visa Exemption for stay up to 30 days.

ข้อมูลจาก http://www.immigration.gov.tw/immigration/FileSystem/HotNews/Southeast%20Asia%20Online%20Registration.pdf

2. People meeting the above qualifications and having never been employed in Taiwan as blue-collar workers, have to first register information concerning their documents and personal data into the “Advance Online Registration System for the Visitors of Nationals from Five Southeast Asian Countries to Taiwan”. Upon completion, the printed confirmation is used to validate the traveler during the boarding and the immigration check.

3. During the immigration check, travelers who can not show a valid visa or permanent resident visa issued by one of the aforementioned developed countries will not be admitted into the country.

4. Registration link for the “Advance Online Registration System for the Visits of Nationals from Five Southeast Asian Countries to Taiwan”: https://nas.immigration.gov.tw/nase/ผู้ตั้งกระทู้ ต่าย :: วันที่ลงประกาศ 2009-04-08 12:00:24


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1324603)

การ ขออนุญาตเข้าเมืองทางอินเทอร์เน็ต ประชาชนในห้าประเทศของ อาเซี่ยนสามารถขออนุญาตเข้าเมืองทางอินเทอร์เน็ต โดยทำการตรวจเช็ค คุณสมบัติของท่านก่อนดังนี้:

หนึ่ง คุณสมบัติทั่วไป (ต้องครบทุกประการ)

  1. หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ระยะเวลานับจากวันที่จะเดินทางถึงไต้หวัน ไม่ใช่วันที่ขออนุญาตทางอินเทอร์เน็ต)
  2. ต้องมีตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วเรือขากลับ
  3. ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการว่าจ้างไปใช้แรงงานในไต้หวันมาก่อน

สอง คุณสมบัติพิเศษ (ปัจจุบันนี้มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้)

ตปัจจุบันเป็นผู้ที่ (ก)ได้รับอนุญาต (มีสิทธิ) พำนักถาวร หรือ (ข) ผู้มีวีซ่าเข้าเมืองซึ่งยังไม่หมดอายุของประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์หรือเชงเกนสหภาพยุโรป ประเทศใดประเทศหนึ่ง
* ขณะเข้าเมือง ต้องแสดงเอกสารหลักฐานประกอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หากไม่มีจะถูกปฏิเสธเข้าเมือง

* ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว กรุณาเข้าระบบในหน้าถัดไป ถ้าไม่มีกรุณาออก จากระบบ
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ต่าย วันที่ตอบ 2009-04-08 12:03:50


ความคิดเห็นที่ 2 (1325242)

ไต้หวัน ประกาศยกเว้นค่าวีซ่าให้ไทย ตามหลักการต่างตอบแทน  

--------------------------------------------------------------------------------

                    กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันได้ประกาศเมื่อวานนี้ว่า บนหลักการต่างตอบแทน ไต้หวันจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา หรือค่าวีซ่า ให้แก่นักท่องเที่ยวไทย ที่ขอวีซ่าระยะสั้นเข้าไต้หวัน จำนวน ๑,๖๐๐ ดอลลาร์ไต้หวัน ระหว่างวันที่ ๕ มี.ค. ถึง ๔ มิ.ย. ศกนี้

                    สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ในไทเป ได้แจ้งให้กระทรวงการต่างประเทศทราบว่า ไทยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวไต้หวัน ระหว่างวันที่ ๕ มี.ค. ถึง ๔ มิ.ย. ศกนี้ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันระบุว่า ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวไต้หวันเดินทางไปไทยประมาณ ๓ แสนคนครั้ง และนักท่องเที่ยวไทยเดินทางมาไต้หวันปีละประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน ประกอบกับช่วงเดือนเมษายน เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ของไทย และเป็นช่วงที่คนไทยจะเดินทางไปท่องเที่ยวด้วย จึงหวังว่า การประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวไทยในครั้งนี้ จะส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางมาเที่ยวไต้หวันมากขึ้น

                    นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันยังได้ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางของ ๕ ประเทศได้แก่ ไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย และอินเดีย แต่มีเงื่อนไขว่า ผู้ถือหนังสือเดินทางเหล่านี้ จะต้องมีวีซ่าถาวรหรือถิ่นที่อยู่ถาวร ของสหรัฐฯ แคนาดา ญี่ปุ่น อังกฤษ อียู เซินเกน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค. ศกนี้ เป็นต้นไป

                    ปัจจุบันไต้หวัน ยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ประชาชนของประเทศต่าง ๆ รวม 38 ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อังกฤษ และสหรัฐฯ เป็นต้น การท่องเที่ยวไต้หวัน ระบุว่า การยกเว้นการตรวจลงตราจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้มากขึ้น เช่น หลังจากยกเว้นวีซ่าให้แก่ชาวมาเลเซียแล้ว ปรากฎว่า จำนวนนักท่องเที่ยวมาเลเซีย ที่เดินทางมาท่องเที่ยวไต้หวันเพิ่มขึ้นถึงปีละ 10-20% ปีที่แล้วมีจำนวนประมาณ 95,000 กว่าคน เป็นอันดับ 7 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวไต้หวัน นอกจากนี้ การท่องเที่ยวไต้หวันยังระบุว่า เนื่องจากยุโรปและสหรัฐฯ อยู่ห่างไกลจากไต้หวันมาก ดังนั้น จึงเล็งเป้าไปที่ประเทศในเอเชียอาคเนย์ และอินเดีย รวม 5 ประเทศ แต่เนื่องจากเกรงว่า จะเป็นแรงงานที่เข้ามาแล้วไม่ยอมกลับออกไป จึงยากที่จะยกเว้นวีซ่าได้ทั้งหมด ต้องมีการตั้งเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้สูง ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวของ 5 ประเทศดังกล่าว เดินทางมาไต้หวันรวมเดือนละประมาณ 25,000 คน

                    ปีที่แล้ว  มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาไต้หวัน 3.84 ล้านคนครั้ง เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านี้ 3.47% ส่วนใหญ่มาจากญี่ปุ่น ฮ่องกง มาเก๊า จีน สหรัฐฯ สิงคโปร์ และมาเลเซีย เป็นสำคัญ

ผู้แสดงความคิดเห็น ต่าย วันที่ตอบ 2009-04-14 08:52:40


ความคิดเห็นที่ 3 (1351767)

ทุกวันนี้..ผมทำงานโดนหักภาษีร้อยละ20% เป็นกฎหมายใหม่ที่เพิ่งออกมาใช้ตั้งเเต่ 1 มกราคม 2552 อยากขอทราบรายละเอียดตรงนี้หน่อยครับ เพราะโดนหักเยอะเหลือเกินในเเต่ละเดือน

ผู้แสดงความคิดเห็น พชร สุดทาโคตร (ko_pch-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-10-16 17:24:07


ความคิดเห็นที่ 4 (1351809)

ถามฝ่ายบุคคลของบริษัท ให้แจงรายละเอียด ดีกว่า
หรือไม่ก็ถามที่สรรพากรเลย

ว่าแต่ว่า ถ้าโดนหัก 20 เปอร์เซ็นต์ นี่ ฐานเงินเดือนเยอะอยู่นา

ผู้แสดงความคิดเห็น ต่าย วันที่ตอบ 2009-10-16 22:25:26


ความคิดเห็นที่ 5 (1432951)

ทำยังไงถึงจะขอวีซ่าไต้หวันได้ถ้าไม่มีใบรับรองการทำงานขอได้ไหมแล้วงานประเภทไหนถึงจะผ่านด่วนมากค่ะต้องขอให้ได้เดียนนี้ด้วยใครแนะนำได้ช่วยหน่อยน่ะค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น วา (fineturelove-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-07-07 18:26:13


ความคิดเห็นที่ 6 (1521354)

ผู้แสดงความคิดเห็น ต่าย วันที่ตอบ 2012-08-28 11:15:06


ความคิดเห็นที่ 7 (3388962)
Is our most recent project of the new column, we hope you like to drink instant coffee, can in a very short time to know some new tide. salomon shoes http://www.salomon.us.com
ผู้แสดงความคิดเห็น salomon shoes (ispyhd-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-28 08:24:08[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล